Page 1

Dyma wasanaeth rhad ac am ddim sy’n anelu at: Gall y defnydd cyson o alcohol a chyffuriau effeithio ar iechyd personol ac ar y gallu i gyflawni dyletswyddau cymdeithasol yn ogystal â gwaith. Gall yr olaf arwain at absenoliaeth, colli amser wrth wneud y gwaith, damweiniau, diffyg buddsoddiad mewn hyfforddiant, camfarnu a gwneud penderfyniadau anghywir. Yn ogystal, gall gael effaith niweidiol ar gydweithwyr, ffrindiau a theulu. Mae’n bosib y gall eich cwmni wario rhwng £5,000 a £10,000 er mwyn recriwtio, hyfforddi, cefnogi a datblygu un aelod o staff. Gallai colli nifer fechan o weithwyr yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i ddefnydd o alcohol neu gyffuriau achosi costau sylweddol i’ch cwmmi.

Hyrwyddo ymwybyddiaeth materion camddefnyddio sylweddau er mwyn annog amgylchedd waith ddiogel ac iach. Darparu cefnogaeth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau er mwyn eu galluogi i barhau mewn gwaith a gwella safon cyffredinol eu hiechyd. Helpu cyflogwyr i ddatblygu polisÏau a threfniadau yn y gweithle sy’n ymwneud â defnyddio alcohol a chyffuriau.

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Cyflogaeth yn rhad ac am ddim ac mae ar gael i gyflogwyr yng Ngogledd a De Cymru hyd at Mis Medi 2013. Dyma gynllun Peilot Ewropeaidd sy’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.


Fel cyflogwr gall eich helpu i: Gynnal gweithlu sefydlog a chynhyrchiol Gadw materion problematig ac ymyrraeth o ganlyniad i gamddefnyddio sylweddau i’r isafswm Leihau absenoliaeth oherwydd salwch Arbed arian!

Mae absenoliaeth o’r gwaith oherwydd camddefnyddio alcohol yn costio gymaint â £1.5 biliwn y flwyddyn i economi’r DU Amcangyfrifir fod 18 miliwn o ddiwrnodau gwaith yn cael eu colli yn flynyddol oherwydd camddefnyddio alcohol Collir y potensial o 58,000 o flynyddoedd gwaith bob blwyddyn o ganlyniad i farwolaethau cynamserol sydd ynghlwm ag alcohol Sefydliad Astudiaethau Alcohol, 2009

Mae’n darparu gwasanaeth cyfrinachol sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth i unigolion: Adnabod y potensial o risg i’w cyflogaeth oherwydd eu camddefnydd o sylweddau. Sy’n poeni bod eu defnydd o alcohol/cyffuriau yn rhoi eu swydd yn y fantol Sydd â phroblem iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio o ganlyniad i ddefnyddio alcohol/cyffuriau Sydd wedi dychwelyd i waith yn ddiweddar yn dilyn absenoliaeth oherwydd salwch o ganlyniad i ddefnydd alcohol/cyffuriau Sydd o’r gwaith am gyfnod hir o ganlyniad i ddefnyddio alcohol/ cyffuriau ac sydd angen cefnogaeth i ddychwelyd i’r gwaith Sy’n poeni y gallai gofalu am aelod o’r teulu gyda phroblemau camddefnyddio alcohol/cyffuriau roi eu swydd yn y fantol

Gwaith sy’n cael ei effeithio arno gan drydydd person? Mae cyngor a chyfarwyddiadau ar gael i weithwyr lle mae eu gwaith yn cael ei effeithio arno gan aelod o’r teulu sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Yn ogystal â sicrhau bod yr aelod yna o’r teulu yn derbyn y lefel berthnasol o gefnogaeth, bydd hefyd yn cynnal cyswllt gyda’r gweithiwr, trwy ddarparu cefnogaeth ffôn un wrth un yn ôl yr angen.


Hyfforddiant rhad ac am ddim wedi’i deilwra er mwyn datblygu’r gweithlu: I godi ymwybyddiaeth ymhlith staff ynglyn âg effaith posibl camddefnyddio sylweddau ar gyflogaeth a’r help sydd ar gael Sy’n cael ei ddarparu i reolwyr fydd yn dyfeisio a gweithredu polisÏau a threfniadau I gynyddu hyder rheolwyr wrth ddelio gyda materion sy’n deillio o gamddefnyddio sylweddau Sy’n cael ei ddarparu yn fewnol i’r cwmni ar adeg sy’n gyfleus i chi

I weithwyr sydd ar hyn o bryd yn cael trafferthion gydag alcohol neu gyffuriau, gall ein staff ddarparu ymyriadau un wrth un y byddem rhan amlaf yn disgwyl i’w darparu yn wythnosol am gyfnod o hyd at ddeuddeg wythnos. Os oes angen, gall y sesiynau yma gael eu cynnal y tu allan i oriau gwaith er mwyn sicrhau cyfrinachedd i’r gweithiwr a gyda chyn lleied o ymyraeth i’r sefydliad â phosib.

Pwrpas y sesiynau yma ydy i gynyddu’r ysgogiad i newid trwy annog unigolion i ddeall yr effaith y gall camddefnyddio sylweddau ei gael ar eu dyheuadau yn y dyfodol.

Bydd y sesiwn yn cynnig ffyrdd o: Ysgogi’r unigolyn i wynebu’r problemau sydd ganddynt gydag alcohol/cyffuriau Gynnig help i ymdopi gyda’r straen a phryder sydd wedi deillio o gamddefnyddio sylweddau Newid patrymau ymddygiad Godi ymwybyddiaeth ynglyn â risg camddefnyddio sylweddau i’r meddwl a’r corff Leihau’r risg o ailbwl yn dilyn cyfnodau o ymwrthod Ymdopi gyda’r chwant am alcohol/ cyffuriau


Er mwyn trafod yr amrywiaeth o wasanaethau y gall y Gwasanaeth Cefnogi Cyflogaeth ei gynnig i’ch sefydliad, cysylltwch os gwelwch chi’n dda gyda:

Galwch 01492 523040 / 01492 863001 E-bostiwch ess@cais.co.uk Ewch ar-lein www.cais.co.uk/ess Hoffi ESSNW Dilyn ESSNW Galwch 01685 721991 E-bostiwch ess@drugaidcymru.com Ewch ar-lein www.drugaidcymru.com Cyfeiriad MIDAS, 1st Floor, Oldway House, Castle Street, Merthyr Tydfil, CH47 8UX

Galwch 01792 646421 E-bostiwch ess@wgcada.co.uk Ewch ar-lein www.wgcada.org Cyfeiriad 41/42 St James Crescent, Uplands, Swansea, SA1 6DR

ESS A5 Employer leaflet WELSH