__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 01 · marts 2017

Sådan kan du betænke kattene Ved katten, hvad klokken er slået?

NÅR EN SAG BLIVER TIL FLERE


LEDER

Kære

MEDLEMMER KV tjener ikke på kommuneaftalerne. Men vi indgår dem gerne, fordi kattene ad den vej bliver hurtigere hjulpet.

KATTENS VENNER 01 2017 Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 02/2017 skal være os i hænde senest den 19. maj 2017 Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Af Therese S. Wilbert Direktør, Kattens Værn

Tryk Trykteam Svendborg

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Direktør Therese Wilbert, redaktør Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 · 7200 Grindsted Tel 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 01 · marts 2017

Sådan kan du betænke kattene Ved katten, hvad klokken er slået?

NÅR EN SAG BLIVER TIL FLERE

88 procent af de katte, vi indfanger hvert år, terer heldigvis ofte i, at kommunen fortryder og bliver indfanget i kommuner, der har indgået laver en aftale med os igen; en aftale, der bliver en aftale med Kattens Værn. Aftalen er en kondyrere, end hvis kommunen blot havde fastholdt trakt, der beskriver forhold og omstændigheder i den oprindelige, fordi vi så at sige skal begynde forbindelse med indfangning af vilde og herreløse forfra. Dette sker gang på gang. katte. Komunerne antager måske, at der ikke længe Kommunen fastsætter et beløb, der skal re er behov for nogen indsats, når først der er styr dække kørsel og indfangning i et år ad gangen. på kattesituationen. Det er dog lige modsat. Nogle kommuner rådfører sig hos os om beløbets Vi kæmper med at forstå, hvorfor kommustørrelse. Her har vi vores stanerne trækker sig, når beløbet »Vi håber fortsat på, at tistik, der kan give et fingerpeg er så beskedent i et milliardom, hvad der er det rette beløb budget. flere vil være med, og henset til kommunens størrelse. på, at det en dag kunne Kattens Værn tjener ikke Andre kommuner afsætter et på aftaler med kommunerne. blive et lovkrav med beløb, og når puljen er brugt Men vi siger gladelig ja til statsstøtte, så vildkattene aftalerne, da vi ved, at katop, lukkes aftalen ned uanset i Danmark kan få den tene hurtigere og oftere får omfanget af indfangningssager. En tredje gruppe kommuner hjælp, de i så stor grad hjælp, når borgeren ikke skal vælger kun at afsætte midler til betale noget selv. Vi oplever har brug for.« syge og tilskadekomne katte. endda ofte at måtte opruste I gennemsnit kan en aftale med fuld dækning med både arbejdskraft og materiel for at kunne af kommunens indfangningssager klares for ca. servicere nye kommuner. Når kommunerne så 50.000 kroner årligt. springer i målet efter et år – så står vi tilbage med Alligevel oplever vi meget ofte opsigelser af problemerne og omkostningerne, og kattene må eksisterende aftaler som følge af ønsker om at klare sig selv. spare. Dette til trods for, at antallet af sager falder Vi håber fortsat på, at flere vil være med, og støt for hvert år, en kommune har en aftale med på, at det en dag kunne blive et lovkrav med os. En opsigelse afføder ofte ramaskrig fra borger- statsstøtte, så vildkattene i Danmark kan få den ne, der kan se problemet vokse igen. Dette resulhjælp, de i så stor grad har brug for. n

Forsiden: Yan Li har beskæftiget sig med kattevelfærd siden studieårene. I dag bor hun i Danmark og er frivillig hos KV i Brøndby. Læs portrættet side 8!

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2017


50 år med katte /14

kattensvenner Indhold nr. 01 2017

04

Sådan kan du betænke kattene

Advokat Jytte Holm-Larsen fortæller om, hvordan man gør, hvis man gerne vil dele med kattene, når man skriver testamente

06

Når en sag bliver til flere

08

Hvem har ret til at definere det gode liv?

Først var der én, så var der to og tre. Dernæst en grå kat og en sort kat. Én indfangningssag blev til flere

Yan Li – herboende kineser – beskæftiger sig med kattevelfærd både i Kina – og hos Kattens Værn.

11

Kunsten ind under huden

12

For første gang har Kattens Værn benyttet telemarketing for at få vore medlemmer i tale.

14

50 år med katte

18

“Misse Murre – Danske Kancelli-Kat”

22

Ved katten, hvad klokken er slået?

En ung kat gik på kunstudstilling i Roskilde. Men så var der lige det med at finde hjem igen ...

01 · 2017

Lilian og Ole Skog har delt deres mere end 50 år lange liv med katte.

En mageløs historie om en 1700-tals kat i Danske Kancelli med helt eget regulativ.

En kat har en vis tidsfornemmelse, ikke mindst afgjort af din egen døgnrytme.

24

Da professoren blev omvendt

26

Nye hos KV

I HVERT NUMMER Kat & Godt Støt kattene Webshop’en Lokalafdelingerne

Telemarketing viste flot opbakning til KV

Den svenske pyskiatriprofessor Nils Uddenberg fortæller om sin kærlighedshistorie med en tilløben kat.

Mød katteinspektør Helena Hansen, administrativ medarbejder Tina Vestergaard og dyrlæge Katrine Vedel!

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Kattefinanser

Dyrevelfærd ligger heldigvis langt fremme i hovedet, når der skal skrives testamente, og der ikke er naturlige arvinger. Af Adam Pade

Advokat for Kattens Værn – og betyrelsesmedlem – Jytte Holm-Larsen brænder for organisationer, der beskæftiger sig med dyrevelfærd.

Noget tyder på, at vi er blevet bedre til at tænke i arv og testamente. Grunden er formentlig en stigende bevidsthed om at sikre sig og sine i en tid med nye familiemønstre og papirløse forhold. Dermed er vi også blevet bedre til at betænke eksempelvis dyrevelfærdsorganisationer. Og det har afgørende betydning for, at foreninger som Kattens Værn kan drive deres virksomhed for vilde og herreløse katte. Kattens Værn har igennem de seneste mange år tilbudt at bistå med udarbejdelsen af testamenter, hvor KV tilgodeses – tilmed gratis. Det er en advokatydelse, og som advokat står Jytte Holm-Larsen, advokatfirmaet Advodan i Havnegade i København. »Jeg er dybt imponeret over, hvor langt fremme dyr er i folks bevidsthed. Og det er ikke blevet mindre med årene,« fastslår Jytte Holm-Larsen, der også fortæller, at vi bliver stadig yngre, når vi skriver testamente.

Ryger ellers i statskassen »Der er også tale om enlige eller par uden børn og andre naturlige arvinger, eller det er mennesker, for

hvem dyr har haft en stor betydning. Uden et testamente til at bestemme, hvad der skal ske med formuen, og såfremt der ikke er familie, ryger pengene fra boet i statskassen,« fortsætter hun. I praksis indledes kontakten mellem testator og advokat via telefon eller email – så der er ingen geografisk begrænsning for at få hjælp fra KV til at skrive sit testamente. Der spørges ikke til formuens omfang – den kan af gode grunde være vanskelig at gøre op, når der principielt kan være mange år tilbage for testator at leve i. Det er heller ikke sådan, at det er et ufravigeligt krav, at et hundrede procent af formuen skal gå til Kattens Værn.

Flere modeller »Hvis man måtte ønske også at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan man affatte testamentet, så det bliver Kattens Værn, der betaler hovedparten af boafgiften. Så får arvingerne en smule større glæde af deres arvelod, og kattene bliver stadig tilgodeset,« forklarer Jytte Holm-Larsen. »Det begrunder, at mange tænker i velgørende fonde, når de skriver testamente.«

Sådan kan du betænke kattene

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2017


Eksempel på beregning af boafgift I testamentet kan også indgå bestemmelser om fordeling af eventuelt indbo. Andetsteds på denne side beskriver Jytte Holm-Larsen et par eksempel på, hvordan arven – og boafgiften – kan fordeles. Midler, der er testeret til Kattens Værn, er nødvendige for foreningens drift, herunder husleje, lønninger og biler. For der er stort set ingen del af KV’s virksomhed, der giver overskud. »Vi modtager helst midler, der ikke er øremærket et bestemt formål, men man kan godt vælge for eksempel at tilgodese katteværnsarbejdet på Sydfyn eller – som vi har et enkelt eksempel på – opførelsen af en ny volière i et internaterne. Vi har sværere ved at modtage midler, der skal gå til konkrete investeringer, der efterfølgende forudsætter midler til drift,« lyder det fra KV’s egen advokat.

