Page 1

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru Prosbectws 2013–2016 Sgiliau a Chyflogaeth: Gweithio gydag Undebau

Medi 2012


ISBN digidol 978 0 7504 7897 7 Š Hawlfraint y Goron 2012 WG16172


Rhagair Cyflenwi WULF 2013–16 Mae’n bryd goleuo’r gweithlu undebol yng Nghymru Jeff Cuthbert AM

Mae Dysgu a Arweinir gan Undebau yn rhan allweddol o ‘Raglen Lywodraethu’ Llywodraeth Cymru. Credwn y gall dysgu newid bywydau ac y gall, drwy wella sgiliau’r wlad ar gyfer cyflogaeth, arwain yn y pen draw at Gymru gref a ffyniannus. Mae gwella sgiliau gweithlu Cymru yn hanfodol os ydym i ffynnu fel cenedl ac mae undebau llafur yn chwarae rhan hanfodol yn y broses hon drwy wneud dysgu yn rhan sylfaenol o’u busnes craidd. Mae gan TUC Cymru ran ganolog yn y gwaith o sicrhau llwyddiant WULF ac agweddau eraill ar ddysgu a arweinir gan undebau. Mae’r bartneriaeth hon rhwng TUC Cymru a Llywodraeth Cymru yn hanfodol i lwyddiant dysgu a arweinir gan undebau ac i lwyddiant WULF.

Martin Mansfield

Mae TUC Cymru a swyddogion yr AdAS wedi bod yn cydweithio i wneud prosiectau presennol a newydd WULF yn fwy cydnaws â pholisi a rhaglenni Llywodraeth Cymru i wella sgiliau hanfodol yn y gweithle. Mae hyn wedi cynnwys cytuno ar amcanion, targedau a phrosesau cyfeirio clir. Rhaid i bawb ohonom ymrwymo i ychwanegu at y cyflawniadau hyn drwy barhau â’r dull gweithredu cydgysylltiedig hwn. Edrychwn ymlaen at dderbyn ceisiadau gan ystod eang o undebau, bach a mawr, ac at gydweithio â nifer ohonoch i sicrhau mwy byth o lwyddiant drwy brosiectau WULF, dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

Ers lansio WULF yn 1999, mae prosiectau WULF wedi cynorthwyo ystod eang o ddysgu, gan gydweithio ag unigolion, cyflogwyr, darparwyr dysgu ac eraill. Yn ystod oes WULF, mae nifer o brosiectau arloesol a chreadigol wedi’u sefydlu, yn amrywio o ganolfannau dysgu mewn gweithleoedd i ddarparu gwersi iaith ar gyfer gweithwyr mudol yng Nghymru. Hyd yma mae WULF wedi cynorthwyo 166 o brosiectau gyda bron £13m wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru.

Jeff Cuthbert AC

Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Martin Mansfield

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru


Cronfa Ddysgu Undebau Cymru WULF 2013–16 1. Nodau ac Amcanion Cronfa Ddysgu Undebau Cymru Nod Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yw canfod a chyflwyno cyfleoedd dysgu yn y gweithle i sicrhau bod gweithwyr yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu gwaith hyd eithaf eu gallu. Trwy sefydlu a chynnal amrywiaeth o brosiectau WULF ar draws holl sectorau a rhanbarthau Cymru, mae Undebau Llafur yn cyfrannu’n fawr at gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru o ran datblygu’r gweithlu, fel y’u nodir yn y Rhaglen Lywodraethu: http://wales.gov.uk/about/ programmeforgovernment/?lang=cy Prif nodau’r Gronfa yw: • gwella sgiliau’r gweithlu drwy gefnogi gweithgareddau dysgu a arweinir gan undebau llafur, mewn partneriaeth â chyflogwyr ac eraill, sy’n ymdrin â materion sgiliau hanfodol yn y gweithle ac yn cynnig cyfle i fynd ymlaen i ddilyn rhaglenni dysgu prif ffrwd megis Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle; • cynyddu nifer y dysgwyr anhraddodiadol sy’n dewis dysgu; a goresgyn rhwystrau i ddysgu sy’n codi o ffactorau strwythurol, personol, galwedigaethol neu seiliedig ar waith.

