Page 1

FFURFLEN GAIS WULF ADRAN 1 – DISGRIFIAD, COST AC ANGEN 1.

Enw’r Undeb sy’n Gwneud Cais

(Y partner arweiniol sy’n gyfrifol am gyflwyno’r cais ac am reoli’r prosiect yn ariannol.)      

2. Enw Cyswllt yr Undeb Nodwch pwy fydd yn gyfrifol am reoli’r prosiect. Cofiwch mai’r person cyswllt a enwir fydd yn gyfrifol am ddychwelyd yr hawliadau grant chwarterol, adroddiadau cynnydd y prosiect, y rhagolygon ariannol a’r ffurflenni alldro gwariant blynyddol. Enw:      

Rhif ffôn:      

Rhif ffacs:      

E-bost:      

3.

Cyfeiriad Cyswllt

Cyfeiriad:      

Cod post:      

4.

Teitl y Prosiect

     

5.

Hyd y Prosiect a Chyfanswm y Gyllideb

Nodwch hyd eich prosiect (Dewiswch naill ai 24 neu 36 mis) Hyd y Prosiect: 24 Mis

36 Mis

Dyddiad Cychwyn y Prosiect: Start Date:

     

Dyddiad Cwblhau’r Prosiect:

     

1


Cyfanswm Cyllideb y Prosiect:

6.

£     

Eich Cefndir

Rhowch ddisgrifiad byr o’ch undeb/sefydliad (dim mwy na 50 o eiriau).      

2


7.

Disgrifiad o’r Prosiect

Rhowch ddisgrifiad manwl o’r prosiect, gan gynnwys beth y mae’n bwriadu ei wneud a sut.      

3


8.

Datganiad i’r Wasg am y Prosiect

Crynhowch brif nodau eich prosiect arfaethedig (50 o eiriau ar y mwyaf). Os bydd eich cais yn llwyddiannus, efallai y caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio mewn datganiad i’r wasg.      

9.

Cyllid blaenorol gan WULF

Os ydych wedi cael cyllid gan WULF o’r blaen, nodwch deitl(au) y prosiect(au) a rhif(au) cyfeirnod y cais (ceisiadau).      

4


10.

Pam yr ydych yn ceisio cymorth WULF?

Eglurwch pam fod angen cyllid WULF. A ydych wedi ystyried unrhyw ffyrdd eraill o gael cymorth – os felly, pa rai? (Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch)      

5


11.

Cost y Prosiect

Beth yw cyfanswm cost y prosiect? Rhowch ddadansoddiad llawn o’r gwariant ar gyfer oes y prosiect (sicrhewch eich bod yn cynnwys pob cost, h.y. cyfleustodau, diogelwch, yswiriant etc). Dylid llunio cyllidebau mor gywir â phosibl am y gall peidio â gwneud hynny arwain at danwario, yn enwedig ym mlwyddyn gyntaf prosiect. Ni cheir trosglwyddo tanwariant o un flwyddyn ariannol i’r nesaf, heblaw mewn amgylchiadau eithriadol, a hyd yn oed mewn amgylchiadau o’r fath ni cheir gwneud hynny heb ganiatâd penodol Llywodraeth Cymru ymlaen llaw. Os nad yw staff Rheoli’r Prosiect wedi cyflawni cwrs Rheoli Prosiectau achrededig TUC Cymru, ac os nad oes modd cael cyllid o rywle arall (e.e. eich cyflogwr, Undeb etc) i dalu’r gost hon, cofiwch gyfrif hyn yn eich cais (e.e. £250 i bob gweithiwr ar gyfer y flwyddyn gyntaf ac olaf). Cysylltwch â Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru i gael mwy o gyngor. Os bydd eich prosiect yn llwyddiannus efallai y caiff ei wahodd i fynychu digwyddiadau hyrwyddo ar y cyd gyda phrosiectau eraill WULF. Felly, cadwch hyn mewn cof wrth baratoi cyllidebau ar gyfer Marchnata, Cyhoeddusrwydd, Lledaenu a Theithio a Chynhaliaeth. Cysylltwch â Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru i gael mwy o gyngor. •

Os bydd cyfran fawr o gost eich prosiect yn ymwneud â phrynu offer TG, h.y. cyfrifiaduron personol, gliniaduron etc, dangoswch yma eu bod yn uniongyrchol gysylltiedig â darparu’r dysgu. Yn gyffredinol, dylai’r cyllid ganolbwyntio ar bobl a systemau cymorth yn hytrach nag ar galedwedd ac adeiladau.

