Issuu on Google+

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOLI MAINOR PÕHIKIRI

KINNITATUD AS EHK nõukogus 31. augustil 2012


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri

SISUKORD I. ÜLDSÄTTED I.1. ÕIGUSLIK SEISUND I.2. NIMI JA ASUKOHT I.3. TEGEVUSE PÕHIPRINTSIIBID II. STRUKTUUR II.1. REKTORAAT II.2. AKADEEMILINE STRUKTUUR II.2.1 Õppetool II.2.2 Keskus II.2.3 Interdistsiplinaarne üksus II.3. TUGISTRUKTUUR II.3.1 Õppeosakond II.3.2 Õppekeskus II.4. AVATUD KÕRGKOOL III. JUHTIMINE III.1. EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOLI MAINOR NÕUKOGU III.2. REKTOR III.3. ÕPPEPROREKTOR III.4. PROREKTOR III.5. ÕPPETOOLI JUHATAJA III.6. ÕPPEKESKUSE JUHATAJA IV. LIIKMESKOND IV.1. TÖÖTAJAD IV.2. ÜLIÕPILASED

3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 10 11 11 11 11 12 12 12

V. ÜLIÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD 13 VI. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED VI.1. ÕPPEKAVA VI.2. ÕPPEAASTA

14 14 14

VII. AUTORIÕIGUS

14

VIII. FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS

15

VIII.1. EELARVE JA FINANTSEERIMINE VIII.2. ÕPPEMAKS VIII.3. KOOLI MAJANDUSTEGEVUS VIII.4. ARUANDLUS

15 15 15 15

IX. JÄRELEVALVE TEGEVUSE ÜLE

15

X. TEGEVUSE LÕPETAMINE

16

XI. RAKENDUSSÄTTED

16

2


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri

I. ÜLDSÄTTED 1. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri (edaspidi põhikiri) sätestab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (edaspidi EEK) tegevuse eesmärgid, juhtimise korra, õppekorralduse ja finantseerimise põhialused ning muud seadusega ettenähtud tingimused. 2. Põhikirja aluseks on haridusseadus, erakooliseadus, rakenduskõrgkooli seadus, ülikooliseadus, kõrgharidusstandard ja muud haridusalased õigusaktid ning AS-i Erahariduskeskus (edaspidi EHK) põhikiri. 3. EHK kinnitab EEK-i põhikirja ning teeb selles muudatusi EEK-i nõukogu või EEK-i rektori ettepanekul. I.1. Õiguslik seisund 4. EEK on rakenduskõrgkool. 5. EEK on eraõigusliku juriidilise isiku AS-i EHK omandil põhinev õppeasutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, nende alusel välja antud õigusaktidest, EHK põhikirjast ja käesolevast põhikirjast ning EHK nõukogu ja juhatuse otsustest. 6. EEK-i pädevuses on iseseisvalt 6.1. otsustada õppe- ja teadustöö sisu ning õppekorralduse üle; 6.2. kehtestada üliõpilaste vastuvõtu- ja lõpetamise tingimused ning kord; 6.3. määrata õppejõudude ja teadustöötajate valiku tingimused; 6.4. valida koostööpartnerid; 6.5. otsustada muid oma tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei ole seadusega, EHK põhikirja või käesoleva põhikirjaga antud kellegi teise pädevusse. 7. EHK pädevuses on 7.1. EEK-i eelarve kinnitamine; 7.2. õppemaksude suuruse kinnitamine; 7.3. töölepingute sõlmimine EEK-i administratiivpersonaliga; 7.4. õppekeskuste avamine ja sulgemine; 7.5. uute õppekavade avamise taotlemine. 8. EEK võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks astuda lepingulistesse suhetesse temale antud volituste ulatuses, ühineda liitudesse kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eestis kui väljaspool seda ja sooritada kõiki tsiviilseadusandlusega lubatud tehinguid. Ühinemisel liitudesse ei muutu EEK-i kasutuses olevate varade omandivorm. EEK-i poolt või ülesandel väljatöötatud õppeprogrammid, kursuse- ja lõputööd jmt intellektuaalse tegevuse produktid kuuluvad EHK-le vastavalt sellekohastele kokkulepetele kooskõlas autoriõigusega. 9. EHK vastutab EEK-i põhikirjaliste ülesannete täitmise eest ja EEK-i kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 10. EEK on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis. 11. EEK on 1993. aastal asutatud Mainori Majanduskooli akadeemiline õigusjärglane. I.2. Nimi ja asukoht 12. EEK-i ametlik nimi on 12.1. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (eesti keeles); 12.2. Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (inglise keeles). 3


