Page 1

DEN KATOLSKE KIRKE ÅRHUS OMRÅDET NR. 7 Oktober 2009

Kære menighed! Pave Benedikt XVI udråbte indeværende år for præsternes år. Det begyndte med Jesu Hjerte Festen den 19. juni og slutter med Jesu Hjerte festen næste år. Inspirationen hentede paven i 150-årsdagen for den hl. Johannes Maria Vianney, sognepræsten af Ars, som døde den 4. august 1859. Paven håber på, at præsteåret vil få ikke blot præster men alle troende til at fordybe sig i ”det præstelige mysterium” samt give mulighed for at bede om, at ”Gud vil skænke sin kirke mange hellige præster.” Hvorfor skal denne ydmyge franske præst fra en lille landsby være et forbillede for nuværende og kommende præster? Johannes Maria Vianney blev født ind i en bondefamilie den 8. maj 1786 i landsbyen Dardilly i nærheden af Lyon. Præstekaldet begyndte at spire i ham under indflydelse af hans fromme mor og præsten i Ecully, som

underviste ham i latin. I en alder af 25 år kunne han komme ind på præsteseminariet men måtte afbryde sit studium på grund af indlæringsvanskeligheder især med latin, som voldte ham store vanskeligheder. På daværende tidspunkt foregik både undervisning og eksaminer på latin. Han blev undervist privat og til sidst fik han lov til at aflægge de sidste eksamener på fransk. I 1815 blev han præsteviet. Tre år senere udnævntes han til sognepræst i den lille, religiøst meget forsømte landsby Ars. Dette sogn talte kun 40 huse og ca. 60 familier. I alt boede 230 personer i denne elendige og triste landsby. Selv om perspektivet ikke var lovende, tog han med ydmyghed og glæde imod denne opgave. ”Lad Guds vilje ske. Man skal altid ønske det, som Gud vil og være tilfreds med det, som Gud giver,” sagde han inden han tiltrådte.


I begyndelsen var det kun ganske få mennesker, for det meste kvinder og de ældre, som deltog i gudstjenesterne. Mændene foretrak at tilbringe tiden i en af landsbyens beværtninger. Både voksne og børn arbejdede om søndagen. Børnene blev ikke undervist i deres katekismus. I 40 år var Vianney sognepræst dér og i hans sidste leveår opsøgte hen ved 80 tusinde mennesker ham. De ville aflægge skriftemål, rådføre sig med ham og bede ham om forbøn. Disse mennesker kom fra hele Frankrig. Godt gjort, men hvordan?

handlinger. Han tilbragte mange timer i bøn. Han fastede meget og han tugtede sin krop. I sit pastorale engagement lagde han fokus på katekese, eukaristi og bodens sakramente. Hans særlige karisma var evnen til at få mennesker til en dyb omvendelse i skriftemålet. Med tiden tilbragte han flere timer om dagen i skriftestolen. Han græd over menneskers synder. Han forsøgte at vække anger for de begåede synder, samtidig med, at han understregede skønheden i Guds tilgivelse. I mange tilfælde lykkedes det ham at forene folk med Gud og føre dem til eukaristien, som var årsagen til hans ubeskrivelige lykke.

Som sin første opgave ønskede han at genskabe venskabet mellem Gud og hans sognebørn. Hans bøn: ”Åh Gud, giv mine sognebørn omvendelsens nåde. Jeg accepterer alle de lidelser, som du vil sende til mig igennem hele mit liv. … Ja, lad mig lide de frygteligste smerter igennem hundrede år, blot mine sognebørn omvender sig!” Han bad for de mennesker, som blev overgivet til hans pastorale omsorg, og han var parat til at lide for dem og han gjorde det i virkeligheden.

Vi lever i en sekulariseret verden. Det nytter ikke at beklage sig. Gennemtrængt af levende kærlighed til Jesus skal vi være i tjeneste for de mennesker, som Han sender til os uden at være fordømmende og autoritære, men fulde af kærlighed til dem. I Johannes Maria Vianney har Gud givet en stor gave til efterfølgelse for hele Kirken, og frem for alt for os præster. Hans eksempel kan ikke gå i glemmebogen. Mere end nogensinde før har vi brug for hans vidnesbyrd og hans forbøn.