Kattenes advokat siden 1986 Jytte Holm-Larsen har været advokat for Kattens Værn helt siden 1986 og har i en lang årrække siddet i KV’s bestyrelse. Baggrunden er ikke så meget en lidenskab for katte som en voldsom sympati for dyrevelfærd og de organisationer, der beskæftiger sig hermed. »Jeg brænder for den slags organisationer og for, hvad dyr betyder for mennesker. Dyr kan noget helt særligt,« fastslår Jytte Holm-Larsen, der på det nærmeste ”er født ind i dyrevelfærd”: »Min far var dybt engageret i det daværende Værn for Værgeløse Dyr, og på det advokatkontor, hvor jeg fik min første ansættelse som advokat, havde vi Svalen – Danmarks formentlig ældste dyreværnsforening – som klient.« Kattens Værn modtager også jævnligt gaver. Pen-

Arv i alt Bundfradrag (2017) Afgiftspligtig beholdning

1.000.000,00 -282.600,00

1.000.000,00

717.300,-

Boafgift 15 pct, heraf udgør 107.610,00 Til rest Tillægsboafgift 25 pct heraf Afgift i alt

222.597,50 330.207,50

107.0610,00 892.390,00 222.597,50

Nettoarv 669.792,50 En formue på eksempelvis 1,0 mio kr. testeres til nevøer og niecer. Arvingerne skal betale 330.207,50 kr. afgift i 2017, og nettoarven bliver 669.792,50. Indsættes i stedet tt en velgørende institution til at arve 30 pct., mens arvinger arver 70 pct., så ser regnestykket således ud: Arvingerne modtager netto Heraf udgør afgiften

700.000,00 221.957,50

Institutionen arver – og skal betale bo og tillægsafgiften

300.000,00 221.957,50

Nettoarv 78.042,50 Afgifterne til statskassen falder med 108.250 kr., der tilfalder den velgørende institution med 78.042,50 og testamentsarvingerne med 30.207,50 kr.

gegaver op til 15.600 kroner (2017) kan trækkes fra på selvangivelsen. Endelig søger foreningen årligt om tipsmidler hos Danske Spil. Eller man er så heldig som at have formidlet en kat som Monty, hvis ejere gentagne gange – i tæt samarbejde med Monty – har indsamlet tusinder af kroner. Men foreningens væsentligste indtægtskilde er nu engang testamenter; midler skænket af mennesker, der vil kattene det godt. n

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Kattens Værn i Kattens Værn Tirsdag den 25. april 2016 kl. 15.00-17.00 i ”Brønden”, Brøndby Strand Centrum 60 (meget tæt på Brøndby Strand S-station). Der er åbent for registrering af fuldmagter, kontrol af medlemsnumre mv. fra kl. 14.30. Velkommen! Med venlig hilsen Bestyrelsen

01 · 2017

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


Katteliv

En helt almindelig indfangningssag i det sydsjællandske blev til både to og tre – herunder til mødet med en sort-hvid hunkat, der havde formidlet sig selv.

Når en sag bliver til flere Af Helle Marianne Nielsen, katteinspektør

En ældre kvinde var flyttet på plejehjem og havde angiveligt efterladt sig 15 katte omkring sin ejendom i det sydsjællandske. Som en nem afslutning på en lang arbejdsdag lagde jeg vejen forbi for at hænge et antal opslag op i landsbyen for at varsle, at jeg ville påbegynde indfangningen en uges tid efter. Da jeg ankommer til landsbyen får jeg øje på en ung, tynd, sort kat, der løber i zig-zag ud på vejen og tilbage i græsset. Det ser helt forkert ud. Jeg standser med det samme, står ud og kalder på den. Det får den til at stoppe op og betragte mig. Jeg åbner en dåse kattemad og banker på den for at lokke katten til, og nok viser den interesse, men er alligevel ikke modig nok til at komme frem og spise. Jeg lægger et par klumper i græsset, henter en fælde ud af bilen, gør den klar, stiller den op et par meter fra den unge kat og sætter mig til at vente i bilen. Der går ikke mange sekunder, før katten sidder i fælden og spiser med voldsom appetit. Jeg sætter fælden ind i bilen med henblik på at undersøge, om katten er tam, mærket mv. og sætter i gang.

Nr. 2 og nr. 3 Bare 30 meter længere henne ser jeg endnu en ung og ligeså tynd kat sidde uden for et hus, der tilsyneladende er tomt. Forløbet gentager sig – jeg sætter en fælde op, katten kaster sig over maden, og fælden klapper. De ligner hinanden, de to katte. Og de virker til at være tamme. Inden jeg når at køre videre, dukker en tredje ung, tynd kat op – der hurtigt går i den tredje fælde.

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Nu dukker to ansigter op fra husets førstesal. Personerne beretter, at manden i stueetagen var flyttet fra sin hunkat og dens fire killinger for nogle måneder siden. De ved ikke, hvor morkatten eller den fjerde killing befinder sig. Og – nej, de havde ikke prøvet at hjælpe kattene, endsige kontakte os eller en anden dyreværnsforening. De ville ikke blande sig! lød det, og så lukkede de vinduet i. Hvad er jeg dog havnet i? spørger jeg mig selv og lægger en seddel i deres postkasse med mit navn og telefonnummer og beder dem kontakte mig, hvis de andre katte dukker op. Jeg hørte aldrig fra dem. Tilbage til den sag, jeg kom for – den ældre dames tomme ejendom.

Gamle tæpper og stegepander Det er tydeligt, at her er blevet fodret. Bag huset står tre gamle stegepander med gammelt rugbrød blandet med lidt tørfoder. Gamle tæpper og papkasser bærer præg af mange års slid. I et virvar af katteafføring og spindelvæv bevæger jeg mig rundt for at se efter, om her er nogle katte – forgæves. Jeg tørrer nogle af stegepanderne af, fylder dem rigeligt med god kattemad og fylder en stor skål med vand. Dernæst hvad jeg kom for: Jeg hænger opslag op med datoer for indfangning og opfordrer alle til at kontakte mig, hvis de har spørgsmål. Den fraflyttede kvinde har heldigvis en søn, med hvem jeg aftaler, at han kommer forbi hver anden dag og lægger foder ud.

De triste katte En uges tid senere er tiden inde til at påbegynde ind-

01 · 2017


fangningen. De første fire-fem katte viser sig hurtigt og går pænt i fælderne. De ser ikke friske ud, mangler pels, har betændte øjne og er slet ikke tamme. Jeg får en snak med en flink og venlig nabo til den forladte ejendom. Naboen har selv en stor, rød kat med navnet Trunte. Trunte har fulgt nøje med i indfangningsarbejdet og har sat pris på godbidder undervejs – jeg havde luret, at han var en ejerkat: Meget kælen, tam og øremærket som han var. Naboen udtrykker stor tilfredshed med, at jeg får indfanget de katte, der holder til her. Her er mange, og en stor del af dem er ikke raske at se på. I de følgende dage blander Trunte sig fortsat i indfangningen og må ind imellem lukkes ud af en fælde, han er gået i.

Den fine kat En af dagene dukker nu en sort og hvid kat op på ejendommen. Den ser umiddelbart fin ud. Kunne det monstro være moren til de store killinger, jeg nærmest faldt over længere nede ad vejen den aften, jeg kom til landsbyen for første gang? Små killinger har hun i hvert fald, for der bliver suttet på hendes dievorter. Hun får et halsbånd på – det gør vi gerne, når vi møder en pæn, tam kat uden øremærke eller chip på en indfangningssag, for at finde ud af, om den har en ejer. Til halsbåndet er fastgjort en seddel med mit telefonnummer, men selv efter 14 dage hører jeg intet. Jeg går nogle ture i landsbyen og får talt med nogle mennesker, men ingen kender til den sort-hvide kattemor. En dag er jeg på kirkegården og møder præsten: Jo, hun er skam flyttet ind her og har været her i nogen tid. Hendes killinger er imidlertid døde. Præsten vil gerne have hende øremærket og steriliseret, hvilket jeg med glæde bistår med. Dejligt at vide, at hun nu har fået fast adresse hos præsten, der tilmed er glad for hende.

Det var ikke just ordnede forhold, de 15 forladte katte levede under. Nederst den tamme morkat, der viser sig at være flyttet ind hos præsten.

