__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 4 · december 2018

KATTEPROJEKTER FÅR FØLELSERNE I SPIL FIRE KATTE OG HELE MENNESKER KATTE OG STÆRKE KVINDER BLANCO ER HELT OG ALDELES DØV


LEDER

Kære

MEDLEMMER Hvad ligger der egentlig i no kill-policy?

KATTENS VENNER 4 2018

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Af Mogens Wilbert Formand for Kattens Værn

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 1 2019 skal være os i hænde senest den 18. februar 2019 Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Tryk Trykteam Svendborg

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Redaktør Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Forsiden: Killingetid! “K-kuldet” er født 19. september og er for tiden ude hos en plejefamilie. Foto: Mathias Snedled

Gennem de seneste år er begrebet ”No Kill væsentligt at forholde sig til, hvor dyret kommer Policy” blevet en del af debatten om dyrevelfærd. fra. Er det en vild kat, vi indfanger, eller er det Også dette begreb er hentet fra USA, hvor dyen bortkommet – umærket – som er vant til at reværnsorganisationerne på rigtig mange måder omgås mennesker? Mange dyreværnsforeninger nyder væsentlig større politisk bevågenhed og modtager hovedparten af deres dyr fra mennestøtte, end tilfældet er i Danmark. sker, som af forskellige årsager ikke længere kan Der aflives dyr på alle internater. Så er dét have katten. Det er gode katte at modtage, og de fastslået. Spørgsmålet bør snarere er alle formidlet relativt hurtigt. gå på, om nogen afliver sunde og Det hænder, at Men den vilde kat, der aldrig har raske dyr; dyr, det ellers ved ihærdigt vores inspektører været i vedvarende, social kontakt arbejde ville være muligt at finde nye mennesker; den kat, der tværtiindfanger katte, med hjem til eller – som vi gør i Kattens mod er blevet mødt med fjendtlighed der allerede på af mennesker – og fået sten kastet Værn – at genudsætte dem i omgistedet viser sig efter sig eller blevet beskudt med velser, hvor katten trives, og hvor en at være alvorligt en luftbøsse – den kat bliver aldrig ansvarlig fodervært fører tilsyn med dens ernærings- og sundhedstilstand. syge eller skadeformidlingsegnet. Her må vi ty til Kattens Værn har intet indtryk de. Også de ”får aflivning. Ellers skulle katten tilbrinaf, at sunde, raske og formidlingsge resten af sine dage i et bur, og det fred”. egnede dyr aflives på internaterne har bestemt heller intet med dyrevelrundt i landet. Alle de katte, vi indbringer til færd at gøre. Egentlig burde spørgsmålet om no Kattens Værns internater, bliver meget grundigt kill-policy stilles anderledes. Spørg Kattens Værn undersøgt af vores dyrlæger. De får taget blod– og sikkert alle andre dyreværnsorganisationer prøver med det formål at undersøge, om de lider i Danmark – og de vil fortælle jer, at vi jo er her af uhelbredelige og smitsomme sygdomme. Gør for at redde dyrenes liv og skabe gode og trygge de det, bliver de aflivet. Det hænder, at vores rammer for dyrene, ikke for at aflive dem. inspektører indfanger katte, der allerede på stedet Kattens Værn lever op til definitionen af “No viser sig at være alvorligt syge eller skadede. Også Kill Policy”. Alligevel har vi valgt ikke at marde ”får fred”. kedsføre os som en “No Kill Dyreværnsorgani Det sker også, at en indfanget kat er så gamsation”. For os er det bare naturligt, at man som mel og svag, at dyrlægen vurderer, at det vil være en dyreværnsforening ikke afliver dyr, som det er alt andet end dyrevelfærd at forsøge at formidle muligt at formidle til nye hjem og en tryg fremkatten til en ny familie. tid. n Når man diskuterer no kill-policy, er det

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


Blanco er aldeles døv! /16

kattensvenner Indhold nr. 4 2018

04

Katteprojekter får følelserne i spil

16

Blanco er helt og aldeles døv!

08

Fire katte og hele mennesker

18

Hvad tænker han mon på?

10

Isbryderne

20

Op til hver tredje kat har nedsat nyrefunktion

12

Tre erfarne foderværter om at vinde forståelse og respekt for kattene i større boligkomplekser

Lille Vildmose Produktionsskole etablerer en hel lille dyrepark, hvor unge lærer at udvise omsorg

Psykolog Nina Porsager Seierøe anvender ikke kattene i sin terapibehandling. Og så måske ... en lille smule

Katte og stærke kvinder

Se og bestil billedkunstner Julie Bidstrups tre vidunderlige plakater eksklusivt udført for Kattens Værn!

Hvide katte har en overvægt af sandsynlighed for at være født døve. Til gengæld er deres synssans skærpet

Vi ved det godt: Katte er drevet af instinkter og drifter. Men måske der alligevel foregår mere mellem ørerne?

Katte er seje og kan leve med nedsat nyrefunktion en tid. Men behandles – det skal det

22

Lille Pivert i udhuset

Fra katteinspektørernes hverdag

I HVERT NUMMER Kat & Godt Webshop’en Lokalafdelingerne

04 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Karrékatte

Hvor der bor mange mennesker, bor der også ofte mange katte. Kattens Venner har sat beboere stævne fra to større bebyggelser syd for København.

Katteprojekter får følelserne i spil Af Adam Pade

Velmenende kattedamer, der overfodrer. Beboere, der smider madrester ud ad vinduet. Afstumpede typer, der udsætter kattene for lidelser. Og ikke mindst: Sygdomsramte katte, for mange katte, ikke-neutraliserede katte. Det kan virke som en gigantisk opgave at få styr på de vildtlevende katte i et boligkompleks med hundredvis af lejemål – og næsten lige så mange forskellige holdninger til dyrene. Ind imellem er der ildsjæle, der tager fat – tager fat på at skabe ordnede forhold for kattene og får skabt forståelse og accept blandt beboere og hos boligselskabet. Men det kan tage år, og det kræver stadig opfølgning. I Hastrupparken i Køge med 468 lejemål bor Mikkel Henderson.

»Vi havde h……. mange katte; det var rent anarki. Sammen med en anden beboer, der i dag er fraflyttet, stillede vi et forslag under et beboermøde om at samarbejde med Kattens Værn om genudsætninger og få de syge katte væk. Dengang – i 2014 – havde vi mellem 35 og 40 katte; i dag har vi seks.« Og få hundrede meter derfra ligger Ellemarken. Her kommer Christina Thomsen fra: »Vi var oppe på 46. I dag har vi otte.«

Rekorddeltagelse på beboermøde Christina flyttede ind i 2014. Her begyndte projektet med en kattemor, der havde forsaget sine killinger, og hvor Kattens Værn medvirkede til at indfange den lille familie. På katteinspektør i Kattens Værn, Helle M. Nielsens foranledning involverede Christina sig som fodervært. Ejendomskontoret betalte indfangningen; udgiften til kattefoder måtte Christina selv afholde. »For halvandet år siden tog vi sagen op på et beboermøde. Det samlede rekordstor deltagelse. Vi fik sat gang i et projekt med Mikkel i Hastrupparken som forbillede,« fortæller Christina.

Følelserne uden på tøjet Omkring bordet i det lokale kulturhus i Hastrupparken sidder også Ann Christensen, som vi mødte i Kattens Venner nr. 02/2018. Dengang berettede hun om tilløbne Ditte. Dengang – og siden – har hun været involveret i at få styr på kattene i sin egen bebyggelse, Gersagerparken i nabokommunen Greve.

MikKel Henderson med Pumba, der er så venlig at vise rundt i Hastrupparken.

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


De kæmper for kattene: Bagest Mikkel Henderson og Christina Thomsen fra henholdsvis Hastrupparken og Ellemarken i Køge, forrest fra venstre Ann Christensen og Tina Wayert fra Gersagerparken i Greve.