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 13. EEK on regionaalsel printsiibil tegutsev kõrgkool, õppekeskustega erinevates Eesti linnades. 14. EEK-i aadress on Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn. 15. EEK-i ametlikud veebilehe aadressid on www.eek.ee; www.euas.eu I.3. Tegevuse põhiprintsiibid 16. EEK korraldab kutsehariduse-, rakenduskõrghariduse- ja magistri taseme õpet. 17. EEK tagab üliõpilastele võimaluse kutsealaseks, erialaseks ja ametialaseks ettevalmistuseks. 18. EEK-i põhitegevuseks on õppe-, teadus- ja arendustegevus. EEK teostab ka täiend- ja ümberõpet. 19. EEK-i õppe- ja asjaajamise keeleks on eesti keel. Olenevalt õpetamise ja õppimise vajadusest võib õpe ja asjaajamine toimuda ka mõnes teises keeles. 20. EEK-i tegevuse eesmärkideks on: 20.1. luua võimalused elukestvaks ja kõikehõlmavaks õppeks; 20.2. aidata üliõpilastel mõista ühiskonna arengu seaduspärasusi, turumajanduse ja elukeskkonna ning looduse ja kultuuri vahelisi seoseid; 20.3. võimaldada üliõpilastel omandada teadmisi ja oskusi ettevõtlusalaseks tegevuseks ning õpingute jätkamiseks; 20.4. luua tingimusi suhtlemisoskuse, ettevõtlikkuse ja loovuse arendamiseks, edaspidises elus paremaks toimetulemiseks; 20.5. tagada üliõpilaste kõrge konkurentsivõime tööturul; 20.6. luua eeldusi üliõpilastes inimkesksete hoiakute ja väärtusorientatsiooni kujunemiseks; 20.7. lülitada üliõpilane pidevhariduse protsessi. 21. Oma eesmärkide saavutamiseks EEK: 21.1. korraldab teaduslikul käsitlusel põhinevat õpet; 21.2. viib läbi rakendusuuringuid oma tegevusvaldkondades; 21.3. loob ja arendab välissidemeid ning teeb koostööd teiste Eesti ja välisriikide kõrgkoolidega; 21.4. arendab koostööd kutseõppeasutustega; 21.5. arendab koostööd kutse- ja ametiliitudega; 21.6. annab välja õpikuid ja konspekte; 21.7. toetab igati oma töötajate erialast täiendõpet ja teadustegevust.

II. STRUKTUUR 22. EEK-i struktuur koosneb rektoraadist, akadeemilisest - ja tugistruktuurist. 23. EEK-i struktuuri ja selles olevad ametikohad kinnitab EEK-i rektori ettepanekul EHK nõukogu. II.1. Rektoraat 24. Rektoraat on EEK-i operatiivse juhtimise organ. 25. Rektoraadi moodustab ja selle tegevuse alused ning korra määrab rektor oma käskkirjaga. 26. Rektoraati juhib rektor, liikmed on prorektorid, õppetoolide juhatajad, õppeosakonna juhataja ja teised rektori poolt määratud liikmed. 27. Rektoraadi seisukohad ja otsused muutuvad EEK-i liikmeskonnale kohustuslikuks rektori käskkirja alusel. 4


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri II.2. Akadeemiline struktuur 28. EEK-i akadeemilisse struktuuriüksused.

struktuuri

kuuluvad

õppetoolid,

keskused

ning

teised

II.2.1 Õppetool 29. Õppetooli tegevuse eesmärk on sisuliselt ühtse õppekava õpiväljunditele vastava õppe tagamine, õppetooli kureeritavate õppeainete õpetamise korraldamine ja kvaliteedi tagamine, valdkonna rakendusuuringute ja arendustegevuse edendamine ning õppetooli õppejõudude professionaalsele arengule kaasaaitamine. 30. Õppetool 30.1. lähtub oma tegevuses EEK-i arengukavas sõnastatud eesmärkidest ettevõtluspõhist õpet ja loomemajandust edendades ning regionaalset ja rahvusvahelist koostööd arendades; 30.2. aitab kaasa üliõpilaste ettevõtlikkuse ja loovuse arendamisele ning kaasab neid õppetoolis toimuvasse teadus- ja arendustegevusse; 30.3. tagab õppeosakonna tasemeõppe tellimuse kvaliteetse ja õigeaegse täitmise; 30.4. tagab akadeemilise personali osalemise õppe korraldamises ja vastavuse EEK-i akadeemilise personali kvalifikatsiooninõuetele ja valimise korrale; 30.5. tagab kureeritavate õppeainete ja –moodulite sisu ühtsuse (aineprogrammide, õppematerjalide ja õppemetoodiliste vahendite koostamine, õppekirjanduse kasutamise soovituste andmine jms) ja regulaarse arenduse; 30.6. korraldab valdkondlikku konkurentsivõimelist rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustegevust ning rakendusuuringuid vastavalt õppetooli teadus- ja arendustegevuse prioriteetidele; 30.7. arendab koostööd teiste EEK-i struktuuriüksuste, teadus- ja arendusasutuste ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal; 30.8. osaleb õppekavade arendusprotsessis vastavalt õppetooli poolt kureeritava õppevaldkonna pädevustele; 30.9. osaleb kõrgkooli õppekavade hindamis- ja akrediteerimisprotsessis vastavalt õppetooli poolt kureeritava õppevaldkonna pädevusele; 30.10. vastutab akadeemilise personali arendamise ja koolituse eest ning osaleb arenguvestluste läbiviimisel. 31. Õppetooli tööd juhib juhataja, kes allub õppeprorektorile. 32. Õppetooli juhataja vastutab õppetooli juhtimise, arendamise ja töökorralduse eest. 33. Õppetoolil on õigus 33.1. kasutada õppetooli eelarvelisi vahendeid akadeemilise personali koolitamiseks ja arendamiseks ning oma uurimisvaldkonna teadus- ja arendusprojektide rahastamiseks; 33.2. pakkuda õppimisvõimalusi Avatud Kõrgkooli raames nii tasemeõppes kui ka täiendkoolituses; 33.3. käivitada ja viia läbi tuluprojekte; 33.4. saada rektoraadilt, õppeosakonnalt ja teistelt tugistruktuuri üksustelt informatsiooni ja abi õppetooli eesmärkide täitmiseks; 33.5. esitada arendusettepanekuid ja saata oma esindajaid kõrgkooli töörühmadesse. 34. Õppetooli tegevuse põhialused ja korra sätestab põhimäärus.

