Page 1

DEN KATOLSKE KIRKE AARHUS-OMRÅDET NR. 1: DECEMBER 2016 — FEBRUAR 2017

”Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel”


Kære menighed! Den 31. oktober har budt på en enestående begivenhed – pave Frans var i Lund for at deltage i mindehøjtideligheden for Reformationens 500 år. Mindehøjtideligheden for Reformationen er ikke for de evangeliske kristne en anledning til at juble over splittelsen. I ”Fra konflikt til fællesskab”, som er fælles luthersk-katolsk dokument om højtideligholdelse af Reformationsjubilæet i 2017 kan vi læse: ”Når evangeliske kristne i året 2017 vil fejre årsdagen for Reformationens begyndelse, fejrer de ikke dermed kirkesplittelsen i Vesten. Ingen teologisk ansvarlig kan fejre de kristnes splittelse.” (nr.224) Det er snarere et spørgsmål om evangeliets udbredelse i fællesskabet. Det kommende år skal være en tid for besindelse, samvittigheds renselse og omvendelse både for de evangeliske kristne og katolikker.

tet i det, der forener os for således at kunne se den levende Kristus iblandt os, selv om vi er splittet. Det er meget interessant, at Paulus irettesætter korinterne for den splid, som findes iblandt dem, samtidig med, at han ikke frasiger menigheden dens oprindelige betydning, når han skriver: ”… I er Guds mark, Guds bygning.” ( 1 Kor 3, 3-4.9) og ”Kristi legeme” (jf. 1. Kor 12,27). De kristnes splittelse ophæver ikke de åndelige rigdomme og nådegaver, som Gud har givet os, selv om splittelse og tvist i høj grad hindrer os i tydeligt at se ”Kristus i os, herlighedens håb” (Kol 1,27).

I Lund blev der undertegnet fem økumeniske imperativer forpligtende både for lutheranere og katolikker. Det første imperativ går ud på at arbejde sammen ud fra enhedens perspektiv, altså ud fra det, vi har til fælles. Det er udgangspunktet for stræben efter den fulde enhed. Helt konkret betyder det, at vi først og fremmest tænker om hinanden, at vi er kristne, at vi tilhører Kristus i kraft af vor dåb.

Omvendelse indebærer således anerkendelse af Jesu Kristi rigdomme selv i dem, som vi har svært ved at blive enig med. I øvrigt giver den ignatianske spiritualitet os et princip, som er grundlaget for de åndelige øvelser af Ignatius af Loyola omkring gensidig tillid: ”at alle gode kristne er mere villige til at optage næstens ord i den bedste mening end til at fordømme dem. Kan man ikke retfærdiggøre hans ord, må man spørge ham, hvordan han forstår dem, og viser det sig, at han svæver i vildfarelse, må man vise ham kærligt til rette. (Ex 22).

Vi har brug for omvendelse og omlægning af vore tanker. I stedet for at se det negative, skal vi prøve på at se det positive. I stedet for at gå ud fra det, der skiller os, tage udgangspunk2


Det er den fremgangsmåde, vi skal stræbe efter i økumenisk dialog. Vi må tage alvorligt Jesu ønske om de kristnes enhed. I den ypperstepræstelige bøn beder Jesus for sine venner: at de må være ét. Det forpligter os. Et alvorligt skridt fremad er gjort i Lund og Malmø. Vi skal nu gå vejen videre. Den er ikke nem hverken for os eller for de evangeliske kristne. Men den er fælles. På denne vej møder vi mange udfordringer. Men den er fælles. Vær ikke bange for denne vej. Vi deler vore troserfaringer med hinanden.

anden kirke, som jeg på det varmeste opfordrer til at deltage i. Fra den 18. til den 25. januar måned er den internationale bedeuge for de kristnes enhed. Velsignet adventstid og en glædelig Jesu fødselsfest ønskes hjertelig af jeres sognepræst p. Herbert

Foran os har vi to økumeniske tiltag: stalden foran kirken i adventstiden og bedeugen i Evangelisk Alliance, som er i 2. uge i januar med gudstjenester hver dag i en

KALENDER FOR DECEMBER - FEBRUAR En samlet oversigt over messetider, liturgiske aktiviteter samt diverse grupper i menigheden findes bagerst i sognebladet.

Kalender for december 2016 2. (fredag): kl. 17.00: Sakramental tilbedelse, lejlighed til skriftemål; kl. 18.00: Jesu Hjerte messe. 3. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald. Frans Xavier fejres i messen kl. 8.00 4. (søndag): 2. søndag i advent. 5. (mandag): kl. 19: Menighedsråd. 6. (tirsdag): Skt. Nicolaus, biskop mindes i messen kl. 16.30. 7. (onsdag): Skt. Ambrosius fejres i messen kl. 8; kl. 18.00: Eukaristisk tilbedelse i Niels Steensens kapel; kl. 19.00: helbredelsesmesse. 8. (torsdag): Festen for Marias Uplettede Undfangelse. Kirkens navnedag fejres med messen kl. 11.00. 3


11. (søndag): 3. søndag i advent. 12. (mandag): Vor Frue af Guadalupe mindes i messen kl. 18.00. 13. (tirsdag): Skt. Lucia mindes i messen kl. 16.30. 14. (onsdag): Sct. Johannes af Korset mindes i messen kl. 8. 17. (lørdag): kl. 14.00: messe på spansk. kl. 14: juleforberedelse, skriftemål og messe i Kolby Kirke på Samsø. 18. (søndag): 4. søndag i advent. 21. (onsdag): kl. 16-18: lejlighed til skriftemål. 22. (torsdag): kl. 16-18: lejlighed til skriftemål. 23. (fredag): kl. 16-18: lejlighed til skriftemål. 24. (lørdag): juleaften. Kl. 14: julegudstjeneste for børnefamilier; kl. 16: messe i Pindstrup; kl. 24: julenatsmesse efterfulgt af lykønskning i menighedssalen. 25. (søndag): juledag. Kl. 10: højmessen efterfulgt af lykønskning i menighedssalen; kl. 17: messe med julesalmer. 26. (mandag): Skt. Stefans Fest. Messe kl. 10; kl. 14: messe på polsk. 27. (tirsdag): Johannes, apostel og evangelist. Messe kl. 16.30. 28. (onsdag): De uskyldige børn. Messe: kl. 8. 29. (torsdag): 5. dag i juleugen. 30. (fredag): Den hellige Familie Jesus, Maria og Josef. 31. (lørdag): kl. 16: taksigelse for året 2016; kl. 23: eukaristisk tilbedelse, sakramental velsignelse; kl. 24: Nytårsmesse.

Samsø Lørdag den 17. december kl. 14 forbereder vi os til jul. Der er lejlighed til skriftemål, og vi fejrer messe.

Skriftemål op til jul Der er mulighed for skriftemål i kirken Onsdag d. 21/12; torsdag 22/12 og fredag 23/12 fra kl. 16 -18.