Udfordringerne for beboere med hengivenhed for katte og denne ubændige lyst til at gøre noget er mange. Hos nogle sidder følelserne uden på tøjet. De synes, det er brutalt og helt forkert, når Kattens Værns inspektører indfanger og afliver katte, de påstår er syge. »Nogle ser kun, at kattene ser søde ud – ikke, at de engang i tidernes morgen har brækket en pote, har skader eller er i smerte. Eller render rundt med betændte sår, der ikke heler,« siger Christina. »Det er misforstået kærlighed.« Det er blandt andre disse, der gerne vil fodre kattene – ofte med madrester eller anden menneskemad, som kattene bestemt ikke har godt af. Andre – heldigvis få – mangler enhver form for indlevelsesevne. Det er set, at der bliver smidt sten efter kattene, og i den ene af bebyggelserne har man oplevet en halshugget kat. Enkelte befolkningsgrupper nærer herudover en indgroet angst for katte. Mikkel blev valgt ind i beboerforeningens bestyrelse, og der blev afsat midler til samarbejdet med Kattens Værn og til at få fremstillet et antal fine shelters, der er placeret rundt om i bebyggelsen, og yder læ og beskyttelse til kattene. De må læskure er forsynet med Mikkels navn og email. Herudover udbetaler foreningen

04 · 2018

25.000 kroner om året til foder, dyrlægebehandling og eventuelt nye genudsætninger.

Opdragelsen Ét er at få skabt almindelig accept af kattenes tilstedeværelse, herunder af den økonomi, der er forbundet med det, og af den nytte, en boligkarré også kan have af katte. Et andet er en dagligdag – med beboere, det ikke altid er lige nemt at kommunikere med. »Der skal opdragelse til. Folk skal simpelt hen forstå, at kattene bliver fodret ét sted på bestemte tidspunkter, og at det er forbudt at stille mad ud ved opgangene,« fastslår både Christina og Mikkel. Hos Mikkel er der opbakning fra ejendomsselskabet. Her uddeles først mundtlige, siden skriftlige advarsler. »Man har et mandat med sig som en fodervært, der er bakket op af ejendomsselskabet. En slags autoritet,« supplerer Christina, der – tillige med Mikkel – fortæller, hvordan de er blevet mødt med tilråb, er blevet overfuset – ligefrem har fået saboteret deres arbejde. Opdragelsesopgaven retter sig både mod børn og voksne. »Hos børnene begynder vi at møde forståelse. Nogle af dem går med rundt på fodring, og de lærer, hvordan

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


Karrékatte de skal nærme sig kattene stille og roligt,« fortæller Christina.

Kvote på 25 indfangninger I Gersagerparken er de ikke nået så langt med katteprojektet som her i Køge. »Vi har beboere, der slet ikke vil tale med os, og vi har et ejendomsselskab, der har lagt op til at komme af med alle katte,« fortæller Ann, der tilføjer, at det er lykkedes at indfange op imod 30 katte. Til gengæld har Greve Kommune en indfangningsaftale med Kattens Værn. »Så vi har fået en ”kvote” på 25 indfangninger om året,« siger Ann. Hendes drivkraft er, at hun »ikke kan holde ud at se på, hvordan vilde katte skal herfra – ved at dø af sygdom.« Samtalen falder hurtigt på den manglende kattelov. I Hastrupparken er opstillet et antal velforede læskure, som kattene kan fortrække til.

»Så længe vi ikke har en lov om, at katte skal mærkes, så har vi problemet,« lyder det. »Ja, og når medierne så endelig tager sagen op, får de vendt den helt om,« fastslår Christina, der ærgrer sig over et TV2-klip fra i sommer, der omtalte det borgerforslag til en kattelov, der også har været omtalt her i bladet. »I TV2 blev sagen til, at loven var nødvendig, fordi folk var trætte af katte i deres haver. Her blev intet nævnt om syge, vilde katte. Det er det, der skal frem til politikerne: At katte nu engang ikke kan klare sig selv. Det er dyrplageri.«

Kattesag tabt for nu Christina beklager, at der ikke er det samme syn på katte som på hunde, men konstaterer også, at der ikke er plads til kattene på samme måde i dag som tidligere: Da var der brug for katte – også i byerne, hvor de holdt bestanden af mus og rotter nede. Dem bekæmper vi på anden vis i dag, selv om kattene stadig gør nytte og ikke kan undværes. Meget tyder på, at sagen om en kattelov er tabt for nu, for borgerforslaget vandt ikke tilstrækkelig mange underskrifter til at komme på Folketingets dagsorden. Desto vigtigere er det, at kattene får en stemme, at vi deles om de erfaringer, der gøres – at »vi tænker ud af boksen,« som Christina siger. Det er blevet tid til at hilse på en af Hastrupparkens firepotede indvånere. Vi mødes af fireårige Pumba, der tager venligt imod vores delegation ude i terrænet og tilmed præsenterer gæsterne for det lille læhus inde i buskadset. Så synes man jo, der er håb forude. n

Christina Thomsen og Mikkel Henderson: Som foderværter får man en vis platform, der gør det muligt at sætte sig i respekt over for beboere, der ikke forstår hensigterne med det gode formål.

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


SUNDHED ER FUNDAMENTET FOR EN STORSLÅET FREMTID I det tidlige livsstadie er din killing allermest sårbar. Dens fordøjelses, immun, sanse og nervesystemer er yderst skrøbelige og gennemgår kritiske udviklingsstadier. ROYAL CANIN® KITTEN indeholder en skræddersyet kombination af næringsstoffer, der hjælper med at styrke killingens immunforsvar. Dette er særligt vigtig i den periode, hvor killingen ikke længere beskyttes af antistoffer fra sin mor, men ej heller endnu er fuldt beskyttet af de antistoffer, den selv producerer. Foderet bidrager til sund vækst og er optimalt tilpasset de specifikke behov, killingen har i kraft af sin størrelse. Ved at fodre killingen med ROYAL CANIN® KITTEN kan du være helt sikker på, at din killing kan blive den storslåede kat, det er meningen, den skal være. Læs mere på royalcanin.dk

©ROYAL CANIN SAS 2017. ALL RIGHTS RESERVED


Sociale katte

Fire katte og hele mennesker

Lille Vildmose Produktionsskole er i færd med at indrette sin egen lille dyrepark. Her lærer unge uden om det almindelige uddannelsessystem om at udvise omsorg.

Af Adam Pade

Hvis man kan tage hånd om et dyr – udvise den fornødne omsorg, sørge for foder og pleje – så kan man måske også lære at tage sig af et menneske; det være sig et barn i en børnehave eller en beboer på et plejehjem. At omgås dyr og tage vare på dyr kan være vejen til ny selvindsigt og empati. Det er baggrunden for, at Lille Vildmose Produktionsskole 1. august etablerede et nyt værksted for Dyr & Pædagogik; et blandt flere, hvor unge, der har fået en skæv start på livet, kan modnes som individer og beredes til at træffe egne valg om deres fremtid. Skolen er idyllisk beliggende i Kongerslev i det centrale Himmerland og er befolket af både dagselever og elever i botilbud. De store killinger, Mars, Apollo, Zoey og Combee, tager kærligt imod, da faglærer Hannah Eskemose og eleverne Tinna og Nicklas aflægger besøg i kattenes helt eget hus; et hus, der i nær fremtid får tilføjet en

åben indhegning, så kattene frit kan gå ud og ind. ”Formand” for kattene er for tiden Tinna, der tilmed har kvalifikationerne i orden: Ud over at være elev på skolen har hun i over et år været frivillig hos Kattens Værn i Aalborg og har lært både dette og hint om at rydde kattebakker, sørge for foder, nusse om kattene, og hvad der ellers hører til af opgaver på et internat. At være formand indebærer, at man er den, der instruerer de andre elever i, hvordan man håndterer dyrene – en øvelse, der giver selvværd.

Startede med praktikophold Baggrunden for Tinnas møde med Kattens Værn var, at alle elever på Lille Vildmose Produktionsskole skal i praktik, og naturligvis helst inden for brancher eller fag, som de udviser interesse for. For Tinna var det dyr – herunder katte. Derfor tog skolen kontakt med Kattens Værn. De fire store killinger stammer da også fra KV i Aalborg, hvor de er nøje udvalgt sammen med interFaglærer Hannah Eskemose med eleverne Nicklas og Tinna – og – fra venstre – Zoey og Apollo. Kattene bor i deres helt eget hus indrettet som en hyggelig dagligstue. Snart får kattene også deres egen løbegård.

