Page 1

Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první, pilotní číslo čtvrtletního bulletinu, vydávaného Sdružením pro integraci a migraci, zaměřené na informace o cizincích a cizinkách na trhu práce z pohledu nevládní organizace.

Kdo jsme? Sdružení pro integraci a migraci (zkráceně „SIMI“) je nezisková organizace, která se specializuje na cizince na území České republiky. SIMI představuje nový název Poradny pro uprchlíky po jejím sloučení s Centrem pro otázky migrace, a své služby tak poskytuje bez přestávky od roku 1993. Poradenství a pomoc jsou poskytovány především cizincům ze třetích zemí, a to včetně žadatelů o mezinárodní ochranu, uznaných uprchlíků či osob s doplňkovou ochranou. Služby SIMI jsou ale dostupné i osobám, které se na našem území nacházejí bez oprávnění k pobytu, stejně tak jako pro ostatním osobám s právním zájmem (mezi něž patří například čeští příbuzní a přátelé cizinců apod.). Naše organizace poskytuje především bezplatné právní a sociální poradenství, ale kromě konkrétní práce s klienty se věnujeme i dalším aktivitám ve prospěch cizinců, ať už jde o lobbying, připomínkování zákonů v oblasti migrace, publikování článků či vzdělávání na základních, středních a vysokých školách, psaní odborných studií a analýz nebo pořádání odborných kurzů pro cizince.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice SIMI je dále členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, a také členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), mezinárodní platformy pro spolupráci na poli neregulérní migrace (PICUM), evropské sítě UNITED for Intercultural Action a členem programu Nezletilí bez doprovodu v Evropě (Separated Children in Europe Program, SCEP), kde působí i jako člen správní rady. Zástupkyně SIMI jsou také členky v Radě vlády ČR pro lidská práva.

V poslední době se specializujeme na problematiku cizinců na pracovním trhu (legálním i nelegálním). Bližší informace o organizaci naleznete také na našich webových stránkách www.migrace.com.