2

Amcanion penodol WULF yw: • cynyddu capasiti undebau llafur i hyrwyddo dysgu. Nid mater o ddarparu cyfleusterau a deunyddiau newydd yn unig yw hyn, ond mater hefyd o ddatblygu dull hirdymor integredig a systematig o hyrwyddo dysgu sy’n canolbwyntio ar sgiliau hanfodol; • datblygu ffyrdd arloesol o annog dysgu. Mae hyn yn cynnwys datblygu ffyrdd newydd neu wahanol o hyrwyddo

• •

manteision ymdrin â materion sgiliau hanfodol ac annog mwy o ddysgu trwy gytundebau â darparwyr lleol. Mae defnyddio astudiaethau achos i nodi arferion da a’u lledaenu i’r gweithlu ehangach yn ddymunol; rhoi cyngor, arweiniad a chymorth ychwanegol i ddysgwyr. Gellir darparu hyn mewn partneriaeth â chyflogwyr a dylai ychwanegu at yr ystod bresennol o wasanaethau cymorth; ehangu cyfranogiad. Chwalu rhwystrau i ddysgu yn y gweithle drwy gefnogi ymyriadau sy’n canolbwyntio ar gyfle cyfartal, sy’n lleihau allgáu cymdeithasol, ac sy’n ennyn diddordeb dysgwyr anhraddodiadol; sicrhau gwelliant mawr o ran sgiliau hanfodol yn y gweithlu, er enghraifft drwy ddarparu cyfleoedd i weithwyr ddysgu ar bob lefel mewn ffordd berthnasol a hyblyg, er enghraifft drwy annog mwy i ddilyn y rhaglen ‘Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle’, drwy ddatblygu a/neu ddarparu dysgu priodol yn y gweithle sy’n diwallu anghenion y dysgwr; bod yn rhan o strategaeth ddysgu undeb, ac ychwanegu gwerth ati; cefnogi a meithrin gweithgarwch partneriaeth effeithiol rhwng cyflogwyr, undebau llafur eraill, darparwyr dysgu sgiliau hanfodol, Cynghorau Sgiliau Sector a mudiadau cymunedol er mwyn annog mwy o bobl i ddysgu; creu cynaliadwyedd drwy gysylltu â darparwyr sgiliau hanfodol i annog pobl i barhau i ddysgu ar ôl y cyfnod dysgu WULF cychwynnol. I gyflawni hyn bydd angen ymrwymiad a chytundeb partneriaid allweddol megis y cyflogwyr sy’n cymryd


Prosbectws 2013– 2016 rhan, darparwyr Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle ac undebau eraill. Mae’r prosbectws hwn yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cylch 2013 Cronfa Ddysgu Undebau Cymru.

2.

Dull Strategol

Mae gwerthusiad o weithgarwch WULF blaenorol wedi tynnu sylw at ei effaith gadarnhaol ar ddatblygu’r gweithlu yng Nghymru. Mae’r prosbectws hwn yn gwahodd cynigion sy’n adeiladu ar y sylfaen honno drwy roi blaenoriaeth i brosiectau sy’n: • cefnogi ac yn annog dysgu sgiliau hanfodol ac yn benodol y rhaglen ‘Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle’; • rhoi cyfleoedd i weithwyr ddatblygu eu sgiliau a mynd ymlaen i ddysgu mwy o fewn fframwaith Sgiliau Hanfodol Cymru; • dangos cymorth effeithiol ar gyfer sectorau penodol o waith a gweithio gyda’r Cynghorau Sgiliau Sector priodol er mwyn canfod beth yw’r anghenion a mynd i’r afael â’r anghenion hynny a chwalu’r rhwystrau i ddysgu yn y gweithle.