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


natleder René Skall. Kattene boede på samme stue og kender derfor hinanden. Men der er den lille finte, at mens de tre er kælne og tillidsfulde, så er den fjerde mere sky og har behov for socialisering – altså at vænne sig til at komme i menneskehænder. Det er et forløb, flere eleverne så at sige kan spejle sig selv i. Combee virker nok lidt sky, men er dog nysgerrig nok til at følge nøje med, mens Tinna og Nicklas leger med de tre andre. Dyr & Pædagogiklinjen kan være med til at åbne elevernes øjne for lige fra en uddannelse til landmand eller dyrepasser til socialt betonede fag som SOSU-assistent eller lignende. »Det at arbejde med dyr er et super redskab,« fastslår Hannah Eskemose. En anden af faglærerne er Mikkel Kibsgaard, der har en fortid bag sig som dyrepasser i Zoologisk Have i Aalborg igennem 18 år. »Det var på tide at skifte rovdyrene ud!« som han lunt formulerer det.

Dyr kan sætte samtalen i gang Han peger blandt andet på, at alle mener noget om dyr, og det gør det nemmere at sætte en dialog i gang. Siden august har elever og lærere arbejdet ihærdigt på at bygge værkstedet op med volièrer og bure til kaniner, fugle og nu kattene, og dernæst venter et terrarium, der skal være bolig for blandt andre fire vandskildpadder. Kaninerne blev de første indvånere; fuglene er kommet til for ganske nylig, og der må også gerne komme høns, geder, lamaer og andre dyr, man helst skal kunne røre ved, som Mikkel Kibsgaard understreger. Når den lille dyrepark er fuldt udbygget, er det tanken at indbyde dagsinstitutions- eller børnehavebørn og give dem oplevelser med dyrene. Lille Vildmose Produktionsskole er en særlig én af slagsen.

Tinna – her med Apollo – er ”formand” for kattene. Med en fritidsbeskæftigelse som frivillig hos KV i Aalborg har hun kvalifikationerne i orden.

Eget hotel »Vi har alle brug for at være en del af noget. Mange af vores elever har oplevet at stå uden for fællesskaber, inden de kom til vores skole. Blandt andet derfor har vi gennem årene specialiseret os i at udvikle arbejdsfællesskaber som rammen om vores elevers udvikling,« fortæller Hannah Eskemose. Skolen råder derfor over en bred vifte af tilbud. Dels har skolen værksteder, hvor eleverne kan blive introduceret til forskellige håndværks-, butiks- og servicefag, dels ejer skolen det gamle Mou Hotel og Det Blå Hus, der fungerer som henholdsvis hotel- og konferencevirksomhed og butik, hvor eleverne sælger deres egne produkter. Derudover udbyder skolen uddannelse som

04 · 2018

tjener, cater og ejendomstekniker. Her er også planer om at opføre et drivhus og blive selvforsynende med grøntsager til hotelvirksomheden. Dermed fungerer værkstederne som små ”virksomheder” – et spejl af den virkelighed, eleverne skal trænes til at fungere i. Alt i alt har skolen mellem 80 og 100 elever. Mellem 30 og 35 bor her fast. – Om den er populær, den nye dyr & pædagogik­ linje? Jo da, hele 24 elever har foreløbig indtegnet sig. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


Sociale katte

Af Adam Pade

Dette er ikke en historie om en psykolog, der inddrager katte i sin terapibehandling. Slet ikke. Bedyrer psykologen. Men hvorvidt hun helt har taget Ludvig og Viggo i ed herpå, kan man komme i tvivl, når hun beretter, hvordan enten den eller den anden (det går ikke med dem begge to!) insisterer på at være tilstede i klinikken, når her er klienter. Ikke påtrængende eller anmassende. Men bare tilstede, som katte nu engang kan være: Diskretionen selv. »Havde vi haft hund, kunne vi have opdraget den til at opholde sig i privaten ovenpå. Men når der står en kat og meddeler sig vedholdent uden for vinduet eller uden for døren ind til klinikken, så er det svært at overhøre,« fortæller Nina Porsager Seierøe, forholdsvis nybagt, selvstændig psykolog med arbejdsfelter, der i øvrigt er alvorlige nok: Stress, depressioner, angst, livskriser, parterapi. Klienter er både helt unge og ældre.

Først hus – så kat

Viggo (tv.) trådte ind i familien i juni, mens Ludvig kom i april. De vil bestemt gerne understøtte Nina Porsager Seierøe i hendes praksis som selvstændig psykolog.

ISBRYDERNE

Ludvig og Viggo er ikke en del af den terapi, psykolog Nina Porsager Seierøe gennemfører for sine klienter i klinikken på privatadressen. Og så måske … en lille smule.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Nina Porsager Seierøe havde først hund, siden kat som barn, hendes mand voksede op uden dyr. Familien – der tillige omfatter to børn på 10 og 12 år – blev enige om, at når de først var flyttet i hus, skulle de have kat. Det blev til Bertha, der fra starten blev et vigtigt fikspunkt for børnene; den yngste var bare to, da Bertha ankom. Bertha døde i februar i år efter at være kørt over. »Og – nej, vi skulle ikke lige have kat igen med det samme, men Pia Borsdal, som jeg kender, og som er fund­ raiser i Kattens Værn, begyndte jo at sende billeder af de skønne internatkatte. Vi havde overvejet, at når vi engang skulle have kat igen, skulle det være to, så de kunne gå sammen. Men det blev altså først – og ret hurtigt – til Ludvig, der oprindelig lød navnet Mau – formentlig på grund af hans rige talegaver,« fortæller Nina fra sin konsultationsstol, som Ludvig hurtigt udså sig. Han blev dog forvist til kontorstolen, hvilket han siden har affundet sig med. Trods hans unge alder – han fyldte et år i september – fik han hurtigt dresseret Nina til at acceptere ham i klinikken.

Jobtid »Hver morgen, inden jeg går ned i klinikken, lukker jeg de fleste døre oven på i privaten – dels for at holde privaten privat, dels for at klienterne ikke skal lade sig distrahere af eller skulle forholde sig til at være i et privat hjem, hvis de skal låne toilettet. Ludvig lærte fra starten, at det var tegn til at gå på arbejde i kælderen – og han gik med fra første dag,« beretter Nina. Viggo – nogle få måneder yngre – kom ind i familien i juni efter endnu en vis bearbejdelse fra veninden i Kattens Værn. Det bragte det naturlige postyr, når to temperamenter skal lære hinanden at kende, og det er stadig for forstyrrende, når de begge er tilstede i klinikken på samme tid. Modsat Ludvig, der er en godmodig fyr, har Viggo »ingen stopklods,« som Nina Porsager Seierøe udtrykker det. Ej

04 · 2018


heller han ville lukkes ude fra noget, hvilket han tidligt gjorde klart opmærksom på. Han fik sin gang i klinikken ved at stille sig uden for vinduet i den højt beliggende kælder og ville ind. Så han fik sin gang i klinikken, da Nina – med sin klients samtykke – åbnede vinduet for ham. Virker det forstyrrende eller omvendt ligefrem understøttende for din behandling, at der er en kat tilstede?

Aldrig negative reaktioner »Kattene er ikke en del af terapien,« fastslår Nina Porsager Seierøe. »Men de fleste giver udtryk for, at de synes, det er hyggeligt, at her er en kat – eller de beklager, hvis de ikke lige har haft lejlighed til at hilse på en af kattene under en konsultation. Jeg har aldrig haft negative reaktioner. Og kattene kan virke som isbryder – flere klienter har måske dyr hjemme, og kattene kan være med til at skabe nærvær

under en konsultation – konsultationen bliver mere personlig, og klinikken bliver mindre ”klinisk”.« I nogle tilfælde er det knap så smart, at kattene er tilstede. »Det går ikke, hvis jeg har klienter, der for eksempel er i sorg. Så er det for forstyrrende.« Selv om kattene ikke er en del hendes terapibehandling, så ville selskab af andre dyr end katte næppe gå. »Det kunne muligvis være en hund, men den ville være mere opsøgende og forstyrre mere.« For Nina Porsager Seierøe er kattene en mental pause mellem klienternes besøg, men de er også det fikspunkt i familien, som Bertha var – selv om de aldrig bliver Bertha. »Katte har hver deres udprægede personlighed. Nu er Ludvig og Viggo her. Men Bertha er ikke væk,« siger Nina Porsager Seierøe. n

Nej, kattene er ikke en del af psykolog Nina Porsager Seierøes terapeutiske behandling. Men de kan virke understøttende for den første samtale.