Julegudstjeneste for børnefamilier Lørdag den 24. december kl. 14 fejrer vi børnegudstjeneste med krybbespil uden Eukaristifejring.

Nytårsnatfest De, der vil opleve overgangen til det nye år i lovprisning, tilbedelse og bøn, inviteres til at møde op i Niels Steensens kapel. Festen begynder kl. 23, hvor Det Allerhelligste udstilles til tilbedelse. Lige før midnat lyses den sakramentale velsignelse. Vi ønsker hinanden godt nytår og ca. kl. 00.15 fejrer vi Eukaristien. Festen kan forsætte med fælles spisning i ungdomslokalerne. Gitterporten nærmest kirken vil stå åben, så at man kan komme ind til sakristidøren, som vil stå åben. Alle er velkomne 4


Kalenderen for januar 2017 1. (søndag): Nytår. Festen for Maria, Guds Moder. Messer kl. 10, kl. 14 polsk messe og kl.17. 2. (mandag): Skt. Basilius den Store og Gregor af Nazianz, biskopper og kirkelærere mindes i messen kl. 18. kl. 18.45: menighedsråd. 3. (tirsdag): Jesu hellige navn mindes i messen kl. 16.30. 4. (onsdag): kl. 18: Eukaristisk tilbedelse i Niels Steensens kapel; kl. 19: helbredelsesmesse. 6. (fredag): kl. 17: eukaristisk tilbedelse¸ lejlighed til skriftemål; kl. 18: Jesu Hjerte messe. 7. (lørdag): Skt. Knud Hertug, martyr mindes i messen kl. 8. 8. (søndag): Herrens Åbenbarelse (Hellig Tre Konger). Evangelisk Alliances bedeuge begynder. 9. (mandag): HERRENS DÅB. 15. (søndag): 2. søndag i kirkeåret. Evangelisk Alliances bedeuge slutter. 17. (tirsdag): Skt. Antonius, abbed fejres i messen kl. 16.30. 18. (onsdag): Den internationale økumeniske bedeuge begynder. 19. (torsdag): Skt. Henrik, biskop og martyr mindes i messen kl. 11. 21. (lørdag): Skt. Agnes, jomfru og martyr mindes i messen kl. 8. 22. (søndag): 3. alm. søndag i kirkeåret 24. (tirsdag): Frans af Sales mindes i messen kl. 16.30. 25. (onsdag): Den hellige apostel Paulus omvendelse. Fejres i messen kl. 8. Den internationale økumeniske bedeuge slutter. 26. (torsdag): Skt. Timoteus og Titus, biskopper mindes i messen kl. 11. 28. (lørdag): Skt. Thomas af Aquino mindes i messen kl. 8. kl. 10: Sogneunderisning; kl. 10.15: Den gode Hyrdes katekese; kl. 12.15: familiemesse; Kl. 13: undervisning forsætter til kl. 14. 29. (søndag): Ansgar, bispedømmets Københavns første værnehelgen. 31. (tirsdag): Johannes Bosco fejres i messen kl. 16.30.

Februar 2017 1. (onsdag): kl. 18: Eukaristisk tilbedelse i Niels Steensens kapel; kl. 19: helbredelsesmesse. 3. (fredag): kl. 17: eukaristisk tilbedelse¸ lejlighed til skriftemål; kl. 18: Jesu Hjerte messe. 4. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald. 5


5. (søndag): Kyndelmisse: Herrens fremstilling i Templet. 6. (mandag): Skt. Paul Miki og lidelsesfæller, martyrer mindes i messen kl. 18. Kl. 18.45: Menighedsrådsmøde. 10. (fredag): Skt. Scholastica, jomfru mindes i messen kl. 18. 11. (lørdag): Vor Frue af Lourdes mindes i messen kl. 8. kl. 12: Messe for de syge med De syges salvelse. Sammenkomst derefter. 12. (søndag): 6. alm. søndag. 14. (tirsdag): Skt. Cyrillus, munk og Methodius, biskop fejres i messen kl. 16.30. 19. (søndag): 7. alm. søndag. 22. (onsdag): Festen for Apostlen Peters Stol fejres i messen kl. 8. 23. (torsdag): Skt. Polycarp, biskop og martyr mindes i messen kl. 11. 25. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning. Kl. 10.15. Den gode Hyrdes katekese. KL. 12.15: Familiemesse. Undervisningen fortsætter derefter indtil kl. 14. Kl. 14: KUK. 26. (søndag): 7. alm. Søndag Pater Herbert

DØBTE

- Marcel Mariusz Malewski 18. SEP. 2016: - Patryk Krzysztof Radomski 24. SEP. 2016: - Christian Alo 1. OKT. 2016: - Alicia Tironraj 1. OKT. 2016: - Jayden Shahen Wanasinghe 2. OKT. 2016: - Izabela Stocka 8. OKT. 2016: - Nora Anh Mai Le-Nguyen 15. OKT. 2016: - Henrik Edward Ungureanu 22. OKT. 2016: - Winston Do 22. OKT. 2016:

20. Aug. 2016: - Martina Alberta Cota-Ruete 21. Aug. 2016: - Jakob Nielsen-Engelyst 21. Aug. 2016: - Oliver Wyer Brøndsted 3. SEP. 2016: - Malou Kerstine Junkuhn Friis 3. SEP. 2016: - Sia Tran Ankjærø 3. SEP. 2016: - Melvin Harboe Nordentoft 10. SEP. 2016: - Vitus Møller Vedel 10. SEP. 2016: - Loui Raabyemagle 17. SEP. 2016: 6


- William Do 22. OKT. 2016: - Thomas Grønbæk Møller Zielonka 5. Nov. 2016: - Darius Neculaes 6. Nov. 2016: - Clemens Falke Benedict SkjøthJarecki

Prismantas 29. Okt. 2016: - Karina Babayan & Faiz Farouk Anderios 12. Nov. 2016: - Lourdu Denisia Chandrakumaran & Herin Rosanthan David

BEGRAVEDE

DE SYGES DAG

15. Jul. 2016: - Ebba Vibeke Hartmann Nielsen 13. Okt. 2016: - Alois Knüttel 13. Okt. 2016: - Genovefa Rasmussen 15. Okt. 2016: - Bengt Arlund Jensen 21. Okt. 2016: - Aagot Marie Stockmarr Bohn 7. Nov. 2016: - Suad David Munsoor

Verdensdagen for de syge fejres den 11. februar på festdagen for Vor Frue af Lourdes. I vor menighed fejrer vi De Syges Dag samme dag, altså lørdag den 11. februar. Vi begynder med messe kl. 12, hvor de syge, som lider af en alvorlig sygdom og de ældre, der ønsker det, kan modtage de syges salvelse. Bagefter er der kaffebord i menighedssalen. Alle de syges og de ældres pårørende, læger, sygeplejersker, sygehjælpere og menigheden i øvrigt opfordres til at slutte op om de syge. De, som har lyst til praktisk arbejde i denne forbindelse bedes melde sig hos mig på tlf. 87 30 70 42, eller email: herbert@katolsk-aarhus.dk.

