Page 1

Ă…rsrapport


Erhverv Århus

International community Udviklingstjenesten MG50 Børsen Executive Club

Indflydelse

Erhverv Århus er et stærkt netværk, der bliver lyttet til

Indsigt

Få indsigt i emner af erhvervsmæssig karakter, og i, hvad der rører sig i byen

Inspiration

Erhverv Århus tilbyder et utal af foredrag, oplæg og aktiviteter med erhverv for øje


Velkommen ........................................................................ 2 Organisationsbeskrivelse ................................................... 4 Erhverv Århus’ bestyrelse .................................................. 6 ErhvervsCentrum Århus ..................................................... 8 Erhverv Århus og omverdenen........................................... 9 Århus gruppen.................................................................. 10 Århusiansk mentorordning.............................................. 11

Erhverv Århus . ..................................................... 12 Arrangementudvalget...................................................... 14 Og alt det andet... . .......................................................... 15 Generalforsamling ........................................................... 16 Nytårskur 2010 ................................................................. 18 Århus Konference 2010 ................................................... 20 International Community . ............................... 22 International Community................................................. 24 Portal for aktiviteter, viden og netværk ........................ 25 Unik One Stop Shop en stor succes ................................. 26 Indflydelse og samarbejde ............................................. 28 Viden og inspiration i fællesskab . .................................. 29 Arrangementer ................................................................ 30 Foreningslivet åbner dørene............................................ 31 Udviklingstjenesten ............................................ 32 Udviklingstjenesten ......................................................... 34 Manifest . .......................................................................... 35 Iværksætter workshop . ................................................... 36 MG50 ......................................................................... 38 MG50 ................................................................................ 40 Nyt i MG50 - Brunchmøder . ............................................ 41 Børsen Executive Club ........................................ 42 Indsigt og inspiration direkte udefra ............................. 44 Arrangementer.................................................................. 45

Erhverv Århus ser fremad ................................ 46 Erhverv Aarhus får nyt “look”......................... 47 Sponsorer og samarbejdspartnere .................................. 48


Årsrapport | 2

Velkommen

Med denne indledning vil vi byde velkommen til Erhverv Århus’ årsrapport 2009/2010, hvor vi i tekst og billeder kort vil beskrive udviklingen, dynamikken og aktiviteten i Erhverv Århus gennem det seneste år. Bestyrelsen i Erhverv Århus har det seneste år fulgt en organisation med flere ansatte og opgaver end nogensinde før. De fire del-netværk skaber aktivitet og dynamik i Erhverv Århus, men samtidig mulighed for indsigt og inspiration. Fra arbejdet i disse netværk orienteres bestyrelsen løbende, så der skabes sammenhæng og alle er hinandens gensidige ambassadører. Erhverv Århus udvikler sig som organisation på både de indre og de

Peter Kjær Formand

ydre linjer og indflydelsen på det erhvervspolitiske landskab styrkes løbende. Peter Kjær er fra 2010 en del af formandskabet i Erhvervskontaktudvalget, hvilket er et udtryk for den tillid Erhverv Århus nyder blandt de øvrige erhvervsorganisationer i udvalget. En lang række bestyrelses- og udvalgsposter i betydende organisationer og institutioner besættes af Erhverv Århus medlemmer, som beredvilligt stiller deres tid og kompetencer til rådighed for at arbejde for vækst og udvikling udover egen virksomheds bundlinje. Disse mange menneskers bidrag til at styrke området er Erhverv Århus’ rygrad. Uanset om det er en politisk tænketank eller en kulturinstitutions bestyrelse, er repræsentanternes arbejde af stor betydning. Fokusområderne infrastruktur, uddannelse og kulturliv er altid på bestyrelsens dagsorden. Der har


Årsrapport | 3

været mange debatter indenfor de respektive områder. Kattegatbro, lufthavn, letbane og generelle parkeringsudfordringer fylder avisernes spalter og i de politiske udmeldinger. Erhverv Århus ser gerne, at debatten omkring disse føres på et overordnet niveau ud fra udfordringerne på området. Et lille infrastrukturudvalg har løbende diskuteret netop disse overordnede udfordringer, og er til rådighed for bestyrelsen med input og baggrundsmateriale. Del-netværkene har haft et aktivt år, hvilket også kan ses i årsrapporten. International Community har udviklet One Stop Shop og har gennemført en lang række aktiviteter med fokus på modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. UdviklingsTjenesten har i 2010 fået nyt headquaters og manifest, hvor nøgleordene er delemod og givisme. MG50

netværket har gennem året skullet finde den rigtige placering i storfamilien. Et meget attraktivt tiltag har været interne masterclasses, hvor medlemmer af MG50 dygtigt har sat viden og indsigt i spil. Samarbejdet med Børsen Executive Club har også i år været positivt og resulteret i fremragende live-web transmitterede indlæg fra forskellige topledere. Bestyrelse og organisationen er klar til at møde de mange spændende opgaver og muligheder foran os, og vi ser frem til et nyt og aktivt år i Erhverv Århus.

Bente H. Steffensen Direktør


Årsrapport | 4

Organisationsbeskrivelse Bestyrelse Direktion

Arrangementer

Erhverv Århus er en erhvervsorganisation der arbejder for at styrke erhvervslivet i Århus. Det synlige omdrejningspunkt er arrangementer, hvor inspiration og netværk er væsentlige elementer.

Indflydelse, indsigt og inspiration er de grundværdier Erhverv Århus bygger på, og som en virksomhed i bevægelse arbejder vi dynamisk på at præge Århusområdet i en positiv retning.


Årsrapport | 5

I Erhverv Århus findes følgende netværksgrupper, der har egen identitet men samtidig er med i det fælles netværk som Erhverv Århus udgør:

UdviklingsTjenesten er netværket for morgendagens beslutningstagere. Her er netværket, hvor der lægges op til nytænkning - og provokation - på den gode måde. Drivkraften er lysten til at bryde grænser og udfordre traditionalismen. De stærke nøgleord er givisme og delemod.

Erhverv Århus står for den regionale afdeling af Børsen Executive Club. Toplederforedragene livewebtransmitteres fra København til Toldboden. Som medlem af Erhverv Århus får du rabat på medlemskabet af Børsen Executive Club, og kan deltage her, i København eller i en af de øvrige regionsklubber.

International Community er det internationale netværk. Et netværk for virksomheder der rekrutterer internationalt, internationale med-arbejdere og deres familier samt danskere med et internationalt mindset. Her arbejder vi med at fastholde international arbejdskraft og således holde trit med den globaliserede verden.

MG50 er netværket for mindre virksomheder inden for IT, media, kommunikation, rådgivning og vidensservice i Århus og omegn.


Årsrapport | 6

Erhverv Århus´ bestyrelse Det har igen i 2009/2010 været et år med udvikling på alle planer. Bestyrelsesarbejdet har båret præg af de udfordringer erhvervslivet og samfundet generelt står overfor. Dette har igen en indflydelse på, hvilke emner og opgaver der sættes fokus på i dialogen og samarbejdet med det politiske liv. I arbejdsåret har bestyrelsen afholdt 7 morgenmøder – alle med tætpakket dagsorden. Forretningsudvalget (formand Peter Kjær, næstformand Hans Hansen og bestyrelsesmedlem Heine Bach) har afholdt i alt 8 korte opsamlingsmøder. Ikke mindst forretningsudvalgets møder har haft fokus på økonomien, der i dette år har været stærkt påvirket af International Communitys arbejde med projektet ”Modtagelse og

Formand, Peter Kjær Direktør, A/S Schouw & Co.

fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft”. Et projekt der betyder, at økonomien er voldsomt påvirket – både på indtægts- og udgiftssiden. Bestyrelsesmøderne har hver gang et eller flere overordnede punkter på programmet. Desuden har hvert møde en runde med aktuelle input fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og disses respektive arbejdsog indsatsområder. Bestyrelsen modtager hver fredag en orienteringsmail fra direktøren – her følges op på stort og småt. Desuden afholder bestyrelsen en gang årligt et halvdagsseminar, hvor der bl.a. foregår en grundig opdatering fra organisationen.

Næstformand, Hans Hansen Direktør, F. Salling A/S

Heine Bach Områdedirektør, Nordea


Årsrapport | 7

Marianne Bedsted Direktør, Musikhuset Aarhus

Jan Børjesson Partner, Lett Advokatfirma

Jens Otto K. Hansen Direktør, Danmarks Medieog Journalisthøjskole

Jens Gert Sørensen Salgsdirektør, FAZE2 Marketing Communication

Arne Vesterdal Direktør, Forskerpark Aarhus A/S

Hanne Wick Direktør, Wick Kommunikation


Årsrapport | 8

Fakta 8 virksomheder og i alt 31 medarbejdere udgør i øjeblikket ErhvervCentrum Århus Over hele året er der blevet brygget og drukket 5740 liter kaffe I snit bliver Toldbodens 3 mødelokaler brugt 170 timer om måneden.

ErhvervsCentrum Århus Arbejds- og kontorfællesskabet i Toldboden har gennem de seneste par år været præget af en række rokeringer i de forskellige organisationer. Der er et åbent og aktivt samarbejdsklima og udfordringer løses i fællesskab. Når Kulturnatten hyrer frivillige ind i store mængder, så finder vi plads til dem, og når andre får behov for færre pladser, så finder vi også ud af det. Det positive samarbejde organisationerne imellem kan og vil - også i fremtiden - være et stærkt aktiv for vækst og udvikling i hele Århus-området. Her vil være plads til nye og eksisterende organisationer og projekter, der gennem en placering i fællesskabet har mulighed for at spille sammen med de væsentligste netværk og organisationer i området. Gennem et projekt med fokus på det gode værtskab – især i relation til erhvervsturister og International

Communitys medlemmer, er der etableret et endnu tættere samarbejde mellem VisitAarhus og Erhverv Århus. Projektets resultater forventes offentliggjort i slutningen af 2010. Alle er kede af, at Studenterhus Århus i sommeren 2010 måtte flytte til universitetets lokaler. Det daglige positive ”rend af unge mennesker”, som den fælles adresse betød, er nu en saga blot. Vi ser alle frem til, at Toldbodens sydfløj igen bliver en smuk ramme om spændende aktiviteter. Med den nye statslige version af One Stop Shops lokalisering i Toldboden fra januar 2011, ser det ud til, at 2011 bliver et år med godt fyldt op ved skrivebordene i Toldbodens nordfløj, hvor ErhvervsCentrum Århus holder til.


Årsrapport | 9

Erhverv Århus og omverdenen Som bred netværksorganisation er der mange interessenter omkring Erhverv Århus. Samarbejdet med disse er det helt afgørende for at opnå de ønskede mål omkring indflydelse, indsigt og inspiration. Den helt afgørende interessent er naturligvis det enkelte medlem. For hvert medlem skal det være en oplagt mulighed at bruge Erhverv Århus som platform, mødested, netværk, talerør, kontaktmulighed og vej til indflydelse. Det er vigtigt, at medlemskredsen er så stor og bred, at udmeldingerne fra Erhverv Århus har vægt. Hvad angår samarbejdet med det offentlige, dvs. Århus Kommune, Region Midtjylland, Folketing og Regering, er især samarbejdet med Århus Kommune naturligt at nævne. Der er løbende kontakt og frekvente møder mellem bestyrelsesrepræsentanter,

politikere og embedsmænd. Derudover er der kvartalsmøder med borgmesteren og topembedsmænd samt løbende møder med de forskellige rådmænd. Desuden bliver der på regionalt og nationalt plan afholdt jævnlige møder med ministre, politikere og embedsmænd. Samarbejdet med erhvervsorganisationer – også udover de, der er en del af fællesskabet i Toldboden – styrkes løbende. Fælles arrangementer med IT Forum, DI m.fl. er med til at skabe gensidigt kendskab og forståelse. Uddannelsesinstitutioner og kulturliv er også en vigtig samarbejdspartner. Her er bl.a. Erhverv Århus’ repræsentanter i bestyrelserne med til at styrke relationerne til omverdenen.


Årsrapport | 10

Erhverv Århus er ved direktør Bente Steffensen sekretariat for et spændende initiativ i Århus. En række virksomhedsledere står klar med en solid garanti bag spændende, unikke og nyskabende initiativer i Århus. Gruppens garantier er med som starthjælp til særlige events. I 2010 stillede gruppen bl.a. garanti i forbindelse med Classic Car Race Aarhus og Musikhusets koncert med Earth Wind and Fire.


Årsrapport | 11

Århusiansk mentorordning Projektet Erhvervs- og netværksmentorer, der siden maj 2010 har matchet højtuddannede nydanske med århusianske erhvervsledere, har opnået gode resultater. Overskud og handlekraft blandt Erhverv Århus’ medlemmer blev tydeliggjort gennem mentorprojektet for højtuddannede udlændinge. Her stod 31 ledere fra Erhverv Århus klar til at stille tid, eget netværk og sparring til rådighed. Resultaterne taler deres tydelige sprog

– mere end halvdelen af de dygtige udlændinge var i job ved udgangen af september måned. Den store opbakning viser, at det århusianske erhvervsliv har overskud og vilje til at se perspektiverne i at hjælpe denne gruppe ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen har stor betydning for den enkelte, men også for virksomhederne, da mentorerne får ny viden og input med tilbage til arbejdspladsen.


Årsrapport | 14

”Samarbejdet med Erhverv Århus baserer sig på en fælles vision om Århus i vækst og udvikling. For at vi også fremadrettet kan leve op til målsætningen, er det afgørende, at alle erhvervspolitiske aktører står sammen og tager ansvar - og her er Erhverv Århus en af de aktører, som går foran." Borgmester Nicolai Wammen


Ă…rsrapport | 15


Årsrapport | 14

Arrangementudvalget Til at sikre at arrangementerne i Erhverv Århus følger de valgte retninger og samtidig konstant udvikler og højner niveauet, er det tværgående arrangementsudvalg en sikker og skarp sparringspartner for sekretariatet. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt og har gennem sit første år skullet finde sin arbejdsform, og det er lykkedes. Med god sparring på den overordnede arrangementsstrategi, fokus på kvalitetsniveau og input til nye og spændende arrangementer, har udvalget levet helt og fuldt op til forventningerne. Sekretariatet har udarbejdet en fælles professionel arrangementsmanual, der anvendes ved de mange forskellige aktiviteter. Denne manual har udvalget gennemgået og godkendt. De større arrangementer som Århus Konferencen, Nytårskuren, UdviklingsTjenenestens workshop og International Communitys arrangementer, detailplanlægges i dedikerede arbejdsgrupper.

Arrangementudvalg Mette Rønnau CABI

Marianne Bedsted Musikhuset Aarhus

Kristian Thorn Aarhus Universitet

Morten Daus-Petersen BDO

Dorthe Klyvø Klyvø Tekst & Coaching


Årsrapport | 15

Og alt det andet…

De mange arrangementer, der gennemføres i løbet af året er mødestedet for medlemmerne. Her mingles på kryds og tværs – også når arrangementerne gennemføres i samarbejde med andre. Året har blandt andet budt på: Benzindryppende historier om motorsport, fortalt af Jacob Kristensen (Tom K.s bror), ved arrangementet på Godsbanen, hvor der blev varmet op til sommerens Classic Car Race. Nervøse og tændte IT- mennesker ved IT Update, hvor de 100 deltagere på Ingeniørhøjskolen fik et indblik i, hvad der rører sig i IT frontens vækstlag. Besøg hos årets prismodtager adm. direktør Michael Holm, Systematic. Her er ingen nervøsitet at spore, men 25 års erfaring og en blomstrende virksomhed – helt fremme i IT-skoene Fokus på vores største marked, Tyskland ved et arrangement i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd. Her var stand-up om tysk/dansk kulturclinch og kontante informationer om det tyske marked

Hjemmesiden: har været forsømt, men får ved årsskiftet en tiltrængt make-over. Her annonceres ikke blot Erhverv Århus arrangementer, men også arrangementer af almen erhvervsinteresse i regi af andre arrangører. Kalenderen trykkes i JP Århus Business som service til dette magasins læsere.

Fakta 112 arrangementer – 4025 deltagere Hjemmesiden – gennemsnitligt 500 besøgende om dagen – altså mere end 100.000 i 2010


Årsrapport | 16

Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen 2009 blev afviklet i Toldboden, hvor Vejerboden dannede ramme om selve arrangementet. Pausen blev brugt til at besøge et af de hemmelige rum i den store bygning, hvor Studenterhus Århus bød på aktiviteter. Den mundtlige beretning fra formanden Peter Kjær opridsede årets aktiviteter, og naturligt nok blev der refereret til den igangværende finansielle krise og konsekvenserne heraf. Peter Kjær havde desuden i sin beretning fokus på samarbejdsrelationer, uddannelse, byens fysiske udvikling, infrastruktur og arbejdet i bestyrelse og sekretariat. Karina Boldsen havde som formand for International Community ordet under beretningen, hvor hun satte fokus på de mange succeser, som International Community havde opnået gennem året. Blandt andet One Stop Shop, som åbnede 3 dage efter

generalforsamlingen. MG50 repræsentanterne Hanne Wick og Sussi Bianco fik lejlighed til at præsentere den nye del af Erhverv Århus under beretningen, og UdviklingsTjenesten markerede sine aktiviteter gennem billeder og en række citater. Aftenens gæstetalere kom ikke fra erhvervslivet, men fra en partner, der er afgørende for erhvervslivet. Regionsrådsformand Bent Hansen satte med sit indlæg fokus på den globale konkurrencedygtighed, og forudsætningerne for, at Region Midtjylland kan opretholde denne. Villy Helleskov, hospitalsdirektør for Det Nye Universitetshospital, var den anden taler. Her var der en opsang til erhvervslivet om at komme på banen i relation til det kæmpeprojekt af et hospitalsområde på størrelse med Ribe, der skyder op i Skejby over de kommende år.


Årsrapport | 17

Fakta 133 deltagere 12 ºC på loftet Dirigent advokat Peter Sjøgreen, Gorrissen Federspiel


Årsrapport | 18

Nytårskur 2010

Alle deltagerne i Nytårskuren 2010 kom i rampelyset. Kuren blev indledt med tapas og bobler på scenen i Store Sal i Musikhuset. Den stemningsfulde start var en oplevelse og Musikhusets lysfolk havde kreeret et sandt stjernehav som baggrund. Herefter en fantastisk koncert i Symfonisk Sal, med kreativ og hyggelig pauseservering i teatersalen Filuren. Efter koncerten blev årets Erhverv Århus pris uddelt til adm. direktør Michael Holm, Systematic A/S. Prisen blev ledsaget af en flot motivationstale, der bl.a. bød på følgende ord: ”Systematic er på mange måder et produkt af det moderne videnssamfund. En virksomhed, der er ab-

solut førende på sit felt, og som sætter Århus på landkortet både nationalt og internationalt. Det er en virksomhed, der står som forbillede og inspiration for rigtig mange – og som derved bidrager til at opfylde den ambition, Århus har om at være et kraftcenter for IT-viden og innovation.” Overrækkelsen blev, som traditionen byder, foretaget af det foregående års prismodtager, professor Flemming Besenbacher. Aftenen blev afsluttet med en middag i Rytmisk Sal, serveret af den nye restauratør i Musikhuset, Turbinehallen.


Årsrapport | 19

Fakta Prismodtager Michael Holm, Systematic A/S 141 deltagere Tapas, bobler og symfoniorkester Borgmester Nicolai Wammen med på telefon med en varm lykønskning fra Harbin (Kina) i 30 º frost


Årsrapport | 20

Århus Konferencen 2010

Århus Konferencen afvikles i et samarbejde med Byggesocietetet og Danske Bank. I 2010 var der fokus på krisen – ikke udfordringerne, men de muligheder Århus har på den baggrund. Med vidt forskellige vinkler satte indlægsholderne Århus på kortet, og ved den efterfølgende frokost var alle deltagerne på Århus-kortet. Kulturbysekretariatet havde venligt stillet det flotte Århus-kort til rådighed, så ingen kunne være i tvivl om, hvor vi er i verden.

Et andet kort var det score-card, som dagens 2 moderatorer, Ellen Vejle, PWC og bestyrelsesmedlem Jens Otto Kjær Hansen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fik deltagerne til at udfylde gennem aktiv debat ved bordene. Deltagerne drøftede blandt andet, hvor der skal gøres en indsats i Århus, og hvem der er ansvarlig for handlingen. Emnerne var kategoriseret under rammebetingelserne for Århus, byens kompetencer og produkter/ydelser samt branding af Århus.


Årsrapport | 21

Fakta 154 deltagere Slipsemotion forbrændte i alt 7.500 kcal Facebook statusopdatering: Nicolai Wammen har været til spændende århus-konference. Godt initiativ fra erhverv århus:-) Talerne til Århus Konferencen: Ebbe Malte Iversen, Adm. direktør, Per Aarsleff A/S Wenche Strømsnes, Direktionen CEO, CfL Center for Ledelse Jan Skamby Madsen, Museumsdirektør, Moesgård Museum Lars Bernhard Jørgensen, Adm. direktør, Wonderful Copenhagen Jens Thomsen, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank


Årsrapport | 24

”International Community er med til at sikre, at vi kan tilbyde vores udenlandske vidensmedarbejdere optimale rammebetingelser. Sammen gør vi deres entré i Danmark let og elegant. International Community er også et af fundamenterne for, at virksomhederne kan fastholde de udenlandske vidensmedarbejdere i Danmark i en længere periode” Karina Boldsen, Director, People & Culture, Vestas Wind Systems


Ă…rsrapport | 25

O St ne Sh o op p Ev

en

ts

Fam

l nag o i s in fesork w Pro t ne

rer her o t wel e Metteoge co ry r o T a m B ing A ShLive ow vis d anttr r A G Intd r ac on t ati o

n

p res

o

iayl c soilit ib ns

in

n or

M

rer her o t e Metteoge r ha e B T leaS Liv ow fo din Gr r g

o C

eta in i g na nin lis g

ati o

em gS

a p m

d r a Bo s

ern

s e i n rs

ina

rc e

so u

to egi CP opou meus r o elcAarh r m e assacti m seW h t ist cal u an nit ce y

re

m E

m co

H R

on

ily

s ee

y o l pS e lin

ity

n mu

em in ne ploter tw yee nat or s ionk al


Årsrapport | 24

International Community

International Community er Erhverv Århus’ netværk for virksomheder med en international profil og for udenlandsk arbejdskraft, der er bosat i Østjylland. Netværket understøtter erhvervslivets modtagelse, fastholdelse og rekruttering af international arbejdskraft, og arbejder for at styrke regionen som et attraktivt område for internationale medarbejdere og deres familier. Målet er, at medarbejderne og ikke mindst deres familier føler sig velkomne og hjemme, så virksomhederne kan fastholde medarbejderne, og skabe gode ambassadører for Østjylland og områdets virksomheder ude i verden. For erhvervslivet er International Community erfaringsnetværket, der samtidig tilbyder praktisk assistance for både virksomheden og internationale medarbejdere. HR-afdelingens ”forlængede arm”.

Advisory Board Formand, Karina Boldsen Director, People & Culture, Vestas Wind Systems

Bente H. Steffensen Direktør, Erhverv Aarhus

Kristian Thorn International Director, Aarhus Universitet

Søren Boel Pedersen Manager, Business Aarhus, Århus Kommune

Lene Skyttegaard Site HR Manager Brabrand, Danisco

Morten Vehl Bjerk Revsbeck Manager, Terma

Fakta Community International i maj 2008 blev dannet

Medlemstal:

750 medlemm er, oktober 20 09 1.300 medlem mer, oktober 2010 Medlemmern e tæller intern ationale medar bej gende ægtefæ dere, medfølller og famili er samt internat ionale dansk ere og HR-medar bejdere.

Bo Terp Corporate Communication Manager, Bestseller

Michael Bjerrum Senior Director, CCHR, Arla Foods


Årsrapport | 25

Fakta

Portal for aktiviteter, viden og netværk International Community har i sommeren 2010 lanceret et nyt website med et online community, InterCom. Websitet er stedet, der samler relevant information til udenlandske medarbejdere og deres familier. Det skaber et overblik over alt, lige fra ansøgning om opholdstilladelse, indberetning af skat, køb af bolig til oprettelse af tv og internet. På websitet er det desuden muligt at tilmelde sig International Communitys events og det ugentlige nyhedsbrev, der bliver sendt ud til mere end 1.400 modtagere.

ebsitet har besøgt w er n so er p 0 ober 2010 8.50 til og med okt 10 20 st u g au fra

45 procent b esøger websi tet to eller flere gan ge

i gennemsnit Websitet har uge der pr. besøg 900 besøg pr. nemsnit 4,9 si en g i r se e d Hver besøgen

1000 800 600 400

Besøgstallet på hjemmesiden er steget markant fra 2009 til 2010

UGE 43

UGE 42

UGE 41

UGE 40

UGE 39

UGE 38

UGE 37

UGE 36

UGE 35

UGE 34

0

UGE 33

200

UGE 32

InterCom er medlemmernes sociale og professionelle online netværk, hvor brugerne kan skabe nye relationer og hjælpe hinanden med praktiske spørgsmål om livet i Danmark, allerede inden ankomsten. InterCom giver også mulighed for at finde fælles fritidsinteresser, poste et CV, søge nye jobmuligheder, finde bolig og arrangere events. 350 af International Communitys ca. 1.300 medlemmer har en profil på InterCom, hvilket svarer til cirka 15 nye brugere pr. uge siden lanceringen.


Årsrapport | 26

Unik One Stop Shop en stor succes

International Community var i december 2009 initiativtageren bag Danmarks første One Stop Shop, der samler SKAT, Statsforvaltning Midtjylland og Århus Kommunes Borgerservice i én samlet service i Toldboden. Servicen forenkler papirarbejdet i modtagelsesprocessen for nytilflyttede internationale medar-

bejdere, så de slipper for at møde op på tre forskellige adresser for at få EU-opholdsdokument, CPR-nummer og skattekort. Den nye medarbejder er hurtigere på plads, og det giver en langt bedre start på tilværelsen i Danmark.


Begejstrede b

Årsrapport | 27

rugere

One Stop Shop-servicen i Århus og International Communitys koncept har opnået så stor succes, at Regeringen etablerer One Stop Shops i et nyt regi i Danmarks fire universitetsbyer. I udviklingsprocessen bidrager International Community aktivt med opnåede erfaringer gennem det sidste år. I Århus vil International Community stadig være en aktiv partner i One Stop Shoppens nye regi og tilbyde internationale medarbejdere og deres familier direkte adgang til et professionelt og socialt netværk.

“Jeg kunne bruge min første tid i Danmark til at lære min nye arbejdsplads at kende og finde lejlighed, frem for at forsøge at finde rundt mellem tre forskellige offentlige myndigheder. Jeg er glad for den hjælp, jeg fik og vil helt sikkert anbefale nye, udenlandske kolleger at bruge One Stop Shoppen.” Daniel Kissling, Postdoc hos Aarhus Universitet

gerne af g blandt bru En evaluerin lfredshed p viser stor ti o Sh p o St e n O v. Særligt anske initiati si u rh å t e d d onlig me eau med pers iv n e ic rv se je gtes det hø omgivelser væ e ll e rm fo u i kontakt ringen. højt i evalue

Siden start d en 2. decemb er 2009 og frem til udga ngen af okto ber 2010 har One Stop Sho p fået 511 he nvendelser. En henvende lse kan dækk e over en enkeltperson eller en famil ie på flere personer.

høj grad redshed er i Brugernes tilf ersonlige en åbne og p d l ti t re te la re rne. myndighede kontakt med ud af 5 et scorer 4,6 Serviceniveau eringen. mulige i evalu


Årsrapport | 28

Indflydelse og samarbejde I 2010 har International Community bidraget til at sætte en ambitiøs dagsorden i omgivelserne og i medierne, hvad angår modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft. På lokalt, regionalt og nationalt plan deltager International Community i en lang række netværk og samarbejder, som alle har fokus på tiltag, som fjerner flaskehalsproblemer i forbindelse med modtagelse, fastholdelse og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. International Community har ageret som en naturlig kobling mellem det offentlige, det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne i videreudvikling af helhedsorienterede initiativer og løsninger, og har

blandt andet været en af drivkræfterne i videreudvikling af internationale uddannelsestilbud. Århus kan derfor snart bryste sig af, at kunne tilbyde hele den internationale palette fra børnehave over grundskole til gymnasium, samt til videregående uddannelser. International School of Aarhus (ISAA) forventes ved starten af skoleåret 2013 at stå klar med en ny international skole med IB-Certificering. Ligeledes arbejdes der på højtryk for at åbne en international børnehave i sommeren 2011. På gymnasialt niveau vil Århus kunne tilbyde en IB-certificeret uddannelse fra august 2011, hvor Langkær Gymnasium byder de første internationale elever velkommen.


Årsrapport | 29

Viden og inspiration i fællesskab

Få inspiration, del viden og styrk i fællesskab evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige udenlandske kompetencer. Det er målet for International Communitys morgenseminarer, der i løbet af 2010 har haft mere end 150 deltagere, fordelt på fem seminarer. Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer har fået inspiration til at styrke rekruttering og fastholdelse af internationale medarbejdere. I fællesskab har deltagerne diskuteret løsninger på de største udfordringer ud fra emner som: • Internationalisering af danske virksomheder og arbejdskultur • mentor-programmer for udenlandske medarbejdere • potentialet i international arbejdskraft og den medrejsende ægtefælle som kompetence ressource

“International Communitys morgenseminarer giver et internt netværk for virksomhederne, hvor vi bliver inspireret af oplægsholdere fra andre HR-afdelinger, som sidder med de samme udfordringer i dagligdagen. Det giver både en bred kontaktflade og ideer og input til de tiltag, vi selv arbejder med.”

Jakob Fuglsig, HR Denmark, Danisco

På baggrund af morgenseminarerne og International Communitys undersøgelse om international arbejdskraft var 2010 året, hvor International Community udgav magasinet Insight & Influence. Magasinet er uddelt i mere end 1.000 eksemplarer, og giver konkret viden om fremtidens behov for udenlandske medarbejdere og udfordringerne i forhold til at kunne tiltrække udenlandske hjerner samt tips til, hvordan virksomhederne fastholder kompetencerne.


Årsrapport | 30

Arrangementer

Som medlem af International Community behøver man ikke at kede sig. I løbet af året blev 68 aktiviteter afviklet med i alt 1.900 deltagere – det svarer til et gennemsnit på 29 deltagere pr. arrangement. Formålet med det store udvalg af arrangementer er, at give medlemmerne indsigt i det danske samfund og dansk kultur. Arrangementerne giver både et professionelt og socialt netværk, og er samtidig et springbræt til dannelse af medlemmernes egne netværk. International Community har haft fokus på at udvælge og videreudvikle arrangementer, der er attraktive og berigende for medlemmerne ud fra den brede vifte af afprøvede og evaluerede arrangementer. Mange af byens organisationer, foreninger og kulturinstitutioner udviser et stort engagement og fælles ansvar

ved at byde International Community’s medlemmer velkomne. Året har blandt andet budt på: First Tuesdays, Family Days, info-møder, seminarer, forelæsninger og Spouse Community møder. Initiativet Spouse Community, netværket for ægtefæller, er en stor succes. Netværket mødes hver anden uge med fokus på, hvordan deltagerne kan blive en aktiv del af samfundet. Gennem frivilligt eller lønnet arbejde eller gennem foreningslivet og fritidstilbud. Via netværksmøderne er International Community blevet opmærksom på et iværksætterpotentiale blandt udenlandske ægtefæller.


Årsrapport | 31

International Community har i 2009/2010 haft et samarbejde med: Århus Sejlklub Aarhus Beachvolley Club Århus Kano & Kajak Klub Århus 1900

Foreningslivet åbner dørene Det er nødvendigt for virksomhederne, at deres internationale medarbejdere trives og falder godt til, også uden for arbejdstiden. Det hyppigste spørgsmål til International Community er: Hvor møder jeg danskerne? Internationale medarbejdere og deres familier har et udpræget ønske om at skabe et socialt netværk med danskere. Som tilflytter finder man dog hurtigt ud af, at det ikke er på arbejdspladsen. Her går kollegerne hver til sit, når det er fyraften.

Derfor har International Community målrettet indsatsen for at hjælpe internationale medarbejdere med at danne sociale netværk. Det sker ved at introducere dem til foreningslivet – når man mødes om en fælles interesse, går snakken lettere. Foreningerne får også meget ud af at få nye medlemmer, der gerne vil være aktive i de sociale aktiviteter og give en hånd med de praktiske opgaver.

”Jeg opdagede ret hurtigt, at danskerne smutter direkte hjem efter arbejde, og derfor gav jeg mig til at lede efter en kajakklub, hvor jeg kunne dele min interesse for sporten med andre. Alle klubber havde dog lange ventelister. Jeg havde faktisk givet op, da jeg kom i kontakt med Århus Kano & Kajak Klub via International Community.” Sascha Gutt


Årsrapport | 34

”hvis man vil skabe noget spændende, kræver det, at man ser, og tænker, verden på en ny måde” Peter Krogh, Arkitektskolen

”det ville være så meget nemmere, hvis det bare var et foredrag!” Benjamin Breith, Cirkus Big


Ă…rsrapport | 35


Årsrapport | 34

UdviklingsTjenesten

Erhverv Århus ønsker med UdviklingsTjenesten at bygge bro imellem det nuværende netværk og morgendagens beslutningstagere. Dette er baggrunden for etableringen af UdviklingsTjenesten. Visionen for UdviklingsTjenesten er intet mindre end, at skabe det bedste forum for morgendagens beslutningstagere. I udviklingstjenesten er der plads til begejstring og eksperimenter PLUS god dialog og gensidig sparring med den mere etablerede del af Erhverv Århus. Engagement, kreativitet, kvalitetskrav og energi har skabt det helt specielle, som UdviklingsTjenesten nu står for. UdviklingsTjenesten har i 2010 fået nyt manifest, hvor nøgleordene er delemod og givisme. Tjenesten lever helt konkret disse begreber ud. Ved en workshop i september fik den kommende iværksætterstrategi i Århus 40 gange 12 timers arbejde fra dette netværk af ildsjæle med på vejen.

Head Quater Mette Rønnau CABI

Rikke Ullersted Made by Makers

Peter Krogh Arkitektskolen Aarhus

Datoer for fællesmøder i 2011

Peter Dreyer Elevator2

Thomas Lütken Torsdag d. 24. februar kl. 16- 18 Torsdag d. 9. juni kl. 8-10 Torsdag d. 25. august kl. 8- 10 Torsdag d. 27 .oktober kl. 16-18

Vovemod

Jonas Waaben Campfire & Co


Årsrapport | 35

krifter

overs festets

en? re verd d e b n e en? i have e verd v r l d i e v b r for en Hvorfo vision s e r o v r ende? ores fj Hvad e v r e d va eller h b? Hvem budska s e r o v r Hvad e vi? m? en har b å v mentu o e k m l i v e r H beva kan vi n a d r o Hv

Mani

Manifest

Mission

Vision

Udviklingstjenesten er et mødested for udvikling af netværk, viden og inspiration omkring erhvervslivet i Århus. Vores vigtigste midler er inspiration, læring, sparring, netværk, frygtløshed og kompromisløshed. Vi har et delemod, der sikrer, at vi altid skaber en tillidsarena, at vi løbende kan prøve vores ideer af.

Vi vil involvere og inspirere de århusianske succeser til et fælles engagement for den erhvervsmæssige udvikling i Århus. Vi vil have de sjove, vilde og svære opgaver til byen. Det handler om at inspirere og engagere og påminde det århusianske erhvervslivs interessenter om, at drømmen om noget stort starter en lille sted. Vi vil altid opfordre til at se verden anderledes – se muligheder, og omsætte disse muligheder til nye, levedygtige veje.


Årsrapport | 36

Iværksætter workshop

UdviklingsTjenesten er også kendetegnet ved handlekraft. Da Århus Kommune gik i gang med en ny iværksætterstrategi, fandt tjenesten det naturligt at tilbyde et bidrag. Tre af Tjenestens medlemmer, Rikke Ullersted, Peter Dreyer og Thomas Lütken stod i spidsen for en 12 timers arbejdsdag i Toldboden i september 2010. 40 deltagere leverede varen og erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen lyttede på. Det færdige resultat blev overdraget på et skakbræt ved et efterfølgende møde med borgmester Nicolai Wammen. En af deltagerne i workshoppen, Helle Engelbrechtsen, har efterfølgende reflekteret over dagen og fremsendt en række spørgsmål til deltagerne, så de husker at følge op. Det bliver spændende at se, hvordan disse indspil bliver til virkelighed.


Ă…rsrapport | 37


Årsrapport | 40

”Et unikt netværk, såvel fagligt som socialt. Netværket betyder, at ingen opgaver er umulige for os, har vi ikke selv kompetencerne kender vi ofte gennem MG50 nogen der har. Vi kan altid udnytte de kompetencer, der findes i MG50, og dermed sikrer at vores kunder kan få hjælp til netop deres opgaver” Rasmus Jensen, Intern1


Ă…rsrapport | 41


Årsrapport | 40

MG50

Siden september 2009 har MG50 været en del af Erhverv Århus. MG50 blev oprindeligt stiftet i Mejlgade 50 – deraf navnet – og har siden opstarten været et stærkt netværk for mindre virksomheder inden for IT, media, kommunikation, rådgivning, videnservice samt studielabs.. Ingen kan vide alt om det hele og følge med i det nyeste. Derfor bruger medlemmerne i MG50 hinandens ekspertkompetencer. Dette sker når medlemmerne mødes til deres interne masterclasses, hvor årets emner har været Google AdWords, Google Analytics og Synlighed i pressen.

Advisory Board Hanne Wick Wick Kommunikation

Dorthe Klyvø Klyvø Tekst & Coaching

Michael Skanderby Logos Consult Århus ApS

MG50 ”ånden”

Sussi Bianco House of Bianco

Thomas Korsgaard Vi tror på relationer før transaktioner! Konkolleger – ikke konkurrenter! Spørg ikke, hvad du kan få, men hvad du kan gi’!. Vi behandler hinanden med gensidig respekt

SwotTeam

Thomas Yde Fotograf Thomas Yde


Årsrapport | 41

Nyt i MG50 – Brunchmøder

oer de dat Følgen gt i 2011: la er plan r ua n 13. ja il r p 7. a ust 24. aug mber ve der! 10. no nchmø u r B 0 MG5 syn til På gen

Kernen i ethvert netværk er – ja – netværk! Derfor har netværkets advisory board besluttet at iværksætte en ny mulighed for at netværke, vidensdele og i det hele taget lære hinanden at kende. Tre af de væsentlige områder, der altid har været centrale for MG50. MG50 Brunchmøder ligger fast fra kl. 8-10 om morgenen, så der stadig er tid til en – næsten – hel dag på arbejde bagefter.

Mødestedet vil variere, idet MG50 medlemmer kan vælge at være vært for mødet og vise deres arbejdsplads frem. Møderne kan også afholdes i Toldboden. Til alle møder vil der indgå netværksøvelser, så der sættes ekstra fokus på netværksdelen, og der vil også blive lukket op for gamle MG50 kendinge som eksempelvis ”Den Røde Stol” og lignende. Som navnet lover, vil der selvfølgelig være kaffe og brød til alle møderne.


Årsrapport | 44

” Børsen Executive Club sætter tanker i gang. Der er mange foredrag at se og mange mennesker at møde. Arrangementerne er af høj kvalitet – og med live streaming, er der ikke meget rejsetid. Der er hurtig afvikling og value for money” Jacob Christensen, Projektchef, Sport One Danmark A/S


Ă…rsrapport | 45


Årsrapport | 44

Indsigt og inspiration direkte udefra Børsen Executive Club, som har eksisteret siden 1980, opererer under dagbladet Børsen. Igennem årene har adskillige store personligheder gæstet scenen og givet indsigt og inspiration til det danske erhvervsliv. Arrangementerne bliver primært afholdt i København. Med Erhverv Århus som den regionale gren af Børsen Executive Club bliver de spændende oplæg transmitteret direkte til det århusianske erhvervsliv. Gæstetalerne er danske og internationale topledere, der deler ud af deres erfaringer inden for ledelse, drift og strategi. Ved at have en lokal klub i Århus, er det muligt for top- og mellemledere i vores by (og omegn) at drage

fordel af oplæggene. At oplæggene bliver livestreamet fra København betyder, at det ikke er nødvendigt, at tage en hel dag ud af kalenderen for at høre et spændende og aktuelt foredrag på 60 minutter. Medlemmerne af Børsens Executive Club mødes i Toldboden til en bid brød før oplægget starter. Her er der mulighed for at mødes og netværke. Under live-streamningen er der mulighed for at sende spørgsmål ind til oplægsholderen. Derved bliver de lokale klubber en del af den afsluttende debatrunde.


