Page 1

Τιμή: 0,60€

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ΢ ΢Σ΄ ΣΑΞΗ΢ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΥΟΛΕΙΟΤ ΠΟΛΤΔΕΝΔΡΙΟΤ Αρ. Φύλλοσ 1 – Οκτώβριος 2012

ΣΑΞΙΔΕΤΟΝΣΑ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΔΕΛΥΟΤ΢

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΢ελ. 2-4 Ταξιδεύονηαρ ζηοςρ Δελθούρ ΢ελ. 5 Επίζκετη ζηην Οινόηπια γη

΢ελ. 6-8 «Ο δπόμορ είσε ηη δική ηος ιζηοπία»

Τν Μαληείν ησλ Γειθώλ ήηαλ ην γλσζηόηεξν καληείν ηεο Αξραίαο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζηνπο Γειθνύο. Οη Γειθνί ήηαλ ν νκθαιόο ηεο γεο. Πεξηζζόηεξα ζα δηαβάζεηε ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο καο. ΢ελ. 9-10 Εξοικονομώ ενέπγεια

Αγαπητοί αναγνώστες, Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φύλλο της σχολικής μας εφημερίδας. Εδώ θα διαβάσετε ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν στο σχολείο μας και όχι μόνο. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση.

΢ελ.11-15 Σελίδερ τςσαγυγίαρ


ΣΑΞΙΔΕΤΟΝΣΑ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΔΕΛΥΟΤ΢ Η Ι΢ΣΟΡΙΑ Τν Μαληείν ησλ Γειθώλ ήηαλ από ην γλσζηόηεξν καληείν ηεο Αξραίαο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζηνπο Γειθνύο. Οη Γειθνί ήηαλ ν νκθαιόο ηεο γεο, γηαηί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία εθεί ζπλαληήζεθαλ νη δύν αεηνί πνπ έζηεηιε ν Γίαο από ηα άθξα ηνπ ζύκπαληνο γηα λα βξεη ην θέληξν ηνπ θόζκνπ. Όπσο ιέεη ν κύζνο ην καληείν ήηαλ αθηεξσκέλν ζην ζεό Απόιισλα. Η Ππζία ήηαλ ην δηάκεζν κε ην νπνίν επηθνηλσλνύζε ν ζεόο θαη έδηλε ηνπο ρξεζκνύο ηνπ. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζηελ πεξηνρή ησλ Γειθώλ

ππήξρε ηεξό αθηεξσκέλν ζηελ γπλαηθεία ζεόηεηα Γαία. Φύιαθαο ηνπ ηεξνύ ήηαλ ν θνβεξόο δξάθνληαο Πύζσλ. Ο Απόιισλαο ηνλ ζθόησζε θαη έγηλε ν θύξηνο ηνπ ηεξνύ. Πξνο ηηκή ηνπ θάζε ηέζζεξα ρξόληα γίλνληαλ αγώλεο ηα «Πύζηα». Τν καληείν είρε κεγάιε θήκε. Δπίζεκνη απεζηαικέλνη ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ έξρνληαλ λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπ ζενύ γηα κεγάια θξαηηθά δεηήκαηα. Αιιά δελ ήηαλ ιίγνη θαη νη απινί άλζξσπνη πνπ ην επηζθέπηνληαλ γηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα.

Εςαγγελία, Καηεπίνα, Πάλκι, Σπύπορ Ο ΔΡΟΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΔΕΛΥΟΤ΢

1η ΢ΣΑ΢Η: ΘΗΒΑ Η Θήβα είλαη κηα από ηεο αξραηόηεξεο πόιεο ηεο Διιάδαο. Βξίζθεηαη ζην λνκό Βνησηίαο. Δθεί αμίδεη λα δείηε ηελ αθξόπνιε θαη λα επηζθεθηείηε ην αξραηνινγηθό κνπζείν. Σην κνπζείν ζα δείηε επξήκαηα θαη

αξραηόηεηεο από ηελ πόιε, ραξαθηεξηζηηθά γιππηά ηεο επνρήο, ζπιινγή ζαξθνθάγσλ κε δσγξαθηθή δηαθόζκεζε Μπθελατθήο πεξηόδνπ θαη πνιιά άιια εθζέκαηα.