5


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri II.2.2 Keskus 35. Keskus on üldaineid õpetav ja/või teadustööd tegev akadeemiline struktuuriüksus, mis täidab oma põhimäärusega sätestatud ülesandeid terves EEK-s. Keskus on iseseisev struktuuriüksus õppeprorektori vastutusalas. 36. Keskuse tööd juhib keskuse juhataja, kelle nimetab ametisse EEK rektor ja kellega EHK juhatus sõlmib tähtajaline tööleping kuni viieks aastaks. II.2.3 Interdistsiplinaarne üksus 37. Ühe või mitme akadeemilise struktuuriüksuse ettepanekul võib EEK-i rektor asutada interdistsiplinaarseid üksusi, millel ei ole koosseisulisi ametikohti. Interdistsiplinaarne üksus koondab ühe nime alla mitmeid struktuuriüksusi hõlmava teadus- ja arendustegevuse ja/või õppe. 38. Interdistsiplinaarse üksuse eesmärgiks on algatada ja arendada interdistsiplinaarset teadus- ja arendustegevust ja/või õpet ning leida selleks täiendavaid finantseerimisvõimalusi. 39. Interdistsiplinaarse üksuse tööd juhib juhataja. Juhataja ülesandeid täidab üksuse tegevusega seotud ühe akadeemilise struktuuriüksuse töötaja, kelle nimetab rektor. II.3. Tugistruktuur 40. Tugistruktuuri kuuluvad EEK-i ja EHK ühised haldus- ja finantsteenistused, õppekeskused, õppeosakond, raamatukogu, õppe-, teadus- ja arendustegevust korraldavad üksused, IT osakond ning teised ülekoolilise teenindusfunktsiooniga üksused, mis tegutsevad neile antud õiguste piires oma põhimääruse/põhikirjaga, rektori käskkirjaga või EHK juhatuse otsusega määratud eesmärgil ja ülesannete täitmiseks. 41. EEK-i struktuuris olevad tugistruktuuri allüksuste juhid annavad aru EEK-i rektorile või tema poolt määratud isikule. EHK juhatuse otsealluvuses olevad haldus- ja finantsteenistused annavad aru EHK juhatuse esimehele või tema poolt määratud isikule. II.3.1 Õppeosakond 42. Õppeosakonna tegevuse eesmärgiks on õppe planeerimine, korralduse tagamine ja järelvalve. 43. Õppeosakond töötab välja õppekorralduse reguleerimiseks juhend- ja normatiivdokumente ning kontrollib nende täitmist. 44. Õppeosakonna ülesandeks on 44.1. õppeprotsessi, sh õppetoolide tegevuse tehniline teenindamine; 44.2. õppe planeerimine ja õppekavade täitmise kindlustamine; 44.3. õppe metoodilise nõustamise pakkumine õppejõududele; 44.4. õppe toimumise tagamine kõigis õppekeskustes; 44.5. õppe kvaliteedi kontroll; 44.6. üliõpilaste registri pidamine ja üliõpilaste akadeemilise liikumise jälgimine; 44.7. õppeaineregistri ja õppekavade registri pidamine; 44.8. õppetulemuste registri pidamine; 44.9. VÕTA korraldamine; 44.10. diplomite ja akadeemiliste õiendite vormistamine ja vastava arvestuse pidamine; 44.11. muud õppetöö korraldamisega seotud tegevused (õppeinfosüsteemi ja teiste infosüsteemide arendusprotsessis osalemine). 45. Õppeosakonna tööd juhib õppeosakonna juhataja, kes allub õppeprorektorile. 46. Õppeosakonna juhataja vastutab 6


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 46.1. õppeosakonna töökorralduse eest; 46.2. õppeosakonna kinnitatud eelarve täitmise eest. 47. Õppeosakonna õigused 47.1. kasutada õppeosakonna eelarvelisi vahendeid osakonna arendamiseks ning personali koolitamiseks ja arendamiseks; 47.2. saada rektoraadilt ja teistelt struktuuriüksustelt informatsiooni ja abi õppeosakonna eesmärkide täitmiseks; 47.3. kontrollida õppekorraldust reguleerivate juhend- ja normatiivdokumentide täitmist kõigis struktuuriüksustes; 47.4. käivitada ja viia läbi tuluprojekte; 47.5. teha ettepanekuid õppetegevuse ja õppeinfosüsteemi kvaliteedi parandamiseks; 47.6. esitada arendusettepanekuid ja saata oma esindajaid kõrgkooli töörühmadesse. 47.7. omada ja kasutada osakonna pitsatit. II.3.2 Õppekeskus 48. EEK õpe toimub EEK õppekeskustes. 49. EEK-i õppekeskused kuuluvad EHK regionaalsete keskuste koosseisu. 50. Õppekeskuse põhiülesanneteks EEK-i õppe tagamisel on 50.1. õppeprotsessi tehniline teenindamine (ruumide, esitlustehnika jms olemasolu); 50.2. loenguplaanide koostamine vastavalt õppeosakonna poolt esitatud kavale; 50.3. õppetulemuste registreerimine; 50.4. üliõpilaskonna järjepidevuse tagamine ja vastuvõtu kohapealne korraldamine; 50.5. kohalik turundustegevus; 50.6. üliõpilaste avalduste vastuvõtmine ja registreerimine ning tõendite väljastamine; 50.7. järelvalve teostamine õppemaksude laekumise kohta; 50.8. õppimisvõimaluste pakkumine Avatud Kõrgkooli raames nii tasemeõppes kui ka täiendkoolituses. 51. Õppekeskuse tööd juhib õppekeskuse juhataja, kes allub otseselt EEK-i rektorile. 52. Õppekeskuse juhataja vastutab 52.1. õppekeskuse töökorralduse ja põhiülesannete täitmise eest; 52.2. õppekeskuse kinnitatud eelarve täitmise eest. 53. Õppekeskusel on õigus 53.1. kasutada õppekeskuse eelarvelisi vahendeid õppekeskuse arendamiseks ning personali koolitamiseks ja arendamiseks; 53.2. pakkuda õppimisvõimalusi Avatud Kõrgkooli raames; 53.3. käivitada ja viia läbi tuluprojekte; 53.4. saada rektoraadilt, õppeosakonnalt ja teistelt tugistruktuuri üksustelt informatsiooni ja abi õppekeskuse eesmärkide täitmiseks; 53.5. esitada arendusettepanekuid ja saata oma esindajaid kõrgkooli töörühmadesse. II.4. Avatud Kõrgkool 54. Avatud Kõrgkoolis toimub õpe, mille läbiviimise eesmärgiks on õppija tasemehariduse täiendamine. 55. Avatud Kõrgkooli raames pakuvad õppetoolid ja õppekeskused õppimisvõimalusi tasemeõppes ja täiendkoolituses. 56. Avatud Kõrgkooli õppe korraldus ja õppimistingimused on kirjeldatud õppekorralduseeskirjas ja teistes normdokumentides. 7