VIEDE 27. Aug. 2016: - Juan Quasha & Marco Denaro 10. Sep. 2016: - Lonnie Raabyemagle Hansen & Johannes Raabyemagle Jepsen 10. Sep. 2016: - Line Hjortshøj Andersen & Andreas Holmgaard Petersen 24. Sep. 2016: - Natalija Stepanenkova & Mantas

Ligesom i de foregående år får vi brug for nogle biler til at køre de syge til og fra kirken og for hjælpere, der tager sig af de syge i kirken og ved det efterfølgende kaffebord - og for nogle, som vil forberede kaffebordet. De syge og ældre, som gerne vil deltage i De Syges Dag, men som ikke selv 7


har mulighed for at blive kørt til kirken, bedes meddele det til mig eller til kirkens kontor, tlf. 87 30 70 40, e-mail: kontor@katolsk-aarhus.dk.

rigt udbytte af tertiatet. p. Herbert

DE VOKSNES FORBEREDELSE TIL FIRMELSEN

Både I, som er syge og I, som på den ene eller på den anden måde vil hjælpe, vær ikke bange for at kontakte mig eller kontoret. Lad den dag bliver en menighedsdag, en dag, hvor menigheden viser omsorg for de syge, svage og er med dem, står dem bi. Lad os føle os ansvarlige for menighedens syge.

De voksnes forberedelse er i år ikke i februar, men i marts måned. Datoer for undervisning er: 7/3; 14/3; 21/3; 28/3; 4/4. Tidspunkt: tirsdage kl. 18.00 - 20.00. Sted: sognegården. p. Herbert

p. Herbert

KIRKEN ER STADIG ÅBEN VELKOMMEN TIL P. TOMASZ

Mange af jer har sikkert for længst opdaget det - at kirken er blevet åbnet i løbet af dagstimerne. Som kristne ønsker vi naturligvis at invitere åndeligt søgende såvel som turister og forbipasserende på Ryesgade ind for at se vores kirke. I praksis betyder det at kirken er åben fra ca. kl. 8 om morgenen indtil sidst på eftermiddagen, eller til messen om aftenen er afsluttet. Ole Nielsen

P. Tomasz Klin er jesuit. Han kommer til Aarhus den 17. november. Hans primære opgave bliver at tage sig af den engelsktalende del af menigheden, mens p. Kris er i Tertiatet fra januar til juli 2017. Tertiat er den tredje og sidste prøvetid inden man bliver fuld ud indlemmet i Jesuitterordenen. Formålet med tertiatet er en fornyelse og fordybelse i ens kald. I Tertiatet studerer man Ordenens åndelige fundament, gør 30-dages retræte og besinder sig på de pastorale opgaver, som er typiske for Jeuitter. Derudover er det p. Provinzial’s ønske, at p. Tomasz overtager ansvaret for den polsk talende del af menigheden. Vi ønsker ham Guds rige velsignelse her i Aarhus og p. Kris ønsker vi et

BIBELSTUDIEGRUPPE Vil du gerne fordybe dig mere i Biblen? Så kom og vær med i Bibelstudiegruppen på dansk, som mødes fredag kl. 18.45 og indtil kl. 20.30. Vi mødes på biblioteket på 1. sal i sognegården. Hans Christian fra menigheden leder os med kyndig hånd i en detaljeret læsning af Biblen, hvor vi har mulig8


hed for at tale om teksterne og stille spørgsmål. Formålet er at vokse i tro i mødet med den opstandne Kristus. Det ville glæde os meget, hvis du havde lyst til at være med. Spørgsmål kan rettes til Hans Christian Christensen (tlf. 28 74 39 81 / sanktjakob2@hotmail.com) eller Isabella Maria Kyle (tlf. 61 67 29 77 / isabella.kyle@gmail.com).

5. gang

3/12

6. gang

7/1

7. gang

28./1

1. komm. Weekend, Øm. 3/2 - 5/2 8. gang

25/2

9. gang

11/3

Forældremøde, Firmelse 23/3 Skriftemål + Forældremøde for 1. komm. 25/3 Firmandretræte, Øm

Vel mødt, Isabella og Hans Christian

31/3 - 2/4

1. Komm, generalprøve 22/4 1. Komm. (2 messer)

29/4

Firmelse, generalprøve 2/5

P. MEISTER I GALLERI VED KIRKEN

Firmelse

Galleriet udstiller en omfattende maleriudstilling af P. A. Meister. Emner er flygtninge, islam, hjemløse og 9 portrætter af de jesuitter, der har virket i vor menighed. Galleriet er åbent: mandag, onsdag, fredag, kl. 14-17 og naturligvis under kirkekaffe og i de timer, hvor salen ikke er optaget. P. Meister

6/5 Betina Bølling

NYT FRA DEN EVIGE STAD Kære Aarhusianere! Selvom jeg for et par måneder siden rejste fra Aarhus, er jeg dog heldigvis ikke længere væk end at jeg kan fortælle lidt om livet her i Rom, hvor jeg har været siden slutningen af september. Studiet i kirkeret ved Jesuitternes universitet, Gregoriana, er til tider en smule tungt, men der er da heldigvis også spændende aspekter; under alle omstændigheder skal jeg nok spare jer for resten af indholdet.

BILLEDMEDITATION I Peter Faber læsesal, på 3. sal i sognegården, tirsdag den 6. december kl. 19-20. P. Meister

Vi er efterhånden en større gruppe fra Skandinavien hernede, herunder 5 fra Danmark. Foruden p. Kasper Baadsgaard som jeg blev præsteviet med, har vi også p. Pawel Rakowski boen-

SOGNEUNDERVISNING Datoerne for sogneundervisningen (SU) for 2016-17 er som følger: 9


EKSTRA NYHEDSARK TIL JANUAR

de hernede et års tid endnu, førend han forhåbentlig kommer til Danmark for at tjene hos jer i Aarhus. De to øvrige er p. Quang Nguyen, som tidligere har været sognepræst i Silkeborg, og til sidst har vi en norskfødt præstestuderende, Sigurd Stangelang, som en dag kommer til at tjene hos os i Danmark.

Sognebladet strækker sig over 3 måneder. Det gør det vanskeligt at forudse, hvad der fx vil ske i januar og februar. Derfor udgives et enkelt Nyhedsark i midten af januar. Der er deadline den 12. januar. Så kan nye begivenheder, ændringer og tilføjelser blive formidlet til menigheden. Nyhedsarket vil blive lagt i våbenhuset. Ole Nielsen

At bo hernede som præst er på mange måder dejligt, dels fordi at man har mere tid til at studere, men særligt også fordi at det giver mulighed for at udforske noget mere af Rom, hvilket jeg ikke var så god til da jeg sidst boede hernede som præstestuderende. Bortset fra jordskælv og tornadoer som har ramt os en del hernede for nyligt, går livet stille og roligt. Vi har dog været heldige at få en del besøg fra Danmark, bl.a. fra adskillige pilgrimme fra Aarhus, som var med på bispedømmets valfart for nyligt. Ellers sidder man resten af tiden blot begravet i bøgerne og bliver forhåbentlig en smule klogere som tiden går.