3. Beth y gellir ei Ariannu ac am ba Hyd?

Dyma uchafswm y cyllid sydd ar gael i bob prosiect: • prosiectau 24 mis £125,000 • prosiectau 36 mis £200,000 Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cynigion WULF sy’n cyrraedd y nodau a’r amcanion a nodwyd uchod. Dylai prosiectau fod yn rhan o strategaeth ddysgu ehangach yr undeb sy’n datblygu ffyrdd newydd o ddysgu yn y gweithle neu’n lledaenu’r arferion gorau. Cofiwch y dylai cynigion WULF ymdrin â sgiliau hanfodol yn y gweithle ac na ellir defnyddio’r cyllid i gefnogi addysg uwch. Rhaid i bob prosiect ddangos yn glir fod iddo elfen o gydweithio â phartneriaid (gweler y meini prawf). Nid oes cymorth ar gael i brosiectau sy’n canolbwyntio ar rôl yr undebau o ran negodi a bargeinio â chyflogwyr, recriwtio aelodau, hyfforddi Cynrychiolwyr yr Undebau (gan gynnwys Cynrychiolwyr Dysgu’r Undebau), cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd, nac i brosiectau sy’n disodli hyfforddiant a ariennir gan gyflogwyr. Ceir defnyddio cyllid WULF ar gyfer dysgu heb fod yn ffurfiol a dysgu anffurfiol, gan gynnwys darpariaeth sy’n arwain at gymwysterau a darpariaeth nad yw’n seiliedig ar gymwysterau os yw’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar sgiliau hanfodol.

Bydd prosiectau WULF fel arfer yn parhau am 36 mis. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, gall undebau llafur wneud cais i redeg prosiect dros 24 mis os gellir dangos bod prosiect byrrach yn fanteisiol. Caiff yr holl gyllid ei ddyrannu yn ôl anghenion ac mae’n ddibynnol ar gymeradwyo cyllideb genedlaethol Llywodraeth Cymru yn flynyddol. Gall prosiectau gychwyn ar neu ar ôl 1 Ebrill 2013 ond rhaid eu cwblhau erbyn y dyddiadau canlynol: • prosiectau 24 mis erbyn 31 Mawrth 2015 • prosiectau 36 mis erbyn 31 Mawrth 2016

3


Cronfa Ddysgu Undebau Cymru WULF 2013–16 Dylid ystyried ansawdd a gwerth am arian wrth gyflwyno cynnig ar gyfer WULF. Rhaid i gyrsiau hamdden a’u deilliannau dysgu fod yn gysylltiedig â nodau ac amcanion y prosiect.

• datblygu strategaethau ar gyfer dysgu a arweinir gan undeb, datblygu ffyrdd newydd o ddysgu neu gadarnhau a lledaenu’r arferion gorau.

Ar ôl i gais gael ei gymeradwyo, bydd yn rhaid cael cytundeb Llywodraeth Cymru ymlaen llaw os bydd unrhyw amheuaeth yngl yn ˆ â chymhwystra gweithgaredd dysgu penodol i dderbyn cyllid WULF o fewn canlyniadau cytunedig y prosiect.

4. Cymhwystra a Chyfrifoldebau Ymgeiswyr

Os bydd ceisiadau’n cynnwys darparu cyfleusterau newydd neu well (gwariant cyfalaf), fel hurio canolfannau dysgu neu offer TG, bydd angen dangos bod gan y pethau hyn gysylltiad uniongyrchol â darparu’r dysgu. Os bwriedir prynu offer, bydd yn rhaid cyfyngu hyn i uchafswm o 10% o gyfanswm gwerth y cynnig a dylai’r cynnig egluro sut y cânt eu defnyddio yn ystod oes y prosiect ac ar ôl i’r prosiect orffen. Dyma enghreifftiau o weithgareddau cymwys ar gyfer cyllid WULF: • helpu gyda’r gost o ddarparu dysgu, er enghraifft datblygu cyrsiau newydd, prynu darpariaeth ddysgu i mewn a chostau teithio dysgwyr, os nad yw’r costau hyn yn cael eu talu rhyw ffordd arall, gan gynnwys darpariaeth arall a ariennir yn gyhoeddus; • cyflogau staff y prosiect a chostau cysylltiedig tan ddiwedd y contract, os ydynt yn gyson â rhai staff sy’n cyflawni rôl debyg o fewn y sefydliad; • marchnata, cyhoeddusrwydd a lledaenu sy’n gysylltiedig â hyrwyddo hyfforddiant sgiliau hanfodol;