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri

III. JUHTIMINE 57. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor juhib rektor. 58. Kollegiaalseteks otsustuskogudeks on EEK-i nõukogu ja EEK-i rektori poolt moodustatav rektoraat. 59. EHK nõukogu ja juhatus suunavad EEK-i tegevust, kindlustavad vajalikud materiaalsed vahendid ja teostavad järelvalvet. III.1. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor nõukogu 60. EEK nõukogu on EEK-i kollegiaalne otsustuskogu, millesse kuuluvad 60.1. rektor, kes on ühtlasi EEK-i nõukogu esimees; 60.2. prorektorid; 60.3. EHK nõukogu esimees; 60.4. vähemalt üks EHK juhatuse liige; 60.5. EEK-i õppetoolide juhatajad ja kuni kaks õppekeskuste juhtide esindajat; 60.6. õppejõudude ja teadustöötajate esindajad, kes moodustavad vähemalt 20% EEK-i nõukogu koosseisust; 60.7. üliõpilaste esindajad, kes moodustavad vähemalt 20% EEK-i nõukogu koosseisust; 60.8. teised EHK nõukogu ja rektori poolt nimetatud esindajad; 60.9. EEK-i rektoril on õigus määrata oma volituste kehtimise ajaks nõukogusse nimeliselt kuni 20% liikmetest; 60.10. igal akadeemilisel struktuuriüksusel on EEK-i nõukogus kuni kolm esindajat. 61. EEK nõukogu volituste kestvus on kaks aastat. 62. Enne iga õppeaasta esimest EEK-i nõukogu koosolekut teeb EEK rektor EHK nõukogule ettepaneku vajalike muudatuste sisseviimiseks EEK-i nõukogu koosseisu. EHK nõukogu otsustab EEK-i nõukogu liikmete arvu ja määrab EHK nõukogu poolt nimetatavad nõukogu liikmed. 63. EEK-i õppejõud ja üliõpilased nimetavad hiljemalt 30 päeva jooksul pärast EHK nõukogu otsust oma esindajad EEK-i nõukogusse. Kuni uute määramiste või nimetamiste kinnitamiseni kehtivad endistele EEK-i nõukogu liikmetele antud volitused. 64. EEK-i nõukogu liikme EEK-st lahkumisel, tema töölepingu lõpetamisel või esindamistähtaja möödumisel valib akadeemiline struktuuriüksus uue esindaja, kelle volitused hakkavad kehtima pärast nõukogu nimelise koosseisu kinnitamist. 65. EEK-i nõukogu liikmed määranud isikutel on õigus oma esindajaid EEK-i nõukogust tagasi kutsuda ja määrata uued esindajad. EEK nõukogu liikme tagasikutsumiseks teavitab EEK nõukogu liikme määranud isik esimesel võimalusel kirjalikult EEK rektorit määrates ühtlasi ka EEK nõukogu uue liikme. Üliõpilasesindus valib oma esindajad EEK-i nõukogusse salajase hääletuse teel üheks õppeaastaks. 66. EEK-i nõukogu sekretär määratakse rektori poolt. 67. EEK-i nõukogu nimelise koosseisu kinnitab rektor hiljemalt uue õppeaasta alguseks. 68. EEK-i nõukogu käib koos vähemalt kolm korda aastas. EEK-i nõukogu koosolekud kutsub kokku rektor. 69. EEK-i nõukogu 69.1. otsustab rektori, EEK-i nõukogu liikmete või õppetoolide poolt seisukoha võtmiseks esitatud küsimusi; 69.2. esitab EHK nõukogule ettepanekud EEK-i põhikirja muutmiseks; 8