Bøn Han er det liv, jeg vil leve. Han er det lys, jeg vil udstråle. Han er vejen til Faderen. Han er den kærlighed, jeg vil elske med.

Vi får heldigvis lov til at rejse hjem til Danmark til jul, påske og sommer. Jeg håber bl.a. at der bliver mulighed for at komme en tur forbi Aarhus på et tidspunkt. Om ikke andet vil jeg allerede nu ønske jer og jeres familier en velsignet Advent og Jul, med ønsket om at Kristus må bringe fred og glæde til os alle! p. Jan Hansen

Han er den glæde, jeg vil dele. Han er den fred, jeg vil så. Jesus er alt for mig. Uden ham kan jeg intet.

Teresa af Calcutta, helgenkåret 4. september 2016

10


EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE 2017 Enestående

Kirkerne, som er med i den evangeliske bevægelse har meget til fælles:

At tage hul på et nyt år sker ikke uden en blanding af lige dele spænding, usikkerhed og forventning; hvad vil der ske i 2017? Kort og godt; Vi ved det ikke! Måske bliver det et enestående år?

Vi hører i Skriften Guds stemme og får indsigt i det liv, som han har lagt til rette for os at vandre i. Vi tror på, at Guds nåde er nok for os. Vi klynger os til Kristus, som inviterer os til at leve med ham. I en verden, hvor alting forandrer sig, er han det fundament, som altid står fast. Sådan udtrykker formanden for Evangelisk Alliance i Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen sig i årets program for bedeugen.

”Enestående” er temaet for Evangelisk Alliances bedeuge 2017 – en uge med sang, bøn og fællesskab i kirkerne og de kirkelige foreninger i Aarhus. Der er udgivet et program - en folder, med en flot buket af temaer, som henter deres overskrifter og inspiration fra reformatoren Martin Luthers teologiske grundteser. 2017 er jubilæumsår; 500 året for reformationen. Evangelisk Alliances bedeuge søger ikke at profilere luthersk teologi, men har helt og holdent fokus på, at fremhæve det, som binder kirkerne sammen – det, der er fælles gods, det, der er byggesten i det økumeniske fællesskab, det, der kendetegner den evangeliske bevægelse!

Udvalget for Evangelisk Alliance i Aarhus inviterer hermed alle til bøn og fællesskab fra og med søndag den 8. til søndag den 15. januar 2017. Her er et bredt program, noget for alle! Velkommen til årets bedeuge – det bliver ”Enestående”!

Programindhold og yderligere information: www.facebook.com/ Evangelisk-Alliance-Aarhus

MESSER PÅ SPANSK - STO TORIBIO-GRUPPE Der er nu regelmæssige messer på spansk med p. Bernardo en gang om måneden. Disse er den 17. december, 28. januar og 25. februar kl. 14. Den 17. december er der julesammenkomst efter messen. Tilmelding til navidad2016@chiaarhus.dk Misas en español en forma regular con p. Bernardo el 17 de diciembre,

28 de enero y el 25 de febrero a las 2 pm. El 17 de diciembre hay un encuentro navideño después de misa. Apúntate escribiendo a navidad2016@chiaarhus.dk Ver www.chiaarhus.dk Gilda Suarez 11


”EN KÆMPE OPLEVELSE AT FEJRE MESSE MED PAVEN” For første gang siden 1989 landede der den 31.oktober en pave på skandinavisk jord. Pave Frans havde takket ja til at komme og markere reformationsjubilæet, som Martin Luther startede samme dato i 1517. Derfor var det også stor historisk begivenhed, at paven fik lov til at deltage og at mindretallet af katolikker i Norden fik besøg af Peters efterfølger. Mange fra vores menighed tog da også turen til Sverige for at være med til den store katolske messe, som blev afholdt på et fodboldstadium i Malmø. En af deltagerne fra Aarhus var René Kaj Zwickly. Han havde i første omgang ikke regnet at det kunne lade gøre at komme med på grund af arbejde, familie og hurtigt udsolgte pladser i den fælles bustransport, som p. Kris arrangerede. Alligevel lykkedes det ham at komme med og det var hele turen værd.

mødte flere, jeg kendte i forvejen, men fik også flere nye venner”, fortæller René. Da gruppen ankom til København mandag aften havde en lokal jesuitmenighed tilberedt aftensmad, bagt kage til dem og sammen fejrede de en forberedende messe. ”Det var så hyggeligt og dejligt et selskab. Alle vi unge skulle sove i kirketårnet og det fællesskab, der kommer, når man sover tæt sammen giver også noget helt særligt og næsten familiært”, siger René.

”Det var en stor oplevelse at fejre messen med paven, men det var også hele turen, der noget helt specielt. Jeg

Næste morgen kørte gruppen fra København tidligt om morgen for at være ved stadionet i god tid. Det var også nødvendigt, da det tog næsten to timer at komme ind på grund af sikkerhedstjek. ”Det var en kæmpe oplevelse at se Paven i virkeligheden og mærke hele den stemning, der var på stadionet, da han kom ind. At sidde sammen 12


med mennesker, jeg ikke kendte, men alligevel kunne sidde og tale med dem som om jeg havde kendt dem længe, var bare rigtig hyggeligt,” fortæller René og fortsætter:

Da gruppen skulle hjem igen var der et par stykker, som var blevet væk, men de blev heldigvis fundet igen, og på turen hjem var alle meget træt-

”Det var også fantastisk at høre paven fortælle, at vi ikke skal gå rundt og tro, at vi er bedre end alle andre, men at vi skal fokusere på at arbejde i fællesskab. At vi skal fralægge os vores ego og være noget for andre var også meget betydningsfuldt at høre.” Dagens evangelium mindede også René og de andre deltagere om noget vigtigt for os katolikker, der ofte må lægge øre til mange fordomme og beskyldninger: " Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer."

te, Men stemningen var også god og der blev lavet sjov, ligesom alle bad rosenkransen sammen både på vej derover og på vej tilbage. Så det var alt i alt var det en meget vellykket tur med Helligånden som følgesvend. Skrevet af Marguerita Hvid Spangsberg

SOGNEBLADET Sidste år, 2015. havde vi en udgift til sogneblad på 22.400 kr. Modtagere af sognebladet betalte via girokort 8.000, så det blev til en udgift på 14.400 kr. Dette år har vi skåret ned på antallet af udgivelser, så der nu udgives 4 blade om året. Det skulle give en bruttoudgift på ca. 14.400 kr. Vi vedlægger, i lighed med de foregående år, et girokort, der kan bruges til frivillig betaling til dækning af sognebladsudgifterne. Et fornuftigt beløb ville være 100 kr. Filip Lykke, regnskabsfører

13


Glædelig jul og godt nytår - Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku - Chuc Mung Giang Sinh - Chuc Mung Tan Nien - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo - Melkam Yelidet Beaal osv. osv. Julen er et af de tidspunkter på året, hvor vi gerne udtrykker os på vores modersmål og tænker tilbage på barndommens jul måske i et land langt væk fra Danmark. Sådan er det for skolens elever – og for deres forældre og bedsteforældre, og for menighedens medlemmer. Fra Skt. Knuds Skole ønsker vi alle en glædelig adventstid og jul med glæde over julens mirakel og tid til hyggeligt samvær. Og et godt nytår med tak for godt samarbejde og naboskab i det forløbne år.

mende børnehaveklasser. Men vi har stadig plads til flere børn.

På Alle Sjæles Dag d. 2.11. havde vi katolsk messe for alle skolens elever. Almindeligvis har vi økumeniske gudstjenester. Baggrunden for at afholde en katolsk messe var, at skolemenighedsudvalget havde talt om, at det er ærgerligt, at man kan gå på en katolsk skole hele sin skoletid uden at opleve en katolsk messe. Derfor besluttede vi, at der skulle fejres én katolsk messe i efteråret og én protestantisk gudstjeneste i foråret. Til messen den 2/11 var det p. Gregors Mærsk-Kristensen, der var præst ved messen, og der var kommunion for de katolske elever og ansatte.

I november har vi haft besøg af Brobyggerne fra Caritas. 2.x. og 5.y. fik en god oplevelse og en masse ny viden om Myanmar. Overskuddet fra vores fantastiske SOS-dag fredag d. 25.11. gik dels til Caritas’ arbejde blandt skoleelever i Myanmar, dels til Red Barnet. Vi har stor glæde af kontakten med Caritas og Red Barnet og er glade for at kunne bidrage økonomisk til arbejdet blandt udsatte børn og unge både i Danmark og i verden.

Onsdag d. 11. januar kl. 17.00-18.00 har vi informationsmøde vedr. næste skoleårs 10. kl. Onsdag d. 8. februar er der informationsmøde om kommende 7. kl. Til både 7. og 10. klasse er der meget stor søgning. Hvis nogen overvejer Skt. Knuds Skole som skole for deres barn, er man altid velkommen til at henvende sig på kontoret på tlf.nr. 86 13 75 11 eller skrive en mail til info@sktknudsskole.dk

Skolen står overfor et større nybyggeri. Det forventes, at byggeriet kan påbegyndes omkring 1. februar 2017, og stå færdigt inden udgangen af 2017. Vi håber på jeres forståelse i byggeperioden og beklager de gener det måtte afstedkomme.

Den 26. oktober var der et arrangement med overskriften ”Kom og se din nye skole”- et informationsmøde vedr. næste års børnehaveklasse, og i november havde vi optagelsessamtaler. Der er god søgning til de kom14

Med tak for fællesskab i 2016 og fortsat godt fællesskab i 2017, de bedste hilsener , skoleleder Tina Kruse (forkortet af redaktøren)


GALLERI VED KIRKEN Galleri ved Kirken afholder i øjeblikket sin udstilling nummer 200, og helt naturligt er det p. Meister, som viser sine seneste billeder.

stilling i Galleri ved Kirken. En ny epoke blev indledt, da MarieJehanne de Sivry tiltrådte som daglig leder. Gennem tre årtier satte hun sit præg på galleriet med sin enestående personlighed og menneskelighed, som var forenet med stor kunst- forståelse og kunstviden. Under MarieJehanne blev galleriet foruden et sted for kunstoplevelser også mø dested for en palet af mennesker, der over en kop kaffe kunne hente ro og råd - eller kaste sig ud i en engageret diskussion om store og små emner. Marie-Jehanne trådte tilbage sidste år, og der er ikke fundet en afløser. Galleriet føres dog videre fra udstilling til udstilling, og det er lykkes at holde åbent tre dage om ugen med hjælp fra frivillige. Der er brug for flere kræfter, så har du lyst til at give en hånd med, kan du kigge ind i åbningstiden på mandage, onsdage og fredage mellem klokken 14 og 17.

Hverken som billedkunstner eller som menneske kan man forblive uberørt af beretninger om de tusinder, der under flugt tager på en farefuld sejlads over Middelhavet og begiver sig til fods gennem Europa mod en uvis fremtid. Der findes i vore byer og på landevejene mange hjemløse. Bladet ”Hus Forbi” er med til at åbne vores øjne for disse skæbner. P. Meister viser med sine malerier en række scenerier og portrætter som skildrer disse to emner. Endvidere vises portrætter af nogle af de jesuiterpræster, han har lært af kende i løbet af sine 50 år i Danmark. Udstillingen kan ses i Galleriet indtil januar. Som ny sognepræst og selv aktiv billedkunstner begyndte p. Meister i 1972 at arrangere udstillinger med skiftende kunstnere i menighedssalen under navnet ”Kunst i Præsteboligen”. Gennem de næste syv år blev det til 42 udstillinger, fortrinsvis for menigheden og andre brugere af lokalerne. Tanken opstod om et galleri åbent for offentligheden, og komite bestående af Ruth Schmidt, Hanne Lystager og p. Meister arbejdede videre med ideen. Den 10. maj 1979 gik dørene op til den første offentlige ud-

Gallerigruppen

FRA MENIGHEDSRÅDET Siden juli måned har menighedsrådet blandt andet arbejdet med følgende emner Rethink 2017 I forbindelse med kulturåret planlægger vi at afholde nogle aktiviteter for sognet samt for byen generelt. Vi har et lille udvalg som arbejder med ideer til det kommende år, men hvis du har

15


et forslag til en aktivitet, som kan passe med ovenstående overskrift, så sig endelig til.

Julekrybben Når dette blad er på gaden vil du se, at vi atter har fået en julekrybbe udenfor kirken. Foruden at den minder os om Jesu fødsel, så kan den også bruges til alle mulige aktiviteter. Vi deler krybben med andre kirker i Århus, så vi har ikke fuld råderet over den hele tiden, men hvis du har en juleaktivitet, du ønsker at stå for, så kontakt p. Kris. Ønsker du at høre mere om menighedsrådets arbejde, så mød op til kirkekaffe efter højmessen engang imellem, og så vil jeg fortælle om, hvad vi laver. Michael A. D. Møller Formand for Menighedsrådet.

Skt Michaels kirke i Pindstrup Kirken trænger til renovering og vores nye provincial har givet grønt lys for at kirken bliver sat i stand – der er dog pt. ikke fulgt penge med, men vores arkitekt er ved at undersøge, hvad der skal laves og i den forbindelse søger han også om fondsmidler til at dække nogle- eller alle udgifterne. Økumeni Pave Frans har lige besøgt Sverige ifm. 500 års jubilæet for den svenske reformation. En fyldt bus herfra deltog også i messen i Malmø. (Se artikel andetsteds i bladet.) Det er i sig selv ganske positivt, at paven blev så vel modtaget af protestanterne, men der er stadigvæk lang vej, inden vi kan blive én enhed igen. I det kommende år vil vi i vores sogn lave aktiviteter, der kan hjælpe med til at skabe en større enhed blandt katolikker og protestanter i det østjydske.

SKT. KNUDS SKOLE LÆRER TIL BARSELSVIKARIAT Skt. Knuds Skole i Århus søger lærer m/k til et barselsvikariat gældende fra 1. februar 2017. Skt. Knuds Skole er en eftertragtet moderne fri grundskole i hjertet af Aarhus. Skolens værdier hviler på et kristent-katolsk grundlag og er endvidere kendetegnet ved en aktiv trivselspolitik og et højt fagligt niveau i forhold til den enkelte elev. På Skt. Knuds Skole har vi ca. 480 elever fordelt fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. På Skt. Knuds Skole bliver du en del af en værdibaseret skole, hvor tolerance, respekt og accept af forskellighed danner grundlaget for den dagli-

Økonomisk støtte Igennem årene har vi modtaget megen økonomisk hjælp fra Bonifatiusnetværket i Tyskland, men denne gang har vi fået mulighed for at give en lille bitte smule igen. Katolske børn fra Østtyskland får mulighed for at få en uges ferie/valfart til vesttyske sogne med alt betalt. Vi giver 960 euro til det formål.

16


En skole, hvor trivsel, samarbejde, pædagogisk udvikling og faglighed prioriteres højt. Vi søger en lærer der kan varetage følgende fag og opgaver i indskolingen.  Kristendom i 2.-6. klasse (med de katolske elever)

  

toratet for Kriminalforsorgen lavede særlige udgangsregler for korsangere i 2005, og siden da har Fangekoret sunget rundt omkring i hele Danmark. Koret kommer også til vor kirke og synger søndag den 22. januar kl. 15.00. Alle er hjertelig velkommen.

Dansk i 1. klasse Engelsk i 1. klasse Klassens tid i 1. kl. Klasselærerfunktion i 1. kl.

Koret vokser hele tiden og nye får mulighed for at komme med ud og synge, når de begynder deres udgangsforløb. Desuden fortsætter de prøveløsladte efter endt afsoning. Man kan få udgange til at synge med, uanset hvor man afsoner. Fangekoret skriver selv deres tekster og sange og fortæller om livet bag tremmerne ved koncerten. Entre 50 kr.

Du kan læse mere om skolen på www.sktknudsskole.dk Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Kontakt skoleleder Tina Kruse på telefon 86137511 for yderligere oplysninger. Ansøgningsfrist: Torsdag den 8. december 2016 kl. 08.00 . Ansøgninger sendes som samlet fil til info@remove-this.sktknudsskole.dk

(p.s. Denne søndag den 22. januar fejres den vietnamesiske messe kl. 12.30.) p. Herbert

Samtaler afholdes sandsynligvis tirsdag den 13. december 2016.

FANGEKORET FRA VRIDSLØSELILLE Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har sunget hver eneste søndag i fængselskirken med Louise Adrian siden 1994. I 2004 kastede de sig ud i at lave en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet fik megen medie-omtale og derefter blev der efterspørgsel efter Fangekoret også på den anden side af tremmerne. Direk17


PAVE FRANS OM KRISTEN ENHED Den 10. november talte pave Frans til deltagerne i plenarmødet i Det pavelige Råd til fremme af Kristen Enhed.

Enhed er IKKE ensretning. De forskellige teologiske, liturgiske, åndelige og kanoniske traditioner er, når de er ægte rodfæstede i den apostolske tradition, en rigdom og ikke en trussel for Kirkens enhed. At søge at undertrykke denne mangfoldighed er at gå imod Helligånden. Hvis vi derimod lader os lede af Ånden, bliver rigdommen, mangfoldigheden, forskellene aldrig til konflikt Det er en økumenisk pligt at respektere den legitime mangfoldighed og at presse på for at overvinde de uforenelige modsætninger med den enhed, som Gud kræver.

Her understregede pave Frans, at enheden blandt kristne er et krav, som udspringer fra det inderste af vort væsen som troende på Jesus Kristus. Vi påkalder enheden, fordi vi påkalder Kristus. Vi vil leve enheden, fordi vi vil følge Kristus og leve hans kærlighed. Det er også vores personlige omvendelse, og omvendelsen i vores fællesskaber, som gør det muligt for os at vokse i indbyrdes fællesskab. Med dette klart for øje er det muligt at bortfiltrere nogle falske modeller for fællesskab, som i virkeligheden ikke fører til enhed – men til dens væsentlige modsætning:

Enheden betyder IKKE, at noget opsuges, forsvinder. De kristnes enhed indebærer ikke, at give afkald på vores egen troshistorie. Den tolererer heller ikke proselytmageri, som også er en gift for den økumeniske vej. I stedet for at se på det, der adskiller os, må vi gøre os klart, hvad rigdommen er i det, som er fælles for os, som den hellige skrift og de store trosbekendelser fra de første økumeniske koncilier. Når vi gør dette, kan vi kristne anerkende hinanden som brødre og søstre, der tror på den ene Herre og Frelser Jesus Kristus, og vi kan arbejde sammen på at eftersøge måden, vi i dag skal adlyde Guds Ord på, – det Ord, som vil, at vi skal blive ét.

Enheden er IKKE frugten af vore menneskelige anstrengelser eller et produkt af kirkeligt diplomati, men den er en gave, der kommer oppefra.

Hvad er da så vores rolle? Vores pligt er det at tage imod denne gave og at gøre den synlig for alle. Derfor kan jeg godt lide at gentage, at enheden skabes, ved at vi går, mens vi går, og at huske på, at når vi går vejen sammen, det vil sige, når vi mødes som brødre og søstre, beder sammen, samarbejder med hinanden i forkyndelsen af Evangeliet og i tjenesten af de mindste – så er vi allerede ét.

Læs hele indlægget på katolsk.dk. Ole Nielsen 18


LITURGISK AFTENSANG nr. 55 - VESPER TIL ADVENT - JUL Søndag den 18. december 2016 kl. 20

Gregoriansk Musik-Davidssalmer/ Chants-Preces/Responses/DismissalThe Lord´s Prayer-Koralmotetter/ Carols-Hymner med descantstemmer og mindre værker, bl.a. "Joys Seven".

Vor Frue Kirkes Kantori, som her i november fyldte 37 år, og som har eksisteret ubrudt i alle år, synger endnu engang LITURGISK AFTENSANG i kirken og fylder det høje smukke kirkerum med liturgisk og klangfuld kormusik a cappella og med orgelledsagelse. Som altid til alle koncerter, bl.a. de to her i kirken, søndag før Sct. Hans og søndag før Jul, er konceptet AFTENSANG-VESPER - formet som en "SERVICE" i England.

Solister: Sanne Kolman, Camilla Button, Dace Eglite, Susanne Cecilie Nielsen og Matthias von Niessen. Organist: Jonas Hellesøe Nielsen Lektor: Hans Christian Christensen Korleder: Olav K. Jepsen Dørene åbnes kl. 19.30

19


DEN KALDÆISKE MENIGHED

ADRESSER

Skt. Nikolaj Kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aarhus C. PRÆST: P. Moshe Faris Toma Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C. Tlf.: 86 18 86 81. E-mail: faris_toma@yahoo.com MENIGHEDENS REPRÆSENTANT: Osama Jacku E-mail: jacku@hotmail.com

SOGNEKONTOR Ryesgade 26, 8000 Aarhus C. Tlf. 87 30 70 40 - Fax 86 19 45 81 Web: www.katolsk-aarhus.dk Facebook: facebook.com/Katolskvorfrue Konto: 100 3524 / reg.nr. 7110

SKT. JOSEPH SØSTRENE

SOGNESEKRETÆR:

Ryesgade 28, 4. th, 8000 Aarhus C. Sr. Bernardine Bröckers, CSJ. Tlf. 51 46 33 73. Sr. Helene Peerenboom, CSJ. Tlf. 51 34 76 66. Sr. Angela Rammé, CSJ. Tlf. 21 77 00 54. E-mail: angelacsj@yahoo.de

Marcin Skjøth-Jarecki. Email: kontor@katolsk-aarhus.dk

REGNSKABSFØRER: Filip Lykke. Email: fl@katolsk-aarhus.dk

CARITAS AARHUS-GRUPPEN

KONTORTID Mandag–onsdag: Torsdag: Fredag:

Michael A. D. Møller Tlf. 27 77 13 29 E-mail: madm@get2net.dk

Kl. 10:00 – 13:00. Kl. 15:00 – 18:00. Kl. 10:00 – 13:00.

KATOLSK INFOBUTIK Ryesgade 28, 8000 Aarhus C. Tlf. 87 30 70 55 E-mail: kat-infobutik@mail.dk Web: www.katolskinfobutik.dk. ÅBNINGSTIDER: Mandag–fredag: Kl. 13:00 – 17.30. Lørdag: Kl. 11:00 – 14:00. Leder: Daniel Fruelund.

PRÆSTER P. Herbert Krawczyk, SJ. Tlf. 87 30 70 42. E-mail: herbert@katolsk-aarhus.dk P. Adolf Meister, SJ. Tlf. 87 30 70 41 E-mail: meister@katolsk-aarhus.dk P. Krzysztof (Kris) Augustyniak, SJ. Tlf. 87 30 70 44 E-mail: kaugustynsj@gmail.com P. The Ngoc Nguyen, SJ. Tlf. 87 30 70 43 E-mail: ngocthe@jesuits.net

SKT. KNUDS SKOLE Ryesgade 24, 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 75 11. Web: www.sktknudsskole.dk SKOLELEDER: Tina Kruse VICESKOLELEDER: Jens Degn. SERVICELEDER: Thomas G. Laursen. Tlf. 40 58 81 06.

MENIGHEDSRÅD FORMAND:

Michael A. D. Møller. Tlf. 27 77 13 29 E-mail: madm@get2net.dk. NÆSTFORMAND: Gabriella Skjøth-Jarecki. Tlf. 30 23 84 63 E-mail: gabskj@gmail.com

UNGE & ÆLDRE MINISTRANTGRUPPEN KONTAKT:

Victor Johannesen. Tlf. 60 21 85 21. E-mail: hejhongogvictor@gmail.com.

20


KATOLSK UNGDOMS KLUB (KUK) TID: Efter sogneundervisning, STED: Ryesgade 22, 3. sal. KONTAKT: Christian Hansen.

SKT. THOMAS FÆLLESSKAB

kl. 14-16.

TID:

Onsdag kl. 18:00 (Messe). Undtagen 1. onsdag: - Tilbedelse kl. 18:00 i Niels Steensens kapel. - Helbredelsesmesse kl. 19:00 i kirken. STED: Niels Steensens kapel. KONTAKT: p. Herbert Krawczyk, SJ & Jan Zieleskiewicz.

Tlf. 50 58 79 90. E-mail: christian.hansen.7798574@ facebook.com

LOKALFORENINGEN UNDER DUK (DANMARKS UNGE KATOLIKKER) KONTAKT:

Lukas Bølling Nordentoft. Tlf. 53 63 06 95. E-mail: lukasbnordentoft@gmail.com

TRO, BØN OG LIV (SPANSK) TID: 2. søndag kl. 13:00-16:30. STED: Bibliotek, 1. sal. KONTAKT: Pilar Cobos.

MOUNT TABOR (INTERNATIONALE STUDERENDE)

Tlf. 22 26 41 36.

TID:

Messe, tirsdag kl. 19. Derefter er der samvær eller oplæg. STED: Messe i kirken. WEB: www.mtabor.org KONTAKT: p. Kris Augustyniak, SJ.

BIBEL- OG MEDITATIONSGRUPPE (VIETNAMESISK) TID: 2. & 4. lørdag kl. 9:30-11:30. STED: Bibliotek, 1. sal. KONTAKT: p. The Ngoc Nguyen, SJ.

SKT. KNUDS SENIORKLUB TID: 2. & 4. tirsdag kl. 14:30. STED: Menighedssalen. KONTAKT: Lene Blixenkrone-Møller,

KATEKESE & STUDIEGRUPPER SOGNEUNDERVISNING

Maria

TID: Se kalenderen. STED: Starter i kirken kl. 10. KONTAKT: p. Herbert Krawczyk,

Capitani & Mara Jajcevic.

SJ, Betina Bølling & Henriette Clausen.

BØN & SPIRITUALITET

1. KOMMUNIONSUNDERVISNING

IGNATIANSK SPIRITUALITET

TID: Sogneundervisning. Se STED: Starter i kirken kl. 10. KONTAKT: Betina Bølling.

TID: Torsdag kl. 18:00. STED: Niels Steensens kapel, 1. sal. KONTAKT: p. Kris Augustyniak, SJ.

Tlf. 26 63 09 28. E-mail: Betina@dadlnet.dk.

BILLEDMEDITATION TID: 2. & 4. mandag kl. 19-20. STED: Peter Faber Læsesal, 3. sal. KONTAKT: p. Adolf Meister, SJ.

FIRMELSESUNDERVISNING TID: Sogneundervisning. Se kalenderen. STED: Starter i kirken kl. 10. KONTAKT: Henriette Clausen.

DEN FRANCISKANSKE SEKULARORDEN TID: Som regel 3. mandag kl. STED: Kirken. WEB: www.franciskansk.dk KONTAKT: Gilda Suarez

kalenderen.

Tlf. 25 85 17 89. E-mail: henrietteclausen@gmail.com. 18:00.

DEN GODE HYRDE TID: Sogneundervisning. Se kalenderen. STED: Skt. Knuds Skoles anneks. KONTAKT: Ela Orlowska (Tlf. 20 52 11 99)

Tlf. 23 74 19 40. E-mail: gilda@franciskansk.dk.

& Gisela Eliasen (Tlf. 41 29 10 38).

21


MUSIK & KUNST

KONVERTITUNDERVISNING TID: Torsdag kl. 19:00-21:00. STED: Biblioteket, 1. sal. KONTAKT: Sr. Angela Rammé,

VOR FRUE KIRKES KANTORI KONTAKT:

Olav K. Jepsen. Tlf. 31 31 00 48. E-mail: olavkjepsen31@gmail.com

CSJ.

Tlf. 21 77 00 54. E-mail: angelacsj@yahoo.de.

JUNIORKOR (8 ÅR+)

BIBELSTUDIEGRUPPE

TID:

Forventes genstartet efter nytår. Mere information om koret vil blive annonceret når der er nyt herom. STED: Menighedssalen. KONTAKT: Nadege S. Uwamahoro. Tlf. 42 32 24 92. E-mail: natchsandrine@yahoo.dk.

TID: Fredag kl. 18:45-20:30. STED: Biblioteket, 1. sal. KONTAKT: H. C. Christensen (Tlf.

28 74 39 81) & Isabella Kyle (Tlf. 61 67 29 77).

BØRNE– & FAMILIEGRUPPER FAMILIEGRUPPE (ENGELSK) TID: Se kalenderen. STED: Niels Steensens kapel. KONTAKT: p. Kris Augustyniak,

ENGLISH CATHOLIC CHOIR TID:

Der øves lørdag aften kl. 17:00, og synges efterfølgende til den engelske messe kl. 18:30. STED: Kirken. KONTAKT: Karolina Kamola

SJ.

BØRNEGRUPPE (POLSK) TID: Fredag kl. 17:00. STED: Skt. Knuds Skole. KONTAKT: Ela Snopek.

GALLERI VED KIRKEN ÅBNINGSTID:

Mandag, Onsdag & Fredag Kl. 14:00-17:30. STED: Menighedssalen. WEB: www.galleri.vedkirken.dk KONTAKT: p. Adolf Meister, SJ. & Mogens Jørgensen. Tlf. 87 30 70 50.

Tlf. 22 40 74 26.

BØRNEGRUPPE (SPANSK) TID: Lørdag kl. 10:30. STED: Skt. Knuds Skole. KONTAKT: Vanesa Sanchez

Gujardo.

BØRNEGRUPPE (VIETNAMESISK) TID: 2. & 4. søndag kl. STED: Bibliotek, 1. sal. KONTAKT: Thanh Thuy.

KUNSTKREDS VED KIRKEN KONTAKT:

Kirsten S. Larsen. Tlf. 29 82 73 31.

10:30-12:30.

HUSK AT DU KAN DONERE TIL KOLLEKTERNE OM SØNDAGEN ENTEN VIA MOBILEPAY ELLER SWIPP PÅ TLF.NR.

87 30 70 59 22


MESSETIDER

KALDÆISK (SKT. NIKOLAJ KIRKE)

SØNDAGE

PINDSTRUP

2. & 4. søndag

Kl. 8:00, 10:00 (Højmesse) & 17:00.

1. & 3. søndag

HVERDAGE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

3. lørdag

EUKARISTISK TILBEDELSE Fredag kl. 17:00-17:50 (i kirken). 1. onsdag kl. 18:00-19:00 (i Niels Steensens kapel), ved Skt. Thomas Fællesskabet.

ENGELSK

SKRIFTEMÅL

kl. 18:30. kl. 19:00.

1. fredag kl. 17:00-17:50. Lejlighedsvis øvrige fredage samme tid, eller efter aftale med præsterne.

POLSK 1. & 3. søndag

kl. 14:00.

JESU HJERTE MESSE 1. fredag

VIETNAMESISK 2. & 4. søndag Fredag

kl. 14:00. kl. 14:30.

2. fredag

kl. 18:00

VESPER

kl. 14:00.

Tirsdag efter messen kl. 16:30.

RUMÆNSK (NIELS STEENSENS KAPEL) 1. & 3. søndag

kl. 18:00

MESSE FOR FRED & FORSONING

SPANSK 4. lørdag

kl. 14:00.

LITURGISKE AKTIVITETER

kl. 8:00.

Lørdag (Søndagsmesse) Tirsdag (Mount Tabor)

kl. 10:30.

SAMSØ (I KOLBY KIRKE)

kl. 18:00. kl. 16:30. kl. 8:00 kl. 18:00 (Skt. Thomas) kl. 11:00. kl. 18:00 kl. 8:00.

SKOLEMESSE Tirsdag

kl. 12:00.

ROSENKRANS

kl. 16:00

Fredag efter messen kl. 18:00, på polsk & dansk.

OM SOGNEBLADET:

”Den Katolske Kirke: Aarhus-området” udgives 4 gange om året og udsendes via mail samt i et trykt oplag på 600 stk. TRYKKERI: Lavpristrykkeriet. UDGIVER: Den katolske menighed i Aarhus. REDAKTØR: Ole Nielsen (ole@danuela.dk). LAYOUT / ASSISTENT: Gilda Suarez de Nielsen. FORSIDEBILLEDE: Sten malet af Helle Steengaard Olsen, Gl. Ry. HJEMMESIDE: Bladet kan også læses på kirkens hjemmeside: WWW.KATOLSK-AARHUS.DK. FACEBOOK: Du kan også finde os på: WWW.FACEBOOK.COM/KATOLSKVORFRUE. DEADLINE for næste nummer (MARTS—MAJ, 2017) er FREDAG D. 10. FEBRUAR. NB! Materiale som ønskes i næste nummer af sognebladet bedes sendt til redaktøren.

23


Jeg længes efter dig, Herre, jeg stoler på dig, min Gud. Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke mine fjender frydes over mig Du folk på Zion, se, Herren vil komme for at frelse folkene. Herren vil lade sin herlige røst lyde til glæde for jeres hjerter. Glæd jer altid i Herren; jeg siger atter: Glæd jer! Lad det dryppe fra oven, himmel, lad retfærd strømme ned fra skyerne! Jorden skal åbne sig, Frelseren gro frem. Fat mod, fat mod mit folk, snart kommer din frelse. Jeg vil frelse dig, frygt ikke, for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din forløser.

(fra indgangsvers 1.-4. søndag i advent samt Rorate cæli) 24

Sogneblad dec16 feb17  

Sogneblad for den katolske menighed i aarhus og område

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you