4

• sefydlu a chyfarparu canolfannau dysgu; a

Mae unrhyw undeb llafur trwyddedig ag aelodau wedi’u lleoli yng Nghymru, p’un a yw’n gysylltiedig â Chyngres yr Undebau Llafur ai peidio, yn gymwys i wneud cais am gyllid WULF. Croesewir yn arbennig geisiadau gan undebau llafur sy’n gweithio mewn partneriaeth ag eraill, er enghraifft cyflogwyr a/neu ddarparwyr addysg a hyfforddiant. Bydd yr holl waith partneriaeth yn cael ei ystyried gan gynnwys gwaith gyda sefydliadau fel Awdurdodau Lleol, mudiadau gwirfoddol a chymunedol a Chynghorau Sgiliau Sector. Rhaid i geisiadau gynnwys llythyr cefnogi gan bob partner yn nodi ei ymrwymiad a’i gyfraniad i’r prosiect. Rhaid i geisiadau ddangos ei bod yn bosibl cwblhau prosiectau’n llwyddiannus o fewn y fframiau amser a amlinellwyd ym mharagraff 3 uchod. Cyfrifoldeb pob ymgeisydd yw sicrhau ei fod yn deall y telerau a’r amodau a’r gofynion cymhwystra sydd ynghlwm wrth gyllid WULF cyn llofnodi’r cytundeb grant. Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro cytundebau grant yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y rhaglen yn ogystal â gonestrwydd ariannol.


Prosbectws 2013– 2016 Disgwylir i bob Prosiect WULF nodi ac ymateb i alwadau am ddysgu. O ganlyniad, bydd disgwyl i bob prosiect gynnal Dadansoddiad o Anghenion Dysgu ym mlwyddyn gyntaf y prosiect i ddangos yn glir bod angen y dysgu. Os bydd Dadansoddiad o Anghenion Dysgu eisoes wedi’i gynnal, dylid ei gyflwyno gyda’r cais fel tystiolaeth o’r angen. Dylai cyllidebau fod yn fanwl ac mor gywir â phosibl a bydd Llywodraeth Cymru yn monitro gwariant yn ofalus i sicrhau bod popeth yn iawn, yn enwedig ym mlwyddyn gyntaf prosiect. Ni cheir trosglwyddo unrhyw arian na wariwyd o un flwyddyn ariannol i’r nesaf, heblaw mewn amgylchiadau eithriadol, a hyd yn oed mewn amgylchiadau o’r fath ni cheir gwneud hynny heb ganiatâd penodol Llywodraeth Cymru. Os bydd ymgeiswyr yn gweld na fyddant yn gallu gwario’r holl gyllid y cytunwyd arno ar gyfer prosiect mewn unrhyw flwyddyn ariannol (erbyn y dyddiad hawlio olaf yn y flwyddyn ariannol honno), dylid hysbysu Llywodraeth Cymru o hynny erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn ariannol berthnasol. Bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu ag ymgeiswyr bryd hynny i drafod gwariant yn erbyn y gyllideb ac i nodi unrhyw danwario posibl a/neu newidiadau arfaethedig i’r contract. Mae cyngor a chymorth ar gael drwy gydol oes y prosiect gan Wasanaethau Dysgu TUC Cymru.

Bydd disgwyl i bob prosiect newydd weithio mewn partneriaeth â Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle, y fframwaith ymgysylltu â busnes trwy bartneriaeth â Menter a Busnes.

6. Sut fydd yr Arian yn cael ei Ddyrannu? Cynllun grant disgresiynol yw hwn sydd wedi’i gymeradwyo gan Weinidogion Cymru ac sy’n cael ei weinyddu gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar eu rhan. Wrth ddosbarthu’r grant, bydd cyngor yn cael ei geisio gan Banel Asesu WULF sy’n cynnwys enwebeion o TUC Cymru, y CBI a’r AdAS. Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried a’u hasesu gan y Panel yn erbyn meini prawf y prosbectws hwn. Bydd y panel yn rhoi ystyriaeth briodol i sectorau heb gynrychiolaeth ddigonol ac i’r amodau economaidd ar y pryd wrth werthuso tystiolaeth o angen. Yna bydd y Panel yn cyflwyno argymhellion i’r Dirprwy Weinidog dros Sgiliau eu hystyried a’u cymeradwyo.