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 69.3. avab ja sulgeb akadeemilisi struktuuriüksusi kooskõlas EHK nõukogu poolt kinnitatud EEK-i üldstruktuurile; 69.4. kehtestab õppekorralduseeskirja; 69.5. kehtestab üliõpilaste EEK-i vastuvõtutingimused ja -korra; 69.6. Kustutatud 27.08.2012 69.7. kinnitab muudatused õppekavades; 69.8. kinnitab täiendõppe valdkonnad ja korra; 69.9. valib korralised professorid ja dotsendid; 69.10. kuulab ära rektori, prorektorite ja vajaduse korral õppetoolide juhatajate ning vastutusalade juhtide aruanded EEK-i õppetegevusest ja õppe-teadustööst; 69.11. kuulab ära EHK finantsjuhi aruanded EEK-i majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest vähemalt üks kord poolaastas; 69.12. kuulab ära kuratooriumi ettepanekud; 69.13. võtab vastu EEK-i tegevus- ja arengusuunad ja esitab need kinnitamiseks EHK nõukogule; 69.14. kinnitab üliõpilasesinduse tegevuse põhimõtted ja statuudi; 69.15. hoiab ja arendab kooli traditsioone; 69.16. annab audoktori nimetuse isikutele, kellel on silmapaistvaid teadusliku ja pedagoogilise töö tulemusi ning kes on andnud suure panuse EEK-i tegevusega seotud valdkondade arengule; 69.17. autasustab teenetemärkidega isikuid, kes on andnud olulise panuse EEK-i, Eesti majanduse ja kultuuri või kõrghariduse arengule ning annab välja teisi autasusid; 69.18. võtab oma pädevuse piires vastu määrusi ja otsuseid; 69.19. otsustab teisi põhikirja ja seadusega või seaduse alusel tema pädevusse antud küsimusi. 70. EEK-i nõukogu õigusaktid ja nende jõustumine. EEK-i nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu määrusi ja otsuseid: 70.1. nõukogu seisukoht, mis sisaldab üldisi eeskirju, vormistatakse määrusena, millele kirjutavad alla rektor, rektori puudumisel prorektor ja EEK-i nõukogu sekretär. 70.2. EEK-i nõukogu seisukoht üksikküsimustes vormistatakse otsusena, millele kirjutavad alla rektor, rektori puudumisel prorektor ja nõukogu sekretär. 71. EEK-i nõukogu otsused ja määrused jõustuvad allakirjutamisele järgneval päeval, juhul kui nõukogu õigusaktis eneses ei sätestata teisiti. Otsused ja määrused avaldatakse EEK-i dokumendihaldussüsteemis hiljemalt viie tööpäeva jooksul. 72. Kui rektor keeldub EEK-i nõukogu otsust või määrust kinnitamast, esitatakse see uuesti läbivaatamiseks järgmisel nõukogu istungil, mille otsus on rektorile kinnitamiseks kohustuslik. 73. Rektor peab oma otsuse tegema hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist. 74. EEK-i nõukogu tegevuse alused: 74.1. nõukogu töövorm on istung, mis toimub vastavalt EEK-i nõukogus kinnitatud kodukorrale; 74.2. nõukogu kodukord sätestab nõukogu kokkukutsumise, päevakorra kinnistamise, küsimuste arutelu, hääletamise ja teiste küsimuste arutamise; 74.3. nõukogu istungid on korralised ja erakorralised. Nõukogu kokkukutsuja saadab istungi päevakorra ja ettevalmistatud materjalid välja hiljemalt kolm tööpäeva enne nõukogu istungit;

9


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 74.4. korralised istungid toimuvad vähemalt kolm korda õppeaastas. Nõukogu korralised istungid kutsub kokku ja neid juhatab rektor, viimase äraolekul teda asendav prorektor; 74.5. erakorralise istungi kutsub kokku rektor või nõukogu 50% koosseisu nõudmisel nõukogu sekretär; 74.6. nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on rohkem kui 60% liikmeid. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega; 74.7. nõukogu istungeid protokollib nõukogu sekretär, nõukogu protokollid vormistatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja nõukogu sekretär; 74.8. EEK-i nõukogu koosolekud võivad toimuda videokonverentsi süsteemis, EEK-i sisevõrgu keskkonnas või teisi elektroonilisi suhtlemisvahendeid kasutades. III.2. Rektor 75. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor juhib rektor, kes teostab kõrgeimat distsiplinaarvõimu. Rektor vastutab EEK-i üldseisundi ja arengu eest, kindlustab EEK-i järjepidevuse ja ühtsuse ning annab aru EEK-i nõukogule, EHK nõukogule ja seaduses sätestatud institutsioonidele. 76. EEK-i rektor valitakse EHK nõukogu poolt kinnitatud valimiskorra alusel viieks aastaks ja võetakse tööle EHK juhatuse esimehe poolt. 76.1. EEK rektori kutsub tagasi EHK nõukogu omal algatusel, kui EEK rektor ei vasta erakooliseaduse § 19 lõikest 3 tulenevatele nõuetele või esineb muu oluline põhjus, mis välistab rektori poolt oma ülesannete täitmise (näiteks teovõimetus, pikaajaline raske haigus jne) või EEK nõukogu ettepanekul, kui EHK nõukogu nõustub EEK nõukogu ettepanekus esitatud argumentidega. Töölepingu lõpetamise EEK rektoriga korraldab EHK juhatuse esimees. 77. Rektori ametitunnus on rektori ametiraha. 78. Rektor on EEK-i nõukogu esimees ja rektoraadi juhataja, kes 78.1. esindab EEK-d ja tegutseb EEK-i nimel põhikirjas sätestatud õiguste ulatuses; 78.2. nimetab kuni 20% EEK-i nõukogu liikmetest; 78.3. tagab EEK-i nõukogu ja EHK nõukogu määruste ja otsuste täitmise; 78.4. kinnitab EEK-i sise- ja asjaajamise korra; 78.5. moodustab EEK-i rektoraadi ning määrab selle tegevuse alused ja korra; 78.6. määrab prorektorite arvu ja tegevusvaldkonnad; 78.7. nimetab ametisse prorektorid, õppetoolide juhatajad ja teiste akadeemiliste üksuste juhid; 78.8. määrab rektori asendamise korra; 78.9. annab välja EEK-i sisese töö korraldamiseks korraldusi ja käskkirju; 78.10. lahendab EEK-i teisi üldküsimusi ning EEK-i või EHK põhikirjaga, EHK nõukogu otsusega, seadusega või seaduse alusel tema pädevusse antud küsimusi; 78.11. võib oma kohustuste täitmise teha ülesandeks teistele EEK-i töötajatele; 78.12. esindab EHK-d kui tööandjat lepingute sõlmimisel EEK õppejõududega; 78.13. esitab omapoolsed ettepanekud EEK-i eelarve koostamisel ja vastutab eelarve täitmise eest; 78.14. teeb ettepanekuid EEK-i materiaaltehnilise baasi väljaarendamiseks; 78.15. vastutab kooli vara heaperemeheliku kasutamise eest; 78.16. annab välja käskkirju üliõpilaste immatrikuleerimise ja eksmatrikuleerimise kohta; 78.17. kinnitab lõpetanute nimekirjad diplomite väljaandmiseks; 78.18. kinnitab lõputööde ja lõpueksamite kaitsmiskomisjonide koosseisud; 78.19. teeb ettepanekuid uute õppekavade väljatöötamiseks; 10