04 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Årets kunstner – 2019:

KATTE OG STÆRKE KVINDER Hun tænker i gode historier, og hun tænker i stærke kvinder. Ikke at hun er feminist, bedyrer hun, men fordi hun er fascineret af stærke, kvindelige personligheder. Kombineret med katte bliver det til stærke kattekvinder; motiver af kvinder, der bryder med eventuelle fordomme om kattedamer med fyldte plastikposer, et liv på gaden og mange katte.

Humoristisk motivverden Julie Bidstrup arbejder på engang konkret og abstrakt: Med elementer af en collage og i lag på lag tager hun os ind i en humoristisk, kulørt motivverden, der bestemt også handler om alt muligt andet end katte. »Jeg vil gerne lave kunst, man mærker. Billeder, der peger tilbage på en historie, jeg har valgt at fortælle,« siger Julie Bidstrup. Hun har virket som selvstændig kunstner på fuld tid siden august i fjor. Hun har en fortid inden for reklame, men kunstneren i hende trængte sig på; hun gik ned i tid for at få tid til at male, og hun begyndte at sælge, og lige her på hjørnet af Jernbane Allé og Jyllingevej i Vanløse fandt hun sit kombinerede lyse galleri og atelier. der blev til Galleri Bidsart. Hun maler af egen drift, men også gerne på bestilling, og hun tematiserer gerne over kundens egen fortælling – eksempelvis en virksomheds. Nu bliver hun så årets kunstner – KV’s første – og læserne kan glæde sig til tre fantastiske plakater i lækkert tryk og på lækkert papir i formatet 50x70 cm – og vide, at overskuddet går til Kattens Værn! Se billederne her på siden – og køb dem gennem vores webshop!

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

[JEG ER DIN VOGTER] Clara Barton var sygeplejerske, pioner og grundlægger af Røde Kors i 1881. Hun var politisk meningsdanner, havde en stærk holdning til ligestilling og var kendt som en stor dyreven. Især katte stod hendes hjerte nært. Så meget, at hun efter sin indsats i Borgerkrigen fik en kattekilling af senator Colfax. Killingen kaldte hun Tommy, og hun beskrev ham som sin trofaste ven gennem 17 år. I plakaten er det ikoniske billede af Barton malet groft op. Katten udstråler uendelig tryghed i hendes nærvær. Tallet 2 går igen og er symbol på næstekærlighed og selvfølgelig båndet mellem de to. Titlen råber på, at vi har et ansvar for at passe på de væsener, som har brug for tryghed.

04 · 2018


KATTENS VÆRN UDNÆVNER VORES FØRSTE ÅRETS KUNSTNER 2019. JULIE BIDSTRUP HAR UDFØRT TRE VÆRKER EKSKLUSIVT FOR KV’S MEDLEMMER. HELE OVERSKUDDET GÅR TIL KATTENE. BRUG PLAKATERNE SOM EN KÆRLIG JULEGAVE. SOM VÆRTSGAVE. ELLER BARE TIL DIG SELV! BESTIL NU OG FÅ LEVERET INDEN JUL!

SÅDAN KØBER DU! Plakaterne måler B50 x H70 og koster kr. 375,- pr. stk. – eller kr. 365,- pr. stk for tre eller flere. De er udført i et smukt tryk på kraftigt papir. Bestil dem gennem KV’s web­ shop: www.kattens-vaern-butik.dk. Bestiller du inden 14/12, er du sikker på at modtage dem inden jul!

[DITLEV]

[LE CHAT DE NUIT]

Plakaten er navngivet efter katten Ditlev, som boede hos Kattens Værn i 102 dage. Han blev trods sit kærlige væsen overset gang på gang, indtil den dag, da Kattens Værn lagde Ditlevs historie på Facebook med en appel om også at give Ditlev en chance. Dagen efter mødte han sin nye ejer, Hanne. Plakaten er dels bygget op af serigrafi og mixed media, og således finder det grove hessian-tapet sin plads. Det er både godt for kradsende kattekløer og kan være symbol på modgang. Hertil føjer sig opfordringen til at passe på hinanden. Det største ord i billedet er ’REWRITE’, som larmende slår fast, at historier kan omskrives, hvis der er brug for det.

Charlotte, Emily og Anne Brontë er tre søstre, som har sat et uigenkaldeligt præg på engelsk litteratur. ’Jane Eyre’, ’Stormfulde højder’ og ’Agnes Grey’ er kommet fra deres hånd, dog under mandlige pseudonymer. De var alle glade for katte, og særligt Emily Brontë, som skrev en novelle på fransk og navngav den ’Le Chat’. Her hylder hun katten og argumenterer for, at hun til hver en tid vil foretrække kattens egenrådighed fremfor menneskets hykleri. I plakaten er det svært at afgøre, om den lille fyr gør sig til for at blive udvalgt, eller om den er helt sin egen. Og fik den mon fanget fuglen?

04 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Handicappede katte

Af Lone Nielsen Dyrlæge

På internatet i Brøndby sidder Blanco. Han er hvid som sne, har gule øjne og er helt igennem en lækker, sund og fin kat – han kan bare ingenting høre. Normale katte har en meget fin og veludviklet høresans, som de bruger i deres daglige færden, og når de jager. Blanco har formentlig en medfødt, arvelig døvhed, der skyldes degeneration af det indre øre. Det er en lidelse, der næsten kun forekommer hos katte, der er helt hvide. Man har klarlagt arvegangen for katte med hvid pelsfarve og blå øjne, da det har vist sig, at det gen, der giver hvid pelsfarve, også er koblet til øjenfarve og medfødt døvhed. Som man kan se af diagrammet på

næste side, er cirka 5 procent af alle katte hvide. Har katten to blå øjne, er sandsynligheden for, at den er født døv mellem 60 og 80 procent. Har den kun ét blåt øje, er sandsynligheden mellem 30 og 40 procent. Har katten en anden øjenfarve end blå – som Blanco – er sandsynligheden for døvhed mellem 10 og 20 procent. Katten kan være døv på kun ét øre eller begge. Det har vist sig, at hvis katten også er langhåret, så har den tre gange så stor chance for at være døv på begge ører. Hvordan klarer en døv kat sig så? Det er klart, at katten er handicappet – specielt når den færdes udenfor. Den kan ikke høre potentielle farer såsom trafikken, en løs hund, der kommer løbende, andre katte, der sniger sig ind på den mv. Så en døv kat lever livet farligt. Når katten skal jage, er den også begrænset af den manglende

hørelse – den hører ikke, når musen rasler stille i det lange græs. Desuden mangler den døve kat også noget udi vokal kommunikation med andre katte. Man mener, katte har mindst 16 – og måske endnu flere – vokale lyde, og her kan den døve kat jo slet ikke være med.

Supersyn Men der er godt nyt for den døve kat. Man har nemlig fundet ud af, at døvfødte katte kompenserer for deres manglende hørelse ved at udvikle et endnu bedre syn. Den del af hjernen, der skulle bruges til at behandle lydindtryk, er ledig – da der ingen information kommer – og så bruges den ledige lagerplads til at tage sig af de visuelle indtryk i stedet for. Det udmønter sig specielt i to ting: Evnen til at opfange bevægelse via synet

Blanco kan ikke høre musen pusle i græsset. Men til gengæld for sin døvhed har han et mere veludviklet syn end andre katte.

Blanco er helt og aldeles døv!