Den grå kat Endnu under indfangningen af kattene fra den fraflyttede, ældre kvindes ejendom får jeg en dag øje på en grå kat, der kommer løbende ind på grunden og forsvinder om bag huset. Samtidig ser jeg, at døren ind til huset står på klem. Her har vist været ubudne gæster, hvilket sønnen også formoder, da døren ellers er – og selvfølgelig skal være – lukket. Men den grå kat? Den kunne være forsvundet ind i huset, hvor der også kunne opholde sig andre katte, og jeg får lov af sønnen at sætte en fælde op indenfor. Et par besøg senere er der gevinst: I fælden sidder en flot, grå kat – tilmed tam og chippet. Jeg finder hurtigt frem til ejeren. Hun fortæller glad og lettet, hun har savnet sin kat, der har været væk i halvanden

01 · 2017

måned. Jeg gør hende – og hendes kat – den tjeneste at køre katten hjem, og som tak melder hun sig ind i Kattens Værn. Sagen om de 15 katte ved den ældre, fraflyttede kvindes ejendom blev afsluttet. Endnu dengang havde den pågældende kommune en aftale med Kattens Værn. Uden den havde sagen kunnet være endt grimt for alle de efterladte katte – og uden den var den tamme kat med chip måske aldrig kommet hjem, og katten hos præsten var blevet ved med at føde killinger. Derfor har aftalerne med kommunerne så stor betydning. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


Katteliv

Hvem har retten til at definere det gode liv? Yan Li er vokset op med katte i huset og har været involveret i kattevelfærd siden studieårene. På computeren anes et af hendes kalenderbilleder.

Interessen for hunde og katte som kæledyr er stigende i Kina. Læs om Yan Li, herboende kineser, der fortæller om kattevelfærd på kinesisk. Af Adam Pade

Ligeså urovækkende dén tanke er, at katte og hunde fortsat er menneskeføde enkelte steder i Kina, ligeså anerkendelsesværdig er mange kineseres indsats for at give kæledyrene et godt liv. Det er indtrykket, man sidder tilbage med, efter en samtale med frivillig i KV, Yan Li, herboende kineser, jurist fra Kina og Tyskland og med en nysgerrighed efter at beskæftige sig professionelt med dyr – måske med en kandidatgrad i veterinærvidenskab fra Københavns Universitet?

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Hendes hengivenhed for dyr har hun med hjemmefra. Hendes forældre var måske blandt de første i deres generation, der begyndte at se på dyr som mere ligestillede væsener; en udvikling blandt andet afstedkommet af urbaniseringen; det forhold, at flere og flere flytter til byerne og ikke længere anvender dyr som nyttedyr, men stadig gerne vil omgås dem.

Opvokset i Beijing Yan Li (35), født og opvokset i Beijing, den kinesiske hovedstad, tog sin bachelorgrad fra det ene af Kinas 01 · 2017


ældste universiteter. Her blev hun involveret i et online-forum bestående af professorer og studerende, der – med en dybfølt interesse for katte – opbyggede et veritabelt, digitalt opslagsværk om katte – deres adfærd, deres ernæringsbehov, om forholdet mellem kat og menneske, om kattenes status som kæledyr, om den seneste forskning. Vist var der også plads til sjove opslag – billeder og anekdoter – men board’et var hovedsagelig akademisk præget. Hvorfor katte? Fordi universitets-campus’et var befolket af katte; katte, der betog, og som blev populære blandt alle i studiemiljøet. Endog i en sådan grad, at universitetet (også) er blevet kendt for den store gule kat, der har fået sin egen biografi skrevet af en tidligere studerende. The Philosophy Cat var en særdeles akademisk kat, der fulgte en bred vifte af forelæsninger, men dog med særlig præference for filosofi. Det fortælles blandt andet, hvordan han antydningsvis kunne ryste på hovedet, når filosofiprofessoren gav sin udlægning af Thoreau (amerikansk filosof, 1817-62).

Fortsatte med forum Yan Lis årgang på universitet fortsatte deres online-forum. Siden blev det flyttet over på de kinesiske sociale medier, men den faglige redaktionelle linje er fastholdt, hvilket gør lige dét ”katteforum” til noget unikt. Yan Li er i dag forum’ets redaktør og nærer selv særlig interesse for ernæring, mens andre skribenter har deres felter. Naturligvis kunne det ikke undgås, at forum’et kom i berøring med den generelle indsats for kattevelfærd, der sker i Kina. »Men det er ikke forum’ets hovedærinde at hjælpe hjemløse katte, selv om mange organisationer bruger os til at få deres budskab ud. Finder nogen en kat eller en hund med behov for hjælp, prøver vi dog altid at finde nogen, der kan hjælpe,« fortæller Yan. Mens forum’et således hovedsagelig bruges til at samle og formidle viden, så er dets brugere ofte involveret i kattearbejdet på anden vis som medlemmer eller ledere af katteværnsorganisationer.

Hvad er ”hjælp”? Yan er voldsomt optaget af, hvad man forsigtigt kunne kalde katte-etik – om forholdet mellem menneske og kat, om de livsvilkår, man kan byde en kat. Selv tilskriver hun interessen hendes uddannelsesbaggrund – med et retsvidenskabeligt islæt – og ikke mindst personlige erfaringer. »Hvem er vi, hvem er de – dyrene – og hvad er ”hjælp”? Hjælper vi dyr, fordi det får os til at føle os bedre tilpas eller for at give dyrene et godt liv? Hvem definerer ”det gode liv” – hvem sætter standarden?« spørger hun. Med engagementet er fulgt et bredt indblik i kinesisk kattevelfærd. – Og der findes så afgjort flere kinesiske KV’er, der indfanger, undersøger, neutraliserer og genudsætter vildtlevende katte, eller som formidler dem til nye

01 · 2017

Yan Li udfører små abstrakte værker på baggrund af billeder af katte. Hendes værker omfatter også en kalender, hvis illustrationer er kollager af tematiske kattebilleder – her et ”potestudie”.

hjem, men uden den form for personligt medlemskab, vi andre kender til. Penge rejses på andre måder.

Rabatkuponerne »Mange organisationer har en aftale med lokale dyrlægeklinikker og tilbyder rabatkuponer, der kan købes online. Det gør det økonomisk mere overkommeligt for folk, der gerne vil hjælpe hjemløse eller vildtlevende katte. Enhver kan søge om disse kuponer,« fortæller Yan. Der findes også organisationer, der formidler katte, men formidling er ikke nogen nem sag. Kattene kan ende i hjem, hvor der ikke bliver taget tilstrækkelig hånd om dem, eller de kan blive solgt til restauranter. Derfor stiller organisationerne spørgsmål om de mulige adoptanters baggrund. Men mange mennesker tager afstand fra at skulle svare eller er nervøse ved at afgive personlige oplysninger om deres familie og sociale forhold. Enkelte steder formidles kattene ”med ejendomsforbehold”, så organisationerne har mulighed for at tage kattene tilbage, hvis det konstateres, at de vantrives. Den model er også svær. Faren for, at kattene for eksempel bliver solgt til restauranter er også baggrunden for, at man tøver, inden man genudsætter katte. ”Med ejendomsforbehold” er sat i gåseøjne, fordi

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


Katteliv man efter mange dyrevenners opfattelse ikke kan ”eje” et liv; et dyr er ikke noget ”produkt”.

Kattehjemmene I omegnen af Beijing kan man støde på egentlige kattehjem; snart sagt et plejehjem for katte, der enten har behov for langvarig pleje, har ringe mulighed for at finde et nyt hjem, eller som er for gamle til et nyt liv. Filosofien bag er aldrig at opgive et liv. Den filosofi lader sig naturligvis ikke altid efterleve, men den er en grundlov, der skal spille op imod køb-og-smid-væk-tanken. I disse kattehjem har man blandt andet ladet sig inspirere af SOS Børnebyerne. Man kan således tegne fadderskab for en bestemt kat, hvis historie og baggrund, man gøres bekendt med. At kende til kattens personlige historie er naturligvis en yderligere motivation. Fadderskab tegnes eksempelvis gerne af mennesker, der eventuelt ikke selv kan have katte, men som gerne vil yde sit alligevel. »Vi bruger en form for webshop, men i stedet for at sælge katte, annoncerer vi for eksempel for ”Kattemad for 20 kroner til brug i februar 2017”. ”Varen” bliver suppleret med historier om og billeder af en eller flere katte, som foderet er tilegnet. Enhver har mulighed for at købe ”et produkt” – og selvfølgelig flere på en gang – og når vi har penge nok til det konkrete projekt, så melder vi produktet udsolgt,« fortæller Yan Li. Her anvendes også crowfunding, hvor der beskrives – typisk – et større projekt med tidsplan og økonomi.

Derfor Kattens Værn Da Yan havde afsluttet sin bachelorgrad, rejste hun til Europa og gjorde sit jurastudium færdigt i Tyskland.