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 78.20. EHK asutuse juhina saab tööülesandeid EHK nõukogu ja juhatuse käest. III.3. Õppeprorektor 79. Õppeprorektor 79.1. juhib rektori poolt määratud akadeemilisi tegevusvaldkondi ning koordineerib oma vastutusala struktuuriüksuste tööd; 79.2. vastutab õppekavade järjepideva täiendamise ja kooskõla eest; 79.3. kontrollib ja suunab õppeosakonna ning õppetoolide tööd; 79.4. vastutab oma tegevusvaldkonna arengu eest ning annab aru rektorile ja EEK-i nõukogule; 79.5. esindab EEK-i rektorilt saadud volituste alusel suhetes kolmandate isikutega ning annab oma vastutusala piires korraldusi; 79.6. täidab teisi rektori poolt antud õppevaldkonda puudutavaid tööülesandeid; 79.7. asendab rektorit või teisi prorektoreid vastavalt rektori asendamise korrale. 80. Õppeprorektor võetakse tööle rektori poolt, kooskõlastatult EHK juhatusega. III.4. Prorektor 81. Juhib rektori poolt määratud tegevusvaldkondi ning koordineerib oma vastutusala struktuuriüksuste tööd. 82. Prorektor võetakse tööle rektori poolt, kooskõlastatult EHK juhatusega. 83. Prorektor 83.1. vastutab oma tegevusvaldkonna ja valdkonda kuuluvate struktuuriüksuste toimimise ja arengu eest; 83.2. annab korraldusi oma vastutusala piires; 83.3. asendab rektorit või teisi prorektoreid vastavalt rektori asendamise korrale. III.5. Õppetooli juhataja 84. Juhib rektori poolt määratud õppetooli. 85. Õppetooli juhataja määratakse ametisse rektori otsusega, mis kooskõlastatakse EHK juhatusega. 86. Vastutab õppetooli arengu ja struktuuriüksuste seisundi eest ning annab aru õppeprorektorile. 87. Õppetooli juhataja valitakse korraliste professorite ja dotsentide seast või vastava kvalifikatsiooni ja töökogemusega korraliste lektorite hulgast; 87.1. õppetooli juhataja valitakse kaheks aastaks; 87.2. õppetooli juhataja täidab käesolevast põhikirjast tulenevaid EEK-i põhitegevuse korraldamise ja õppetooli põhimääruses sätestatud ülesandeid ning annab pädevuse piires nende täitmiseks korraldusi.

III.6. Õppekeskuse juhataja 88. Esindab EEK-d ja tegutseb EEK-i nimel põhikirjas sätestatud õiguste ulatuses ning 88.1. juhib õppekeskuse tööd, vastutab õppekeskuse majanduslike tulemuste, arengu ja seisundi eest; 88.2. koostab õppekeskuse eelarve projekti, esitab selle EHK juhatusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest; 11


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 88.3. vastutab õppekeskuses oleva EHK vara heaperemeheliku kasutamise eest; 88.4. valib vastavalt EHK juhatuselt saadud volitustele õppekeskuse töötajad ning sõlmib nendega töölepingud; 88.5. sõlmib EHK juhatuse volituse alusel töövõtulepinguid; 88.6. kindlustab õppeprotsessi häireteta läbiviimise ja professionaalse klienditeeninduse nii üliõpilastele kui õppejõududele; 88.7. korraldab uute üliõpilaste vastuvõttu ning viib läbi reklaamikampaaniad oma maakonnas; 88.8. kindlustab vastuvõtukatsete läbiviimise; 88.9. sõlmib vastavalt EHK-lt saadud volitustele uute üliõpilastega õppelepingud; 88.10. jälgib õppekeskuse üliõpilaste õppemaksude laekumist; 88.11. vastutab õppekeskuse operatiivse info edastamise eest õppeosakonnale, õppetoolidele ja EEK-i juhtkonnale; 88.12. arendab koostöös õppetoolidega Avatud Kõrgkooli tegevust õppekeskustes. 89. Õppekeskuse juhataja määrab ametisse, sõlmib kooskõlastatult EHK nõukoguga temaga töölepingu ja vabastab ametist EHK juhatuselt saadud volituste alusel EEK-i rektor.