Blanco – en lækker, sund og fin kat – er født døv. Døvhed er særlig udbredt blandt hvide katte, viser forskningen.

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


skærpes, og evnen til at lokalisere ting i yderkanten af synsfeltet forbedres. Det vil sige, at den døve kat ikke kan høre musen bevæge sig i græsset – men den er bedre til at få øje på den end den kat, der kan høre. Og den døve kat kan ikke høre, når bilen kommer – men dens skærpede synsfelt gør, at den registrerer bilen via synet hurtigere end en normalt hørende kat. Den normale anbefaling er alligevel, at helt døve katte bør man holde indendøre, da de – på trods af skærpet syn – er mere udsatte for farer end normalt hørende katte.

Støt Kattens Værn via din el-regning - uden det koster dig ekstra

Donér ca. 400 kr årligt til Kattens Værn

En fremtid på landet? Blanco kom til internatet som en vildtlevende, men tam hankat. Han har tydeligvis levet udenfor og er cirka to år gammel. Han er blevet kastreret, øremærket, chippet og vaccineret. Blanco egner sig ikke til at bo i en lejlighed, så vi håber at kunne finde nogen, der vil adoptere ham, som bor langt ude på landet, og som har tid og lyst til at tage sig af denne skønne, kælne – og døve kat. For selv om han har et handicap, har han fortjent et godt og trygt hjem. n

Prisgaranti - en god gerning skal ikke koste ekstra Gratis oprettelse og ingen binding Helt hvid, langhåret og blå øjne. Så er risikoen for døvhed procentvis stor.

Ring til os på 88 44 44 05 og få en snak om dine muligheder

Alle katte

Hvide katte 5%

Ikke-hvide katte 95%

....og strømmen er selvfølgelig grøn

Ekstremt sjældent medfødt døvhed

1 eller 2 blå øjne 1-2 % af alle katte

2 blå øjne

60-80% døve

04 · 2018

Normal hørelse 20-40%

Andre øjenfarver 3-4% af alle katte

1 blåt øje

30-40% døve

Normal hørelse 60-70%

10-20% døve

Normal hørelse 80-90%

Du kan også læse meget mere på www.forskel.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Kat & godt Mikala Klein og Michael Bjørn modtog i år Årets Dyrevelfærdspris for deres arbejde med katten Monty, der på verdensplan kæmper for tolerance for det at være en smule anderledes.

Formand for Kattens Værn, Mogens Wilbert (i midten), ønsker Michael Bjørn og Mikala Klein til lykke med Dyrevelfærdsprisen 2018.

Montys mor og far får dyrevelfærdspris Til minde om dyrenes skytsengel Frans af Assisi markerer dyreværnsorganisationer over hele verden Dyrenes Dag den 4. oktober, der var salig Frans’ dødsdag i 1226. Derfor bliver dagen også festligholdt af dyreværnsforeninger i Danmark, og på ”Dyrenes Dag”, der blev afholdt den 8. oktober af Dyrenes Dags Komite, uddeles den traditionsrige ”Årets Dyrevelfærdspris”. Arrangeret blev i år arrangeret af Kattens Værn og

Bedste venner passer på hinanden MEDLEMMER FÅR

10 % RABAT Katte adopteret fra Kattens Værns internater får 1 måneds gratis sygeforsikring. Læs mere på dyrekassen.dk I samarbejde med

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Husdyrenes Vel Fyn, der forinden havde indstillet til komiteens bestyrelse, at prisen for 2018 skulle gå til Mikala Klein og Michael Bjørn for deres valg af katten Monty, da de skulle vælge en ny kat på Kattens Værns internat i Brøndby. Valget stod mellem mange raske, sunde og dejlige katte og killinger, og alligevel valgte de Monty, som både var voksen og havde et handicap, idet næsen unægtelig var lidt ”skæv”. Kattens Værns formand Mogens Wilbert fremhævede i sin tale til prismodtagerne, at de ved deres valg af Monty sendte et flot signal om, at vi alle – dyr og mennesker – kan være dejlige, smukke og elskelige, selv om vi måske ikke har det helt perfekte udseende, hvilket rigtig mange desværre efterhånden sætter mere pris på. Mod alle odds gik Monty hen og blev verdensberømt med op mod en million følgere på de sociale medier, og det gode budskab sammenholdt med budskabet om dansk dyrevelfærd bliver nu sendt ud til hele verden. n

Se nu efter de killinger! n Kattekillinger er børn. Og børn har ikke udviklet stedsans, kender ikke til de farer, der lurer, og har i det hele taget ikke overblik. Derfor skal de holdes inde, indtil de er gamle nok og har lært lidt om livet gennem deres mor. Katteinspektør Helle Nielsen oplever jævnligt sager med kattekillinger som hovedpersoner. En af dem handlede om to killinger, der gemte sig under en terrasse. »Da jeg kontakter ejendommens ejer, der beredvilligt erkendte, hun ikke havde forstand på katte, undrer jeg mig over, at de kommer helt frem til hende, leger og ikke virker påvirkede af situationen,« fortæller Helle Nielsen. »De kommer ikke frem, da jeg er der, så vi lægger en plan med foder og tilvænningsbur. Samme aften sender hun en SMS for at fortælle, at killingerne hører til hos naboen, og at de kommer og leger hos hende gennem et hul. som hendes mand midlertidigt har lavet, da han skulle reparere noget. Dejligt med en forstående nabo. Ellers kunne meget være gået galt.«

04 · 2018


Brug det blå kort! Hvem får besked og tager sig af din kat, hvis du måtte falde om og det, der er værre? Kattens Værn har udarbejdet et lille blåt kort – kattesikringskortet – hvor du kan anføre dit og kattens eller kattenes navne og din adresse samt kontaktoplysninger på den, der skal vide besked. Kortet er godt at have i sin pengepung, eller man kan sætte det op ved sin hoveddør eller på køleskabet. Katteinspektør Helle Nielsen beretter om en trist sag, hvor man ikke tog nærmere notits af, at der var en kat i husstanden. »En mand blev fundet død i sit rækkehus. Man vidste, han havde en kat, men finder den ikke umiddelbart og mener, den er forsvundet. Først 14 dage senere bliver viceværten klar over, at katten ikke

Det blå kort er i visitkortstørrelse og giver mulighed for at notere navn og adresse, og hvem der skal underrettes om, at du har kat.

er forsvundet, da han tilfældigvis kigger ind ad vinduet til huset. Den befinder sig indenfor i huset,« fortæller Helle Nielsen. Hun fik katten indfanget og bragt til internatet i Brøndby. »Navnlig i tilfælde af genudsætninger beder jeg foderværterne om at have en opdateret liste på deres køleskab med farver, køn og øremærke. Det er både en hjælp

for politiet og for Kattens Værn, at vi ved, hvilke katte vi skal indfange,« fortsætter Helle Nielsen, der også fortæller om sager, hvor syge er blevet hospitalsindlagt uden at kunne fortælle, at de havde dyr hjemme. Det lille blå kort er på størrelse med et kreditkort og kan også ligge sammen med sygesikringsbeviset. n

LANDSINDSAMLINGEN 2018

Der bliver flere og flere dyr i Danmark, som har behov for hjælp. Derfor søger Dyrenes Dags Komité om støtte efter fondens formål for fortsat at kunne hjælpe disse dyr.

· At frikøbe eller på anden måde virke for at redde dyr fra uforsvarlige forhold, mishandling eller urimelig aflivning. Hjælp dyrene til et bedre liv – indbetal bidrag på netbank reg. nr. 3347, kontonr. 10464420.

Komitéens formål er: · At yde støtte til akut syge eller tilskadekomne dyr, som har været under dyrlægebehandling, for mindrebemidlede mennesker. · At yde støtte til anbringelse af hunde, katte og andre syge dyr i pension, indtil betryggende forhold kan gives dem, herunder at yde tilskud til forplejning under dyrs ophold, hvor ejeren ikke kan gøre det, såfremt ejeren er økonomisk vanskeligt stillet.

