Page 1

JAARPLAN 2019 KATWIJK MARKETING


VOORWOORD In opdracht van de gemeente richten wij 2019 in als transitiejaar. De aangenomen subsidieregeling betekent voor ons een flinke verlaging van ons budget. Er is helaas geen ruimte voor campagnes.

Teksten: Katwijk Marketing Foto: Dirk van Egmond, Treffendbeeld.nl

Vragen? Neem contact met ons op:

KATWIJK MARKETING PIET DE VRIES | ANNEMARIE GUIJT

Burgmeester Koomansplein 1, ruimte 1.48 2231 DA RIJNSBURG 071 303 07 07 | info@katwijkmarketing.nl

Het is jammer, maar aan de tekst van dit plan kun je geen rechten ontlenen.

2

Wat doen we dan wel? In 2019 ligt onze focus op de interne organisatie. We stellen, gezamenlijk met onze achterban, een plan op voor de toekomst van Katwijk Marketing - waarin organisatorische aspecten en de marketingstrategie voor 2020-2023 een plek krijgen. Daarnaast blijven we het lokale aanbod onder de aandacht brengen. We zorgen ervoor dat het aanbod op vvvkatwijk.nl, ditiskatwijk.nl en kuesteundkultur.nl/de actueel blijft. Ook zetten we de gratis mogelijkheden van sociale media in. Daarnaast leveren we een bijdrage aan regiomarketing. De basis van onze dienstverlening blijft intact, maar de resultaten - zoals de bereikcijfers - zullen niet vergelijkbaar zijn met die van de afgelopen jaren. Eind 2019 moet het plan voor de toekomst van Katwijk Marketing klaar zijn, om vanaf 2020 weer met een verbeterde strategie weer met volle kracht vooruit te kunnen gaan.


TRANSITIEJAAR FOCUS OP DE TOEKOMST In 2019 bepalen we samen hoe Katwijk in de toekomst met citymarketing wil omgaan. In het derde kwartaal van 2019 moet er een plan van aanpak gereed zijn waarin wordt beschreven hoe de toekomst van citymarketing in Katwijk eruit ziet. In overleg met diverse stakeholders (bijvoorbeeld binnen de gemeente, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen) wordt er bekeken hoe een organisatie als Katwijk Marketing een gezonde structurele (financiële) basis kan krijgen. Hierbij worden twee scenario’s onderzocht; één waarbij de focus blijft liggen op de vrijetijdseconomie. En een tweede scenario waarbij citymarketing breder wordt ingezet en er ruimte is voor een uitgebreidere focus, bijvoorbeeld op de vrijetijdseconomie, wonen én werken.

Het huidige marketingplan krijgt sowieso een update. In overleg met de achterban wordt de positionering aangescherpt - er wordt bijvoorbeeld een nieuwe brandstory opgesteld, waarin we met elkaar bepalen hóe we Katwijk in de toekomst in de markt willen en kunnen zetten. Dit leidt waarschijnlijk tot nieuwe keuzes met betrekking tot de doelgroepen en strategie. Het initiatief voor het opstarten en vormgeven van de transitie ligt bij de gemeente Katwijk. Katwijk Marketing zal hieraan uiteraard wel inhoudelijk bijdragen.

3


INFORMATIEVOORZIENING ONZE BASISDIENSTVERLENING We vinden het belangrijk dat bezoekers en toeristen de weg blijven vinden in Katwijk. We houden onze dienstverlening in stand, maar zijn mogelijk gedwongen deze op een lager niveau in te vullen. ONLINE DIENSTVERLENING De website vvvkatwijk.nl heeft een reactief karakter. We werken doorlopend aan het verbeteren van de vindbaarheid van onze website. Bijvoorbeeld door op basis van de statistieken en actuele trends en inzichten de website regelmatig te updaten. Daarnaast zetten we in op het optimaliseren van het gebruik van de website. We willen het gebruiksgemak verhogen, om het potentiële gasten van Katwijk zo aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk te maken om voor een bezoek aan onze badplaats te kiezen. Ook in 2019 houden we de VVV-website natuurlijk zo goed mogelijk actueel. De online evenementenkalender blijft beschikbaar en aan ons doorgegeven wijzigingen in het lokale aanbod worden natuurlijk verwerkt. Zo blijft de informatie over het recreatieve en toeristische

4

aanbod van Katwijk in ieder geval beschikbaar voor geïnteresseerden. FYSIEKE DIENSTVERLENING We gaan in gesprek met Hotel Steeds aan Zee over de wijze van inzetten van de fysieke VVV-locatie. Het is onzeker of de beschikbaar gestelde bijdrage voldoende is om de locatie, net als in vorige zomers, 6 dagen in de week open te houden. Geplande investeringen om de uitstraling van het VVV-kantoor aan te passen aan de eisen van deze tijd, kunnen helaas niet doorgaan. Ook in 2019 presenteert Katwijk Marketing het lokale aanbod in de vorm van een DIT! is Katwijkbrochure (oplage 16.000, 64 pagina’s) en de DIT! is Katwijkplattegrond (oplage 25.000). De brochure met het overnachtingsaanbod verschijnt in 2019 alleen online.


