Ілюзія захисту. Аналітичний звіт за результатами дослідження системи захисту дітей в Україні

Page 1

Мі жнароднаорг ані з аці яHopeandHomesf orChi l dr enпрацюєувос ь ми краї нахс ві т уієпрові днимекс перт омзу провадженнядеі нс т ит у ці алі з аці ї т ареформу ванняс ис т емз ах ис т уді т ей. Нашамі с і я бу т икат алі з ат оромвикорі ненняі нс т ит у ці йног о( і нт ернат ног о) дог лядуді т ейповс ь омус ві т у . Мипрацює модлят ог о, абикожнадит инане ві дчу валашкі дливог овпливуі нс т ит у ці йног одог ляду ,т амаламожливі с т ь жит ивбез печному ,люблячомус і мейномус ередовищі ,роз крит ийреалі з у ват ис ві йпот енці ал. Ді яль ні с т ьблаг оді йної орг ані з аці ї «Наді яі жит лодляді т ей»,щопрацюєв Украї ніз1998року ,с прямовананас т вореннянеобх і днихпереду мовдля реформу ванняс ис т емидог лядуді т ейт аз ах ис т уї хправ–роз робленняі впровадженнямоделейпос лу гзпі дт римкис і м’ ї ,роз вит кус і мейнихформ вих овання ді т ейс ирі тіді т ей,поз бавлених бат ь кі вс ь ког о пі клу вання, комплекснихпі дх оді вдот рансформаці ї / з акрит т яі нт ернат нихз акладі в. Зі ні ці ат ивиікошт оморг ані з аці їс т ворено65дит ячихбу динкі вс і мейног о т ипув13облас т ях ,двас оці аль нихцент римат ері т адит ини,ві дпраць ованомодельреформу ванняс ис т емиз ах ис т уді т ейнарі вніт ерит орі аль ної г ромади, умежахякої бу лові дкрит одвапершихвУкраї ні Цент рис оці аль ноїпі дт римки ді т ей іс і мей,якіє комплекс ом с і мейноорі є нт ованих пос лу г ,із акрит одваі нт ернат ніз аклади.Нещодавнороз почат опроект комплекс ног овпровадженнядеі нс т ит у ці алі з аці ї нарі вні облас т і .

ву л.Баг г ову т і вс ька,4,оф.57,Киї в,04107 Телефон:( 044)4837783 факс :( 044)4832979 еmai l :of f i c e@hopeandhomes. or g. ua www. hopeandhomes. or g. ua

І ЛЮ ЗІ Я ЗАХИСТУ АНАЛІ ТИЧНИЙ ЗВІ Т ЗА РЕЗУЛЬТАТАМ И КОМ ПЛЕКСНОГО ДОСЛІ ДЖЕННЯ СИСТЕМ И ЗАХИСТУ ДІ ТЕЙ В УКРАЇ НІ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.