Page 1

TLex output

1z1

file:///C:/Documents and Settings/a/Pulpit/Słownik polsko-angielski mL...

break /breɪk/ (verb) 1 to damage rozbić: to break a window rozbić okno; 2 to interrupt przerwać: to break off

for lunch zrobić przerwę na lunch cold /kəʊld/ 1 cool chłodny: cold water zimna woda; 2 unfriendly nieprzyjazny: his handshake was cold jego

uścisk dłoni był nieprzyjazny dry /draɪ/ (adjective) 1 not wet suchy: a dry climate suchy klimat; 2 not sweet wytrawny: dry wine wino

wytrawne engage /ɪnˈgeɪʤ/ (verb) 1 to employ zatrudnić: to engage a carpenter to make a table zatrudnić stolarza do zrobienia stołu; 2 to take part uczestniczyć: to engage in voluntary work uczestniczyć w wolontariacie film /fɪlm/ 1 layer warstwa: a film of dust warstwa kurzu; 2 film film: a career in films kariera filmowa foggy /fɒgi/ (adjective) 1 hazy zamglony: a foggy day mglisty dzień; 2 unclear niejasny: a foggy idea niejasny

pomysł foot /fʊt/ (noun) 1 part of a body stopa: a size of feet rozmiar stóp; 2 bottom podnóże: a foot of a mountain

podnóże góry fortune /ˈfɔ:tʃu:n/ (noun) 1 chance szczęście: wheel of fortune koło fortuny; 2 wealth majątek: to lost a fortune

gambling stracić majątek przez hazard free /fri:/ (adjective) 1 not restricted wolny: a free country wolny kraj; 2 cost-free darmowy: a free copy of a

magazine darmowy egzemplarz czasopisma holiday /hɒlədeɪ/ 1 free day święto: St Patrick's Day is a holiday in Ireland Dzień Św. Patryka to święto w Irlandii.; 2 free period urlop: a skiing holiday urlop na nartach press /pres/ (verb) 1 to push nacisnąć: he pressed the bell nacisnął dzwonek; 2 to iron: prasować to press the

clothes prasować ubrania soft /sɒft,/ (adjective) 1 not hard miękki: a soft pillow miękka poduszka; 2 not loud cichy: soft music cicha

muzyka

2012-07-15 23:53

Słownik angielsko-polski  

kilka wyrazów o przynajmniej podwójnym znaczeniu. Ciekawe zadanie, choć pracochłonne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you