På forhånd tusind tak for dit bidrag. DYRENES DAGS KOMITÉ Karin Sørensen Formand

Dyrenes Dags Komité består af repræsentanter fra Dansk Dyreværn Århus, Dyrenes Venner, Dyreværnet, Kattens Værn og Husdyrenes Vel Fyn. Arbejdet er på frivillig og ulønnet basis. Toftebæksvej 2 · 2800 Kgs. Lyngby · tel. 4026 6080 tirsdag 11.00-14.00 email: dyrenesdag@gmail.com · www.dyrenesdagskomite.dk · cvr. nr. 1162 5134

04 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Kattetanker

Det er meget muligt, at katte væsentligst er styret af drifter og instinkter. Men man kan nemt komme i tvivl, om der dog ikke foregår mere mellem ørerne, end som så.

Hvad tænker han mon på?

Af Adam Pade

S

Enhver af os, der har kat, forundres tiltider over, hvad der foregår under de to kønne ører over kattens hoved? Hvad tænker den store grå kat på, når han ligger mageligt henslængt på gulvet (lige dér, hvor et varmtvandsrør løber) med blikket stillet på uendeligt? Hvilken bevidsthed har han om sit sprog, når han taler til én – fra voldsom insisteren nede fra struben til et stilfærdigt ”Er du dér?” og dét med direkte øjenkontakt – eller når han kommer farende ind ad den åbentstående hoveddør med et højt råb, der antyder brug af kattesprogets værste gloser? Gør en kat sig betragtninger over livet? Om forholdet til sin ejer? Til andre katte?

Men – dette blik Men ind imellem mødes man af dette blik – et ansigtsudtryk – der er så slående, så sigende, så klart, at man bliver helt befippet: Vantroen, når man ikke udviser den adfærd, katten ønsker. Forargelsen over at blive nægtet foder. Den kølige ligegyldighed, man mødes med, hvis man har været for længe borte. Gavtyveblikket, når vi

skal provokeres til at lege. Og det hengivne, overtalende ”Kom nuuu!”, når man slår øjnene op en tidlig morgen og stirrer ind i to runde, viljefaste katteøjne. Eller man kan blive helt forskrækket, når man henkastet spørger katten: »Har du lyst til at komme ud på terrassen?« – hvorefter katten efter en tids overvejelse rent faktisk vandrer hen til terrassedøren. Efter talrige bekendtskaber med katte gennem livet tillader jeg mig at antage, at katte tænker. Ikke i ord, men i billeder. Når den store grå kat kommer stormende op ad trappen og insisterer på at komme ud nu uden mindste varsel, skyldes det ikke impuls. Derimod at han har siddet foran hoveddøren og forestillet sig billedet af, at nu kommer manden og lukker

H T DE JEML ØS TØ E

TTE KA

SMS JULEKAT til 1919 og

Fluks erindres vi om, at en kat nu engang er et dyr, uden egen erkendelse og i høj grad er drevet af instinkter og drifter (og i den grad af vaner!). Og naturligvis er vi tilbøjelige til at tillægge katten motiver og evner, den måske ikke er i besiddelse af. Det er rigtigt. En kat er en kat og skal have lov at være kat.

støt med

100 kr.

”Mon jeg får en julegave i år?” 18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


Hvorfor besvære sig – hvorfor tænke selv – når man har et menneske til at varte sig op? Dét er i sandhed visdom.

ham ud. Men manden kommer ikke, for manden ved ikke, at katten vil ud. Deraf utålmodigheden. Og deraf kattens konstatering af, at mennesker altså er lidt tunge i det. De kan bygge huse og flyve til månen. Men forstå en kat formår de ikke.

Kattepædagogik Jeg har taget mig selv i at undlade at rose min store grå kat for ikke at bruge kattebakken, men benytte sig af haven (dér spares en ny portion kattegrus). Jeg er nemlig overbevist om, at katten ville forundres over, at når man er killing, får man ros for at bruge kattebakken. Når man er en voksen kat, får man ros for ikke at bruge den. Kan de bestemme sig, disse mennesker? Mange af os synes, det er sjovt, hvis en kat eller en hund bliver fænget af fjernsynet. En enkelt af mine katte lod sig nok underholde af Ugens Fugl på radioens P1, men holdt op konsekvent op med at se fjernsyn, da hun først éngang havde været bag om apparatet og konstateret, at der var tale om fup. Min nuværende store grå kat vil imidlertid gerne se fjernsyn. Det foregår liggende på skødet med udsigt til computerskærmen. På internetsiden Youtube lægger behjertede mennesker meget, meget lange videoklip op af livet på diverse fuglebrætter. Det er for den store grå kat en interessant og meget afslappende måde at studere fugle på – omend i længden temmelig kedsommeligt for kattens ejer. Men fristes man til at skifte repertoiret ud med et videoklip om katte, så slutter seancen. Den store grå kat

04 · 2018

bryder sig ikke om andre katte, hverken i virkeligheden eller på en computerskærm. Hvilken impuls – eller tanke – styrer, når vi sidder ubevægelige og sammen stirrer ud ad vinduet, og han med ét vender hovedet og ser op på mig? Og hvor selvbevidst er den personlighed, der med stoisk ro – men overbevist om sit ærinde – vandrer op ad havegangen efter afsluttet morgenrundering?

– Og her er der endda ingen referencer til de rigtig kloge katte, der kan åbne døre og vinduer, tilsyneladende kan beregne årsag og konsekvens eller redde små børn. Sådan er den store grå kat ikke. Tværtimod lader det til, at han ser en større fidus i at være lidt dum. Hvorfor besvære sig – hvorfor tænke selv – når man har et menneske til at varte sig op? Dét er i sandhed visdom. n

D ANM AR KS BI LLI G S TE F OR D E LS KLU B

BEAUTY PARFUME HUSHOLDNING DRIKKEVARER KRYDDERIER

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Svigtende nyrer er en udbredt lidelse blandt katte. Heldigvis er katte seje og kan leve godt en tid med nedsat nyrefunktion. Men behandles – det skal det.

Op til hver tredje kat har nedsat nyrefunktion Af Katrine Vedel Dyrlæge, Katteklinikken, Kattens Værn

Svigtende nyrefunktion er en ret udbredt lidelse blandt katte og noget, vi ofte diagnosticerer i Katteklinikken. Tabt nyrevæv kan ikke vindes tilbage, men heldigvis er katte født med en vis overkapacitet i deres nyrer, akkurat som vi mennesker er det. Når nyrerne ikke kan opfylde deres funktion, taler man om nyresvigt eller begyndende nyresvigt. Kattens nyrer har en række funktioner, som er livsvigtige for hele kroppen. Hovedopgaven består i at rense blodet for de affaldsstoffer, der opstår fra stofskiftet, således de ikke ophobes i blodet. Derudover opretholder de kroppens væskebalance, regulerer blodtrykket og udskiller hormoner. Nedsat nyrefunktion vil derfor medføre en hel masse helbredsproblemer hos katten, der i sidste ende kan munde ud i kronisk nyresvigt. Kronisk nyresvigt kan desværre ikke behandles. Symptomer på nyresvigt ses først, når 60-75 procent af nyrevævet er ødelagt. Katten kan stadig leve et fornuftigt liv, men uden tiltag vil sygdommen forværres og blive livstruende for katten. Derfor vil en tidlig diagnose kunne Der tages jævnligt blodprøve og urinprøve for at følge med, i hvordan sygdommen udvikler sig.

Dyrlæge Katrine Vedel med 12-årige Fiona, der har diagnosen begyndende nyresvigt. Når der tages blodprøver, placeres katten i en speciel taske for at håndtere den så skånsomt som muligt og for at undgå stress.

igangsætte rettidig behandling og derved forlænge og forbedre kattens livskvalitet. Nyresvigt ses ikke kun hos ældre katte, da killinger kan være født med svigtende nyrer. Visse katteracer er prædisponeret for udvikling af nyresvigt, fordi der inden for disse racer er en større forekomst af arvelige nyresygdomme. Der findes to typer af nyresvigt, der hver har deres årsag, behandling og fremtidsmuligheder. Akut nyresvigt Ses hos katte i alle aldre. Symptomerne udvikler sig hurtigt og kan være forårsaget af: · Infektion · Tilstoppelse af urinvejene · Traume · Forgiftninger · Hjertelidelse Symptomerne er mindre specifikke end dem, man ser hos den kroniske form. Ofte ses der øget væskeindtag og urinering, typisk uden for kattebakken. Katten kan blive slinger og virke træt. Senere ses der nedsat appetit og eventuelt opkast. Diagnosticeres sygdommen, som forårsager det akutte nyresvigt i tide, og sættes den rette behandling i gang, har katten en god chance for at blive helbredt.

