Page 1

WOS Page 1

Pojęcie i geneza paostwa (9,10,11) 25 listopada 2009 12:06

Państwo - Polis ○ Wspólnota religijno polityczna ○ Imperium ○ Królestwo ○ Korona Paostwo: - Teoria Arystotelesa ○ Powstaje w naturalnym biegu wypadków - Teoria Świętego Tomasza z Akwinu ○ Samowystarczająca społecznośd uznająca władzę i prawo - Teoria Emmanuela Kanta ○ Paostwo jest rodzajem ludzkiej zbiorowości żyjącej według ustalonego prawa - Teoria Hegla ○ Paostwo - najwyższe dobro, a obywatel powinien się mu podporządkowad i poświęcid - Teoria Marksa ○ Społeczeostwo bezpaostwowe i bezklasowe, a paostwo jest organem przymuszania i zniewolenia. Powinno byd zniesione. - Teoria Georga Jellinka (współczesna) ○ Paostwo to trwała wspólnota ludzi zajmująca stałe terytorium i poddane władzy zwierzchniej. Paostwo to suwerenna, terytorialna i przymusowa organizacja społeczeostwa.

Polityka Sztuka rządzenia Polityka koordynuje pracę całego paostwa Paostwo - organizacja suwerenna Suwerennośd ○ Wewnętrzna  Niezależnośd paostwa od różnego rodzaju organizacji wewnętrznych  Paostwo jest władzą zwierzchnią ○ Zewnętrzna  Niezależnośd od innych paostw i organizacji Paostwo jest organizacją terytorialną ○ Terytorium lądowe ○ Przestrzeo powietrzna nad paostwem ○ Podziemie  Surowce itd. ○ Wody terytorialne (12 mil morskich) Paostwo jako organizacja przymusowa ○ Obywatelstwo Geneza państwa Koncepcja


WOS Page 2

Koncepcja ○ Umowa społeczna  Obywatele wybierają władzę, której gotowi są podporządkowad, ale władza będzie działała na korzyśd obywateli ○ Podboju i przemocy  Plemiona silniejsze podporządkowują sobie plemiona słabsze ○ Teistyczne  Władza pochodzi od boga ○ Marksistowska  Powstanie paostwa powstaje z rozpadu wspólnoty plemiennej  Powstanie klas społecznych  Nierównośd społecznośd  Komunizm  Paostwo bezklasowe

Pojęcie i geneza państwa (9,10,11)  
Pojęcie i geneza państwa (9,10,11)  

Notatka z lekcji

Advertisement