Proč vydáváme tento bulletin? Na počátku letošního roku jsme oslovili celou řadu státních i nestátních subjektů, abychom je informovali o tom, že SIMI rozjíždí obsáhlý dvouletý projekt, zaměřený výhradně na cizince na trhu práce. Z došlých reakcí jsme vyvodili, že bulletin by byl vítaným zdrojem informací. Jeho případné vydávání bylo kladně hodnoceno zejména oslovenými úřady práce. Rozhodli jsme se proto vyslyšet Vaše reakce a pustili jsme se do přípravy. Domníváme se, že informace, které budeme touto cestou prezentovat, přispějí k rozvoji debaty o problematice pracovní migrace a přiblíží ji z nového, jiného pohledu. Věříme, že bulletin bude pro Vás představovat cenný a čtivý zdroj informací, které získáváme při každodenní práci s cílovou skupinou cizinců a cizinek na českém trhu práce.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Na co se zaměřuje náš projekt? Prostřednictvím představovaného projektu se pokusíme přispět k odstranění problémů, které souvisejí se sociální integrací cizinců ze třetích zemí, kteří jsou, byli nebo budou aktivní na trhu práce v České republice. Na území České republiky žije takřka půl milionu cizinců a řada z nich působí na trhu práce, v mnoha případech jde ale o trh nelegální. Byť je kritická situace v této oblasti vesměs známa, stále neexistují účinné mechanismy, jak zaměstnávání cizinců podchytit za současného dodržení kompromisu mezi právy cizinců a hlediskem ekonomické výhodnosti. Není tak tajemstvím, že zaměstnávání cizinců se v mnoha případech vymklo českým zákonů, i kontrole státu. Po několik let tak dochází ke zřetelnému znevýhodňování a vykořisťování mnohých cizinců, kteří jsou v pozici levné pracovní síly bez práv a nároků srovnatelných s českými zaměstnanci. Pod tlakem okolností vykazují ochotu tvrdě pracovat i za ztížených podmínek a závislosti na zaměstnavateli až otrockého typu. V této souvislosti se dále hovoří o možném rozsáhlém rozmachu trestné činnosti, včetně tak závažných deliktů jako je například obchodování s lidmi, nucené práci a o jiném, v demokratickém státě nepřijatelném způsobu chování jednotlivých subjektů. Uskutečněné průzkumy v oblasti zaměstnávání jednoznačně prokázaly strach zahraničních pracovníků hájit svá práva, a v zásadě i jejich oprávněnost. Cizinci se přitom snáze než jiné skupiny stávají obětmi diskriminace a státu se nedaří situaci změnit.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice V poslední době se na nás více než kdy jindy obracejí právě ti z nich, kteří mají problémy se zaměstnavateli. To nás vede k tomu, abychom se problémem zabývali a pokusili se přimět stát k jinému přístupu a k hledání jiných než stávajících řešení, která se ukazují jako neúčinná a ve svém důsledku nejvíce postihující právě samotné pracující cizince a nikoliv ty, kteří na jejich práci profitují. Specifickou skupinu v rámci pracovní migrace v ČR tvoří ženy cizinky, zaměstnané v českých domácnostech na nejrůznějších pozicích. Jedná se o úplně zvláštní a svou povahou nový segment pracovního trhu a fenomén posledních let. Nejčastějšími problémy žen pracujících v této oblasti jsou v lepších případech nízké mzdy bez placení odvodů zaměstnavatelem, neplacené přesčasy, nepříjemné zacházení, tlačení k výkonu nelegální práce, v horších případech pak fyzické násilí, sexuální obtěžování či týrání, které snášejí ze strachu z nezaměstnanosti. Společnost nepokládá takové zacházení k cizinkám za škodlivé. Naopak, stalo se jakýmsi standardem českých domácností střední a vyšší třídy takové cizinky zaměstnávat. Proto je nutné se tímto tématem zabývat a reagovat systematickými i dílčími způsoby na vážná porušování práv takto zaměstnaných cizinek. Neuspokojivě zvládnutá problematika pracovní migrace z ní činí celospolečenský problém, ještě umocněný ekonomickou krizí a probíhajícími hospodářskými problémy české společnosti. S krizí přímo souvisí málo práce pro cizince, jejich větší závislost na zaměstnavatelích a více vykořisťování.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Naším projektem chceme situaci změnit. Jde nám o to pomoci konkrétním cizincům a cizinkám, ale i přispět k lepšímu nastavení systému legálního zaměstnávání cizinců, bez nichž se stát neobejde ani v době hospodářské recese, natož pak po jejím překonání. Pokud jde o cizince samotné, nebudou díky námi dosaženým změnám natolik odkázáni na zprostředkovatelské agentury a vykořisťující zaměstnavatele, kteří je nutí pracovat za nevýhodných podmínek. Informovanost jim také umožní lépe se integrovat do české společnosti a vymanit se z pozice osob „podřadné“ kategorie. V souvislosti s tím realizujeme či plánujeme realizovat celý soubor aktivit. Od ledna 2011 poskytujeme bezplatné právní a sociální poradenství této cílové skupině cizinců a zároveň pro ni chystáme sérii seminářů. Jejich podstatou budou interaktivní nácviky jednotlivých forem přípravy pro vstup na legální trh práce či seznámení s právním minimem v oblasti zaměstnávání. Připravujeme také kulaté stoly, semináře zahraniční spolupráce, osvětovou kampaň zaměřenou na ženy cizinky pracující v domácnostech, a především také velkou medializaci této problematiky, včetně dokumentárního filmu, kterým se pokusíme dostat téma do povědomí široké veřejnosti, a obsáhlou analýzu.