Johannes Maria Vianneys kærlighed til Jesus, hans måde at leve på og hans pastorale iver har altid været en inspiration i min præstelige tjeneste. Jeg holder meget af ham og ofte beder jeg ham om hans forbøn, især i svære situationer. I den kommende tid, vil jeg fordybe mig endnu mere i hans levned og tanker. Han betager mig.

Jeres sognepræst P. Herbert

”Åh min Gud, jeg ville hellere dø og elske dig, end leve uden blot et øjeblik at elske dig. ... Jeg elsker dig, min guddommelige frelser, fordi du blev korsfæstet for mig ... og fordi du lader mig blive korsfæstet for dig.” Hans ubetingede hengivelse og kærlighed til den guddommelige Frelser var grundlaget for hans liv og alt, hvad han foretog sig. Ordene efterfulgtes af 2


Messetider

10. (lørdag): Kl. 13.30: Tro og Lys mødes; vi fejrer messe kl. 15. Kl. 14: Messe på spansk i kirken. 11. (28. alm. søndag): Kl. 12; Kaldæisk messe. 13. (tirsdag): Kl. 16: Rosenkransandagt. Kl. 18: Dåbskatekese i menighedssalen. Kl. 19: International bedegruppe. 14. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet mødes. 15. (torsdag): Therese af Jesus mindes i messen kl. 11. Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Infobutikken. 17. (lørdag): Ignatius af Antiochia mindes i messen kl. 8. Kl. 14: Messe i Ørby kirke på Samsø. Kl. 14: Messe på spansk i kirken. Lægfranciskanernes profess på Dalum. 18. (29. alm. søndag): Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; kl. 14: Messe på polsk. 20. (tirsdag): Kl. 14.30: Skt. Knuds Seniorklub. Kl. 16: Rosenkransandagt. Kl. 19: International bedegruppe. 21. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet mødes. Deadline for aflevering af materialer til november nummeret af sognebladet. 22. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Infobutikken. 24. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning; kl. 12.15: Familiemesse; undervisningen slutter kl. 14. 25. (30. alm. søndag): Verdensmissionssøndag med tilhørende kollekt. Kl. 12: Kaldæisk messe. Kl. 14.30: Messe på vietnamesisk. 27. (tirsdag): Kl. 16: Rosenkransandagt. Kl. 17.15: Caritas gruppen mødes i menighedssalen. Kl. 18: Dåbskatekese i menighedssalen. Kl. 19: International bedegruppe. 28. (onsdag): Apostlene Simon og Judas fejres i messen kl. 8. 29. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Infobutikken. 31. (lørdag): Kl. 14: Hubertusmesse.

Århus: Søndage: Kl. 8, 10 (højmesse og kirkekaffe), 17. Hverdage: Mandag kl. 19; tirsdag kl. 16.30; onsdag kl. 8; torsdag kl. 11; fredag kl. 19; lørdag kl. 8. Skriftemål: Hver 1. fredag kl. 18-18.50. Ellers efter aftale. Skolemesse: Tirsdage kl. 8 (yngre elever); 1. tirsdag kl. 8 også ældre elever. Kaldæisk messe: 2. og 4. søndag kl. 12. Messe på polsk: 1. og 3. søndag kl. 14. Messe på spansk: 2. og 3. lørdag kl. 14 i kirken. Messe på vietnamesisk: 4. søndag kl. 14.30. Grenå: 2. og 4. søndag kl. 10.00. Pindstrup: 1. og 3. søndag kl. 10.30. Samsø: 3. lørdag kl. 14 i Ørby kirke.

Kalenderen 1. (torsdag): Festen for Therese af Jesusbarnet. Kl. 16.30: Kaldæisk messe. Kl. 19.30: Åben informationsaften i Infobutikken om ’Biblen – Guds ord i menneske-ord’ ved K.-H. Westarp. 2. (fredag): De hellige værneengles fest. Kl. 18: Sakramental tilbedelse; lejlighed til skriftemål; kl. 19: Messe. 3. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald. 4. (27. alm. søndag): Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; kl. 14: Messe på polsk. 6. (tirsdag): Kl. 14.30: Skt. Knuds Seniorklub. Kl. 16: Rosenkransandagt. 16.30: Messe. Månedens menighedsrådsmøde fandt undtagelsesvis sted allerede den 29. september. Kl. 19: International bedegruppe. 7. (onsdag): Vor Frue af Rosenkransen fejres i messen kl. 8. Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet mødes. 8. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Infobutikken. 3


Rosenkransbønnen

Katolsk Vor Frue Kirkes Kantori

I oktober måned er der tradition for at man i kirkerne beder rosenkransen i fællesskab. Det er en form for fromhed, som går tilbage til det 16. århundrede. 2. Vatikankoncil skriver følgende om Marias fromhed og dyrkelse: ”De forskellige former for fromhed over for Guds Moder, som Kirken inden for den sunde og rette læres rammer har godkendt alt efter tidernes og stedernes forhold og i pagt med de troendes mentalitet og sindelag, bevirker nemlig dette, at hengivenhed mod Moderen bidrager til, at Sønnen, til hvem alt er skabt (jf. Kol 1,15-16), og i hvem den evige Fader ’besluttede at lade hele fylden bo’ (Kol 1,19), bliver virkelig kendt, elsket og forherliget, og hans bud efterleves. Denne katolske lære bekender Konciliet udtrykkeligt og opfordrer samtidigt alle Kirkens børn til ivrigt at fremme Maria-dyrkelsen, især den liturgiske, til at værdsætte de andagtsformer og fromhedsøvelser til hendes ære, som i tidens løb er blevet anbefalet af Kirkens læreembede” (2. Vatikankoncil: Om Kirken, nr. 66,2 og 67,1). Rosenkransbønnen finder sted i kirken hver tirsdag i oktober kl. 16.00. P. Herbert

er indbudt af Århus Domkirke til at synge i Kulturnatten fredag den 9. oktober ved arrangementet ”Korsang under hvælvingerne”. Kantoriet synger typisk liturgisk musik perfekt til en aften i domkirken mens tre andre Århus kor præsenterer ”koncertmusik”. Bispedømmet anerkender kantoriets arbejde som en form for mission, både i dagligdagen med 75% ikke-katolske sangere, i koncerterne i vor kirke med de mange ikkekatolikker, der hører på, og endelig de mange besøg rundt om i protestantiske kirker. Senest har kantoriet sunget AFTENSANGvesper i Schleswiger Dom. Olav K. Jepsen, Korleder

Tro og Lys Efter en lang sommerferie mødes vi igen lørdag den 10. oktober kl.13.30. Overordnet tema for dette år er: Vi går sammen med Moses, Guds folk på vandring. Vi taler om den brændende busk. Kl. 15 fejrer vi messe sammen. Mødet slutter kl.17. Kirsten og P. Herbert

Messer på spansk er også i denne måned den 2. og 3. lørdag kl. 14 i kirken. Misa en español En octubre las misas serán los sábados 10 y 17, a las 2 pm. Mantenerse informado sobre cambios en www.danuela. dk/catolicos. Después de misa nos reunimos informalmente acompañados de un café. Todos están invitados.

Skt. Knuds Seniorklub 6.: Vi ser billeder fra det gamle Århus. 20.: Hyggemøde, hvor vi prøver at fremstille vore egne kort, evt. til Caritas’ julemarked den 6. december. Mødeinformation: Sted: Menighedssalen, Ryesgade 26; tid: Kl. 14.30; kontingent pr. halvår 50 kr.; kaffe pr. gang 20 kr. Kontaktpersoner: Birgit Jørgensen (formand) tlf. 86 10 48 36; Bengt Arlund Jensen (kasserer) tlf. 86 26 32 33.

Pelegrinación a Roma con p. Bernardo Petrini. Pelegrinación para hispanohablantes del 15 al 20 de febrero 2010. Más información en www.danuela.dk/catolicos. o llamar al 23741940 Gilda Suarez 4


Skal dit barn døbes?

Præster fra Folkekirken, Methodistkirken og Baptistkirken tager sig af bønner og bibeltekster. Vi står for prædiken, forbønner og orgelspil. Før og efter »messen« sørger vi for gæsternes velbefindende med mad og drikke. Hubertusmessen fejres i mange katolske lande som tak for jagtsæsonen. Skt. Hubertus lægger navnet til, fordi han som ung havde en Kristus-oplevelse på jagt, der omvendte ham. Da hovedparten af deltagerne – jægere, skovfolk, rytterforeninger – formodentlig vil være ikke-katolikker, bliver »messen« til en økumenisk gudstjeneste med musik, sang, bibeltekster, bønner, men uden altergang. Jagtfalke, hunde og en kongeørn får lov til at være i kirken, medens heste skal være i skolegården. Alle er velkomne. P. Meister

Vi er en lille gruppe, som sammen forbereder os på barnets dåb og det efterfølgende trosliv. Vi mødes tirsdag den 13. oktober, den 27. oktober samt den 10. november til dåbskatekese for forældre, hvis børn skal døbes den 29. november under højmessen. Vi starter hver gang kl. 18.00 med fælles spisning af medbragte madpakker. Aftenens emne introduceres. Vi taler om emnet og slutter mødet med en spontan bøn ca. kl. 20.30. Børn er velkomne. Vi henvender os til vordende forældre, gerne også på tværs af kulturelt skel og etnisk herkomst. Hong og Victor Johannesen, P. Bernardo, P. Herbert

Nyt fra Caritas Vi vil meget gerne sige tak for indsamlingen under messerne den 30.august. Resultatet blev – desværre mindre end de sidste par år – på kr. 9.771,53, men sammen med de øvrige indsamlinger den dag kan de gøre god gavn, ikke mindst i Afrika. Caritas gruppen mødes den 27. oktober kl. 17.15 i menighedssalen til forberedelse af Adventsmarkedet den 6. december. Lene Blixenkrone-Møller, sognerepræsentant

Endagsretræte holdes lørdag den 7. november kl.10 - 20 på Det Økumensike Center (Kløvermarksvej 4, Århus N) med temaet: Jesus siger: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”. Pris for deltagelse med frokost og let aftensmad samt kaffe kr. 150,00. Leder: Eva Nordentoft (tlf.: 86 79 34 00)

Deadline

Menighedskronik

for aflevering af materialer til november nummeret af sognebladet er den 21. oktober. Red.

Døbte Frederik Hjorth Rasmussen Gabriella Yndal Pisani Knudsen

30 08 09 30 08 09

Ægteviede Besmahida Garcia Diaz og Hans Henrik Martensen 29 08 09 Dominika Bartela Pedersen og Jan Hove Pedersen 12 09 09

Hubertusmesse Lørdag den 31. kl. 14 fejres igen Hubertusmessen. Landsblæsergruppe Schleswig Holstein, under ledelse af dirigent Evald Vöhrle, blæser til messens faste led (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei).

Afdøde Mariusz Marcinkowski, 44 år 5

17 08 09


Referat af menighedsrådsmøde nr. 33 den 1. september 2009

9.771,53. Diskussion af evt. årsager til dette vil senere blive genoptaget. - Lektorerne, som indsamler kollekten ved messerne, bør følge med rundt ved indsamlingen og være opmærksomme på, at der ikke fjernes penge fra kurvene. - Biskoppen har udsendt et brev vedrørende søndag som hviledag. Arbejdende mennesker har ikke mulighed derfor, men så vidt muligt bør søndagen afholdes som hellig- og takkedag. - Pastoralcentret har udsendt kort med de troendes bøn for præsterne. Bedekortene er allerede revet væk. - En ny administrationschef ved navn Thomas Jacob Larsen, 44 år, er blevet ansat i bispedømmet. Thomas Larsen er uddannet cand. polit. og har bacheloreksamen i teologi. Han får ansvaret for bispekontorets nye administrative afdeling. P.Gerhard Sanders, SJ, fortsætter som bispedømmets økonom. - Der afholdes foredrag i menigheden den 8. september om Luisa Picaretta og det at leve i den guddommelige vilje. Foredraget af holdes af P. Robert Young, OFM. - Formanden og Kim Huong deltog i familieugen på Magleås og berettede om tiltagene i vores menighed vedrørende integration. Deltagerne udtrykte tilfredshed med besøget.

Afbud: Henriette, Salim, Malgorzata. Præsentation af nye rådsmedlemmer Velkommen til skolastiker Pawel Rakowski, SJ, som skal være her i 2 år. Nyt rådsmedlem Salim var ikke til stede. Bemærkninger til referatet Den opsatte havelåge antog en pris af ca. kr. 9.000,00. Det vil undersøges, om skolen, der ligeledes gør brug af lågen, vil give et tilskud. Billeder i det lille våbenhus er flyttet og P. Meister og Tarik arbejder videre med indretningen. Meddelelser fra præster, formand og øvrige rådsmedlemmer - Valfarten til Pindstrup forløb med god deltagelse af ca. 120 mennesker til trods for, at vejret ikke viste sig fra den gode side. - I august måned blev 3 børn døbt på dåbssøndagen. Da det skabte mindre rum for de mennesker, der normalt møder op til denne højmesse, diskuteredes det, om der skal ændringer til. At et barn bliver døbt i kirken, hvor menigheden er til stede for at modtage det, som en del af menigheden, fandt flere rigtigt. - P. Herbert har modtaget en invitation til et møde om dialog med fællesskabet af fremmede. - Biskoppen har udnævnt 3 nye kommunionsuddelere: Ewa og Jan Zielaskiewicz samt Miklosz Reszneki. - Biskoppen har udsendt kirkelige forholdsregler vedrørende influenza A. Det besluttedes, at afvente influenzaens videre udvikling, før yderligere forholdsregler tages i brug. - Caritas indsamlingen i juni måned androg kr. 22.034, men i september måned kun kr.

Meddelelser fra amboen Menigheden udtrykker tilfredshed med at lektorerne læser meddelelserne op fra amboen, da det løser de akustiske vanskeligheder med at forstå det oplæste. Ordningen vil fortsætte, indtil renovering af kirken er foretaget. Tilbud om vedligeholdelse af automatisk døråbning Flere fandt det en god ide. P.Meister og P. Herbert undersøger tilbuddet nærmere til næste møde. 6


den 21. september kl. 19.30 til yderligere redegørelse. Bispekontoret er ansøgt om tilskud til renovering.

Pengestøtte til studentermenighed og Danmarks børnefond - Det vedtoges at støtte studentermenigheden med kr. 500,00. - Den 20.september afholdes der en dørkollekt til fordel for Danmarks børnefond. På næste menighedsrådsmøde aftales dørkollekter i de kommende måneder.

Distribution af kirkens brochure Det vedtoges at udsende kirkens brochure til diverse adresser. P. Bernardo vil sørge for udlevering til Diakonhøjskolen og bispekontoret. Desuden vil brochuren være tilgængelig i våbenhuset. Menighedens medlemmer opfordres til at lægge brochuren på relevante steder, hvor man færdes.

Nyevangelisering i menigheden Punktet udsattes til næste møde.

Salg af kort i Info-butikken P. Meister vil forespørge i Info-butikken vedrørende salg af kort med kristne motiver fremstillet af Lise Kirketerp.

Referat fra lokalforeningsmøde Punktet udsattes til næste møde. Forespørgsel om restaurering af kirkens indretning P. Meister redegjorde for, hvor langt man er kommet i byggeudvalget med forslag til renovering. Menighedsrådet fik forelagt en redegørelse vedrørende istandsættelse af kirkerummet, samt akustisk dæmpning, udarbejdet af Per Torlop Carlsen. Byggeudvalget mødes med menighedsrådet

Eventuelt Opsætningen af glasskabet i våbenhuset må vente en stund, idet håndværkerens firma for nuværende er i økonomiske problemer. Referenter: Helle Vagnsø og Ida Wæde (menighedsrådsformand)

7


Kontaktadresser Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Giro 11 7 5491. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk http://www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag-fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18 (ikke i juli). Sognesekretær: Anne-Margrethe Rasmussen og Bernhard Kiel, tlf. 87 30 70 40. Sognepræst: P. Herbert Krawczyk SJ, tlf. 87 30 70 42. E-mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 2. præst: Pastor Bernardo Petrini Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C Tlf. 87 30 70 44 eller 57; mobil: 26 12 90 67. E-mail: bernardo.petrini@yahoo.dk P. Adolf Meister SJ, tlf. 87 30 70 41. E-mail: meister@katolsk-aarhus.dk Andre gejstlige: Pastor Moshe Faris, Ryesgade 33,4.t.h. 8000 Århus C. Tlf.: 61 93 90 93 og 86 18 86 81. Skolastikere: Pawel Ben SJ, tlf.: 87 30 70 46, mobil: 30 48 21 30. E-mail: pawel.ben@gmail.com Pawel Rakowski SJ, tlf.: 87 30 70 47, E-mail: raczekpr@gmail.com Skt. Josephs søstrene: Søstrene Bernardine Bröckers CSJ, Regina König CSJ og Dominika Wiening CSJ Ryesgade 28, 4., 8000 Århus C, tlf. 86 13 81 22. Menighedsråd: Formand: Ida Wæde Hansen, tlf. 86 87 55 44. Næstformand: Hans Jørgen Frederiksen tlf. 86 28 43 62. Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8100 Århus C, tlf. 86 13 75 11. Skoleleder: Inge Sjøgaard, tlf. efter skoletid: 86 24 5048. Viceinspektør: Lisbeth Qvortrup. Serviceleder: Lucjan Kolodnicki, privat tlf. 86 19 37 47 eller 40 73 78 92.

KUK - katolsk ungdomsklub: E-mail: kukaarhus@yahoo.dk Katolsk Info-butik: Ryesgade 28, 8000 Århus C, tlf. 87 30 70 55, fax 86 12 89 00. E-mail: kat-infobutik@mail.dk Leder: Susanne Hytting. Åbningstider: mandag-fredag kl. 13.00-17.30, lørdag kl. 11-14. Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C, tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Man., ons.-fre. kl. 14.00-17.30. Leder: Marie Jehanne de Sivry, tlf. 86 25 47 21. www.galleri.vedkirken.dk Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Formand: Knud Albert Jepsen, tlf. 86 12 64 17. (eller evt. henvendelse til Galleri ved Kirken). Skt. Knuds Seniorklub: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Leder: Birgit Jørgensen, tlf. 86 10 48 36. Lokalforeningen under DUK (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Thomas Borup, tlf. 86 24 80 49. Caritas Århus-Gruppen: Kontaktperson: Lene Blixenkrone-Møller, tlf. 86 40 27 22; E-mail: leneoganton@mail.dk Tro & Lys: Kirsten Jørgensen, tlf. 25 88 19 56 og P. Herbert, tlf. 87 30 70 42. Selvhjælpsgrupperne ved Kirken, SvK: Ryesgade 28,5., 8000 Århus C, tlf. 21 70 30 67. E-mail: selvhj@katolsk-aarhus.dk. Sognebladets red.: Karl-Heinz Westarp, tlf. 86 99 93 87. E-mail: karl-heinz@westarp.dk Tryk/oplag: Egaa Offset A/S, tlf. 87 43 42 82. Oplag: 550.

Afs.: Den Katolske Kirke · Ryesgade 26 · Postboks 5054 · 8100 Århus C

Oktober 2009  

NR. 7 Oktober 2009 Kære menighed! Johannes Maria Vianneys kærlighed til Jesus, hans måde at leve på og hans pastorale iver har altid været e...