Page 1

STATUT PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w TARNOBRZEGU

„Młodzież potrzebuje wzorów i przykładów, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Nauczyciel to przyjaciel, wierny towarzysz i sprzymierzeniec w młodzieżowej walce, pomagający budować fundamenty pod przyszłe życie. Cieszy mnie fakt, że w Polsce powstaje coraz więcej szkół katolickich. Jest to znakiem, że Kościół jest obecny w sposób konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać i stwarzać takie wartości, aby we wspólnocie z całym szkolnictwem w Polsce mogły przysłużyć się wspólnemu dobru społeczeństwa.”

Jan Paweł II Rozdział I Informacje ogólne §1 Nazwa i organ prowadzący

1. Szkoła posiada nazwę: Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, i jej nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 2. Szkoła ma siedzibę w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 4 b . 3. Organem prowadzącym szkołę i jej właścicielem jest Parafia Kościoła Rzymsko Katolickiego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu ul. Konstytucji 3 Maja 11, reprezentowana każdorazowego przez proboszcza parafii. 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 5. Organ prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień umowy między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Konkordat) dotyczących charakteru wychowawczego szkoły. §2 Tryb kształcenia

1. Szkoła jest trzyletnim gimnazjum dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej. 2. Cykl kształcenia w szkole jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. §3 Katolicki charakter szkoły

1. Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego. 2. Nauczanie i wychowanie w szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki. 3. Szkoła realizuje program wychowawczy oparty na systemie prewencyjnym wynikającym z nauczania papieża Jana Pawła II, w którym wszyscy pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowawczym.


4. Cele i zadania statutowe szkoły oparte są na religii katolickiej i pozostają w bezpośrednim związku z religią oraz jej etosem, który jest obowiązujący w nauczaniu, wychowaniu i stosowanych metodach profilaktyki. §4 Publiczny charakter

1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest: 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu, 3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, 2. Szkoła może przyjmować uczniów niepełnosprawnych, tworząc klasy integracyjne. 3. Szkoła, której charakter wychowawczy określa §. 3, jest dostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) ją wybierają dla swoich dzieci i akceptują jej Statut. W szczególności dostępna jest dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dla których charakter wychowawczy szkoły stanowi płaszczyznę współdziałania z rodziną. 4. Wspierając młodzież uboższą materialnie, szkoła posiada także charakter charytatywny.

Rozdział II Cele i zadania szkoły §5 Cele szkoły

1.

2. 3.

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu jest szkołą: 1) otwartą na potrzeby młodzieży 2) ogólnodostępną 3) stawiającą młodego człowieka w centrum procesu wychowawczego 4) tworzącą wspólnotę uczniów w duchu rodzinnym, w której wychowawcy i nauczyciele są aktywnie obecni wśród młodzieży i uczestniczą w rozwoju jej zainteresowań 5) ewangelizacji i ewangelizującą, w której z należytym szacunkiem śledzi się rozwój młodego człowieka oraz pomaga mu spotkać i doświadczyć żywej obecności Boga 6) wychowującą młodych „na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”. Celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania i opieki. Szkoła – wspierając rodziców w wychowaniu dzieci – pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie. Wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy. §6

Podstawowe wartości

Cele i zadania, o których mowa w art. 7, szkoła realizuje przyjmując za podstawę zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają charakteryzować proces wychowawczy opisany szczegółowo w programie wychowawczym


i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły, w szczególności przykład dawany uczniom przez nauczycieli i wychowawców. §7 Zadania dydaktyczne szkoły

1. 2.

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla gimnazjum w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie. Realizując ustawowe cele i zadania, szkoła: 1) kształci zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi programami nauczania 2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na poziomie gimnazjum 3) przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji. §8

Zadania wychowawcze szkoły

4.

Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum - szkoła w szczególności: 1) wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody 2) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby 3) stwarza warunki formacji chrześcijańskiej i organizuje wsparcie w tym zakresie. Szkoła posługuje się wypracowanym programem wychowawczym, spójnym z programem profilaktyki i opracowywanym corocznie planem wychowawczym wspólnie z radą rodziców. Zmiany w programie wychowawczym uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Szkoła zatrudnia pedagogów szkolnych.

5.

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1.

2. 3.

1) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką wychowawczą młodzieży, jak: rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów sprawiających trudności wychowawcze, udzielanie pomocy i porad uczniom oraz ich rodzicom, 2) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej nad uczniami wymagającymi takiej formy pomocy, 3) organizowanie opieki oraz pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, 4) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i stawianie odpowiednich wniosków, 5) bieżąca współpraca z organami Szkoły, wychowawcami klas i nauczycielami, rodzicami, poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi problemami wychowania i opieki młodzieży. 6) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej.

§9 Zadania opiekuńcze i wspierające

1.

Szkoła służy uczniom i ich rodzicom pomocą w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa poprzez organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. Zajęcia realizuje pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą klasy i we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną a w razie konieczności z odpowiednią poradnią specjalistyczną lub innymi powołanymi do tego instytucjami.


2.

3.

4. 5. 6.

Realizując zadania w zakresie opieki i wsparcia, szkoła: 1) udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego 2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości 3) zapewnia uczniom potrzebującym pomocy wsparcie, a uczniom uzdolnionym rozwój, uwzględniając posiadane możliwości 4) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych i wspiera działania wychowawcze rodziny. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych i dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych. Szkoła posługuje się wypracowanym programem profilaktyki, spójnym z programem wychowawczym i opracowywanym corocznie planem profilaktyki. Zmiany w programie profilaktyki uchwala rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Szkoła nie zapewnia dowożenia uczniów. § 10

Środowisko wychowawcze

1. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież i rodzice (opiekunowie prawni). 2. Szkoła zapewnia współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych. 3. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Rozdział III Organa szkoły §11 1.

2.

3. 4. 5.

Organami szkoły są: 1) dyrektor 2) rada pedagogiczna 3) samorząd uczniowski 4) rada rodziców. Organa szkoły w porozumieniu z dyrektorem działają według własnych kompetencji i współdziałają ze sobą w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznowychowawczego. Sprawy sporne, dotyczące organów szkoły, rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.

§ 12 1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 50-53, art. 54 ust. 1-6 i 8 oraz art. 55 i 56 ustawy o systemie oświaty. 2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów, o których mowa w przepisach przytoczonych w ust. 1. § 13 Dyrektor szkoły


1. 2.

3.

4.

5. 6.

Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo–wychowawczej. Dyrektor w szczególności: 1) odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 2) sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 36, ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty 3) przewodniczy radzie pedagogicznej 4) przygotowuje program dydaktyczno–wychowawczy i przedkłada go do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną 5) odpowiada za realizację programu dydaktyczno–wychowawczego szkoły 6) przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie 7) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju 8) zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając jej charakter i zadania statutowe 9) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ich formację, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły oraz jej charakter 10) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 11) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców 12) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem szkoły 13) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez organa szkoły 14) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego 15) odpowiada za dokumentację szkoły 16) realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły. 16 a) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 16 b) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową i uzgodnione z charakterem wychowawczym szkoły, 16 c) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach. Dyrektor szkoły uzgadnia nowelizację Statutu szkoły, przygotowany przez radę pedagogiczną – przed jego uchwaleniem – z organem prowadzącym.

§ 13 a 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby oraz akceptację zasad wiary i moralności katolickiej i poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.


2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1, zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu doskonalenia nauczycieli zatrudnianych w szkole, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania. 3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała: 1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki, 2) właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły. § 14 Rada Pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w celu wzmożenia działalności statutowej szkoły. 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły. 4. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 5. Nadzwyczajne posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 4) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 7. Rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki. Przed ustaleniem, o którym mowa, programy winny być pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący. 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych 2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień resortowych 3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych 9. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu. 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Posiedzenia rady są protokołowane. § 15 Samorząd uczniowski

1. 2.

3.

W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który jest zatwierdzany przez dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. Przedstawiciele samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Roczny plan działań samorządu musi być uprzednio przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania jego akceptacji.


4. 5.

Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie: 1) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania 2) mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu 3) współuczestniczyli w organizacji życia szkoły, która zapewni im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień 4) mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, sportowej i formacyjnej. § 16

Rada rodziców

1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. 2. Zasady wybierania i działania rady rodziców określa regulamin, który zatwierdza dyrektor szkoły. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 3. Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym działania szkoły. 4. Rada rodziców współdziała z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną. 5. Rada rodziców nie posiada uprawnień zapisanych w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty. 6. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, a także w celu organizowania pomocy uczniom potrzebującym. § 17 Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły 2) zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów 3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły 2) współpracy ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci 3) uczestniczenia w organizowanych dla nich spotkaniach. § 18 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 2. Do stałych form współdziałania należą: 1) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami klasy, nauczycielami i dyrekcją szkoły w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia; inicjatorem spotkań mogą być rodzice, wychowawca klasy, nauczyciele, dyrekcja szkoły, 2) spotkania ogółu rodziców klasy z wychowawcą, dyrekcją szkoły w celu zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie, wewnątrz szkolnym systemem oceniania, a także wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i postępów uczniów. Spotkania takie odbywają się przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. 3. Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. § 19


1. Współdziałanie organów szkoły polega na: 1) zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem szkoły i regulaminami działania, 2) bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, 3) wzajemnym opiniowaniu lub uzgadnianiu podejmowanych działań w przypadkach, które określają: ustawa o systemie oświaty, niniejszy statut i regulaminy poszczególnych organów. 2. Dyrektor szkoły współpracuje z organami szkoły, przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków. 3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły. § 20 Stowarzyszenia i organizacje

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cele statutowe są zgodne z charakterem i profilem wychowawczym szkoły. Zgodę na podjęcie działalności wyraża i określa warunki tej działalności dyrektor.

Rozdział IV Organizacja pracy szkoły § 21 Czas pracy

1. Szkoła funkcjonuje w systemie dwusemestralnym. Pierwszy semestr trwa do 31 stycznia każdego roku, drugi semestr – do dnia zakończenia zajęć szkolnych w każdym roku szkolnym. 2. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut. 3. Jednostka pracy w bibliotece trwa 60 min. § 22 Organizacja zespołów

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. 2. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych. 3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w ust. 2, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły. § 23 Formy pracy


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Szkoła może wprowadzać i realizować innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków pozabudżetowych szkoły. Zajęcia wykraczające poza ramowy program nauczania mogą być odpłatne. § 24

Arkusz organizacji szkoły

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach. 2. Arkusz zawiera: 1) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze 2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych 3) liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich - określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i poinformowaniu Kuratora Oświaty, dyrektor szkoły może ogłosić dzień wolny od zajęć szkolnych z klauzulą obowiązku odpracowania go. § 25 Pomieszczenia do dyspozycji uczniów

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem 2) biblioteki 3) zespołu pomieszczeń i urządzeń sportowych 4) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych 5) kaplicy szkolnej 6) szatni. § 26 Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą zaspokajaniu potrzeb dydaktyczno-wychowawczych i szerzeniu wiedzy popularnonaukowej wśród uczniów. 2. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do rozkładu zajęć dydaktycznych w szkole, umożliwiając korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w trakcie zajęć, przerw śródlekcyjnych, jak również po zakończeniu lekcji. 3. Jednostka czasu pracy w bibliotece wynosi 60 min. § 27 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.


2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice na warunkach, które określa regulamin biblioteki. 3. Do zadań biblioteki szkolnej należy przede wszystkim: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę 3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 4) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 4. Zadania nauczyciela- bibliotekarza: 1) w zakresie pracy pedagogicznej: a) udostępnienie zbiorów bibliotecznych, b) rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów przez poradnictwo, pomoc w doborze lektury, indywidualne rozmowy, c) przygotowanie czytelnicze i informacyjne uczniów na lekcjach i zajęciach bibliotecznych zgodnie z programem “Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”, d) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książkach, e) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w zakresie czytelnictwa uczniów struktury zbiorów, informacji o nowościach i przygotowaniu materiałów na lekcje, f) organizacja własnego warsztatu pracy, 2) W zakresie pracy organizacyjnej: a) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów b) selekcja zbiorów, c) konserwacja zbiorów, d) organizacja warsztatu informacyjnego, e) organizacja udostępniania zbiorów, f) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna. 5. W realizacji zadań statutowych biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 6. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 1) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym przedmiotem, 2) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 3) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych, 4) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych, 5) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, videoteka, księgozbiór podręczny), 6) dostęp do Internetu 7) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów i nauczycieli. 7. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez: 1) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki, 2) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży, 3) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły (statut, program wychowawczy, programy profilaktyczne). 8. Rodzice mają możliwość materialnego i merytorycznego wspierania działalności biblioteki. 9. Biblioteka szkolna w stosunku do uczniów pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, opiekuńczą i kulturalno-rekreacyjną poprzez: 1) rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami,


2) stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania, 3) przygotowanie uczniów do samokształcenia, 4) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, 5) realizację programu edukacji czytelniczej i medialnej, 6) działalność informacyjną, 7) stwarzanie warunków do odbywania w czytelni różnych form zajęć szkolnych, 8) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, 9) rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poziomu ich kompetencji czytelniczych, 10) poradnictwo w doborze lektur, 11) działalność młodzieżowego aktywu biblioteki, 12) udział biblioteki w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły, 13) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów 10. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje: 1) koordynację dni i godzin otwarcia bibliotek, najbardziej dogodnych dla wspólnych czytelników, 2) organizowanie wycieczek uczniów do bibliotek poza szkolnych, 3) koordynację gromadzenia zbiorów i działalności informacyjnej, 4) wypożyczenia międzybiblioteczne dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem innych bibliotek. 11. Biblioteka szkolna prowadzi następującą dokumentację: 1) księgi inwentarzowe książek i czasopism, 2) inwentarz podręczników szkolnych i broszur, w tym programów nauczania, 3) rejestr ubytków, 4) dowody wpływów. § 28 Nauczyciel a profil szkoły

1. Nauczyciel realizuje podstawowe zadania szkoły zgodnie z jej charakterem, określone w Statucie. 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią. 3. Każdy nauczyciel jest wychowawcą w rozumieniu ust. 2. § 29 Odpowiedzialność nauczyciela

1. Nauczyciel, wypełniając zadania statutowe szkoły, ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy; 2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy; 3) odpowiedzialne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem; 4) poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; 5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów; 6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią; 7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami); 8) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów; 9) mienie szkoły; 10) osobiste doskonalenie zawodowe i formację.


§ 30 Obowiązki nauczyciela

1. Obowiązkiem nauczyciela jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych oraz uczestniczenie w spotkaniach o charakterze religijnym, przewidzianych w rocznym planie pracy. 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z zadaniami statutowymi szkoły. 3. Nauczyciel szkoły w szczególności: 1) realizuje podstawowe jej zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły 2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju. 4. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Dlatego nauczyciel może: 1) tworzyć program autorski 2) zgłaszać projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych. § 31 Wychowawca klasy

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków 2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka 3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła 4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału 5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno–wychowawczych 6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego oraz dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania. 3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy - spójne z programem wychowawczym szkoły. 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo–wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy pedagoga szkolnego lub specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły. § 32 Zespoły nauczycielskie

1. W celu wykonania określonych zadań mogą być powoływane nauczycielskie zespoły: 1) klasowe 2) wychowawcze 3) przedmiotowe 4) problemowo-zadaniowe. 2. Zespół powołuje i odwołuje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej. Zespół kieruje się wypracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły regulaminem. 3. Zadaniem zespołu klasowego jest przygotowanie projektu: 1) zestawu programów nauczania dla danej klasy 2) wyboru podręczników 4. Wychowawcy klas pracują w stałym zespole wychowawczym. Jego zadaniem jest: 1) troska o współdziałanie wychowawców i klas 2) rozwiązywanie szkolnych lub klasowych problemów


5.

3) przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły projektu programu wychowawczego oraz spójnego z nim projektu programu profilaktyki. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 1) ustalenie programów nauczania 2) dokonanie wyboru podręczników 3) opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów. § 33

Ocena pracy nauczyciela

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu. 2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań, zapisanych w prawie oświatowym i w Statucie szkoły, w tym pracy bezpośrednio z uczniami oraz pracy na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów. 3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, organu nadzoru lub organu prowadzącego. § 34 Wspólnota wychowawczo-duszpasterska

1. 2.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) tworzą wspólnotę wychowawczo-duszpasterską szkoły. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, mają obowiązek przykładem życia i pracą ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej. § 35

Pracownicy – zatrudnianie i zwalnianie

1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera, zatrudnia i zwalnia dyrektor – zgodnie z regulaminami pracy i wynagradzania obowiązującymi w szkole. 2. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie (por. art. 183b §4 Kodeksu Pracy). 3. Kryterium, zapisane w art. 4 ust. 4, obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela w związku z art. 6 Karty Nauczyciela. 4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2, przywołane także w obowiązujących w szkole regulaminach pracy i wynagradzania.