5. Cymorth Bydd disgwyl i’r holl Reolwyr Prosiect newydd nad ydynt wedi mynychu cwrs achrededig TUC Cymru ar Reoli Prosiectau fynychu’r cwrs hwn cyn gynted ag y bydd yn gyfleus. Gall Gweithwyr Prosiect a Chynrychiolwyr Dysgu allweddol yr Undebau fynychu’r cwrs hwn hefyd os bydd lle. Bydd yn ofynnol i bob prosiect newydd drafod a chytuno ar becyn cymorth priodol gyda TUC Cymru (Cytundeb Lefel Gwasanaeth).

5


Cronfa Ddysgu Undebau Cymru WULF 2013–16 7. Ychwanegedd Mae cymorth ychwanegol ar gyfer dysgu ar gael o nifer o ffynonellau eraill gan gynnwys rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru a rhai a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Gellir cael mwy o gyngor a chymorth gan Lywodraeth Cymru a Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru os bydd angen.

8. Pa Feini Prawf a ddefnyddir i Asesu Ceisiadau? Wrth ddrafftio ceisiadau, ni ddylai ymgeiswyr gymryd yn ganiataol fod gan Banel Asesu WULF unrhyw wybodaeth flaenorol o’u sector, o’u busnes nac o unrhyw weithgaredd dysgu a gynhelir gan undebau llafur. Dylai ymgeiswyr ystyried sensitifrwydd masnachol, diogelu data, iechyd a diogelwch etc pan gynigir dysgu teuluol neu gymunedol mewn gweithle. Bydd gwerth pob cais yn cael ei asesu yn erbyn y meini prawf a nodir isod. Mae i bob maen prawf sgôr wedi’i phwysoli, fel y gwelir isod ac ar ffurflen gais WULF. a) Tystiolaeth o’r angen (uchafswm o 25 pwynt) Rhaid i geisiadau ddangos y dystiolaeth y mae cais y prosiect wedi’i seilio arni. Gall hyn gynnwys proffil o anghenion dysgu a sgiliau grwpiau targed y prosiect; arolygon o weithwyr a chyflogwyr; asesiadau anghenion dysgu; bregusrwydd cyflogaeth mewn grwpiau targed; gwybodaeth gan Gynghorau Sgiliau

6

Sector; ymchwil arall megis yr ymchwil a gyflawnir gan academyddion, Llywodraeth Cymru etc; b) Amcanion dilys ynghyd â thargedau mesuradwy clir a chanlyniadau disgwyliedig (uchafswm o 10 pwynt) Rhaid i geisiadau gynnwys targedau, amcanion a chanlyniadau Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol (CAMPUS). Rhaid i ymgeiswyr nodi’n glir beth mae eu prosiect yn bwriadu’i gyflawni a pha weithgareddau fydd yn cael eu cynnal er mwyn cyrraedd yr amcanion a’r targedau gan gynnwys targedau ansoddol meddalach. Dylai ceisiadau ddangos sut y nodwyd deilliannau dysgu, neu sut y bydd deilliannau dysgu’n cael eu nodi. c) Ehangu cyfranogiad a chwalu rhwystrau i ddysgu yn y gweithle (uchafswm o 10 pwynt) Er enghraifft, ffocws ar gyfle cyfartal, allgáu cymdeithasol, gweithwyr agored i niwed neu annodweddiadol a dysgwyr anhraddodiadol. Mae WULF yn rhoi blaenoriaeth i brosiectau sy’n ehangu mynediad at ddysgu gydol oes i bobl yng Nghymru waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau personol presennol. ch) Bod yn rhan o strategaeth ddysgu’r Undeb ei hun, ac ychwanegu gwerth ati (uchafswm o 5 pwynt) Os nad oes gan eich Undeb strategaeth ddysgu, efallai y byddwch am ddweud rhywbeth am y ffordd y gallai eich prosiect helpu i ddatblygu strategaeth o’r fath.