BRAND NAME KATWIJK BEKENDHEID Katwijk Marketing verzorgt pomotionele activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van Katwijk als gastvrije en verrassende badplaats. En aan het verbeteren van de bekendheid van het aanbod van Katwijk, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen, natuur, cultuur, winkels, horeca en logies. LOKALE PROMOTIE De afgelopen jaren zetten we de bekende en succesvolle campagne DIT! is Katwijk in om onze doelstellingen met betrekking tot branding te behalen. In 2019 blijven de kanalen van DIT! is Katwijk bestaan. We zetten nog steeds in op contentmarketing: we publiceren structureel berichten overhet diverse lokale aanbod, via de website en via sociale media. De nadruk ligt niet langer op videomarketing - het ontwikkelen van videomateriaal is een kostbare zaak. We zullen voornamelijk teksten schrijven en foto’s publiceren. De kwaliteit van onze berichten verandert dus niet. We blijven het brede toeristisch-recreatieve aanbod onder de aandacht brengen. Wel zullen we genoegen moeten nemen met een lager bereik. De impact van niet-betaalde berichten op sociale medie slinkt, doordat de netwerken nieuwe algoritmes ontwikkelen waarbij berichten van bedrijven minder vaak vertoond worden. Om op sociale media een rol van betekenis te kunnen blijven spelen, is het inzetten van advertenties noodzakelijk - een optie die Katwijk Marketing in 2019 helaas niet heeft. Uiteraard zetten we waar we kunnen onbetaalde promotie in, niet alleen online, maar ook offline. Denk hierbij aan het aanleveren van relevante en actuele

informatie voor recreatieve uitgaven van derden, zoals de wekelijkse evenementenkalender in de Katwijk Speciaal, de Zomer in Katwijk-krant en de informatieschermen bij Parkeergarage Boulevard Zeezijde. REGIONALE PROMOTIE: STAD+KUST Dit jaar promoten we Katwijk opnieuw als onderdeel van onze regio. Gemeente Katwijk stelt een aparte bijdrage beschikbaar voor het project STAD+KUST, dat voortkomt uit het initiatief Economie071. Het op de inwoners van onze regio gerichte STAD+KUSTmagazine komt één keer uit. Deze voorjaar/zomeruitgave heeft een oplage van 250.000 exemplaren en wordt huisaan-huis verspreid in de hele regio. Katwijk Marketing levert voor dit blad de tekstuele en visuele inhoud aan met betrekking tot het Katwijkse aanbod. De STAD+KUST-campagne wordt ook internationaal ingezet: er zijn online en offline campagnes gericht op het aantrekken van Duitse toeristen naar Leiden en omgeving. De invulling hiervan is vergelijkbaar met die in 2018. In overleg met het NBTC worden onder andere e-mailnieuwsbrieven, sociale media, advertorials, online banners en radioreclames ingezet. Katwijk Marketing zorgt voor een evenwichtige representatie van het Katwijks aanbod in deze uitingen.

5


NETWERK STAKEHOLDERS | RELATIEMANAGEMENT Er zijn in Katwijk veel partijen betrokken bij het toeristischrecreatieve aanbod: ondernemers, vrijwilligers en ambtelijke vertegenwoordigers. Katwijk Marketing speelt een rol in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen. PARNTERS BETREKKEN BIJ TRANSITIE Het belangrijkste project voor 2019 is de transitie. Alle soorten partijen waarmee Katwijk Marketing in de afgelopen vijf jaar een relatie heeft opgebouwd, kunnen een rol spelen in het transitietraject.

2

6

PLATFORMBIJEENKOMSTEN Het onderhouden van het netwerk is gedurende het overgangsjaar natuurlijk ook van belang. Wanneer we mogelijkheden zien om zonder kosten onze partners bijeen te brengen, zullen we dat uiteraard doen. Een en ander is ook afhankelijk van de frequentie en omstandigheden waaronder we onze relaties ontmoeten in het transitietraject. Stond 2018 in het teken van een effectieve benadering, in 2019 streven we vooral naar efficiency.


BEGROTING RESULATEN | KPI’S In het raadsvoorstel is te lezen “In het het transitiejaar 2019 komt de focus van Katwijk Marketing te liggen op het veranderingsproces. Om zich hierop te concentreren dienen geen extra/bijkomende taken te worden uitgevoerd... In de SLA 2019 overeen te komen resultaten van Katwijk Marketing zal daarmee rekening moeten worden gehouden.”

De op dit moment toegezegde inkomsten zijn niet voldoende om de vaste kosten te dekken en de dienstverlening via VVV Katwijk mogelijk te maken. We zullen een beroep moeten doen op onze stakeholders.

€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ INKOMSTEN TOTAAL

Subisidie Katwijk Marketing & VVV Extra subsidie STAD+KUST

Katwijk Marketing blijft de toeristische informatievoorziening verzorgen. Zoals je in dit jaarplan hebt kunnen lezen, zijn we voor de promotionele activiteiten afhankelijk van gratis kanalen. Dit heeft gevolgen voor de resultaten die van onze inspanningen verwacht kunnen worden: INDICATOR DOEL Websites vvvkatwijk.nl en ditiskatwijk.nl: > Bezoekersaantallen websites 180.000 Sociale media > Totaal aantal volgers op social media 8.000 > Aantal geposte berichten 500 > Bereik van berichten via social media 350.000 E-mailmarketing > Aantal nieuwsbrieven DIT! is Katwijk 9 > Open rate nieuwsbrieven > 25 %

Private bijdragen & commissies

€ 157.000 € 25.000 € ??

€ 182.000

€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ UITGAVEN TOTAAL

Organisatiekosten

€ 132.000

Vergoeding VVV Katwijk

€ 35.000

Kosten campagne STAD+KUST

€ 25.000

€ 192.000

3

7


Profile for Katwijk Marketing

Jaarplan Katwijk Marketing 2019  

Lees meer over de doelstellingen en plannen voor 2019.

Jaarplan Katwijk Marketing 2019  

Lees meer over de doelstellingen en plannen voor 2019.

Advertisement