Page 1

• Ydy’ch busnes wedi’i leoli yn Ne-orllewin Cymru?

CEREDIGION

• Oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau a/neu sgiliau eich staff? SIR BENFRO

SIR GAERFYRDDIN

CASTELL-NEDD

PORT TALBOT

ABERTAWE

Os felly, gallech elwa ar y Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant newydd sydd wedi’i ariannu gan yr UE ac a fydd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar draws De-orllewin Cymru tan fis Rhagfyr 2015. Mae’r pum Coleg Addysg Bellach yn Ne-orllewin Cymru yn cydweithio i ateb anghenion hyfforddi cyflogwyr. Pwy sy’n gallu elwa? • Cwmnïau o Dde-orllewin Cymru a’u gweithwyr (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion). • Perchnogion, rheolwyr a gweithwyr sy’n 16 oed neu’n hŷn a dinasyddion yr UE. • Cwmnïau’n cynnwys BBaCh (nid y Sector Cyhoeddus) a sefydliadau’r sector gwirfoddol (ar yr amod mai elusennau â chyfansoddiad priodol ydynt).

Beth y gall Sgiliau ar gyfer Diwydiant ei ddarparu? Hyfforddiant ar Lefel 2 a 3 (mewn unrhyw sector) a Lefel 5 (mewn gofal cymdeithasol yn unig). Achredir yr holl hyfforddiant gan Gorff Dyfarnu cydnabyddedig. Faint fydd y gost? Ariennir y prosiect drwy Raglen Gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop a ddarperir drwy Lywodraeth Cymru ac felly mae ar gael i gwmnïau cymwys am gyfraniad ariannol bach iawn. Beth yw’r manteision i’r cwmni? Bydd Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn cynorthwyo cyflogwyr a busnesau i addasu i newidiadau economaidd drwy godi lefelau sgiliau a chymwysterau eu gweithwyr.

Coleg Gŵyr Abertawe SFIcourses@gowercollegeswansea.ac.uk 01792 284420

Coleg Sir Benfro SFI@pembrokeshire.ac.uk 01437 753320

Coleg Sir Gâr SFI@colegsirgar.ac.uk 01554 748601

Castell-nedd Port Talbot SFI@nptc.ac.uk 01639 648064

Coleg Ceredigion SFI@ceredigion.ac.uk 01970 639700 Os hoffech gael cyngor cyffredinol cysylltwch â Thîm Prosiect Rhanbarthol Sgiliau ar gyfer Diwydiant ar 01792 284054/284102 neu SFI@gowercollegeswansea.ac.uk Ariennir Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

10 Apr 2012

Pwy sy’n gallu darparu?

Skills4Industry_A4_W Apr 2012  

Castell-nedd Port Talbot SFI@nptc.ac.uk 01639648064 Os hoffech gael cyngor cyffredinol cysylltwch â Thîm Prosiect Rhanbarthol Sgiliau ar gyf...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you