Siden flyttede hun til Danmark, hvor hendes mand læste molekylær biologi og i dag arbejder for blandt andre Panum under Københavns Universitet. Kort efter sin ankomst til Danmark mistede hun sin kat. For at bearbejde sin sorg gav hun sig til at undersøge, hvordan hun kunne understøtte kattene. Det blev mødet med KV, hvor hun startede som frivillig i juli 2016, små fire år efter hendes ankomst til Danmark. Arbejdet som frivillig skal også give hende mere praktisk viden og flere erfaringer med at arbejde med dyr. Hun synes, det styrker hende i hende arbejde som forumredaktør, og hun får prøvet af om det at arbejde med dyr som profession er noget for hende. Øjet fanges af et antal ualmindeligt kønne, kvadratiske kalenderblade. Bladene er Yans bidrag til de årskalendere, som hendes og hendes kollegers forum på nettet skiftes til at fremstille, og som bliver brugt til fordel for kattearbejdet. »Jeg valgte at kombinere fotografierne med traditionelle kinesiske maleteknikker for at få kortene til at skille sig ud. Det var lidt af en udfordring, fordi de hverdagsbilleder, jeg havde til rådighed, trods alt skulle bearbejdes, inden jeg kunne uddrage form og farve fra dem på computeren og omskabe dem til ”akvareller”. Og så var det første gang, jeg eksperimenterede med den teknik,« fortæller Yan, der har foræret KV et eksemplar. Og ser man efter, aner man stadig konturerne af kattene. Inde på internatet tænker kattene nok ikke meget over de etiske spørgsmål, der optager Yan, og som er en del af hendes drivkraft. Men de er glade for at se hende. n

Det var tabet af hendes egen kat, der drev Yan Li til at finde måder at hjælpe og støtte katte også i Danmark. Det blev som frivillig hos Kattens Værn. Her hilser hun og Feline på hinanden.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2017


Vildfarne katte

Kunsten ind under huden En bare otte måneder gammel kat ville opleve verden og gik på kunstudstilling. Men så var der lige det med at finde hjem … Hjælp katten med at identificere sit eget territorium! Af Jan Flesborg, katteinspektør

For nylig gik en kat ind i et kunstgalleri beliggende ved havnen i Roskilde. Den var kontaktsøgende og slog følge med en gæst, der ville kigge på billeder og kunst. Da det blev opdaget, at katten var øretatoveret, forsøgte man at finde ejeren, men aflæsningen af koden ikke var nem. Derfor valgte Kattens Værn at kigge på katten. Den rendte rundt uden for galleriet lige i nærheden af en meget befærdet parkeringsplads. Den gråstribede kat var kun otte måneder gammel, og et af tallene i tatoveringen var ikke så tydelig. Der dukkede fire-fem forskellige muligheder op på skærmen, da jeg søgte efter ejeren i katteregistret. Jeg ringede rundt og fik talt med en del katteejere, som bedyredeat deres kat faktisk var hjemme i sofaen. Den kælne kat blev lidt urolig med alt den roden rundt i øret, så den fik en lille køretur til Brøndby, hvor den kunne få lidt foder og vand, og hvor der er bedre muligheder for korrekt aflæsning af mærket. Jeg kiggede grundigt på øret og fik også talt med dyreklinikken, hvor den blev mærket og vi kiggede de forskellige muligheder igennem. Men jeg blev ikke klogere, før jeg rutinemæssigt scannede katten for chip og vupti! - kunne jeg finde den adresse, hvor katten hørte til. Hvis jeg nu havde gjort det med det samme i Roskilde, havde jeg og katten sparet turen til Brøndby. Efter en kort snak med ejeren kørte jeg katten hjem - og det passede den rigtig godt. Jeg fortalte, at det kunne hjælpe katten

01 · 2017

med at finde sit territorium ved at tømme kattebakken rundt i haven, for det er ved hjælp af duftmarkering, at katten finder

og holder sit territorium. Men dejligt, at den var mærket på to måder, så den kunne komme retur til sin ejer i Roskilde. n

Chipmærkning n Mærkning med mikrochip er et alternativ eller supplement til øremærkningen. Øremærket kan umiddelbart aflæses, men dele af koden kan blive svær at læse med årene. Chip’en kan derimod kun aflæses med en scanner. Til gengæld kan chip’en knyttes til en

chipstyret kattelem, og katten skal også være chipmærket, hvis man skal have den med til udlandet. En chip ”indsprøjtes” i venstre side af halsen og generer ikke katten. Billedet: Den kunstinteressede ungkat fra Roskilde.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Kattefinanser

For første gang har Kattens Værn samarbejdet med et telemarketingbureau for at komme i dialog med vore medlemmer. Det er der foreløbig kommet rigtig meget godt ud af.

Telemarketing viste flot opbakning til KV

Af Adam Pade

Der hersker utrolig megen velvilje om Kattens Værn. Det er det klare indtryk, efter at telemarketingfirmaet All Ears i december og januar har været i kontakt med små 4.000 medlemmer for dels at takke for deres opbakning gennem deres medlemskab, dels høre, om der var interesse for at yde en smule ekstra. 4.000 medlemmer svarer til knap halvdelen af hele KV’s medlemsmasse. »Og interessen var der. Mere end 38 procent sagde ja tak til at medvirke med yderligere bidrag,« fortæller kundechef Emil Utzon, All Ears. All Ears blev grundlagt i 1995 som en socialøkonomisk virksomhed, der mestendels beskæftiger synshandicappede. Ud af virksomhedens i alt 35 medarbejdere har de 20 et synshandicap.

Skærper andre sanser »Mister man en så afgørende sans som synet, så skærpes til gengæld andre san-

ser. Man udvikler sine lytteevner og sine talegaver, og det er rigtigt gode værktøjer til at føre telefonsamtaler med. Noget af det vigtigste, når man ringer ud til folk, er at møde dem i øjenhøjde og danner sig et indtryk af, hvilken stue, man træder ind i,« forklarer kundechef Emil Utzon. Han og hans direktør Connie Hasemann forklarer, hvordan nye medarbejdere gennemfører et længere, individuelt uddannelsesforløb i telemarketing og kundeservice i All Ears Academy. Langt de fleste medarbejdere har mistet synet efterhånden og har som oftest lange erhvervskarrierer bag sig. En lang livserfaring kan i sig selv skærpe evnen for empati – evnen til at sætte sig i folks sted. Virksomhedens overskud går ubeskåret til at ansætte flere synshandicappede og dermed skabe en meningsfuld tilværelse for desto flere. Ifølge Connie Hasemann og Emil Utzon er det heller ikke hvilken som helst telemarketingopgave, som All Ears kaster sig over. »Vi samarbejder med en række af Hans Struer (60) har en fortid som kok. I dag er han phoner hos All Ears.

landets NGO’er – Læger uden Grænser og Børnefonden, for eksempel – og med patientforeninger og sygdomsbekæmpende organisationer,« fortæller Emil Utzon og peger også på dyreværnsorganisationer som kunder. Næste skridt for All Ears og Kattens Værn bliver nu at kontakte tidligere medlemmer af foreningen. Der kan være mange årsager til, at man har opsagt eller ikke fornyet sit medlemskab – og mange vil måske gerne være med til igen at gøre en forskel for de vildtlevende og hjemløse katte. I KV beretter direktør Therese Wilbert om baggrunden for samarbejdet med All Ears, at ønsket var at samle støtte på en måde som aldrig før har været anvendt af KV, men af mange af de andre dyreværnsorganisationer, med stor succes.

Ingen smarte sælgere »Jeg ønskede ikke, at vores trofaste medlemmer skulle ringes op af en smart sælger – noget, jeg selv privat finder utrolig irriterende og anmasende. Det var jeg på ingen måde nervøs over efter møder med ledere og medarbejdere på All Ears,« lyder det fra Therese Wilbert. »Jeg har ikke fortrudt et sekund, at vi valgte denne fremgangsmåde eller netop All Ears til at udføre opgaven. De er selv i en svær situation og kender til udfordringer i livet, så jeg følte virkelig, at den ene organisation hjalp den anden, en fin symbolik,« synes Therese Wilbert, der tilføjer, at indsatsen har genereret rigtig god støtte til kattene, hvilket er uundværligt for en organisation som KV. »Tak til alle der deltog og accepterede opkaldene, uanset om de valgte at donere yderligere – vi ved, I støtter os i forvejen, og det er vi utrolig glade for,« lyder det fra KV’s direktør. n

FOTO: ALL EARS

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2017


Til et trygt katteliv Enkelt at anvende, dokumenteret effekt og naturligt for katten

FELIWAY® sponsorerer Kattens Værns internater

Får katte til at trives sammen

01 · 2017

Giver katten tryghed

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Katteliv

50 år med katte

Lilian Skog og hendes mand Ole fik deres første fælles kat få år efter, de blev gift. Det er blevet til 10 katte med vidt forskellige personligheder gennem 50 år.

Sylvester, Felicia, Pelle, Duchess og mange flere. For Lilian og Ole Skog har katte indtaget en helt særlig betydning igennem mere end deres 55 år lange ægteskab. Af Adam Pade

Det første, der møder øjet – dér uden for hoveddøren ind til parcelhuset på Kløvervej – er små statuetter i granit af katte. Man aner, man har fundet vej. Stuerne er fiksérbilleder. Efterhånden dukker billederne på væggen op – fotos og malerier – dernæst porcelænsfigurerne, platterne, det laserblæste stykke glas med den tredimensionelle kat indeni, der følger dig med blikket, hvor du går – og centralt, lige i knækket i vinkelstuen, katteklatretræet med Choco og Shiva, der efter kort tid

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

sammen har fundet hinanden og nu sover trygt, ryg ved ryg. Eller prøver. Nysgerrigheden vækker Shiva, der følger den besøgende med på en gang vagtsomme og interesserede øjne. »Folk undrer sig over, at vi har så mange billeder af vores katte, men ikke ét af familien. Men familien har vi jo omkring os. Mange af kattene har vi ikke mere.«

Katte er graciøse Lilian og Ole Skog smiler afvæbnende, inden de begyn-

01 · 2017


der at fortælle om, hvorfor katte har betaget dem – helt siden de var børn – og stadig betager dem. Ole har et bud: »De er så graciøse, så perfekt formet. Der er en harmoni mellem ansigt og krop,« indleder han og kaster et blik over mod Choco, den få måneder gamle burmeser, der med næsten siamesiske tegninger og en dunblød, flødechokoladefarvet pels er faldet i dyb søvn og ikke ænser, at her er gæster. Lilian hæfter sig ved, at kattes personlighed i forhold til hundes er, at ”kattens gunst skal man gøre sig fortjent til”. Og så er der en uforlignelig fredfyldthed over en kat, der sover – og bare er. Ole og Lilian mødte hinanden som 17-18-årige og blev snart gift. Begge havde oplevelser med katte fra deres barndom, og ægteskabet var ikke mange år gammelt, før end de fik Sylvester med hjem fra gården ved Næstved, hvor Lilians forældre havde gode venner – og katte. Det er 50 år siden.

Biografien Lilian har begået en hel lille biografi over familiens 10 katte; en biografi, der gemmer på vidunderlige oplevelser, sorg over sygdom og død og anekdoter i stakkevis. For alle katte har deres egen personlighed, der blot bliver stærkere, jo mere deres ejere tager sig af dem. Og taget sig af deres katte – det har Ole og Lilian. »Jo mere man giver, desto mere får man tilbage,« konstaterer de begge. Den dybfølte hengivenhed for katte bragte naturligt nok parret i berøring med Kattens Værn, hvorfra mange af kattene stammer. Lilian har selv siddet i KV’s bestyrelse – det var i en periode i 1970’erne – hvorunder hun havde ansvaret for butikken på Dr. Olgas Vej. Ole var indforskrevet som frivillig om lørdagen. Trods lange arbejdsuger – Ole mødte kl. 07.00 hver dag hos postvæsenet i Bernstorffsgade – gav det alligevel ny energi at møde de mange positive mennesker, der handlede i butikken. Selv er Lilian uddannet sundhedsplejerske og har gennem alle årene arbejdet som sådan og har været med til at aflive mange menneskers fordomme om katte, der kunne finde på at angribe spædbørn i deres barnevogn.

Egentlig var Lilian og Ole ikke til racekatte. Men mødet med burmeserne hos KV ændrede deres syn, og Choco er i dag familiens burmeser nr. tre.

ved, og de fik ham med hjem allerede, da han var fem uger gammel. Det gik fint – med ”babymad” og kærlig killingepleje, også natlig. Sylvester havde et åbent sind og var ikke bange for at gå i sele eller sidde i cykelkurven under de 10 kilometers cykeltur ud til Lilians mormor og morfars kolonihavehus. Han var med, når familien ledsagede sønnen under hans cykelløb landet rundt. Og han havde så stærk en personlighed og var så sikker på sig selv, at han ikke gik af vejen for at sætte selv store schæferhunde på plads. Pelle, der bare blev seks år, går også igen i Ole og Lilians beretninger. »Vi havde mistet Sylvester – det var omkring 1980 – og turen gik ind til Kattens Værn for at finde en ny kat. Jeg glemmer aldrig det kærlige, intense blik, Pelle sendte mig. Det måtte bare blive ham.« Det blev ham – og han søster Pussie, begge født i 1980. Pelle var den, der en lørdag morgen på Lilians opfordring sprang op til vækkeuret på den høje kommode og forsøgte at slukke for dets kimen. »Så smid det da på gulvet!« foreslog hun morgenvrissent, hvorpå Pelle rent faktisk skubbede uret på gulvet. Felicia og Duchess foreviget på lærred af et familiemedlem efter et fotografi.

Sylvester og Pelle Alle kattene har hver især spillet en stor rolle i familien. Alligevel er der navne, der går igen under samtalen. Sylvester – familiens første fælles kat – blev bogstavelig talt født i Oles hånd. Det skete på gården i Næst-

01 · 2017

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Katteliv

»Altså – vi fortæller det ikke til så mange; folk tror, vi er tossede!« tilføjer Lilian. Pelle var også den, der holdt af at fange fugle, indtil Pussie en dag mødte op med en levende fårekylling og meget bestemt fik at vide, at det var ikke i orden. Pelle vimsede rundt med den dér karakteristiske ”Det var ikke mig, der gjorde det!”-mine og forstod, at slige fangster ikke var velset. Siden den dag fangede han aldrig fugle.

Burmeserne

Efter flere timers leg er det ikke den store energi, der præger Shiva (tv.) og Choco. Shhh!

Pussie opnåede en alder af 23 år – omend med helbredsproblemer og måske med en psykisk neurose. »Vi har aldrig været voldsomt optaget af racekatte. Dem er der altid mennesker nok, der tager sig af, så vi holdt os til huskattene,« fortæller Lillian. Lige indtil tiden var inde til at finde en afløser for Mons, der måtte aflives i 1992 på grund af en alvorlig og uhelbredelig hjertefejl. Turen gik da til Kattens Værns internat på ny, men frem for én hankat, som Ole og Lilian var på udkig efter, var det to burmeser-hunkatte, de gik hjem med. For kattene valgte dem – ligesom Lilian i sin tid var blevet valgt af Pelle. Begge blev de slået af burmeserens ekstremt sociale væsen – »en mursten med velchrolås,« som Ole udtrykker det. Duchess og Felicia var et markant par – og som hovedregel de bedste venner når bortses fra dengang, Duchess – der ikke brød sig om andre katte – greb Felicia i at pleje omgang med naboens kat i familiens have. Det krævede et par dages fysisk adskillelse, inden harmonien blev genoprettet – og da var naboens kat jaget væk. Felicia overlevede Duchess og fik nu selskab af nok en burmeser: Brune Selina. Begge måtte de have fred

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Det blev ikke til mange kattetomme uger, førend Lilian og Ole Skog adopterede Shiva og – i Lilians favn – burmeseren Choco.

med få måneders mellemrum her i efteråret og i vinter – Felicia i en alder af 20 år med en alvorlig brystkræftdiagnose, Selina i en alder af bare 10 år.

Ingen lyde Der blev tomt i huset. Ingen lyde. Ingen krassen med poterne. Ingen, der maste sig insisterende ind under dynen, ingen hærgede madskåle. Lilian og Ole Skog har gennem alle årene givet afkald på at rejse. Eneste undtagelse var bilturen til Sydeuropa i 1972, da Lilians svigermor flyttede ind i række huset for at passe Sylvester – og som tyranniserede hende i en grad, så dét engagement i hvert fald ikke ansporede til at blive gentaget. I de to katteløse uger først i 2017 nævnte Ole det som en mulighed: At nu var tiden måske inde. »Ja, men du mente det ikke sådan for alvor, vel?« spørger Lilian drillende og bliver ikke modsagt. Glæden ved burmeserkattene gjorde, at de udsøgte sig Choco hos en opdrætter på Amager. Men for at gøre en god gerning – og forhåbentlig glæde Choco – gik turen først til Kattens Værn i Brøndby, hvor de fandt Shiva. Nu efter 14 dage – vi er midt i februar – er Shiva og Choco blevet perlevenner. Racekat kontra huskat? Her er ingen fine fornemmelser. n

01 · 2017


NYHED

NYT FLOT DESIGN

...samme lækre smag!

NYT UDSEENDE

I butikkerne nu NYT UDSEENDE

FØRSTE OG ANDEN VÆKSTFASE

KATTE MED EN PRÆFERENCE

ET LIV INDENDØRS ET AKTIVT LIV

VEDLIGESTERILISEREDE/ HOLDELSESSENIOR FODER KASTREREDE TIL VOKSNE KATTE KATTE KATTE

NY

Respektér deres forskelle, opfyld deres behov. 21 produkter svarende til specifikke behov knyttet til kattens alder, livsstil og en række individuelle særpræg.