Noder y bydd yn ofynnol i Reolwr y Prosiect lenwi templed yr Adroddiad Gwerthuso Terfynol. Felly, os yw costau’r Gwerthuso wedi’u cynnwys yng nghyllideb y prosiect, esboniwch at beth y bwriedir defnyddio’r costau hyn.

Pennawd Cyllideb

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3

Cyfanswm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Parhad 6


Pennawd Cyllideb

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3

Cyfanswm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Cyfanswm Terfynol

7


Gwybodaeth Ychwanegol      

8


12.

Tystiolaeth o’r Angen

*(Y sgôr uchaf ar gyfer eitem 12 yw 25 pwynt) Disgrifiwch y dystiolaeth yr ydych wedi seilio’r prosiect hwn arni. Gall hyn gynnwys proffil o anghenion dysgu a sgiliau grwpiau targed y prosiect; arolygon o weithwyr a chyflogwyr; asesiadau anghenion dysgu; tystiolaeth o fregusrwydd cyflogaeth mewn grwpiau targed; gwybodaeth gan Gynghorau Sgiliau Sector; ymchwil arall megis yr ymchwil a gyflawnir gan academyddion, Llywodraeth Cymru etc.      

9


Parhad      

10


13.

Cwmpas Daearyddol, Sectorol a Gweithluol

A yw ffocws eich prosiect yn...? (Ticiwch y blychau priodol) Lleol Rhanbarthol Cymru Gyfan Sectorol Aml-undeb Os yw ffocws eich prosiect yn lleol neu’n rhanbarthol, nodwch ym mha ardaloedd yr ydych yn gweithio. (Cyfyngwch eich esboniadau i faint y blwch)      

11


ADRAN 2 – AMCANION, TARGEDAU MESURADWY A CHANLYNIADAU MEDDALACH *(Y sgôr uchaf ar gyfer Adran 2 yw 10 pwynt)

14.

Amcanion

Nodwch mor fanwl â phosibl amcanion y prosiect, h.y. yr hyn y mae’r prosiect yn bwriadu ei gyflawni a pha weithgareddau fydd yn cael eu cynnal. Rhaid i hyn gynnwys sut y bydd sgiliau’r gweithlu yn cael eu nodi a’u cynyddu. Defnyddiwch amcanion Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol (CAMPUS) i ddangos hyn. (Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch)

Rhif yr Amcan (e.e. 1,2,3 etc)      

Amcanion

     

12


15.

Targedau Mesuradwy

Nodwch sut y byddwch yn mesur llwyddiant y prosiect a rhowch dargedau Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol (CAMPUS). Rhaid i geisiadau sy’n cynnwys targedau ar gyfer dysgu teuluol a/neu gymunedol ar safle ddangos bod unrhyw faterion diogelwch eiddo, Iechyd a Diogelwch neu faterion tebyg wedi’u trafod â’r cyflogwr i ganiatáu i’r dysgu ddigwydd. Rhaid i geisiadau sy’n cynnwys targedau ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus nodi pam nad yw’r dysgu hwn yn cael ei ariannu gan y cyflogwr. *(Dangoswch pa dargedau sy’n cysylltu â pha amcan(ion) lle y bo’n briodol a chyfyngwch eich ateb i faint y blwch)

Rhif y Targed (e.e. 1,2,3 etc)      

Targedau

     

Cysylltiad ag Amcan

     

13


16.

Targedau a Chanlyniadau Meddalach a Mwy Ansoddol

Cydnabyddwn fod nifer o weithgareddau meithrin gallu yn arwain at ganlyniadau ‘meddalach’ sy’n anos eu diffinio a’u mesur. Mae enghreifftiau’n cynnwys newidiadau mewn agweddau at ddysgu, cynnydd mewn sgiliau neu hyder, a gwelliant mewn gwaith partneriaeth. Rhowch sylwadau ar y targedau meddalach hyn, gan nodi sut y bydd y prosiect yn eu monitro a’u mesur. (Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch)      

14


ADRAN 3 – STRATEGAETH DDYSGU AC EHANGU CYFRANOGIAD 17.

Ehangu Cyfranogiad, Mynediad a Chyfle Cyfartal

*(Y sgôr uchaf ar gyfer eitem 17 yw 10 pwynt) Mae Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yn rhoi blaenoriaeth i brosiectau sy’n ehangu mynediad at ddysgu gydol oes i bobl yng Nghymru waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau personol presennol. Esboniwch sut y bydd eich prosiect yn mynd i’r afael â chyfle cyfartal drwy ehangu mynediad at ddysgu, e.e. trwy dargedu dysgwyr anhraddodiadol, gweithwyr agored i niwed neu annodweddiadol a rhai sydd efallai’n cael eu hatal rhag dysgu ar hyn o bryd oherwydd rhwystrau gwirioneddol neu ganfyddedig a all godi o ffactorau strwythurol, personol, galwedigaethol neu seiliedig ar waith. (Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch)      

15


18. Bod yn rhan o strategaeth ddysgu’r Undeb ei hun, ac ychwanegu gwerth ati *(Y sgôr uchaf ar gyfer eitem 18 yw 5 pwynt) Sut mae eich prosiect: 

Yn rhan o strategaeth ddysgu eich undeb (os nad oes gan eich Undeb strategaeth ddysgu, efallai y byddwch am ddweud rhywbeth am y ffordd y gallai eich prosiect helpu i ddatblygu strategaeth o’r fath)?