IV. LIIKMESKOND 90. EEK-i liikmeskonna moodustavad EEK-i töötajad ja üliõpilased. 91. EEK-i töötajad on EHK-ga sõlmitud töölepingu alusel töötavad õppejõud ja teised töötajad, kelle töökoht kuulub EEK-i struktuuri. 92. EEK-i üliõpilased on rektori käskkirjaga EEK-i immatrikuleeritud üliõpilased. 93. EEK-i liikmeskonnal on õigus kasutada EHK teenindusüksuste teenuseid vastavalt kehtestatud korrale. IV.1. Töötajad 94. Õppejõudude töölevõtmise kord ja tööülesanded on määratud EEK-i akadeemilise personali kvalifikatsiooninõuete ja valimise korras ning ametijuhendites. 95. EEK-i teised töötajad on õppeabipersonal, administratsiooni abipersonal jt, kelle õigused ja kohustused on määratud töölepingute ja ametijuhenditega. 96. EEK ei vastuta oma töötajate poolt tekitatud kahjude eest, need nõutakse viimastelt sisse seaduses ettenähtud korras. IV.2. Üliõpilased 97. Kõik EEK-i üliõpilased moodustavad EEK-i üliõpilaskonna. 98. Üliõpilaskonna esindusorgan on üliõpilasesindus, mille valimisest saavad osa võtta kõik üliõpilased. Üliõpilasesinduse valimiskorra võtab vastu üliõpilasesindus ja kinnitab EEK-i nõukogu. 99. Üliõpilaskonna tegutsemise alused sätestatakse üliõpilasesinduse põhikirjas, mille võtab vastu üliõpilasesindus ja kinnitab EEK-i nõukogu. 100. Üliõpilasesindus määrab üliõpilaste esindajad EEK-i nõukogusse ja teistesse otsustuskogudesse ning komisjonidesse. 101. EEK-i üliõpilasel on õigus 101.1. kasutada õppe ajal kõiki EEK-i omanduses olevaid või EEK-i poolt renditud õppevahendeid ning õppeks ettenähtud ruume; 101.2. saada õppimiseks vajalikku informatsiooni; 12


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri 101.3. nõuda kaasaegset kõrgetasemelist õpet vastavalt kinnitatud õppekavale; 101.4. valida oma esindajad ja olla valitud EEK-i üliõpilasesindusse; 101.5. osaleda üliõpilasesinduse kaudu EEK-i nõukogu töös hääleõigusliku liikmena; 101.6. pöörduda probleemide ja lahkarvamuste lahendamiseks prorektorite, rektori, EEKi nõukogu, EHK juhatuse ja EHK nõukogu poole; 101.7. kasutada õppekorralduseeskirjaga kehtestatud õigusi; 101.8. kasutada riigi- ja kohalike omavalitsuste poolt antavaid soodustusi; 101.9. kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi. 102.

EEK-i üliõpilased on kohustatud 102.1. täitma EHK ja üliõpilase vahel sõlmitud lepingut; 102.2. täitma õppekorralduseeskirjast ja teistest EEK-i sisekorra dokumentidest tulenevaid nõudeid; 102.3. osalema õppes ja esitama õppekavas ettenähtud kirjalikud tööd ning sooritama ettenähtud arvestused, eksamid ja kaitsmised.

103.

EEK-i üliõpilased on vastutavad 103.1. rektori ja EEK-i nõukogu otsuste täitmise eest; 103.2. väärika käitumise eest; 103.3. nende kasutuses oleva EEK-i vara, õppevahendite, ruumide heaperemeheliku valdamise ja säilivuse eest; 103.4. nende poolt EHK-le tekitatud kahju korvamise eest; 103.5. teiste õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud kohustuste järgimise eest.

heakorra

104. EEK ei vastuta oma üliõpilaste poolt tekitatud kahjude eest. Õppimise katkestamisel üliõpilase initsiatiivil ei tagasta EEK-i üliõpilasele õppemaksu. Õppemaksu tagastamise küsimuse otsustab EHK nõukogu. 105. EEK-i kui EHK asutuse ja üliõpilase vahelised suhted, õigused ja kohustused on kehtestatud EHK ja üliõpilase vahelises õppelepingus, mille tüüpvormi kinnitab EHK nõukogu.

V. ÜLIÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD 106. Vastuvõtu tingimused ja kord määratakse EEK-i nõukogu poolt kinnitatud vastuvõtueeskirjaga. 107. Konkursi läbinud üliõpilaskandidaadi ja EHK vahel sõlmitakse õppeleping, mis määratleb mõlema poole õigused ja kohustused. 108. Üliõpilaskandidaat immatrikuleeritakse rektori käskkirjaga, kui on jõustunud üliõpilase ja EHK vaheline õppeleping. 109. Üliõpilane eksmatrikuleeritakse rektori käskkirjaga vastavalt EEK-i õppekorralduseeskirjas sätestatud korrale. 110. Üliõpilase ja EHK vaheline õppeleping kaotab kehtivuse 14 päeva peale eksmatrikuleerimisotsuse teatavakstegemist üliõpilasele. Lepingu lõppemine ei vabasta üliõpilast lepingu kehtimise ajal lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest. 111. Vastavalt õppekorralduseeskirja nõuetele õppekava täitnud üliõpilased saavad diplomi EEK-i lõpetamise kohta, akadeemilise õiendi ja inglisekeelse diplomilisa. 112. EEK-i lõpetajale väljastatakse riiklik diplom.

13


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri

VI. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED 113. Õpe toimub vastavalt haridusseaduses, erakooliseaduses, rakenduskõrgkooli seaduses, ülikooliseaduses, kõrgharidusstandardis, EEK-i õppekorralduseeskirjas ja käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustele. 114. EEK-is võib toimuda täiskoormusega õpe, osakoormusega õpe või eksternõpe. 115. Õpe EEK-is on tasuline. 116. EEK-i õppekorralduseeskirjas sätestatakse nõuded üliõpilaste immatrikuleerimiseks, akadeemiliseks liikumiseks, eksmatrikuleerimiseks, reimmatrikuleerimiseks ning eksamite ja arvestuste sooritamise, praktikate sooritamise ja kirjalike tööde kaitsmise kord ning muud õppega seotud tingimused. VI.1. Õppekava 117. Õppekorralduse aluseks on EHK nõukogus kinnitatud ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad. 118. Õppekava määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid ja saavutatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppeainete loetelu ning spetsialiseerumisvõimalused. 118.1. EEK võib õppekava täitmisel arvestada rakenduskõrgharidus- ja magistriõppes varasemaid õpinguid ja töökogemust kõrgharidusstandardis sätestatud põhimõtteid arvestades ning EEK nõukogu poolt kehtestatud Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korras määratletud ulatuses ja tingimustel. 119. Õpe lõpeb lõputöö kaitsmisega või lõpueksamiga. VI.2. Õppeaasta 120. Õppeaasta pikkus on 42 nädalat (40 õppenädalat ja kaks nädalat jõulupuhkust, mis jääb õppeaasta sisse). 121. Õppeaasta jaguneb kaheks semestriks. 122. Õppeaasta ja semestrite algus ja lõpp on määratud EEK-i õppekorralduseeskirjas ja akadeemilises kalendris.