DAGLIG ERNÆRING TIL RASKE KATTE

FELINE HEALTH NUTRITION

www.solografisk.dk© ROYAL CANIN® SAS 2016 - All Rights Reserved.

GA MM E L


Kattehistorie

Af Adam Pade · Foto: Henrik Nielsen

I øvrigt skal han i sin tjeneste – både i og uden for Kancelliet – og i alle ærlige kattes forsamlinger have samme rang som slotskattene. Sådan hedder det til sidst i en 10 artikler lang Instruction, som Misse Murre, antaget som kat i Danske Cancellie, skulle gøre sig bekendt med og rette sig efter.

Instructionen – eller regulativet – er formentlig blevet forfattet af en eller flere kancellisekretærer eller –skrivere i første halvdel af 1700-årene. I vore dage ville vi formentlig kalde det et ansættelsesbevis. Regulativet skildrer Misse Murres forpligtelser til at fange mus og rotter, afstikker rammerne for, hvad han må og ikke må og opremser de mangfoldige privilegier, man nød som kancelli-kat. Man er gået grundigt til

”Misse Murre, Danske Kancelli-Kat” At være kat i Danske Kancelli var behæftet med både pligter og privilegier, fremgår det af et fem sider langt regulativ forfattet i 1700-tallet.

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2017


værks. Hans daglige arbejdstider er inddelt efter sommer- og vintertid, han er berettiget til afspadsering, og i sin fritid – om søndagen – må han gå på visit hos slotskattene, som han deler rang med, omend efter anciennitet. Dette blandt andet for at modvirke, at han bliver trist og ensom af at vandre alene rundt i det store kancelli. Her er taget stilling til hans lønforhold, hans adgang til at tage den kat i lære, der siden skal efterfølge ham, hans pensionsordning og ikke mindst hans arbejdsmiljøforhold, herunder adgang til et sted at besørge.

I Rigsarkivet har siden 1700-tallet henligget et helt særligt dokument: Et regulativ for katten Misse Murre, som medarbejdere i Danske Kancelli morede sig med at skrive – midt i alle de ministerielle beslutninger.

Han skal altid være i Kancelliet, og både i kamrene, kældrene, under bænkene og på hylderne i skabene jage og bide de rotter og mus, som er dér. Misse Murres residens – hans bolig – er under kakkel­ ovnen, men han er forbudt under trussel om kastration at han sætte sig i asken fra kakkelovnen; her kunne være en farlig gnist, og hans dejlige pels kunne blive beskidt og sveden, hedder det. Samme sanktion vederføjes ham, hvis han ”laver ildelugtende sager i skabene eller på brevene”, eller hvis han stjæler den mad, kancellibudene har hentet til en navngiven medarbejder i kancelliet, Jørgen, med mindre maden ikke bliver spist. Hans betaling er rigeligt at spise til frokost og aften, og for hver rotte eller mus, han fanger, skal han honoreres ekstra med en pægl sødmælk. Særlige gratialer – i form af al den steg og sødmælk, han spise – bliver udbetalt ved alle højtider. Han er også beskyttet mod svig og sladder: Man kunne forestille sig, at der måske findes de katte, som ville misunde Misse Murre hans arbejde, og som derfor ville komme med alle mulige klager over ham. For at han ikke skal blive uretfærdigt behandlet, skal han have lov at udtale sig om alle klager, så sandheden kan komme for en dag. Men arbejdsgiveren har også pligter, fastslår instruksen: For at Misse Murre skal kunne løse sine opgaver, skal man vedligeholde de huller i dørene, som blev lavet til den forrige kat, og er det vinter, vinduerne er lukkede, og Misse Murre har et ærinde i kælderen, så skal han bare miave tre gange. Så skal et af Kancelli-budene straks åbne forstuedøren, at han kan komme ud. En kattelem er altså ikke nogen ny opfindelse. Det 10 artikler lange regulativ har henligget i Rigsarkivet, siden det blev forfattet, og dukkede op for adskillige år siden, da udviklingskonsulent, mag.art. i folkloristik Charlotte S.H. Jensen faldt over regulativets titel i en registrant. »Vi er formentlig henne i første halvdel af 1700-tallet, og der er nok ingen tvivl om, at der har været

01 · 2017

en Misse Murre; at her var katte, der blev holdt som nyttedyr til at fange rotter og mus,« konstaterer Charlotte Jensen. Hun beskriver regulativet som udtryk for en arbejdspladshumor – måske lidt svarende til, når vi bruger vore dages kopimaskine på kontoret til at lave ”sjove” opslag: Ryd op efter dig – din mor er her ikke, eksempelvis. Navnet Misse Murre har ingen selvstændig betydning, men måske har katten ”murret”, når han gav lyd – altså miauvet lavmælt og småvrissende. Dokumentet er affattet over fem sider. Det er udført præcis, som man nu engang udførte sådanne

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Kattehistorie

der eksempelvis forbuddet mod at spise Jørgens mad; mad, der var hentet af kancelli-budene: Take-away er bestemt ikke nogen ny foreteelse. »Reglerne om oplæring af Misse Murres afløser, klagesager, julebonus og honorering virker mindst lige så nutidige som dét med pensionen, resultatløn, hviletidsbestemmelser og fridage,« noterer hun. Andre forhold hører fortiden til: Man kunne fradømmes sin ære – heri ligger betingelsen om, at Misse Murre skal være en ærlig kat. Og især efter enevældens indførelse i 1660 spillede rangklasserne en afgørende rolle. Nød man samme rang – så bestemtes fornemheden, som vi kan læse, af anciennitet. Alle skal passe på, at han ikke bliver forstyrret af hunde, når han sover eller har fri, så han ikke bliver skræmt. Når den Danske Kancelli-Kat har fanget nogen rotter og mus – og vist dem til betjentene – må han få tre ekstra fritimer.

Et udtryk for arbejdskultur, betegner Charlotte S.H. Jensen kancellimedarbejdernes spøg med at skrive en udførlig ”ansættelseskontrakt” for kancelli-katten Misse Murre, der højst sandsynligt faktisk har levet.

dokumenter – med de samme formuleringer, med den samme sirlige pen, på samme type papir. Efter alt at dømme er det skrevet af én og samme person, men indholdet kunne sagtens være blevet til blandt flere medarbejdere henover frokosten eller fyraftenspilsneren. Ud over at være en vidunderlig kuriøsitet er regulativet også et historisk interessant vidnesbyrd om dagliglivet et sted som i Danske Kancelli; vidnesbyrd, vi kun har få af. Desuden peger Charlotte Jensen på, at der såmænd er meget, der ikke har forandret sig. Det gæl-

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Danske Kancelli var helt fra Reformationen frem til vedtagelsen af Grundloven i 1849 lig med selve statens administration; det organ, som kongen udmøntede sine love og beslutninger igennem, eller med andre ord: Regeringskontoret. Kancelliet – i praksis et kontorlandskab med pulte foruden enmandskontorer – havde til huse i vore dages Finansministerium ved Slotsholmen. Det var ledet af en kansler og beskæftigede blandt andre en kancelliforvalter foruden kancellisekretærer, skrivere, kopister og – som vi kan læse af Misse Murres Instruction – kancellibude. Her blev forberedt lovgivning, udstukket direktiver og truffet beslutning i allehånde sager, der vedrørte civile forhold. I begyndelsen af 1700-tallet – men særlig henimod århundredets slutning – udvikledes statens administration sig betydeligt. Det skete ikke mindst på baggrund af, at der herskede fred i lange perioder, og at Danmark åbnede sig op mod verden, ikke mindst med stigende international handel. Når Charlotte Jensen lod sig fænge af Misse Murres regulativ, skyldes det blandt andet hendes eget forhold til katte: Selv har hun Firefox og Linux – Linux er tilmed hentet hos KV i Brøndby – på henholdsvis 10 og to år. Men de er så vist ikke ansat på kontrakt. n Hvis han bliver så længe i tjenesten, at han ikke kan klare det alene på grund af alderdom og svaghed, så skal han have lov til at antage en dygtig kat som medhjælp. Det kan enten være én af slotskattene, eller en af hans egne efterkommere. Når denne kat er oplært i kunsterne og ellers er flittig og pålidelig, kan han overtage stillingen efter Misse Murre. Charlotte S.H. Jensen har velvilligt bistået med at omsætte Misse Murres Instruction i moderne dansk.

01 · 2017


Kat & godt Aalborg får ”egen” dyrlæge n Der er i forvejen stress nok på, når en kat bliver indfanget og bragt til internatet hos Kattens Værn i Aalborg. Skal den tilmed tilbringe lang tid i karantæne og dernæst ud på en ny køretur for at komme dyrlæge for at blive undersøgt og eventuelt øremærket og neutraliseret – og køres tilbage igen – bliver det ikke bedre. Kattenes trivsel og udsigten til at spare tid til fordel for internatskattene har foranlediget, at KV har besluttet at indgå en aftale med en lokal dyrlæge om at afsætte et antal timer i den nye klinik på Struervej. Valget af samarbejdspartner faldt på Frederikshavn Dyrehospital, hvor dyrlæge Mads Bomholt bliver anvarlig for klinikken hos KV i Aalborg. »Vi startede samarbejdet i januar, hvorefter Mads kommer hos os fast en gang

om ugen. Det er vi rigtig glade for,« fastslår internatsleder i Aalborg, René Skall. Klinikken kommer udelukkende til at beskæftige sig med katte, der bliver bragt ind til KV – det er altså ikke nogen åben dyreklinik, som tilfældet er i Brøndby. »Ud over at løsningen er bedst for kattene, har vi efter grundige økonomiske analyser også kunnet beregne, at det bliver en økonomisk gevinst for Kattens værn,« kommenterer direktør i KV, Therese Wilbert. »Dels kan vi nu klare mange af både de mindre og større behandlinger internt i huset, dels kan vi også selv operere vildkatte til genudsætning i Nordjylland i stedet for at købe os til det. Det sparer vi meget på.« Frederikshavn Dyrehospital blev grundlagt i 1981 og beskæftiger i dag både

dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Mads Bomholt er den ene af hospitalets to ejere.

Ohlsen i Randers og bad om hjælp; et ønske, Jette ikke var sen til at efterkomme. »Jeg kendte godt parret, fordi hustruen gennem tiden har taget imod og reddet mange katte i området. Det viste sig, at parret gerne ville beholde killingen, fordi deres søn formentlig i nær fremtid ville miste sin kat. Jeg bragte derfor kun missemoren op til internatet i Aalborg, hvor den nu bliver dyrlægeundersøgt med henblik på formidling,« fortæller Jette Ohlsen.

Jette har også selv oplevet ”tilløbere”, der meget vel kan være sat af i nærheden. »Der er da folk, der smider deres katte af. For nogle år siden fandt jeg en otte uger gammel, tam killing uden for huset, der – sådan som vi bor – umuligt kan være kommet af sig selv, og jeg kommer ofte selv ud og indfanger katte, der viser sig at være tamme,« fortæller Jette. Det er ulykkelige sager hver gang, men lige denne sag ser ud til at ende lykkeligt.

Efter først at have indrettet en rigtig katteklinik har KV i Aalborg nu truffet aftale med ekstern dyrlæge.

To skæbner i en papkasse

Apple Pie blev sammen med sin killing fundet i en papkasse – dumpet uden for et kattevenligt hjem i Aars.

n Har man et stort hjerte for katte, så rygtes det åbenbart. Tilmed i en sådan grad, at man oplever, at katte bliver sat af hos sig. Et ægtepar i Aars, der igennem årene har taget sig af et hav af katte, fik en tidlig fredag morgen øje på en papkasse uden for huset og blev enige om, at det i hvert fald ikke var en papkasse, de selv havde sat ud. Da ægtemanden kom ud, sad en helt ung kat på fem måneder på trappestenen, mens en ældre kat kiggede forskræmt op af den halvt lukkede kasse. I kassen lå en t-shirt, en pose kattemad og en seddel med teksten: ”Gratis missemor med killing på fem måneder”. Parret kontaktede katteinspektør Jette

Bruger du stadig kun mælkesyrebakterier?

Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter katten tarmbalance

canikur KAT DK 120x90 mm 2017.indd 1

04 · 2016

når katten er løs i maven!

21-Feb-17 8:15:32 PM

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

21


Katteadfærd

Ved katten, hvad klokken er slået?

En stabil døgnrytme, fornemmelse af sult, lys og vores egen adfærd er med til at give katten en vis tidsfornemmelse.

Af Helena Hansen Veterinærsygeplejerske, katteinspektør

Kattes tidsopfattelse beror på et skøn, da det er svært at måle. Vi hos Kattens Værn er ikke i tvivl om, at katte har en grad af tidsopfattelse. Både fordi vi mødes af katte på vores internater, der bestemt godt ved, hvornår der er mad-tid, men også fra vores egne katte derhjemme, der vækker os præcis på det samme tidspunkt hver morgen.

Påvirkes af samme faktorer Det hænger formentlig sammen med, at katten er i stand til at forbinde en mængde data baseret på lyset udenfor, lyde (en bestemt bil på vejen, en nabo på trappen)

samt fornemmelsen for sult. Katteejerens egen døgnrytme influerer også kraftigt på kattens rytme. Vi ved fra mennesker, at vores døgnrytme påvirkes stærkest af lys. Menneskekroppens funktioner følger en døgnrytme som påvirkes af temperatur, aktivitetsniveau, udskilning af visse hormoner som for eksempel kortisol og melatonin, mavesyreproduktion og urinproduktion. Det er ganske muligt, at det samme sker for katten. Man ved med sikkerhed, at vilde katte tilpasser sig en rytme, der passer til deres bytte, dette styres af jagtdriften. Så vi ved, at de er i stand til at tilpasse deres egen rytme efter et behov.

Vores formodning er, at tamme katte påvirkes af vores rytme og derved erhverver sig en adfærd, der sikrer, at de opnår at få mad, når de er sultne, kæl når de har lyst til samvær, og søvn når der er mest ro.

Problemer ved pasning Derfor kan der være udfordringer forbundet ved skift i dagligdagen, for eksempel sommer-/vintertid, nyt hjem, pasning i forbindelse med ferie mv. Her anbefaler vi, at ejerne forsøger at genskabe så meget af den naturlige døgnrytme for katten, som den er vant til. Man skal altså ikke vente en time med kattens “aftensmad”, når det pludselig er blevet vintertid: Så kan man godt blive en upopulær katteejer.

Hus(k)at Hold din kat opdateret! n Kan du læse øremærket i din kats øre? Står det klart og tydeligt? Og er du flyttet, eller andre forhold ændret sig, siden katten blev øremærket? Kun et klart, læseligt øremærke – eller en chip – med opdaterede, korrekte

oplysninger kan bringe din kat tilbage, hvis den ulykkeligvis måtte forsvinde. I KV indfanger vi ind imellem katte med et utydeligt øremærke, og så der et rent detektivarbejde at finde frem til ejeren. – Og viser det sig tilmed, at ejeren ikke

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

har registret flytning hos et af katteregistrene; ja, så er opgaven næsten håbløs. Gør din kat og dig selv den tjeneste at holde katten opdateret!

01 · 2017


Husk, du også støtter kattene ved at handle i KV’s egen webshop!

Forår i webshop’en 135,-

25,-

99,-

Paraply · Stor, holdbar og stormsikker paraply med sort træhåndtag og bånd til håndleddet. 100 % kraftig nylonkvalitet. Størrelse: Riblængde 75 cm, længde uopslået: 102 cm. Farve: Sort med chrome-dele.

T-shirts · Lækre t-shirts af 100 % økologisk bomuld. Farver: Lys blå, grøn, orange m.fl. Ekstra glat og ensartet i vævningen. Ændrer sig stort set ikke i vask. Str.: S-XXL – kun få størrelser tilbage!

Spillekort · Med Kattens Værns logo. Mål: 5,6 x 8,7 cm.

SÅDAN Klik ind på www.kattens-vaern-butik.dk. HANDLER Vælg, hvad du vil købe og klik “Tilføj til kurv”. Når du er DU! klar, finder du indkøbsvognen øverst til højre på skærmen og bliver ledt frem til betaling.

49,-

Termokrus · Holder godt på varmen! Kan rumme op til 400 ml. Højde: 16,5 cm. Bemærk: Kruset er ”dobbeltvægget” – skift billedet ud på krusets side efter humør! OBS: Tåler IKKE maskinopvask!

01 · 2017

37,50

Madkasser · Halvgennemsigtig. Logoet tåler ikke maskinopvask. EU-godkendt. Fri for phtalater! Mål: 18 x 12 x 4,8 cm.

