Page 1

Biologia Page 1

Dobór naturalny i specjacja (22) 27 listopada 2009 10:01

Str. 64

Ewolucjonizm - nauka o ewolucji Ewolucja - ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleo wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Pasted from <http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja>

Myśl ewolucyjna Teorie ○ Kreacjonizm ○ Katastroficzna ○ Teoria doboru naturalnego  Darwinizm  Stworzona w XIX w. przez Karola Darwina  Podstawowe założenia □ Zmiennośd  Osobnik jednego gatunku różnią się od innych ◊ Te same cechy mogą przybierad różne formy ► Sosna żyjąc w lesie będzie miała prosty pieo itd., a sosna żyjąca nad morzem będzie powyginana, korona będzie zwrócona na stronę odwietrzną ► Mogą się ze sobą krzyżowad □ Wielka rozrodczośd ► Pasożyty składają dziennie kilka tys. jaj dziennie □ Walka o byt  Konkurencja o ◊ Teren ◊ Światło ◊ Samicę ◊ Miejsce do bytowania ◊ Wodę ◊ Pożywienie □ W wyniku konkurencji przeżywają osobniki najlepiej przystosowane, czyli mające najkorzystniejsze cechy w środowisku. Wydają oni potomstwo, które dziedziczy te cechy. Ten proces zachodzi nieustannie. □ Jeśli na dwie populacje jednego gatunku działają różne czynniki (dobór naturalny) to należące do nich organizmy będą się stopniowo różnid od przodków, przystosowują się do nowych warunków. □ Specjacja  Pogłębiające się różnice pomiędzy populacjami mogą doprowadzid do powstania 2 odrębnych gatunków Głównym motorem ewolucji są mutacje Zadanie domowe: Opisad ewolucję serca kręgowców Ewolucja serca u kręgowców: - ryby - serce podzielone jest na przedsionek i komorę, tzw. serce żylne; - płazy - serce trójdziałowe: komora oraz przedsionek prawy i przedsionek lewy; - gady - serce składa się z przedsionka prawego i lewego oraz komory, w której występuje częściowa przegroda (u krokodyli serce jest czterodziałowe); - ptaki, ssaki - czterodziałowe serce, krew utlenowana i nieutlenowana nie mieszają się.

Dobór naturalny i specjacja (22)  

Notatka z lekcji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you