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

04 · 2018


Kronisk nyresvigt Ses ofte hos ældre og gamle katte. Jo ældre kat desto større risiko, og omkring hver tredje kat over 10 år udviser tegn på begyndende nyresvigt. Symptomerne vil her udvikle sig over længere tid end den akutte form. Kronisk nyresvigt kan være forårsaget af: · Kræft · Forhøjet stofskifte · Infektion · Forhøjet blodtryk Symptomerne her vil i starten minde om den akutte form, idet katten vil drikke mere og derfor urinere mere. Der ses hyppigt urinvejsinfektion med uklar og blodig urin. Katten kan have nedsat appetit, kaste op eller have diarré med efterfølgende vægttab. Der ses også tilfælde af dårlig ånde (ammoniaklugt) og en generel svækkelse af kattens helbred.

Diagnose Stilles ved en klinisk undersøgelse og samtale med ejeren, hvor dyrlægen ofte erfarer, at katten udviser nogle af de ovennævnte symptomer. Den kliniske undersøgelse sammenholdes med en blodprøve, urinprøve og eventuelt blodtryksmåling. Blodprøven vil ofte vise forhøjede nyreværdier. Stigningen af disse værdier er afgørende for, hvor syg katten

04 · 2018

er. Urinprøven vil blandt andet vise, om nyrerne er gode til at koncentrere urinen eller ej. Der vil som regel ses lav vægtfylde. Det vil sige, at urinen er tynd, fordi nyrerne har mistet deres evne til at tilbageholde væsken i kroppen og derved opkoncentrere urinen. Derudover kan nyrerne også udskille for meget protein.

Fremtidsudsigter Som nævnt tidligere kan kronisk nyresvigt ikke kureres. Når katten har fået diagnosen, vil den gradvis blive dårligere. Hvordan katten vil klare sig fremover, afhænger af, hvor meget af det funktionelle nyrevæv der er blevet ødelagt. Der findes ingen medicin, der kan genskabe det ødelagte nyrevæv, men opdages lidelsen tidligt i forløbet vil en speciel nyrediæt kunne hjælpe nyrerne et stykke ad vejen. Nyrediæten er sammensat således, at der kun er den mængde protein i, som katten har behov for. Det vil sige, at affaldsstofferne fra nedbrydningen af protein begrænses, så nyrerne belastes mindst muligt. Desuden er indholdet af gavnlige fedtsyrer højt og fosfor lavt, hvilket blandt andet fremmer appetitten hos katten og derved forbedre dens livskvalitet. I de tilfælde hvor diæten ikke er tilstrækkelig, vælger dyrlægen ofte at medicinere katten. Igen helbreder medicinen ikke katten, men den kan være medvirkende til at ”forbedre” nyrernes funktion, og katten kan leve lidt længere med sin sygdom. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

21


Fra inspektørernes hverdag:

Lille Pivert i udhuset

Katteinspektør Helle Nielsen modtog en sag om en morkat med fire killinger i udhuset ved en ejendom. Det blev aftalt, at ejendommens ejere fodrede kattefamilien om morgenen og eftermiddagen, indtil Helle Nielsen kunne komme. Kort tid efter fik hun en sms om, at morkat var flyttet med sine killinger med undtagelse

af én, der sad tilbage i udhuset og længe havde pevet.

Ulykkelig og alene »Jeg var heldigvis i nærheden, så jeg kørte forbi ret hurtigt. Det var meget tydeligt, den lille killing var ulykkelig og alene. Den lod sig desværre ikke lokke hen i fæl-

den, selv om den reagerede meget søgende på mine killingepiv, men den var træt efterhånden.« Der var alt for mange gemmesteder til at fange den, men heldigvis gik den i fælden få timer efter om aftenen, hvor Helle Nielsen hentede den og tog den med hjem. Den var både sulten og tørstig og hvæsede næsten ikke. Den kørte med hende rundt på nogle sager dagen efter, indtil hun kom ind til Kattens Værn i Brøndby. »Jeg havde den i bur på forsædet ved siden af mig. Det havde den det fint med – spiste fint og drak og hvæsede mindre og mindre.« Den lille pige var sund og fik hurtigt en legekammerat på samme alder som den, Helles kollega var kommet ind med dagen før, begge kun små otte uger gamle.

Så faldt brikkerne på plads

Frem og tilbage er lige langt. Undtagen for Pivert, der kom med ind på internatet – på vej til et nyt liv.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Det pudsige var nu, at Helle Nielsen havde en anden sag i samme by; en sag, der først lød på en hunkat uden killinger. »Og pludselig ringede rekvirenten og fortalte, at hun var kommet tilbage igen – nu med tre killinger. Det hele passede pludselig sammen. De havde simpelt hen “delt” katte!« Ejendommens ejer ville gerne adoptere morkatten og fik hende steriliseret. Killingerne fik lov at blive hos deres mor, indtil de blev store nok til at fjerne dem – 12 uger, skal de være fyldt. Den nybagte katteejer gav tilsagn om at ville ”arbejde” med killingerne, så de kunne være tamme og menneskevante, når de senere kom ind på internatet – på vej til nye hjem. n

04 · 2018


Har du taget stilling til din arv? n Det er helt naturligt at betænke sine nærmeste i et testamente. Dog er flere og flere begyndt også at betænke velgørenhedsorganisationer, når testamentet skal tegnes.

af deres arveandel, og kattene bliver stadig tilgodeset. Ét er sikkert: Har du ingen familie, og har du ikke tegnet et testamente, der beskriver, hvad der skal ske med din arv, tilfalder pengene fra dit bo statskassen.

For foreninger som Kattens Værn har det afgørende betydning for eksistensen at blive betænkt i et Se i illustrationen herunder, hvordan der kan komtestamente. Samtidig kan det også være en stor me mere ud af din arv. hjælp for dine nærmeste pårørende, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med SÅDAN FÅR DU MERE UD AF DIN ARV din arv. Har du ingen arvinger, tilfalder din arv staten, hvis du ikke har tegnet et testamente. Hos Kattens Værn gør vi det så let som muligt for dig at betænke os i dit testamente, hvis du ønsker det. Og så er det i øvrigt gratis, når du benytter dig af vores advokat, Jytte Holm-Larsen. Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene. Betænker du Kattens Værn i dit testamente, kan det faktisk også være sådan, at dine arvinger ikke får mindre ud af din arv. Kattens Værn er som velgørenhedsorganisation fritaget for at betale afgift. Det betyder, at al arv som doneres til foreningen, går ubeskåret til vores arbejde med vilde og herreløse katte i Danmark. Hvis du i din arv ønsker at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Kattens Værn, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model får arvingerne en større glæde

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror og Kattens Værn

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror

Arv 1.000.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til bror 700.000 kr.

Bruttoarv til bror 1.000.000 kr.

Bruttoarv 300.000 kr.

STATEN

STATEN

Afgifter til staten 362.500 kr.

Kattens Værn betaler afgift for broren af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til bror 637.500 kr.

Nettoarv til bror 700.000 kr.

Nettoarv 78.043 kr.

Overvejer du at støtte Kattens Værn i dit testamente? KATTENS VÆRN Sandager 11 2605 Brøndby Tel 3888 1201 kattens-vaern.dk

04 · 2018

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at tegne et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle formelle krav i testamentet overholdes. Du kan også selv skrive dit testamente, men en advokat kan hjælpe med at få testamentet registreret hos en notar, så det er juridisk gyldigt. Samtidig kan advokaten også hjæl-

pe dig med, at testamentet nøje opfylder dine ønsker og behov. Du kan gratis og helt uforpligtende kontakte vores advokat Jytte Holm-Larsen hos ADVODAN på telefonnummer 88 33 05 10 eller ved at sende en mail til jyhl@advodan.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Kattens Værns Webshop Køb for mere end 500 kr., så giver vi fragten!