Důležitým cílem našeho projektu je nastavení funkční spolupráce s orgány a institucemi, s nimiž cizinci a cizinky přicházejí do styku. V naší práci se inspirujeme zkušenostmi z jiných evropských zemí, zejména pak z Rakouska a Portugalska. Z těchto zkušeností vyplývá, že nezisková organizace může ulehčit nejen cizincům a cizinkám, ale i správním orgánům a usnadnit tak oboustranný proces sociální integrace.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice

Popis poskytovaných sociální služeb SIMI, jejich rozsah a forma Na pracovníky SIMI se obracejí cizinci, kteří chtějí změnit, nebo aktuálně či dlouhodobě hledají zaměstnání, a to v rámci sociálního a právního poradenství, specializovaného na otázky zaměstnávání cizinců v ČR. Jedná se přímo o poradenství v oblasti zaměstnání nebo asistenci při nalezení, či udržení pracovního místa, ale i v dalších oblastech, které souvisejí s trhem práce – práva a povinnosti zahraničních pracovníků, pracovněprávní vztahy, možnosti hledání vhodného pracovního místa, seznámení se zákony a předpisy, vysvětlení dokumentů atd. Na trhu práce přetrvává stagnace a rovněž přetrvávají další negativní jevy spojené s obdobím hospodářské recese, které se projevují na ekonomické kondici firem a vzniku nových pracovních míst. Tento trend se obecně týká trhu práce v ČR a týká se tedy primárně českých občanů a dalších občanů EU, s tím, že cizinci mají situaci ztíženou, a to zejména vzhledem k provázanosti zaměstnání a pobytového statusu. Cizinec, který má v ČR pobyt za účelem zaměstnání a pracuje na základě pracovního povolení, musí při ztrátě práce hledat nejen nové zaměstnání, ale také vyřídit pracovní povolení. Zde můžeme sledovat vývoj dalšího poklesu počtu pracovních míst pro cizince, souběžně s čímž klesá i počet žádostí o pracovní povolení a počet platných povolení. V oblasti tzv. zelených a modrých pracovních karet bohužel rovněž nenastává nárůst. Zelená karta, která má usnadnit přístup na trh práce cizincům s kvalifikací, po které je v České republice poptávka, a která je určená cizincům ze zemí mimo Evropskou unii (Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland,

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina), zatím bohužel nenaplňuje očekávání co do počtu nových žádostí. Obdobně také o tzv. Modrou kartu, která je určena pro cizince s vysokou kvalifikací, zatím není podle aktuálních . statistik výrazný zájem. Vzhledem k nedostatku pracovních míst řeší řada cizinců svojí situaci změnou účelu svého pobytu na některý z jiných účelů pobytu – zejména na pobyt za účelem podnikání, účasti v právnické osobě, nebo sloučení s rodinným příslušníkem. Jistou naději na oživení pracovního trhu vkládáme do počínající sezony, především v oblasti stavebnictví, zemědělství a zpracovatelského průmyslu, kterou můžeme sledovat pozvolna od konce měsíce března. Speciální oblastí pak je využívání tzv. „Švarc systému“ zaměstnavateli, kdy se běžně můžeme setkat s „podnikateli“ na lince v továrně, úklidech nebo při rozdávání letáků. Pro zaměstnavatele je tento systém výhodnější, pro zaměstnance většinou nevýhodný, protože přichází o většinu z ochranných prvků pracovního trhu, a také z toho důvodu, že velká část cizinců nerozumí povinnostem spojeným s vedením živnostenského oprávnění a povinnými platbami zdravotního a sociálního pojištění a daní. Výhodná nabídka zaměstnání, kdy je fakturovaná částka o něco vyšší než obvyklá mzda v dané pozici, může po několika měsících značně zhořknout. Pokud se cizinec dostane do tíživé finanční situace a rozhodně se využít půjčky od bankovních nebo nebankovních subjektů, riskuje i to, že v případě insolvence nemůže jako podnikatelská osoba podat návrh na oddlužení. Oblast podnikání se proto stala nedílnou součástí našeho poradenství, při němž klientům poskytujeme konzultace zejména v otázkách seznámení s právy a povinnostmi, jež plynou z provozování živnosti, prokazování pro instituce ČR a další zákonné povinnosti.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice

Poslední kapitolou, která úzce souvisí s prací cizinců, respektive udělením pobytu za účelem zaměstnání, je pak povinnost uhradit komerční zdravotní pojištění v tzv. komplexní variantě. Toto pojištění je nutné uhradit na celou dobu pobytu.

