Page 1

WOS Page 1

Pojęcie władzy paostwowej (12,13) 2 grudnia 2009 12:26

Władza - zdolnośd wydawania poleceo i ich egzekwowania - Podmiot władzy - Adresat - Sfera prawa Władza polityczna - Legitymizacja władzy ○ Uznanie przez jakieś społeczeostwo określonego systemu politycznego za najbardziej odpowiedzni dla tego społeczeostwa Legitymizacja władzy - Max Weber ○ Władza legalna ○ Władza dziedziczna ○ Władza charyzmatyczna  Oparcie władzy na przekonaniu, że osoba sprawująca władzę jest do niej przeznaczona □ Przykład: Piłsudzki Patologie władzy - Nadużywanie władzy - Korupcja - Życie w izolacji - Centralizacja uprawnieo - Centalizacja militaristyczna - Biurokratyzacja - Oligarchizacja grup rządzących ○ Nieliczne grupy stoją ponad prawem - Organizacja władzy - Partykularyzm ○ Władza dba o własne interesy ○ Ignoruje potrzeby społeczeostwa

Pojęcie władzy państwowej (12,13)  

Notatka z lekcji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you