[JEG ER DIN VOGTER]

[DITLEV]

Tre plakater af Kattens Værns Årskunstner 2019: JULIE BIDSTRUP Billedkunstneren Julie Bidstrup, Galleri Bidsart, har skabt tre plakater eksklusivt for medlemmer af Kattens Værn med motiver, der tager udgangspunkt stærke kvindeskikkelser – og katte. Læs portrættet

Adoptionsgavekort

[LE CHAT DE NUIT]

PR. STK. 375.00 DKK VED 3 ELLER FLERE, PR STK.: 365,00 DKK af denne KV’s første årskunstner og se plakaterne i større format side 12. Mål: H70 cm x B50 cm. Alle indtægter går til kattene.

Termokande 1.075.00 DKK

Man giver da ikke dyr i gave! Nej, det er vi helt enige i. Levende dyr i gave er på alle måder en skidt idé. Så køb i stedet et adoptionsgavekort hos os.

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

199.00 DKK Give en sjov og anderledes gave til dig selv eller en anden katteglad person! Denne hyggelige og praktiske kattetermokande fås kun hos Kattens Værn!

04 · 2018


– Støt vores arbejde med dine indkøb! BESTIL INDEN 14/12 KL. 12.00 – ELLER HENT-SELV SENEST 20/12 KL. 12.00 Vareoversigt Termokander Ting til din kat Krus Madkasser Paraply Strikkeopskrifter Sparebøsse Tasker/Muleposer

Pin

Kattelampe 20.00 DKK

T-shirts Småt og Godt

Sød logo-pin – lige til at sætte på tøjet!

Gavekort Restsalg

159.00 DKK Søde kattelamper til natbordet. Holder bøllerne ”Mørkeræd” og ”Mareridt” væk! Materiale: Lampen er lavet af ABS og silikone.

Besøg KV’s Webshop! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars? Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det.

Strikkeopskrift 45.00 DKK Man kan næsten ikke holde ud, så cute det er! Dette unikke og søde mønster er designet specielt til Kattens Værn og fås kun hos os. Opskriften er lavet, så den passer til disse størrelser: 2-4 år, 6-8 år og 10-12 år.

Feliway Classic Start-sæt 242.00 DKK Anbefales af og bruges på alle Kattens Værns internater. 30 dages startsæt. Indeholder både diffuser og Feliway. Bruges til den nervøse/usikre kat, der skal introduceres til nye omgivelser.

Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! 04 · 2018

Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

25


Kat & godt Slagelse holdt Åbent Hus Efterårsferien er en rigtig god uge at holde åbent hus i, og derfor gentog Kattens Værn i Slagelse succes’en i år – denne gang med deltagelse af KV’s ”husvært”, Slagelse Dyrehospital, hvor dyrlæge Steen Kokholm tog imod med sit personale. Tog imod gjorde også KV’s leder på stedet, Bettina Pedersen, sammen med et pænt antal frivillige. Og der var rigelig med aktivitetstilbud for hele familien. Således var arrangeret skattejagt med internat og dyreklinik som jagtterræn, man kunne få sundhedsundersøgt sin bamse og få en sundhedsattest med hjem (eller gode råd mod forkølelse og deslige), man kunne tegne og ikke mindst kunne man købe lodder i tombolaen, hvor både foderleverandører og lokale handlende havde bidraget med overdådige sponsorgaver. »Efterårsferien er god at holde åbent

hus i, for da har familierne bedre tid,« konstaterer Bettina Pedersen, der også havde udsigt til at få bortadopteret et mindre antal katte, da dagen sluttede.

Persondatalov førte til betalingskaos Enhver forenings mareridt – at miste medlemmer på grund af en administrativ fejl – blev til virkelighed for KV i september.

n Er der nogen, vi holder af i Kattens Værn – ud over kattene, forstås – så er det vores medlemmer, der er en afgørende del af foreningens fundament. Derfor spredte panikken sig, da NETS meldte tilbage, at 1.690 betalingsaftaler var slettet. En hurtig, men meget grundig analyse viste, at fejl i vores gamle økonomisystem havde betydet, at et antal medlemmer ikke var blevet opkrævet kontingent via PBS inden for det seneste år. Det havde fået PBS til at vurdere, at der ikke længere var nogen aktivitet, og som følge af de nye persondataregler skulle oplysningerne derfor slettes. »Vi besluttede – selv om det var dyrt – at udsende et brev pr. helt almindelig post til alle de berørte medlemmer med en appel om at betale deres kontingent og tilmelde sig Betalingsservice på ny,« fortæller Tina Johansen i Kattens Værns sekretariat. Endnu udestår 1.268 ”slettede” med-

Internatleder Bettina Pedersen – i grøn kittel – tager sammen med frivillig Jazz Riisgaard imod i den velbesøgte bazar.

Bidrag skifter paragraf lemmer at melde sig ind på ny. Det har fået KV til at bede telemarketingbureauet All Ears – der også bistod KV i fjor – med at ringe disse op. KV’s sekretariat indberetter månedligt de medlemmer til PBS, der skal opkræves kontingent for. Det skyldes, at det enkelte medlems kontingent gælder et år frem fra den måned, de blev meldt ind. Ser du af dine betalingsoversigter, at det er mere end et år siden, du sidst er blevet opkrævet kontingent, og har du ikke modtaget et brev fra os, så beder vi om, at du tilmelder dig PBS igen – husk, det giver rabat på kontingentet! Ved næste indbetaling i din netbank skal du vælge muligheden ”Tilmeld PBS”, og så skal du bruge følgende oplysninger: · · ·

PBS-nr: 01772031 Debitorgruppenr.: 00001 Kundenummer: Dit eget medlems­ nummer. Se det enten bag på et af de seneste numre af ”Kattens Venner” eller skriv en mail til kv@kattens-vaern.dk. Skriv ”Medlemsnummer” i emnefeltet.

Det nye økonomisystem er nu fuldt indkørt, og fejlen sker forhåbentlig aldrig igen.

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

n Modtager du en ny årsopgørelse for 2017 i disse dage, så er det ren skatteteknik – i hvert fald hvis du har doneret penge til KV sidste år. Sagen er som bekendt den, at man modtager fradrag for sit bidrag, hvis man samtidig har indberettet sit CPR-nummer. Af tekniske årsager hører indbetalingen nu under en anden paragraf end tidligere, og det udvirker automatisk en ny årsopgørelse. Alt dette skulle ikke påvirke fradraget, men alene være et administrativt mellemværende mellem Kattens Værn og SKAT.

Hurtig julegavefrist n Allerede nu på fredag den 14. december er af tekniske grunde sidste frist, hvis du måtte ønske at donere lidt ekstra til kattene inden årets udgang. Baggrunden er, at vi skal nå at indberette dit beløb til SKAT, så du opnår fradrag. Både små og store summer luner i en kold tid for kattene.

04 · 2018


Lokalafdelinger Internater 1. Kattens Værn Brøndby

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge

Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-17.30 samt første og sidste lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 samt efter aftale E-mail: internat@kattens-vaern.dk

Katteklinikken Kattens Værn Telefon: 38 15 02 22 E-mail: katteklinikken@kattens-vaern.dk

Kattens Værns direktion • Lone Nielsen, direktør lon@kattens-vaern.dk

2.

Kattens Værn Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 3 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.30-15.00

Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Samarbejdspartnere

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.00-15.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk!

Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley

Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2018 15.900 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. 2

Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

04 · 2018

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Til et trygt katteliv Enkelt at anvende, dokumenteret effekt og naturligt for katten

FELIWAY® sponsorerer Kattens Værns internater

FELIWAY® FRIENDS

FELISCRATCH® by FELIWAY®

FELIWAY® CLASSIC

Får katte til at trives sammen

Får din kat til at kradse der hvor du ønsker

Giver katten tryghed

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner December 2018  

Kattens Venner December 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded