Page 1

Η αναγκαιότητα ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης: Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και ο νέος ρόλος (κυρίως αναπτυξιακός) της

δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης (των Περιφερειών)

Η αναδιάταξη πληθυσμιακών μεγεθών τόσο στον πρώτο (μείωση των Δήμων στο 1/3

περίπου) όσο και στον δεύτερο (μείωση στο ¼ περίπου) βαθμό

Η αύξηση της εδαφικής έκτασης και των αποστάσεων εντός του Δήμου/ του

βαθμού

Η ενσωμάτωση νέων αρχών δημοκρατικής διακυβέρνησης: Συμμετοχή του πολίτη Διαβούλευση προτού ληφθούν αποφάσεις Διαφάνεια στην άσκηση εξουσίας Λογοδοσία εκείνων που ασκούν δημόσια εξουσία

δευτερου


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (πρώην Δημαρχιακή Επιτροπή, αναβαθμισμένη) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (Δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


Πληθυσμός Δήμων (σε κατοίκους) έως 5.000 5.001-20.000

Αριθμός Αντιδημάρχων έως 2 έως 4

20.001-50.000

έως 5

50.001-100.000

έως 6

100.001 και άνω

έως 8


Πληθυσμός Δήμων (σε κατοίκους) έως 2.000

Αριθμός Αντιδημάρχων 1

2.001-10.000

έως 2

10.001-20.000

έως 3

20.001-40.000

έως 4

40.001-100.000

έως 5


Οι αντιδήμαρχοι επικουρούν το Δήμαρχο και, μεταξύ άλλων: 

  

Ασκούν τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σε αυτούς ο Δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα, όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι, Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την δημοτική ενότητα, Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, Ο αντιδήμαρχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα, Ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να την δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου


Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική Επιτροπή και αναβαθμίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης και υλοποίησης του προϋπολογισμού, με βασική αποστολή την παρακολούθηση και τον έλεγχο των οικονομικών του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή, εκτός των αρμοδιοτήτων της πρώην Δημαρχιακής Επιτροπής, έχει τις εξής:  Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου,  Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο,  Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, εκτός από εκείνες που αφορούν ρύθμιση κυκλοφορίας, ή θέματα ποιότητας ζωής και καταστημάτων ή επιχειρήσεων, ως προς τα οποία εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο. Οι αρμοδιότητες της :    

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού χρήσεων γης,ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ (προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι οι δήμοι κλπ.)


Σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι οι εξής:  Παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης,  Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του,  Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς τη Οικονομική Επιτροπή,  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού,  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια:  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία,  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του Δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,  Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης,  Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, και πιο συγκεκριμένα:  Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου,  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο,  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών,  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.  Στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Τα ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και στόχος τους είναι η ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια αυτά (5-11 μέλη) συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και ορίζεται ως πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων των μελών του. Οι αρμοδιότητες του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ είναι οι εξής:  Η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου Δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,  Η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.


ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Ο Περιφερειάρχης είναι ο πολιτικός ηγέτης της πλειοψηφούσας παράταξης, ο επικεφαλής της εκτελεστικής λειτουργίας στην Περιφέρεια και προΐσταται των υπηρεσιών της. Επιπλέον:  Ο Περιφερειάρχης παρουσιάζει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής συνοδευόμενο με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συμπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας της Περιφέρειάς του. Ο εν λόγω ετήσιος απολογισμός κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσ.Α.Η.Δ.  Παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής  Συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της,  Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής,  Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού της περιφέρειας. Εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου ,  Αποφασίζει για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρειας,  Συγκροτεί συλλογικά όργανα, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται από τον νόμο σε άλλα όργανα,  Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι εν λόγω ομάδες, μελετούν και επεξεργάζονται θέματα της Περιφέρειας, και αποτελούνται από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Περιφέρειας, υπάλληλους του δημοσίου τομέα ή ιδιώτες,  Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια,  Εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  Εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως


Οι άμεσα εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες, έχουν τις εξής αρμοδιότητες:  Διευθύνουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής ενότητας,  Προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής ενότητας,  Εκτελούν τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν την Περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,  Διατυπώνουν εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής ενότητας,  Έχουν την ευθύνη για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην Περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο Περιφερειάρχης. Πιο συγκεκριμένα, άπτεται των αρμοδιοτήτων τους η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και των απαιτούμενων μέσων.


Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τον οικονομικό έλεγχο και παρακολουθεί την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Αρμοδιότητες :  Η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και η εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση,  Η κατάρτιση, η επεξεργασία, ο προέλεγχος του απολογισμού και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους,  Η μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, ο καθορισμός των όρων τους και η υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και η παραίτηση από αυτά,  Η υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,  Ο συμβιβασμός ή η κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου,  Η πρόσληψη δικηγόρου και η ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Περιφέρεια. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Περιφέρειας. 


Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από τον Περιφερειάρχη ως πρόεδρο και τους αιρετούς αλλά και ορισμένους από αυτόν Αντιπεριφερειάρχες. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έχει τις εξής αρμοδιότητες:  Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Καταρτίζει και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους,  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού,  Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή,  Συντάσσει και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων,  Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,  Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης,  Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα σχέδια:  οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας  κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών  κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών,  Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,  Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την δράση των υπηρεσιών της περιφέρειας,  Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την δράση των νομικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας,  Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της 

NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Advertisement