2η ΢ΣΑ΢Η: ΛΙΒΑΔΕΙΑ Η Ληβαδεηά είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Βνησηίαο. Η όκνξθε ηνπνζεζία πνπ αμίδεη λα επηζθεθζείηε είλαη ε

«Κξπά». Από εθεί πεγάδεη ν κηθξόο πνηακόο Έξθπλαο, πνπ δηαζρίδεη ηελ πόιε.


3η ΢ΣΑ΢Η: ΑΡΑΦΨΒΑ Η Αξάρσβα βξίζθεηαη ζηνλ Παξλαζζό θαη είλαη έλα θνζκνπνιίηηθν ρεηκεξηλό ζέξεηξν. Κάλνληαο κηα ζηάζε εθεί αμίδεη λα επηζθεθζείηε ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ.

Σηε δπηηθή έμνδν ηεο Αξάρσβαο ππάξρεη ε πξνηνκή ηνπ Αξρηζηξάηεγνπ Καξατζθάθε θαη από εθεί κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηε καγεπηηθή ζέα ηνπ Γειθηθνύ ηνπίνπ.

Ανδπιάνα, Γκαμππιέλ, Πέηπορ, Σηαύπορ ΜΝΗΜΕΙΑ Ναός Απόλλωνα Ο Ναόο βξίζθεηαη ζε θεληξηθή ζέζε κέζα ζην ηέκελνο. Σην λαό ζηεγάδνληαλ ηα αγάικαηα

θαη ηα αθηεξώκαηα πξνο ην ζεό. Δπίζεο εθεί ππήξρε θαη ην «ρξεζκνγξαθείν», όπνπ θπιάζζνληαλ ηα αξρεία ησλ Ππζηνληθώλ.

Ο Θησαυρός των Αθηναίων Ο Θεζαπξόο ησλ Αζελαίσλ ήηαλ από ηα πην ζπνπδαία θηίζκαηα. Ήηαλ έλα είδνο

ζεζαπξνθπιάθηνπ ηεο Αζήλαο, ζην νπνίν θπιάζζνληαλ ηξόπαηα από πνιεκηθέο λίθεο θαη άιια αληηθείκελα πνπ είραλ αθηεξσζεί ζην ηεξό.

Σο θέατρο των Δελφών Τν ζέαηξν ησλ Γειθώλ ήηαλ έλα από ηα ιίγα ηεο αξραίαο Διιάδαο. Φηινμελνύζε

ηνπο αγώλεο θσλεηηθήο θαη ελόξγαλεο κνπζηθήο, πνπ δηεμάγνληαλ ζην πιαίζην ησλ Ππζίσλ.

Κασταλία κρήνη Η Καζηαιία απνηεινύζε ηελ ηεξή πεγή ησλ Γειθώλ Δθεί πιελόηαλ ε Ππζία, νη

ηεξείο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ λανύ. Δπίζεο εθεί έπξεπε λα πιπζνύλ θαη νη ζενπξόπνη, δειαδή όζνη ζα δεηνύζαλ ρξεζκό.


Αρχαίο στάδιο Δελφών Τν αξραίν ζηάδην ησλ Γειθώλ είλαη από ηα θαιύηεξα δηαηεξεκέλα κλεκεία ηνπ είδνπο. Τν ζηάδην είλαη ζηελά δεκέλν κε ηελ

ηζηνξία ησλ παλειιήλησλ Ππζηθώλ αγώλσλ, αθνύ εδώ δηεμάγνληαλ ηα αζιεηηθά αγσλίζκαηα.

Γωγώ, Δημήηπηρ, Κωνζηανηίνορ

ΦΡΗ΢ΙΜΕ΢ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ Οη Γειθνί απέρνπλ δύν ώξεο από ηελ Αζήλα, κε ηελ νπνία ζπλδένληαη απεπζείαο κε ιεσθνξείν,

αιιά θαη ηξέλν. Τν θόζηνο κε ην ΚΤΔΛ είλαη πεξίπνπ 12,60€.

Πρακτορείο Αθηνών, Λιοσίων 260, 10445 Αθήνα Τηλ. 210831709 Πρακτορείο Άμυισσας Κ. Καραμανλή 25, 331 00 Άμυισσα, Τηλ.2265028226

Αλέξηρ, Γιάννηρ, Μανώληρ, Χαππίη


ΕΠΙ΢ΚΕΧΗ ΢ΣΗΝ ΟΙΝΟΣΡΙΑ ΓΗ Τελ Πέκπηε 27 Σεπηεκβξίνπ ε ηάμε καο καδί κε ηε Γ, ηε Γ θαη Δ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ καο επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν Οίλνπ ζηελ Οηλόηξηα γε. Η Οηλόηξηα γε βξίζθεηαη ζην Καπαλδξίηη θαη ηδξπηήο ηεο είλαη ν θ. Κ. Λαδαξίδεο. Τν όλνκα ηεο ην πήξε από ηνλ Οηλνηξέα, γην Έιιελα βαζηιηά, ν νπνίνο ίδξπζε απνηθία ζηελ Κάησ Ιηαιία. Δθεί θαιιηέξγεζε ηελ άκπειν θαη νηλνπνηήζε κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.

Σην Μνπζείν Οίλνπ ν ππεύζπλνο ηνπ κνπζείνπ καο μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ. Δθεί είδακε παιηά θαη ζύγρξνλα πηεζηήξηα, εξγαιεία ηξύγνπ αιιά θαη όξγαλα νηλνπνίεζεο. Δπίζεο παξαθνινπζήζακε θαη κηα πξνβνιή ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο Οηλόηξηαο γεο. Σην ηέινο καο πξόζθεξαλ ρπκνύο θαη παίμακε ζηνλ θήπν ηνπ θηήκαηνο. Πεξάζακε πνιύ σξαία.

Δπαγγειία, Καηεξίλα


Ο ΔΡΟΜΟ΢ ΕΙΦΕ ΣΗ ΔΙΚΗ ΣΟΤ Ι΢ΣΟΡΙΑ Γλσξίδεηαη ηελ ηζηνξία ησλ Γξόκσλ ηεο γεηηνληάο ζαο; Δκείο ςάμακε θαη βξήθακε πιεξνθνξίεο γηα

ηα νλόκαηα ησλ δξόκσλ πνπ πεξλνύλ από ηε δηθή καο γεηηνληά θαη ζαο ηα παξνπζηάδνπκε.

Εςαγγελία

Καηεπίνα


Γιάννηρ

Χαπππίη


Ανηπιάνα

Γωγώ


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η δηαξθήο ρξήζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο

ελέξγεηαο

πξνθαιεί

εηθόλαο πξέπεη λα κελ ζπαηαιάκε άζθνπα ηελ ελέξγεηα.

ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γη’ απηό αλ ζέινπκε έλαλ θόζκν ζαλ ηεο Κωνζηανηίνορ Μερικοί τρόποι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια:

Χξεζηκνπνηνύκε ην κάηη πνπ έρεη ίδην κέγεζνο κε ην ζθεύνο. Πέηπορ, Χαππίη

Κιείλνπκε ηα παξάζπξα ζε ρώξνπο πνπ ζεξκαίλνπκε, γηα λα κε ξέεη ε ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ. Καηεπίνα


Πιέλνπκε ηα ξνύρα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, γηα λα κε ζεξκαίλνπκε άζθνπα ην λεξό. Γωγώ

Γελ αθήλνπκε ηελ πόξηα ηνπ ςπγείνπ αλνηρηή. Γιάννηρ

Χξεζηκνπνηνύκε ην πνδήιαην, όπνηε είλαη δπλαηό, αληί γηα ην απηνθίλεην. Αλδξηάλα, Πάιθε

Χξεζηκνπνηνύκε ειηαθά ζπζηήκαηα γηα λα έρνπκε θαζαξό πεξηβάιινλ, αιιηώο ζα αληηθξίδνπκε ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο εηθόλαο. Δημήηπηρ, Σπύπορ


΢ΕΛΙΔΕ΢ ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ΢


Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you