Page 18

Referat fra

generalforsamling 2011 År 2011, d. 28. april, kl. 15:30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dyreværnsforeningen Kattens Værn i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, 2000 Frederiksberg.

Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes §6: 1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Ad. 1 – Valg af dirigent Formanden Mogens Wilbert bød velkommen til eftermiddagens generalforsamling, og foreslog advokat Thomas Damsholt valgt som dirigent. Advokat Thomas Damsholt blev valgt som dirigent, og konstaterede, at 28 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen – heraf 25 personligt og 3 ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Ad. 2 – Indlevering og godkendelse af fuldmagter

18

Der var indleveret 3 fuldmagter til generalforsamlingen, jf. ovenfor. Ad. 3 – Bestyrelsens beretning Direktør Michael Christiansen aflagde beretningen på bestyrelsens vegne. Michael Christiansen oplyste, at det koster kr. 4.400.000, at drive Kattens Værns internater, og at der her er tale om en meget stor udgift. Andre dyreværnsforeninger har opgivet at drive internater netop på grund af, at dette er særdeles omkostningsfuldt. Benzin og dieseludgifter er steget voldsomt, og er en stor del af budgettet. Foreningen har været belastet med store leasingkontrakter til en værdi af kr. 7.000.000 som nu er nedbragt til kr. 2.700.000. Dette medfører, at Kattens Værn i princippet mangler kr. 4.000.000 i indtægter for at kunne fortsætte på samme aktivitetsniveau.

nemgang af vores aktiviteter i løbet af året samt en gennemgang af de vigtigste elementer i vores økonomi. Og det er stadigt sådan, at er noget gået galt i løbet af året, er det mit ansvar, hvorimod succeserne altid er et resultat af en samlet indsats fra medarbejderne. Katteværnstjenesten Katteværnstjenesten er livsnerven i vores organisation – Dyreværnsforeningen Kattens Værn er jo netop blev etableret for at hjælpe de vildtlevende og de herreløse katte bedst muligt. Med over 7.000 indfangninger om året har vores katteinspektører rigtigt travlt og gør et kæmpestort stykke arbejde for at hjælpe alle de katte, der enten kan indleveres på et af vores internater, genudsættes eller tilbageleveres, hvis vi i de relevante tilfælde kan finde kattens oprindelige ejer.

Der var varslet opsigelse for 2 katteinternater pr. 1. juli 2011 – ligesom kommunerne vil modtage prisstigninger for Kattens Værns arbejde.

De fleste af vores opgaver løses på baggrund af en kommunal henvendelse – ikke at det nødvendigvis er kommunen, der har konstateret at der er et katteproblem et sted i kommunen. Det er nemlig i langt de fleste tilfælde på baggrund af en borgerhenvendelse, at kommunen tilkalder os for at få hjælp.

Herefter følger et kortere uddrag af Michael Christiansens beretning: ”Årsberetning for Kattens Værn, 2010. Sædvanen tro følger her en kort gen-

Der er de nemme sager, hvor vi hurtigt får indfanget en kat, der af en eller anden grund enten er uønsket i området eller trænger til en tur til dyrlægen, før en

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister

Kattens Venner Juni 2011  
Kattens Venner Juni 2011