Årsrapport | 45

Afviklede arrangementer i Børsen Executive Club

Vinsmagning

Alan Middleton, CEO PA Consulting Group ”Lederskab i usikre tider” Karsten Ree ”VISION – PASSION – FREMTID OG UAFHÆNGIGHED” George Arthur Akerlof, økonom og professor University of California, Berkeley "Animal Spirits" Mark Patterson, Network Academy Christian Waldstrøm, lektor, Handelshøjskolen Aarhus Universitet ”Hvad betyder netværk for dig?” Kalle Hvidt Nielsen, President & CEO Bang & Olufsen ”Krisestyring hos Bang & Olufsen”

Tom Knutzen, adm. direktør Danisco ”Succes som leder”

Udenrigsminister Lene Espersen ”REGERINGENS VÆKSTPOLITIK” Peter la Cour Bentzon, Kommerciel chef Det Kongelige Teater ”SPONSORSHIP I KULTURENS VERDEN” Henrik Poulsen, Adm. direktør og koncernchef TDC A/S ”TDC's TRANSFORMATION” Nils Smedegaard Andersen, Group CEO A.P. Møller Mærsk ”DEN GLOBALE KRISE” Niels Bjørn Christiansen, CEO Danfoss Peter Schuetze, CEO Nordea ”HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?”


Årsrapport | 46

Erhverv Århus ser fremad Nytårskur – d. 7. januar 2011 Traditionen tro afvikles årets nytårskur i Musikhuset. En aften med nytårskoncert ved Århus Symfoniorkester, og uddeling af Erhverv Århus prisen 2011.

Et nyt initiativ fødes I 2011 vil International Community præsentere et nyt banebrydende initiativ. I et tæt samarbejde med International Community udgiver Aarhus Media ’Insight’, som bliver det førende engelsksprogede magasin for internationale familier bosat i Danmark. En succes gives videre International Community har været first mover med One Stop Shop. Den har opnået så stor succes, at regeringen nu har besluttet, at åbne en One Stop Shop i hver af de fire store universitets byer i Danmark.

Århus Konferencen 2011 Arbejdsgruppen bag konferencen er i fuld gang med planlægningen af konferencen i 2011 Konferencen får fokus på det ofte oplevede mismatch mellem store politiske taler og konkrete handlinger. Talentmobilitet – d. 14. april 2011 I samarbejde med Aarhus Universitet planlægges en konference, der sætter fokus på TALENTET – mobilitet både geografisk og mellem academia og business. Konferencen afvikles i Musikhuset, og dagen efter afholdes en debatrunde, hvor deltagere fra den akademiske konference diskuterer muligheder med deltagere fra businesskonferencen. Derudover bliver der masser af aktiviteter og arrangementer i de forskellige del-netværk, så hold øje med hjemmesiden og nyhedsbrevene


Årsrapport | 47

Erhverv Aarhus får nyt ”look” ”Hvad karakteriserer et medlem af Erhverv Århus ?” var spørgsmålet undervejs i arbejdsprocessen mod en ny og opdateret visuel identitet. Et ganske enkelt spørgsmål med et enkelt svar: En virksomhed – repræsenteret ved ledelsen – der besidder det overskud og den interesse, der betyder at der er plads til at beskæftige sig med hele byens/områdets udvikling. Erhverv Århus har sammen med reklamebureauet Campfire & co, beskæftiget sig med at udarbejde en ny og tidssvarende visuel identitet. En identitet som tager udgangspunkt i, hvad netværket står for og hvordan vi arbejder. Det betyder at Erhverv Aarhus får en grafisk make-over i det nye år. Den 1. januar 2011 vil en ny hjemmeside være klar og efterfølgende kommer en løbende proces, hvor Erhverv Århus vil implementere den nye visuelle identitet i tryksager m.v. Der har været fokus på, at det visuelle udtryk i højere grad end nu, kommer til at afspejle hvad vi står for, og at der samtidig skabes bedre overensstemmelse mellem hvordan vi arbejder – og det grafiske udtryk. Vi er et netværk med mennesker, der har overskud til at se op fra eget skrivebord og har lyst til at engagere sig i andre virksomheder og i Aarhus. Derfor vil ordene indflydelse, indsigt og inspiration være gennemgående i det nye design.


Sponsorer og samarbejdspartnere

Aarhus kommune Aarhus Universitet Arla Bestseller Byggesocietetet Danisco Danske Bank Dansk Erhverv Deloitte DI DynamicWeb Eksportrådet ErhvervsCentrum Århus Erhvervs- og byggestyrelsen IT-Forum Nordea Nykredit Region Midtjylland Terma Vestas Væksthus Midtjylland 7-kommunesamarbejdet


Sekretariatet

Sekretariatet er den samlende betegnelse for den aktive, dynamiske, hektiske og humorfyldte dagligdag på kontoret i Toldboden. Vi udnytter alle hjørner og kroge for at have plads til det dreamteam, der udgør staben. De faste på holdet er følgende: Kirsten Rosenlund – arrangementskoordinator Tiny Maerschalk – projektleder, International Community Rasmus Bonde Hansen – kommunikationsspecialist, International Community Bente Cordes – projektkoordinator, International Community Lena Albertsen Vammen – kontorelev Dertil kommer en helt fantastisk flok af mennesker, som leverer en stor indsats som praktikanter i forskellige sammenhænge. Det kan være studerende, nyuddannede eller ledige, som gennem arbejdet i Erhverv Århus får lejlighed til at udnytte de erhvervede kompetencer. To af disse har i sammenhæng med denne årsrapport en helt særlig rolle – det er Julie Soffi Fievé – studerende ved ASB og Katrine CM Eriksen – uddannet grafiker. De to har samlet alle trådene og holdt alle, der skulle levere til denne i kort snor.


ERHVERV ÅRHUS Nordhavnsgade 1 8000 Århus C

Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk mail@erhvervaarhus.dk

Årsrapport færdig  

Den færdige årsrapport

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you