Rozdział V Zasady przyjmowania uczniów § 36 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

1. 2. 3. 4.

Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Tarnobrzegu jest wynik postępowania procedury kwalifikacyjnej. Procedurę kwalifikacyjną określa dyrektor szkoły. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Tarnobrzegu z chwilą rozpoczęcia nauki.


§ 37 Zasady przyjęcia do klasy programowo wyższej

1.

2.

3.

4.

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł 2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego, wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych, realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może: 1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego 2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole 3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

§ 38 Nabycie statusu ucznia

1. 2.

skreślony skreślony

Rozdział VI Uczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu § 39 Prawa ucznia

1.

Uczniowie mają prawo do: 1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki 2) życzliwego i podmiotowego traktowania 3) znajomości programu edukacyjnego szkoły 4) sprawiedliwej i jawnej oceny pracy 5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 7) otrzymania pomocy w przypadku trudności 8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim 9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych 10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące JST. § 40


Obowiązki ucznia

Uczniowie mają obowiązek: 1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły 2) usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły 3) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne 4) uczestniczenia w porannej modlitwie 5) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych 6) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły 7) poszanowania godności koleżanek i kolegów oraz innych osób 8) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój 9) godnego reprezentowania szkoły 10) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 11) troski o własny wygląd 12) nieangażowania się w różnego typu subkultury i mody, które nie znajdują akceptacji na terenie szkoły jako sprzeczne z jej duchem 13) noszenia obowiązującego stroju szkolnego 14) zmiany obuwia. 2. Schludny wygląd ucznia to: 1) zadbana fryzura a) chłopcy krótko i równomiernie ostrzyżeni z naturalnym kolorem włosów b) dziewczęta z naturalnym układem i kolorem włosów 2) brak ozdób w formie tatuaży 3) paznokcie krótko obcięte, niemalowane. 3. Akceptowane jest noszenie 1) skromnej biżuterii 2) przez dziewczęta krótkich kolczyków, umieszczonych wyłącznie pojedynczo na płatku usznym. 4. W czasie pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, elektronicznych aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP3. 1.

§ 41 Mundurek szkolny

1.Ustalony w szkole jednolity strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy. W szczególności strój: 1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności, 2) jednoczy wspólnotę uczniów, 3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych, strój galowy pomaga w okazaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji i okoliczności. § 42 Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez JST.

Rozdział VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


§ 43 ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 2) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców, 3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania. 4. Ocenianie pełni funkcję:+ 1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb), 2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu). 5. Przedmiotem oceny jest: 1) zakres opanowanych wiadomości, 2) rozumienie materiału naukowego, 3) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 4) kultura przekazywania wiadomości. 6. Oceny dzielą się na: 1) bieżące (cząstkowe), 2) klasyfikacyjne śródroczne, 3) klasyfikacyjne końcoworoczne, i ustalone są w stopniach według skali określonej w WSO. 7. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się wg następującej skali: L.p.

Ocena słownie

Ocena cyfrowa

Skrót

1

celujący

6

cel

2

bardzo dobry

5

bdb

3

dobry

4

db

4

dostateczny

3

dst


5

dopuszczający

2

dop

6

niedostateczny

1

ndst

8. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną uwzględniającą w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom, wystawia się według następującej skali:

Skrót

1

Ocena słownie wzorowe

2

bardzo dobre

bdb

3

dobre

db

4

poprawne

popr

5

nieodpowiednie

ndp

6

naganne

nag

L.p.

wz

9. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen: 1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu, 2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu, 3) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu, 4) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej. 10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, 1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, 2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

§ 44 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.


3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania: 1) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej, 2) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, c) lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, b) oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte na podstawie programowej, b) oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, b) oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b) oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 6. Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 7. Ocenę „wzorowe” - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny i jego zachowanie może służyć jako wzór innym uczniom.


8. Ocenę „bardzo dobre” - otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny. 9. Ocenę „dobre” - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny, zachowuje się poprawnie, rzadko popełnia drobne uchybienia. 10. Ocenę „poprawne” – otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny, zachowuje się poprawnie, popełnia drobne uchybienia, jednak jego zachowanie nie budzi większych zastrzeżeń. 11. Ocenę „nieodpowiednie” - otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny, narusza obowiązujące normy zachowania szkolnego ale praca nad sobą oraz oddziaływania wychowawcze nauczycieli przynoszą pozytywne zmiany. 12. Ocenę „naganne” - otrzymuje uczeń, który rzadko spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny, popełnia rażące uchybienia, postępowanie jego bywa szkodliwe dla otoczenia, a zastosowane wspólnie przez nauczycieli, kolegów i rodziców zabiegi nie odnoszą skutku. 13. Uczeń, który opuścił 6 godzin i nie usprawiedliwił ich, nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż dobra. 14. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrazić własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów. Tak ustalona ocena z zachowania jest oceną ostateczną. § 45 1. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 1) odpowiedź ustna, 2) dyskusja, 3) zadanie domowe, 4) wypracowanie, 5) sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut), 6) praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 7) praca klasowa (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 8) test, 9) referat, 10) praca w grupach, 11) praca samodzielna, 12) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp., 13) testowanie sprawności fizycznej, 14) pokaz, 15) prezentacje indywidualne i grupowe, 16) wytwory pracy własnej ucznia, 17) obserwacja ucznia, 18) rozmowa z uczniem, 19) sprawdzian wykonania pracy domowej, 20) aktywność na zajęciach. 2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów. 1) Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: a) obiektywizm, b) indywidualizacja, c) konsekwencja, d) systematyczność, e) jawność. 2) Prace klasowe zapowiedziane, co najmniej na tydzień wcześniej.


3) Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji. 4) Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi. 5) Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany. 6) Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni. 7) Uczeń może być w semestrze 1 raz nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. 8) Zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 9) Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu. 10) W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy 2 - tygodniowy „okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych). 11) Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, końcoworoczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych. 3. Częstotliwość sprawdzania: 1) Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi). 2) Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (z zastrzeżeniem, że prace z j. polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu). 3) Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze. 4) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). 4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów: 1) Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 2) Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zdania domowe. 3) Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela. 4) Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni. 5) Uczeń ma prawo również poprawiać cząstkową ocenę niedostateczną i każdą inną. 6) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 7) Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji. 8) Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce. 5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów: 1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału jeden dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 2) Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+”, „-„Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie, jak: a) data, b) forma oceniania. 3) Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające - kolorem zielonym. Inne oceny kolorem czarnym (niebieskim).


4) Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 5) W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem. 6) W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. § 46 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 3 razy w roku szkolnym. 6. Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele mają obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Informację o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika lekcyjnego. Wychowawca klasy przekazuje ją rodzicom poprzez wpis do jednego z zeszytów przedmiotowych. Uczeń w obecności klasy potwierdza odbiór informacji i jest odpowiedzialny za jej przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom). Rodzice (prawni opiekunowie) własnoręcznym podpisem potwierdzają przyjęcie wiadomości. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu przekazywania informacji o zagrożeniach, wychowawca ma obowiązek przekazać wiadomość listem poleconym. 7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy obowiązani są poinformować ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego stopniach końcowo rocznych (semestralnych), a także o ocenie klasyfikacyjnej zachowania . 8. Na jeden dzień przed końcowo rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele mają obowiązek wpisać do dziennika lekcyjnego oceny końcowe z wszystkich przedmiotów. 9. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności). 10. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny. § 47 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 1) śródroczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem śródrocznych zajęć edukacyjnych,, 2) końcoworoczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.


2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły, oraz oceny zachowania. 3. Klasyfikowanie końcowo roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania. 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania - wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów. 5. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną. 6. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcowo roczne ustala się w stopniach wg skali określonej w WSO. 7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne (semestralne) i końcowo roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowo roczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 9. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 12. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistyczne zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego z zastrzeżeniem ust.14. 13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 15. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 16. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 17. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący indywidualny tok lub program nauki, 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 3) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego, 4) pobierający naukę języka obcego poza szkołą. 19. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym


okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora. 20. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki. 21. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel - egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 22. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 1) skład komisji, 2) termin egzaminu 3) pytania egzaminacyjne, 4) wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę. 5) pisemne odpowiedzi. 23. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły. 24. Do przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 1) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator, 3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji. 25. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego przedmiotu z tej lub innej szkoły (za zgodą dyrektora tej szkoły). 26. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z kryteriami lub przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 27. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z kryteriami lub przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 28. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 30 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 29. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, f) przedstawiciel rady rodziców.


30. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 30 pkt 1, lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 31. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 32. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 33. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 34. Przepisy ust. 29 do ust. 35 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 48 1. Uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji zyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym).Za wyjątkowe przypadki uznaje się np.: chorobę.” 3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, elementów informatyki (techniki), oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,


b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 7. Pytania egzaminacyjne, proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 8. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. Stopień trudności pytań odpowiada kryteriom na ocenę od dopuszczający do bardzo dobry. 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji.

§ 49 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji. 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną. 4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu wewnętrznego. 5. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 50 1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów (ew. rodziców). 2. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego. 3. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji WSO uwagi i spostrzeżenia.


Rozdział VIII Postępowanie dyscyplinarne § 51 Nagrody i kary

1. Szkoła stosuje następujące sposoby wyróżniania i nagradzania uczniów: 1) pochwała wychowawcy wyrażona na forum klasy 2) pochwała dyrektora wyrażona na forum szkoły 3) list pochwalony do rodziców (prawnych opiekunów) 4) nagroda rzeczowa. 2. Przy wyróżnianiu nie musi być zachowana powyższa kolejność. 3. Kopia decyzji o wyróżnieniu jest składana w aktach osobowych ucznia oraz otrzymuje ją wychowawca klasy. 4. Wobec uczniów, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu ucznia lub obowiązujące zasady postępowania szkoła może zastosować następujące kary: 1) upomnienie wychowawcy udzielone na forum klasy 2) upomnienie udzielone przez dyrektora 3) upomnienie dyrektora udzielone na forum szkoły 4) nagana dyrektora 5) odpowiedzialność materialna za zniszczone mienie szkoły. 5. Kopia decyzji o zastosowaniu kary jest składana w aktach osobowych ucznia oraz przekazywana wychowawcy. 6. Od nałożonej kary, lub niewłaściwej ocenie jego umiejętności, uczniowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 3 dni (nauczania) do dyrektora szkoły. Po rozpatrzeniu odwołania decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 7. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia. § 52 Okresowe weryfikowanie postępów ucznia

1. 2.

Ze względu na charakter szkoły i troskę o dobre przygotowanie ucznia szkoła weryfikuje w procesie edukacyjnym postępy ucznia w nauce i zachowaniu. W trosce o poziom szkoły nie przewiduje się powtarzania klasy. Rozdział IX Budżet szkoły

§ 53 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest Urząd Miasta Tarnobrzeg oraz z dotacji i darowizn od osób fizycznych i prawnych. 2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli w zakresie dotacji ze strony organu dotującego. 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział X


Przepisy końcowe § 54 Statut

1. Statut szkoły nowelizuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.. 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa. § 55 Forma działalności szkoły

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 56 Pieczęcie

1.

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: PUBLICZNE KATOLICKIE GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. Jachowicza 4 b NIP 8672168980, REGON 040017713-00060 Tel./fax. 015-823-75-54

2.

Szkoła używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tarnobrzegu i godłem państwa.

§ 57 Dokumentacja

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58 Ceremoniał i sztandar

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.


Uchwałą rady pedagogicznej nr 03/09/10 z dnia 28.10.2009r. przyjęto zmiany do statutu. Podstawa prawna zmian: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz.222). zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Tekst jednolity

28.10.2009r. mgr Piotr Malik /data, podpis i pieczęć dyrektora/

Statut Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu  

Statut Publicznego Katolickiego Gimnazjum