V praxi se setkáváme s tím, že ve

smluvních podmínkách je začleněna řada výluk a ačkoliv cizinci zaplatí za tuto službu desetitisíce, pojišťovny uplatňují výrazně menší rozsah hrazené péče. V případě nemoci nebo úrazu pak v mnoha případech cizinci musí uhradit léčebný výkon samostatně. Spolu s touto oblastí jsou v našich konzultacích dále zastoupeny otázky bydlení (poradenství nebo asistence), sociálních dávek (zejména peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek), vzdělání pro dospělé, péče o děti atd.

Právní i sociální poradenství je cizincům poskytováno zejména v prostorách kanceláře SIMI ambulantní formou. Menší část intervencí se odehrává i terénní formou, podle potřeb klienta. Většina intervencí mívá charakter poradenství, nicméně klientům je průběžně nabízena i psychosociální podpora. Přirozenou součástí poskytovaných služeb pak bývá podání informace a zprostředkování kontaktu na další organizace či instituce. V rámci poskytovaných služeb je prováděn rovněž sběr informací a kontaktů ve vztahu k trhu práce a zahraniční zaměstnanosti. Služby jsou poskytovány v průběhu celého týdne, a to v režimu volného příjmu pro klienty v pondělí od 9:00 do 19:00 a ve středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00. V úterý a pátek funguje poradenství terénní formou, nebo formou schůzek s pozvanými klienty či doprovodu. Každý uchazeč o službu je nejprve seznámen s nabídkou poskytovaných služeb a způsobem poskytování služeb, je definována zakázka a uchazeč podepíše informovaný souhlas s vedením spisové dokumentace, kterou vedeme u každého klienta.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Mezinárodní spolupráce

Při naší činnosti v projektu vycházíme z toho, že nyní v ČR nejsou nastaveny správné mechanismy komunikace mezi státními orgány a cizinci, čehož využívají nejrůznější zprostředkovatelé pohybující se na hranici zákona. Výsledkem jejich aktivit je cizinec na nelegálním trhu práce, obcházení platných právních předpisů, neodvádění daní státu ze strany zaměstnavatele či další negativní jevy.

V této souvislosti se Sdružení pro integraci a migraci inspirovalo i v zahraničí a navázalo spolupráci s respektovanou rakouskou organizací Zentrum fur MigrantInnen Tirol (ZeMIT) a známou portugalskou organizací Solidariedade Imigrante (SOLIM) s cílem přenést jejich osvědčenou praxi i do České republiky. V obou partnerských zemích se totiž podobné problémy podařilo odstranit, či alespoň potlačit, za pomoci posílení role neziskového sektoru

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice a jeho spolupráce s úřady práce a jinými institucemi, ve snaze usnadnit sociální integraci zahraničních pracovníků. Vznikly zde i speciální programy, a v Portugalsku existuje dokonce i zvláštní právní úprava, která se zabývá pracovními podmínkami specifické skupiny cizinek pracujících v domácnostech, neboť v těchto případech je situace bezproblémová jen zdánlivě a problémy, které se v této souvislosti začínají objevovat, jsou tak závažné, že si zaslouží samostatný přístup.

Ze zkušeností mezinárodních partnerů budou vycházet i semináře a krátkodobé stáže pro zahraniční partnery v Praze, které SIMI uspořádá v průběhu let 2011 a 2012, s cílem přinést do českého prostředí nové poznatky ze zahraničí, což je velmi potřebné a zároveň žádané. Poprvé se pracovníci SIMI setkali se zahraničními partnery na březnovém semináři v Praze nad tématem pracovní migrace v České republice. Hostům byla nastolená problematika přiblížena jak prostřednictvím interních schůzek, tak při setkáních se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce hl. m. Prahy.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Dále chystáme tematické kulaté stoly v různých regionech České republiky, které pak mají sloužit k navázání bližší spolupráce v procesu sociální integrace pracovních migrantů s dalšími zainteresovanými subjekty v České republice a jejichž obsahem bude především role neziskového sektoru v tomto procesu. Kulaté stoly budou kromě úřadů práce a dalších odpovědných státních orgánů (např. Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, atp.) určeny také ostatním nevládním organizacím zabývajících se problematikou migrace v ČR a obecně pro odborné veřejnosti. K jejich realizaci dojde vždy v době stáže zahraničních partnerů u Sdružení pro integraci a migraci, aby tito mohli osobně předat své zkušenosti a poznatky ze své činnosti v Portugalsku či Rakousku.Vedle zhodnocení současného stavu v České republice a nastínění situace v zemích partnerských organizací budou diskuse u kulatých stolů směřovat k výměně informací, názorů a podnětů ohledně perspektivy vytvoření a rozvoje spolupráce českých neziskových organizací s úřady práce a dalšími subjekty v dané oblasti. Každý kulatý stůl proběhne v jiném regionu, aby se problematika dostala do povědomí co možná nejširšího okruhu subjektů. S prvním kulatým stolem se počítá na podzim 2011 za účasti rakouských partnerů. Čeští experti pak recipročně uskuteční po dvou krátkodobých stážích u mezinárodních partnerských organizací v Portugalsku i Rakousku, aby zde bezprostředně načerpali informace a zkušenosti od místních zainteresovaných orgánů a osobně si ověřili způsob fungování spolupráce partnerských nevládních organizací se státem řízenými úřady. Za tímto účelem delegáti navštíví relevantní instituce v hostitelské zemi (úřady práce, imigrační úřady, ministerstvo odpovědné za úsek zaměstnanosti) a setkají se s migranty majícími zkušenosti se zdejším trhem práce, popř. se zástupci zaměstnavatelů.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Stejně tak se budou moci reálně přesvědčit o stavu sociální integrace pracovních migrantů a jejich postavení na trhu práce v dané zemi, jakož i zkoumat dopady evropské legislativy a praxe do tamních reálií a možnosti jak lze zkušenosti partnerských zemí použít v České republice. Stáže budou také určeny k rozvoji networkingových aktivit partnerských organizací v zúčastněných

zemích.

Z

každé

krátkodobé

stáže

budou

pořizovány

zprávy

spolu

s fotodokumentací, které budou k dispozici na stránkách Sdružení pro integraci a migraci (www.migrace.com). První zahraniční stáž se uskuteční u rakouské organizace ZeMIT v červnu 2011 a účastní se jí ředitelka SIMI Magda Faltová spolu s vedoucím sociálního oddělení Pavlem Dubou.

Příklad zahraniční praxe Jakou podporu naleznou při hledání práce nezaměstnaní cizinci v Portugalsku? Od roku 2009 realizuje portugalský Institut práce a profesního vzdělávání (IEFP) v úzké spolupráci s tamějšími úřady práce projekt GIP – Kanceláře na podporu profesního zařazení. Tento projekt má za cíl poskytnout podporu mládeži a dospělé nezaměstnané populaci v jejich profesní orientaci i profesním rozvoji ve smyslu usnadnit jejich umístění či opětovné umístění na trhu práce. Práce s nezaměstnanými cizinci má svá specifika, a proto IEFP vytvořil partnerství s ACIDI (Úřadem vysokého komisaře pro migraci a interkulturní dialog, který je nezávislým vládním orgánem na podporu integrace cizinců v Portugalsku), aby byla zajištěna co nejvyšší efektivnost tohoto projektu mezi cizinci.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice

Na základě tohoto partnerství pak vznikla takzvaná RGI – Síť GIP pro cizince (Rede GIP Imigrante). Tato síť čítá v současnosti 25 center po celém Portugalsku. Dvě centra RGI fungují v rámci Národních center na podporu imigrantů (tyto instituty tzv. „sdružených přepážek“ spadají pod gesci ACIDI) v Lisabonu a v Portu. Další centra jsou realizována v rámci partnerství ACIDI s veřejnými či soukromými neziskovými subjekty. Můžeme jmenovat například Farní centrum Vera Cruz v Aveiro, Amigrante – sdružení migrantů, Guinejské solidární občanské sdružení – AGUINENSO. IEFP poskytuje všem partnerským organizacím, které se do sítě zapojí, také finanční podporu, která pokrývá částečně či zcela náklady na poradce a technické zázemí.