16


19. Cyfrannu at agenda’r Rhaglen Lywodraethu o ran ymdrin â Sgiliau hanfodol yn y gweithle *(Y sgôr uchaf ar gyfer eitem 19 yw 25 pwynt) 

A fydd y cynigion yn arwain at welliant sylweddol mewn sgiliau hanfodol yn y gweithlu (e.e. a ydynt yn ategu’r Rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle), a/neu’n rhoi cymorth effeithiol mewn sectorau cyflogaeth penodol?

Darparu cyfleoedd i weithwyr ddatblygu eu sgiliau a mynd ymlaen i ddysgu mwy o fewn fframwaith Sgiliau Hanfodol Cymru?

(Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch)      

17


18


ADRAN 4 – HYRWYDDO PARTNERIAETH A CHYNALIADWYEDD 20.

Partneriaid y Prosiect

*(Y sgôr uchaf ar gyfer eitem 20 yw 10 pwynt) Eglurwch sut y bydd eich prosiect yn sefydlu ac yn cynnal partneriaeth effeithiol, er enghraifft â chyflogwyr, Undebau Llafur eraill, darparwyr dysgu, Cynghorau Sgiliau Sector a mudiadau cymunedol, er mwyn ceisio sicrhau cynifer o gyfleoedd addysg a hyfforddiant â phosibl. (Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch.) Noder bod yn rhaid i bartneriaid a enwir yn y cais ddarparu llythyr cefnogi yn amlinellu eu hymrwymiad i’r prosiect. Rhaid atodi’r llythyrau hyn i’r cais adeg ei gyflwyno i TUC Cymru.      

Defnyddiwch y tudalennau ar ddiwedd y ffurflen i restru enwau, lleoliad a manylion cyswllt partneriaid a chyflogwyr y prosiect. Rhowch grynodeb o’r rôl fydd gan y partneriaid yn eich prosiect. Sut maen nhw’n ychwanegu gwerth (er enghraifft, staff, adnoddau a grantiau ariannol)?

19


21.

Cynaliadwyedd

*(Y sgôr uchaf ar gyfer eitem 21 yw 5 pwynt) Beth fydd yn digwydd pan ddaw cyllid WULF y prosiect i ben, a sut bydd y cynnydd a wnaed yn parhau? Dylech nodi yma sut y bydd polisïau, systemau, arferion gweithio a chynlluniau adnoddau Undebau Llafur ar gyfer y dyfodol (gan gynnwys staffio) yn datblygu i helpu i gynnal y gwasanaethau a’r gweithgareddau dysgu. (Cyfyngwch eich ateb i faint y blwch)      

20


ADRAN 5 – CYNLLUNIO A RHEOLI’R PROSIECT *(Y sgôr uchaf ar gyfer adran 5 yw 5 pwynt)

22.

Amserlen y Prosiect

Nodwch isod amserlen fanwl y prosiect gan gynnwys y prif gerrig milltir a phryd y cânt eu cyflawni. Rhaid i hyn gynnwys dyddiadau dechrau a gorffen y prosiect a phwyntiau allweddol eraill yn ei hynt megis penodi staff y prosiect, y lansiad, dadansoddiadau o anghenion dysgu, dyddiadau cyrsiau, prynu offer, digwyddiadau lledaenu, gwerthuso etc. Mae rhagweld canlyniadau yn rhoi sylfaen i gynllunio’ch prosiect ac i fesur ei gynnydd yn erbyn amcanion a thargedau. Dylai fod cysylltiad hefyd rhwng y canlyniadau a ragwelir a phroffil gwario’r prosiect. Rhaid i amserlen y prosiect fod yn ddigon manwl i alluogi’r partner arweiniol, pob partner arall a Llywodraeth Cymru i olrhain cynnydd. (Cyfyngwch amserlen y prosiect i faint y blwch)

23.

Rheoli a Chyflawni’r Prosiect

Dangoswch yn glir sut bydd y prosiect yn cael ei reoli a sut bydd y canlyniadau’n cael eu cyflawni. Cyfeiriwch er enghraifft at rôl Grwpiau Llywio, Rheolwyr Prosiect a Gweithwyr Prosiect. Rhowch wybodaeth ar reoli risg, gan gynnwys trefniadau wrth gefn rhag ofn y bydd staff rheoli’r prosiect yn gadael yn ystod oes y prosiect. Rhaid i ymgeiswyr ddangos hefyd sut y bydd eu prosiect yn cael ei gysylltu â strwythur ehangach eu Hundeb, a’i gynorthwyo ganddo, a/neu’n cael ei gysylltu â phartneriaid a chynlluniau eraill y prosiect. 21


Bydd yn rhaid i’r holl Reolwyr Prosiect newydd nad ydynt wedi mynychu cwrs achrededig TUC Cymru ar Reoli Prosiectau fynychu’r cwrs hwn. Gellir gwahodd hefyd Weithwyr Prosiect a Chynrychiolwyr Dysgu allweddol Undebau i fynychu’r cwrs hwn (cysylltwch â Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru i gael mwy o gyngor). (Cyfyngwch eich esboniad i faint y blwch)      

22


ADRAN 6 – TREFNIADAU MONITRO A GWERTHUSO 24.

Monitro a Gwerthuso

*(Y sgôr uchaf ar gyfer adran 6 yw 5 pwynt) Monitro yw’r broses a ddefnyddir gan Reolwyr Prosiect i asesu cynnydd yn erbyn nodau, amcanion a thargedau’r prosiect. Mae’n ofynnol i’r holl brosiectau WULF baratoi Adroddiad Gwerthuso ar ddiwedd oes y prosiect sy’n cofnodi ei lwyddiant o ran cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau gwreiddiol, a’r prif wersi a ddysgwyd. Nodwch y trefniadau y byddwch yn eu sefydlu i fonitro a gwerthuso’ch prosiect. Dylech gynnwys pa wybodaeth a gaiff ei chasglu, pwy fydd yn ei chasglu, sut y caiff ei chasglu, pryd y caiff ei chasglu a sut y caiff ei hadrodd yn ôl. Cofiwch mai Rheolwr y Prosiect fydd yn gyfrifol am gwblhau Adroddiad Gwerthuso’r prosiect. Bydd yr adroddiad hwn yn disodli adroddiad cynnydd terfynol y prosiect a bydd yn rhaid ei gyflwyno o fewn mis i ddyddiad cwblhau’r prosiect. (Cyfyngwch eich

ateb i faint y blwch)

23


25. Llythyrau Cefnogi Partneriaid y Prosiect Noder bod yn rhaid i bartneriaid a enwir yn y cais ddarparu llythyr cefnogi yn nodi eu hymrwymiad a’u cyfraniad i’r prosiect. Rhaid atodi’r llythyrau hyn i’r cais adeg ei gyflwyno i TUC Cymru. Os nad atodir llythyrau cefnogi i’r cais bydd y partner perthnasol yn cael ei ddileu o’r cais.

(a)

Cyflogwyr

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

24


(b)

Undebau

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

25


(c)

Darparwyr Dysgu

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

26


(ch) Partneriaid Gwirfoddol, Cymunedol ac eraill Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:

Rôl:

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

Enw:      

Enw:      

Cyfeiriad:      

Cyfeiriad:      

Cod Post:      

Cod Post:      

Ffôn:      

Ffôn:      

Ffacs:      

Ffacs:      

E-bost:      

E-bost:      

Rôl:      

Rôl:      

Llythyr wedi’i atodi

Llythyr wedi’i atodi

27


ADRAN 7 – RHESTR GYFEIRIO 26. Rhestr Gyfeirio’r Ymgeisydd Ticiwch i gadarnhau: Ydynt

Nac ydynt

A yw holl adrannau’r ffurflen wedi’u cwblhau? A yw’r holl lythyrau cefnogi gwreiddiol gan bartneriaid y prosiect wedi’u hatodi? Rhaid i’r llythyrau hyn roi manylion am ymrwymiad y partner(iaid) i’r prosiect.

27.

Awdurdodiad

Cadarnhaf fod arweinwyr yr undeb yn cefnogi’r cais hwn. Enw (priflythrennau bloc)       Swydd       Llofnod       Dyddiad       RHAID DYCHWELYD Y FFURFLEN HON AT KATRINA WOOD O TUC CYMRU, YN Y CYFEIRIAD ISOD, ERBYN 31 HYDREF 2012. Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru Transport House 1 Cathedral Road Caerdydd CF11 9SD Anfonwch gopi electronig o’r cais i kwood@tuc.org.uk

28

Ffurflen Gais WULF 2013-2016  
Advertisement