VII. AUTORIÕIGUS 123. EEK-i liikmete poolt nende otseste tööülesannete käigus loodud õppematerjalidele, teadustöödele, arvutiprogrammidele ja teistele originaalse loomingulise tegevuse tulemusena loodud teostele rakendatakse autoriõiguse seadust ja teisi autoriõigusakte. 124. Töölepingu alusel oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle EHK-le, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. 125. Autor võib iseseisvalt kasutada oma tööülesannete täitmise käigus loodud teost eesmärgil, mis ei ole tema tööülesannetega ette nähtud, kui töölepingus ei ole ette nähtud teisiti. Sellisel teose kasutamisel tuleb ära näidata EEK-i nimi. 126. EEK tunnustab oma liikmeskonna mittevaralisi autoriõigusi.

14


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri

VIII. FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS VIII.1. Eelarve ja finantseerimine 127. EHK-l on EEK-i kohta oma eelarve ning see on lahus EHK teiste asutuste raamatupidamisest. EEK-i eelarve koostab EHK finantsdirektor koostöös rektoriga. Eelarve kinnitab EHK nõukogu. 128. EEK saab rahalised vahendid õpetamise ja muu põhikirjajärgse tegevuse finantseerimiseks õppemaksudest, lepinguliste tööde täitmisest, asutuste, ettevõtete, firmade ja üksikisikute annetustest, munitsipaal- ja riigi eelarvelistest vahenditest ning muudest toetustest. VIII.2. Õppemaks 129. Õppemaksu suuruse kinnitab EHK nõukogu EHK juhatuse ja rektori ettepanekul üheks aastaks vähemalt 120 päeva enne õppeaasta algust ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. 130. Õppemaks koosneb õppeaasta alustamise tasust, ainepunkti hinna baasil arvutatavast osast ja lepingu lisadega fikseeritud osast. 131. Õppemaksu soodustused, sh õppemaksust vabastamise otsustab EHK juhatus, EHK nõukogu poolt kinnitatud korra alusel. 132. Õppetoetuste ja täiendavate soodustuste määramine toimub EHK nõukogu poolt kinnitatud korra alusel. VIII.3. Kooli majandustegevus 133. EEK-i kui EHK asutuse majandustegevuse korraldamisel lähtutakse EHK nõukogu ja juhatuse otsustest ning kinnitatud eelarvest. 134. EEK-i majandustegevuse tulemuste ja eelarvest kinnipidamise eest vastutab rektor. 135. EEK valdab ja kasutab EHK poolt talle kasutada antud vara oma eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks. 136. Rektor vastutab EEK-le kasutada antud vara sihtotstarbelise kasutamise ja säilitamise eest. VIII.4. Aruandlus 137. EEK-i majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 138. EEK raamatupidamist korraldab EHK finantsosakond. Peale majandusaasta lõppu koostab EHK finantsjuht EEK-i aastaaruande ja raamatupidamise aruande ning esitab need EHK juhatusele ja nõukogule. 139. EHK majandusaasta aruande, sh EEK-i aastaaruande ja raamatupidamise aruande esitab EHK juhatus audiitorile järeldusotsuse tegemiseks. Majandusaasta aruande kinnitab EHK üldkoosolek.

IX. JÄRELEVALVE TEGEVUSE ÜLE 140. EEK-i õpetamistaseme üle teostatakse järelevalvet haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras. 141. Juhul, kui EEK-i tegevus ei vasta põhikirjale, akrediteerimistulemused või riiklik järelevalve ei kinnita vastavust kõrgharidusstandardi lisas 3 kinnitatud õppe läbiviimise õigusele , on EEK kohustatud avastatud puudused kõrvaldama ühe kuu jooksul. Puuduste mittekõrvaldamisel võib kontrolliv organ teha ettepaneku Haridusja 15


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri Teadusministeeriumile, kes omakorda teeb ettepaneku Vabariigi Valitsusele peatada või tühistada EEK õppe läbi viimise õigus, mis on aluseks EEK-i tegevuse lõpetamisele.

X. TEGEVUSE LÕPETAMINE 142.

EEK-i tegevus lõpetatakse 142.1. EEK-i omaniku algatusel; 142.2. omaniku pankroti tõttu või kui omaniku vastu on algatatud likvideerimismenetlus ja kooli sulgemisele ei leita alternatiivset lahendust; 142.3. kõigi kõrgharidusstandardi lisas 3 õppe läbiviimise õiguste tühistamisel või puudumisel kuue kuu vältel. 143. EEK-i sulgemine või reorganiseerimine toimub vastavalt seadusele, millest teatatakse üliõpilastele ja personalile, linnavalitsusele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

XI. RAKENDUSSÄTTED 144. Tunnistada kehtetuks 20.juunil 2012.a. kinnitatud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor põhikiri. 145.

EEK põhikiri kehtib AS EHK otsusega alates 31. augustist 2012.

16


EEK põhikiri