Prosbectws 2013– 2016 d) Cyfrannu at agenda’r Rhaglen Lywodraethu o ran ymdrin â sgiliau hanfodol yn y gweithle (uchafswm o 25 pwynt) A fydd y cynigion yn arwain at welliant sylweddol mewn sgiliau hanfodol yn y gweithlu (e.e. a ydynt yn ategu’r Rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle), a/neu’n dangos y byddant yn rhoi cymorth effeithiol i sectorau cyflogaeth penodol? dd) Hyrwyddo Partneriaeth (uchafswm o 10 pwynt) A yw’n cynnwys partneriaeth effeithiol, er enghraifft â chyflogwyr, undebau llafur eraill, darparwyr dysgu, Cynghorau Sgiliau Sector a mudiadau cymunedol, er mwyn ceisio sicrhau cynifer o gyfleoedd addysg a hyfforddiant â phosibl? Noder bod yn rhaid i bartneriaid a enwir yn y cais ddarparu llythyr cefnogi yn amlinellu eu hymrwymiad i’r prosiect. Rhaid atodi’r llythyrau hyn i’r cais adeg ei gyflwyno i TUC Cymru. e) Cynaliadwyedd (uchafswm o 5 pwynt) A oes ganddo’r potensial i greu a chynnal diwylliant dysgu ar ôl cyfnod y prosiect? Dylai ceisiadau ddangos sut y bydd polisïau, systemau, arferion gweithio a chynlluniau adnoddau Undebau Llafur ar gyfer y dyfodol (gan gynnwys staffio) yn datblygu i helpu i gynnal y gwasanaethau a’r gweithgareddau dysgu.

a’r proffil gwario a ragwelir ar gyfer y prosiect. A oes gan y prosiect fecanweithiau effeithiol ar gyfer rheoli’r prosiect? Rhaid i geisiadau ddangos sut bydd y prosiect yn cael ei reoli a sut bydd y canlyniadau’n cael eu cyflawni. Cyfeiriwch er enghraifft at rôl grwpiau llywio, Rheolwyr Prosiect a Gweithwyr Prosiect. Rhaid i ymgeiswyr ddangos hefyd sut y bydd eu prosiect yn cael ei gysylltu â strwythur ehangach eu Hundeb, a’i gynorthwyo ganddo, a/neu’n cael ei gysylltu â phartneriaid a chynlluniau eraill y prosiect. ff) Trefniadau Monitro a Gwerthuso (uchafswm o 5 pwynt) A oes ganddo fecanweithiau effeithiol ar gyfer monitro ac ar gyfer gwerthuso mewnol neu allanol? Nodwch y trefniadau a gaiff eu sefydlu i fonitro a gwerthuso’r prosiect. Dylai ceisiadau nodi pa wybodaeth a gaiff ei chasglu, pwy fydd yn ei chasglu, sut y caiff ei chasglu, pryd y caiff ei chasglu, sut y caiff ei hadrodd yn ôl a sut y bydd y canfyddiadau’n llywio gwaith y dyfodol. Cofiwch mai Rheolwr y Prosiect fydd yn gyfrifol am gwblhau: • adolygiad blynyddol o’r prosiect; • Adroddiad Gwerthuso’r prosiect. Bydd yr adroddiad hwn yn disodli adroddiad cynnydd terfynol y prosiect a bydd yn rhaid

f) Cynllunio a Rheoli’r Prosiect (uchafswm o 5 pwynt) A yw amserlen y prosiect yn fanwl a realistig? A yw’n cynnwys cerrig milltir allweddol, e.e. penodi staff y prosiect, cwblhau Dadansoddiadau o Anghenion Dysgu, y dyddiad lansio, dyddiadau cyrsiau etc? Mae rhagweld canlyniadau yn rhoi sylfaen i gynllunio’ch prosiect ac i fesur ei gynnydd yn erbyn amcanion a thargedau. Dylai fod cysylltiad hefyd rhwng y canlyniadau a ragwelir

7


Cronfa Ddysgu Undebau Cymru WULF 2013–16 ei gyflwyno o fewn mis i ddyddiad cwblhau’r prosiect. Gall TUC Cymru ddarparu templedi ar gyfer y ddau adroddiad yma. Bydd Panel Asesu WULF yn sgorio pob cais yn erbyn y meini prawf uchod. Gall y Panel roi ystyriaeth briodol i sectorau heb gynrychiolaeth ddigonol ac i’r amodau economaidd ar y pryd wrth asesu tystiolaeth o angen.

9. Y Broses Ymgeisio Rhaid i bob cais gael ei wneud ar y ffurflen gais WULF a ddarperir. Dylent gael eu gwneud gan un sefydliad cymwys a’u llofnodi gan uwch-swyddog priodol yn y sefydliad. D.S. Dim ond ceisiadau a gyflwynir ar Ffurflen Gais WULF a gaiff eu derbyn. Gall tîm Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru roi cyngor a chymorth i undebau llafur sy’n ystyried gwneud cais am grant o Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. I gael mwy o wybodaeth am gyflwyno cais cysylltwch â TUC Cymru yn y cyfeiriad isod.

10. Sut bydd Taliadau’n cael eu gwneud i Ymgeiswyr Llwyddiannus Bydd y grant yn cael ei dalu’n chwarterol mewn ôl-daliadau ar ôl derbyn hawliad cywir a chyflawn ynghyd â chopi o anfonebau trydydd parti a dalwyd ac adroddiad cynnydd. Argymhellir bod

8

Rheolwr Prosiect yn cael ei benodi i sicrhau bod y prosiect ar y trywydd iawn a bod hawliadau grant yn cael eu cyflwyno’n brydlon. Rhaid ymgynghori â Llywodraeth Cymru ynghylch unrhyw newidiadau i amseriadau, canlyniadau, gweithgareddau neu batrymau gwariant y prosiect.

11. Beth yw’r Dyddiadau Cau? Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 31 Hydref 2010. Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 31 Hydref 2012. Gall Prosiectau a Gymeradwywyd gychwyn ar neu ar ôl 1 Ebrill 2013 ond rhaid eu cwblhau erbyn y dyddiadau canlynol: • prosiectau 24 mis erbyn 31 Mawrth 2015 • prosiectau 36 mis erbyn 31 Mawrth 2016 Ar ôl i chi gwblhau’r ffurflen gais, anfonwch gopi electronig a chopi caled wedi’i lofnodi (ynghyd ag un copi o’r holl wybodaeth atodol, e.e. llythyrau cefnogi) at: Katrina Wood, Gweithiwr Prosiect, Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru, Transport House, 1 Cathedral Road, Caerdydd CF11 9SD Ffôn: 029 2034 7010 Ffôn symudol: 07799414843 Ffacs: 029 2022 1940 E-bost: Kwood@tuc.org.uk


Prosbectws 2013– 2016 12. Beth sy’n Digwydd Nesaf? Bydd Panel Asesu WULF yn cyfarfod i drafod ac asesu ceisiadau prosiectau yn Nhachwedd 2012. Bydd ymgeiswyr yn cael adborth erbyn diwedd Ionawr 2013 i’w hysbysu o ganlyniad eu cais a bydd hyn yn nodi unrhyw bwyntiau eraill y mae angen eu hegluro neu eu trafod. Bydd Cytundebau Grant yn cael eu cyflwyno cyn gynted ag y bydd y trafodaethau terfynol wedi dod i ben.

9


Cronfa Ddysgu Undebau Cymru WULF 2013–16 Cysylltiadau Defnyddiol aPhartneriaid Posibl Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru: Ffôn: 029 2034 7010 http://www.wtuclearn.org.uk TUC Cymru: www.tuc.org.uk/tuc/regions_info_ wales.cfm Ufi Cymru / Learndirect: www.ufi.com/home2 www.learndirect.co.uk/wales-eng/ www.learndirect.co.uk/wales-cym/ Gyrfa Cymru: www.careerswales.com/adults/server. php?show=nav.2206 Cynghrair y Cynghorau Sgiliau Sector: http://www.sscalliance.org/home/home.aspx info@sscalliance.org Ffôn: 029 2044 4135

10

ReAct: www.careerswales.com (Edrychwch o dan – ‘Oedolion’ – ‘Help a Chefnogaeth’ – ‘Wynebu Diswyddiad’) Sgiliau Twf Cymru: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/ foremployers/proactskillsgrowthwales/?lang=cy Ffôn: 0845 60 661 60 Canolfan Byd Gwaith: www.direct.gov.uk Niace Dysgu Cymru: www.niacedc.org.uk Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru: www.learningobservatory.com

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru Prosbectws 2013-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you