Kdo může služeb center využít? V první řadě všichni cizinci s povolením k pobytu za účelem zaměstnání a trvalým pobytem. Zde je vhodné poznamenat, že v Portugalsku, stejně jako v jiných evropských zemích, není pracovní vízum vázáno pouze na první získané zaměstnání, ale umožňuje cizinci následnou pracovní mobilitu.

Jaké jsou hlavní cíle GIP? -

Poskytovat profesionální informace pro mládež a dospělé nezaměstnané osoby.

-

Pomoc při hledání zaměstnání.

-

Pomoc při hledání profesních kurzů (školení).

-

Personalizované monitorování nezaměstnaných ve fázi začleňování či znovu začleňování na trh práce.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Jaké typy služeb v centrech naleznete? Najdete zde všechny služby, které pomáhají při řešení problémů týkajících se začlenění či znovu začlenění nezaměstnaných na trh práce, a to zejména:

-

šíření a předávání informací o volných pracovních místech

-

aktivity související s umístěním na konkrétní pracovní místo

-

informování a směřování osob k projektům podpory vlastního podnikání, zaměstnanosti a vzdělávání

-

informování o komunitárních programech, které podporují pracovní mobilitu a odborné vzdělávání v Evropě

-

motivace a podpora pro účast v dočasných zaměstnáních nebo dobrovolnických aktivitách

Nabízené možnosti spolupráce s úřady práce Jelikož naší představou je vytvořit podmínky pro užší spolupráci mezi NNO a státními orgány v oblasti

zaměstnávání

cizinců,

kde

NNO

působí

jako

prostředník

mezi

cizincem,

zaměstnavatelem a státní správou, rádi bychom Vám touto cestou nabídli několik forem možné spolupráce. V první řadě se jedná o výše popsané bezplatné právní a sociální poradenství cizincům v souvislosti s trhem práce. Pokud se ve Vaší praxi vyskytne případ, kdy potřeby Vašeho klienta cizince budou překračovat rámec působnosti úřadu práce, uvítáme, když jej/ji odkážete na naše bezplatné služby.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice

V současnosti připravujeme leták s informacemi pro cizince ohledně pracovního povolení na území České republiky a rádi poskytneme Vašemu úřadu letáky k jejich distribuci pro klienty z cílové skupiny. Domníváme se totiž, že leták může jednoduchou a přístupnou formou přispět ke zvýšení informovanosti cizinců o jejich právech a povinnostech na českém trhu práce. Současně si Vás dovolujeme oslovit s pozvánkou pro zástupce Vašeho úřadu práce na připravované kulaté stoly s mezinárodní účastí, které jsou určeny k bezprostřední vzájemné výměně informací na poli pracovní migrace a zaměstnávání cizinců v ČR. O podrobnostech chystaných akcí Vás budeme včas informovat.

Jsme přesvědčeni, že nabízená součinnost nevládního sektoru s úřady práce a jinými institucemi může usnadnit sociální integraci cizinců, podpořit jejich legální působení na otevřeném trhu práce a předcházet jejich diskriminaci v pracovní oblasti. Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi s Vámi navážeme spolupráci, a to buď formou výměny informací na poli pracovní migrace a postavení cizinců na trhu práce, nebo přímo spolupráci v rámci poradenství či asistence pro jednotlivé klienty.

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).


Bulletin Sdružení pro integraci a migraci

1/2011

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice Kontakty Pro případné náměty, připomínky či získání informací ohledně aktivit v projektu, pozvánek na kulatá stoly, služeb poskytovaných cizincům, či připravované letáky, kontaktujte SIMI na: Sdružení pro integraci a migraci, o.s. Senovážná 2 110 00 Praha 1 tel.: 224 224 379 fax.: 224 239 455 email: poradna@refug.cz www.uprchlici.cz www.migrace.com

Odpovědnými pracovníky za projekt jsou: Pavla Burdová Hradečná, koordinátorka projektu (hradecna@refug.cz)

Dokument vznikl v rámci projektu " Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s portugalskou organizací Solidariedade imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol (ZeMiT).

Bulletin Sdružení pro integraci a migraci  

Problematika zaměstnávání cizinců z pohledu zkušeností neziskové organizace. Možnosti spolupráce s úřady práce.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you