95,-

Mulepose · Ekstra kraftig mulepose i bedste kvalitet med logokat med bund- og sidefals. Mål: H40 cm x B38 cm x 12 cm bundog sidefals.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Katte i litteraturen

Da professoren blev omvendt Den svenske psykiatriprofessor Nils Uddenberg, der aldrig nogensinde skulle have et husdyr, blev i en sen alder omvendt af tilløberen Mis. Det er der blevet en herlig lille og aldeles ukrukket bog ud af. ”Mand og kat – en kærlighedshistorie”, af Nils Uddenberg med illustrationer af Ane Guvstasson. Oversat fra svensk af Mich Vraa. Hardcover, 151 sider. Udsendt på Lindhardt og Ringhof, 2016, vejl. pris kr. 150,-

Af Adam Pade

Gennem årene er mange af os sikkert stødt på mennesker, der ikke havde noget specielt forhold til katte – men som fik det, da de først blev sat sammen med én. Netop denne ”personlige omvendelse” er et af omdrejningspunkterne i den vidunderlige beretning om ”Mand og kat” – tilmed begået af en ekspert på sit felt, den svenske psykiater, professor Nils Uddenberg. ”En kærlighedshistorie”, hedder eftertitlen på den lille, hurtigt læste bog, der skildrer, hvordan Mis kom ind i familiens liv og blev et fast ankerpunkt. Mis er tilløber og havde en kold efterårsmåned indkvarteret sig under triste kår i et haveskur ved villaen i Lund. Første møde fandt sted en morgen, da forfatteren trak gardinerne fra, og katten sad oven på carporten med et fast blik på sin kommende ejer; ham, der hele sit nu mere end 70-årige liv havde holdt fast i en beslutning om aldrig at ville have husdyr af nogen art. Det fik Mis ”med en vilje af stål eller

måske snarere en metodisk og mild målbevidsthed” i den grad lavet om på. Over bogens 151 sider graver forfatteren sig ind i kattens sind og undres og betages af kattens sjæleliv med referencer til sit eget akademiske felt. Og han erkender – nødigt, men dog gerne – at han bliver forelsket i den lille dame. Han når også omkring samfundets syn på katte – lige fra racekatte til de vildtlevende – og bidrager afgjort til en oplysningsindsats, som KV ikke kunne ønske sig bedre. Undervejs drager han de samme konklusioner som vi andre katteejere: »Det er ikke bare os, der har fået en kat, men også hende, der har skaffet sig et par tamme kattemennesker,« hedder det; endvidere, at katte er vanedyr, livsnydere af guds nåde, har sans for kvalitet, og at mennesker kan dresseres. Med i købet får man tegneren Ane Guvstassons kærlige vignetter. ”Mand og kat” er et must-read for enhver med interesse for, hvad der foregår mellem kat og menneske. n

Kat & godt Monty tog imod n 21. januar dannede KV i Brøndby rammen om et festligt besøg af Monty og hans ”agenter”, Michael Bjørn og Mikala Fuglsang. Her solgte Monty – vel hjulpet af Michaels forældre – ud af den merchandise, der er med til at skabe indtægter til kattearbejdet i ind og udland.. Mens salget foregik ude i KV’s foyer, tog Monty personligt imod fra direktørens kontor. Her signerede han blandt andet tegninger og portrætter, som børn og andre kattevenlige sjæle havde medbragt.

Sekvenser af dagens seance blev uploaded til Facebook, hvor Monty nu har en hundredtusindtallig skare, og afslutningsvis modtog direktør i KV, Therese Wilbert, en check på 15.350 kroner. Monty er født med en chomosomfejl og blev adopteret af sine ejere, da han var tre år gammel. Et Facebookopslag med et billede af den lille ny – med hans karakteristiske bygningsfejl – blev begyndelsen på en verdensomspændende karriere for den lille fyr, der nu er ambassadør for dyr og

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

mennesker, der er anderledes, og som støtter især katteinternater. Besøg Monty på Facebook – søg efter Montyboycat.

01 · 2017


Det er en underskudsforretning at drive internater – men vi gør det for kattenes skyld

Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1.200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer! Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte.

Bliv medlem!

Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, rabat på dyrlægehonoraret på Katteklinikken i Brøndby og på foder og tilbehør, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling.

Donationer

Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afkrydse de måneder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 15.200 kroner om året er fradragsberettigede på din selvangivelse.

Kattene i testamentet?

Du kan også betænke Kattens Værn i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat: Jytte Holm-Larsen, ADVODAN Havnegade 39, 1058 København K Tlf.: 8833 0510 Mail: jyhl@advodan.dk

Send blanketten i lukket kuvert til: Kattens Værn Sandager 11, 2605 Brøndby Tak for din hjælp!

Kattens

VÆRN

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

Kontingent (240 kr. pr. år):

100 kr.

150 kr.

200 kr.

Andet beløb:

Ja, jeg tillader, at mit cpr-nummer videregives til Skat

Det valgte beløb hæves i de afkrydsede måneder:

jan. feb. marts april maj juni juli

aug. sep. okt. nov. dec.

Startmåned: År: Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

CPR-nr.:

Pengeinstitut:

Reg.nr.:

Medlemsnummer*):

Dato og underskrift:

*) Find medlemsnr. på bagsiden af dette blad eller få det oplys på tlf. 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

– cpr-nr. skal udfyldes!

Kontonr.:


Nye hos KV Helena Hansen er ny katteinspektør på Fyn – med opland.

Ny katteinspektør uddanner også førerhunde KV’s nye katteinspektør på Fyn, Helena Hansen, træner også førerhunde.

Hun voksede op i en boligforening med skrappe regler for husdyrhold. Derfor blev det til en drøm at måtte beskæftige sig med dyr som voksen. Og det er hun kommet til – KV’s forholdsvis nytiltrådte katteinspektør på

Fyn og Langeland, Helena Hansen (46). Med en uddannelse som fagveterinærsygeplejerske i bagagen har hun blandt andet arbejdet på en smådyrsklinik på Midtfyn, hun har taget jagttegn, instruerer førerhunde til blinde – og privat har hun og familien først for nylig ”skruet lidt ned” for husdyrholdet og sagt farvel til hesten og fedekvægene.

Helena tiltrådte 1. januar og har indtil nu været forskånet for de helt barske sager. Men der er andet, der gør indtryk på hende: »Ind imellem oplever vi sager, hvor dem, der så forfærdelig gerne vil hjælpe kattene, har sværest ved at hjælpe sig selv; hjem, der lyser af, at der har manglet overskud,« fortæller Helena. n

Velkommen til Tina! Tina Vestergaard (54) er pr. 1. marts tiltrådt i KV’s sekretariat i Brøndby som administrativ medarbejder og bliver den stemme, som medlemmerne får i røret, når de kontakter KV. Tina har siddet på kontor i en arki-

tektvirksomhed, men ønskede at skifte til en ”branche”, der var mere præget af hjerte og sjæl. Tina afløser Anja Larsen, der i stedet tiltræder på internatet i Brøndby.

Velkommen til Katrine! Dyrlæge Katrine Vedel er tiltrådt som barselsvikar for Signe Dideriksen på Katteklinikken i Brøndby. Katrine Vedel (42) har lige, fra hun var helt lille, drømt om at blive dyrlæge – dengang ud fra antagelsen om, at en dyrlæge er én, der altid pussenummer med dyr, og så bliver man venner for evigt: »Og det er præcis, hvad man ikke gør!« siger den mere modne, nøgterne dyrlæge, »i hvert fald langt fra altid.« Katrine Vedel har igennem årene

har arbejdet i flere dyrlægepraksis’er, senest i Næstved. Privat bor hun i Rønnede med sin mand, sine to børn på ni og 13 – og de to maine coon-blandinger, Fiona og Scatcat på 11 år. »Og – nej, det er ikke fordi, jeg nu skal være hos Kattens Værn,« forsikrer Katrine, »men katte er altså mit dyr nummer ét!« Dyrlæge Katrine Vedel – barselsvikar for Signe Dideriksen i Katteklinikken i Brøndby, her med Fiona i favnen.

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2017


Lokalafdelinger Internater 1. Kattens Værn Brøndby

Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-17.30 samt første og sidste lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 samt efter aftale E-mail: internat@kattens-vaern.dk

Katteklinikken Kattens Værn Telefon: 38 15 02 22 E-mail: katteklinikken@kattens-vaern.dk

2.

Kattens Værn Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 3 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.00 Første og sidste lørdag i måneden: 09.30-15.00

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til torsdag 10.00-12.00

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Pia Bisgaard Andersen, dyrlæge • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen • Liselotte Rigtrup Kattens Værns administration • Therese S. Wilbert, direktør tw@kattens-vaern.dk

Samarbejdspartnere

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.00-15.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk!

Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med 10 kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2017 15.600 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk.

2

Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkonto 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

01 · 2017

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Skal katten til dyrlægen?

Bestil tid på Katteklinikken Kattens Værn – Så er din kat i de bedste hænder!

Katteklinikken Kattens Værn Sandager 11 2605 Brøndby Tlf. 38 15 02 22

Kattens Værns sekretariat Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon: 38 88 12 00

Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon: 38 88 12 00 + 1 Telefontid man-tor kl. 10.00-15.00, fre kl. 10.00-14.00, lukket mellem kl. 12.00-12.30 E-mail: kv@kattens-vaern.dk · www.kattensvaern.dk

Profile for Kattens Værn

Kattens Værn Marts 2017  

Kattens Værn Marts 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded