Page 1


2


3


4

Spoøtovani partnerji!

Esteemed partners!

Z veseljem vam predstavljamo Unichemov katalog izdelkov, s katerim vam æelimo na pregleden naœin predstaviti vse pomembne informacije o naøih blagovnih znamkah in izdelkih. Ker je glavna filozofija podjetja, da za izdelke skrbimo tudi, ko so æe na prodajnih policah, predstavljamo tudi nekaj naœinov pospeøevanja prodaje - od urejanja prodajnih mest do razliœnih marketinøkih aktivnosti in permanentnega izobraæevanja konœnih kupcev. Verjamemo, da je za uspeøno prodajo kljuœnega pomena tudi informiranje prodajnega osebja, poslovodij ter prodajalcev o izdelkih iz naøe ponudbe, kakovostno pripravljen katalog izdelkov pa zagotovo prispeva k tem. Upamo, da vam bodo informacije, ki jih naø katalog prinaøa, koristile pri delu in da bo naøe sodelovanje øe naprej uspeøno.

We are proud to present you with the product catalogue of the company Unichem, with which we would like to give you a short presentation of all the important facts and needed information about our trademarks and products. The main philosophy of Unichem is taking care of the products even after they have reached the sales shelves and that is why we would like to offer a few sales promotion ideas – from arranging the sales outlets, to various marketing activities and continuous customer education. We believe that in order to achieve successful sale, we must provide measures of key importance such as informing the sales staff, sales managers and salespeople about our products, and a quality product catalogue can surely attribute to that goal. We hope that the following provided information, found in our catalogue, can aid you achieve this goal and help keep our business cooperation successful in the future as well.


Kazalo / Index Naravi prijazni izdelki s preverjenim uœinkom Environmentally friendly gardening products that work

6

Izdelki za vrt in rastline, ki vrtnarjenje spreminjajo v uæitek Gardening products that make gardening easy

14

Uœinkovita in raznolika zaøœita za napadene ter obolele rastline The effective and diverse protection for infected and attacked plants

32

Nova, uœinkovita in popolnoma varna reøitev pred glodavci / New, effective and completely safe protection against rodents

38

Uœinkovita in vsestranska zaøœita pred glodavci All purpose rodent control products

40

Druæini prijazni insekticidi za varen dom brez mrœesa / User-friendly insecticides for an insect-free home

42

Marketinøka podpora / Marketing support

47

VIVERA

GLODACID PLUS • RATIMOR

MARKETING

5


6


7


BIO PLANTELLA

Organska gnojila in stimulatorji rasti / Organic fertilisers and growth stimulators BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL

Opis: 100% organsko gnojilo za vrt in okrasne rastline v obliki granul z uravnoteæeno NPK formulo in visoko vsebnostjo huminskih in fulvinskih kislinami. Doziranje: 3 kg za 10 m2 Prednosti: • 100% organska sestava, uravnoteæena NPK formula • obogaten s huminskimi in fulvinskimi kislinami • hitrejøe sproøœanje in bogatejøa sestava • za obilen in vitaminsko bogat domaœ pridelek • v obliki granul, brez plevelov in bolezni Pakiranje: 3 kg Transportno pakiranje: 4

Description: 100% organic fertiliser for gardens and ornamental plants in the form of granules with a balanced NPK formula and additional humic and fulvic acids. Dosage: 3 kg per 10 m2 Advantages: • 100% organic ingredients, balanced NPK formula • enriched with humic and fulvic acids, accelerated release and enriched composition • for an abundant and vitamin enriched home-grown pro-duct, in the form of granules without weeds and diseases Packaging: 3 kg Transport packaging: 4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE IN JAGODIŒEVJE

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR STRAWBERRIES AND SOFT FRUIT

Opis: 100 % organsko gnojilo viøje vrednosti, ki ima hranila posebej prilagojena za gojenje jagod in ostalega jagodiœevja. Ima uravnoteæeno NPK formulo, dodana pa sta mu fosfor in kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 2,5 - 3,5 kg / 10 m2 Prednosti: • dolgodelujoœi uœinek œez vso rastno sezono • primeren tudi za dognojevanje • dodatek naravnega fosforja za okusnejøe sadje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: 100 % organic fertilizer of higher value, which includes nutrients, especially intended for growing strawberries and other soft fruit. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes phosphate and potassium from natural resources as well as humic and fulvic acid. Dosage: 2,5 - 3,5 kg / 10 m2 Advantages: • long-lasting effect, throughout the entire growth season. • appropriate also for remanuring • added natural phosphor for delicious fruit Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

I

II

III

IV

V

VI

VII

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIÆNIK IN DRUGE PLODOVKE

II

III

IV

V

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND OTHER FRUIT VEGETABLES

Opis: 100% organsko gnojilo viøje vrednosti, ki ima hranila posebej prilagojena za gojenje paradiænika in ostalih plodovk. . Ima uravnoteæeno NPK formulo, dodan pa mu je tudi kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 2 - 3 kg / 10 m2 Prednosti: • dolgodelujoœi uœinek œez vso rastno sezono • primeren tudi za dognojevanje • dodatek kalija za bolj okusne plodove Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

I

VIII

Description: 100 % organic fertilizer of higher value, which includes nutrients, especially intended for growing tomatoes and other fruit vegetables. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes potassium from natural resources as well as humic and fulvic acid. Advantages: • long-lasting effect, throughout the entire growth season • appropriate also for remanuring • added potassium for delicious fruit Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA LISTNATO ZELENJAVO

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR LEAFY VEGETABLES

Opis: 100% organsko gnojilo viøje vrednosti, ki ima hranila posebej prilagojena za gojenje listnate zelenjave. Ima uravnoteæeno NPK formulo, dodan pa mu je tudi kalij iz naravni virov ter huminske in fulvinske kisline. Doziranje: 1,5 - 2,5 kg / 10 m2 Prednosti: • dolgodelujoœi uœinek œez vso rastno sezono • primeren tudi za dognojevanje • za bolj zdravo in zeleno listnato zelenjavo Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: 100 % organic fertilizer of higher value, which includes nutrients, especially intended for growing leafy vegetables. It has a well-balanced N-P-K formulation and includes potassium from natural resources as well as humic and fulvic acid. Advantages: • long-lasting effect, throughout the entire growth season • appropriate also for remanuring • for healthier and greener leafy vegetables Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

I

8

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


3L

1L

BIO PLANTELLA GARDEN

Opis: Naravno organsko gnojilo iz ekstrakta morskih alg, ki rastline oskrbujejo z vsemi glavnimi hranili v ustreznem razmerju ter krepi njen koreninski sistem. Primerno je za vse vrste vrtnin, jagodiœevja, sadnega drevja in zunanjih okrasnih rastlin. Doziranje: 10 ml na 1 l vode Prednosti: • 100% organsko gnojilo • krepi koreninski sistem • naravne sestavine • majhna poraba Pakiranje: 1 L, 3 L Transportno pakiranje: 1 L – 12, 3 L – 6

Description: Natural organic fertiliser from seaweed extract that works advantageous on plant growth. Natural fertiliser increses yield and plant resistance from damage done by frost. It is suitable for all kind of vegetables, berries, fruit trees and outdoor ornamental plants. Dosage: 10 ml per 1 l of water Advantages: • 100% organic fertiliser • strengths root system • natural ingredients • small consumption Packaging: 1 L, 3 L Transport packaging: 1 L – 12, 3 L – 6

500 ml

250 ml

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA VITA

BIO PLANTELLA VITA

Opis: Naravni vitaminski kompleks za prehrano rastlin, ki krepi rastline in poveœuje odpornost na zunanje vremenske razmere in strese (vroœina, mraz, poøkodbe po toœi, suøi, vetru, bolezni in økodljivci). Prednosti: • visoka vsebnost vitaminov • idealna kombinacija huminskih in aminokislin, ki stimulirajo rast rastlin • naravne sestavine Pakiranje: 250 ml, 500 ml Transportno pakiranje: 250 ml – 15, 500 ml – 12

Description: Natural vitamin complex for plant nutrition which strengthens the plants and increases their resilience to weather conditions and stress (heat, cold, damage caused by hail, drought, wind, diseases or vermin). Advantages: • large proportion of vitamines • ideal combination of humic and amino acids stimulating plant growth • natural ingredients Packaging: 250 ml, 500 ml Transport packaging: 250 ml – 15, 500 ml – 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA UNIVERZALNA ZEMLJA BREZ ØOTE

BIO PLANTELLA UNIVERSAL SOIL WITHOUT PEAT

Opis: Visokokakovostna zemlja brez øote za vse vrste rastlin omogoœa ohranjanje naravnih øotiøœ. Vsebuje kompostirana lesna vlakna za uravnoteæeno strukturo zemlje, boljøe zadræevanje vode in prepreœevanje spiranja organskih hranil. Prednosti: • Omogoœa ohranjanje naravnih øotiøœ • GUANO – za hitrejøo rast in razvoj vseh vrst rastlin • prepreœuje spiranje hranil in ima visoko sposobnost zadræevanja vode Pakiranje: 35 l Transportno pakiranje: 48

Description: High quality soil without peat for all types of plants enables preservation of natural peat bogs. Contains composted wood fibres for balancing soil structure, improving water retention and preventing the washing away of organic fertilisers. Advantages: • Enables preservation of natural peat bog • GUANO – for accelerated growth and development of all types of plants, prevents fertilisers from being washed away and possesses high water retention properties Packaging: 35 l Transport packaging: 48

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA START

BIO PLANTELLA START

Opis: Visokokakovostna zemlja iz najkakovostnejøih øot za prve setve in pikiranje. Mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast Prednosti: • zagotavlja zdrave in moœne sadike • vsebuje 100% naravno øoto • zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin Pakiranje: 20 l Transportno pakiranje: 120

Description: High-quality soil made from the best turf, suitable for first seedlings and picking-out. Provides young plants with the ideal conditions for root development and strong growth. Advantages: • provides healthy and strong seedlings • contains 100% natural turf • provides ideal conditions for young plant growth Packaging: 20 l Transport packaging: 120

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9

BIO PLANTELLA

BIO PLANTELLA VRT


Opis: Insekticid v obliki koncentrata in pripravljene raztopine iz naravnega piretrina za zatiranje listnih uøi, resokrilcev in rastlinjakovega øœitkarja na okrasnih rastlinah na prostem in v rastlinjaku. Prednosti: • kratka karenœna doba • øirok spekter delovanja • narejena iz rastline bolhaœ Pakiranje: Insekticidna raztopina: 500 ml z razprøilko Koncentrat: 10 ml in 50 ml Transportno pakiranje: Insekticidna raztopina: 12 Koncentrat: 10 ml - 30; 50 ml - 20

Description: Insecticide concentration and ready-for-use solution made from natural pyrethrin for the control of aphids, thrips and greenhouse whitefly on ornamental plants in the open and in greenhouses. Advantages: • short waiting period • wide spectrum of effectiveness • made from plants – Dalmation Daisy Packaging: Ready insecticide solution: 500 ml in spray Concentrate: 10 ml, 50 ml Transport Packaging: Ready insecticide solution:12 Concentrate: 10 ml – 30; 50 ml - 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

BIO PLANTELLA FLORA VERDE

Opis: Insekticidi koncentrat iz naravnega piretra za zatiranje listnih uøi, resokrilcev, øœitkarjev in koloradskega hroøœa na okrasnih rastlinah, sadnem drevju, vinski trti in vrtninah. Doziranje: 2,5-16 ml/10 L vode Prednosti: • kratka karenœna doba • øirok spekter delovanja • narejen iz rastline bolhaœ Pakiranje: 20 ml Transportno pakiranje: 25 kosov

Description: Insecticide concentration and ready-for-use solution from natural pyrethrin for the control of aphids, thrips, greenhouse whitefly and Colorado beetle on ornamental plants in the open and in greenhouses. Dosage: 2.5-16 ml/10 l water Advantages: • short waiting period • wide spectrum of effectiveness • made from plants – Dalmation Daisy Packaging: 20 ml Transport Packaging: 25 pcs

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA AKTIV

BIO PLANTELLA AKTIV

Opis: Naravni insekticidni koncentrat na osnovi kalijevih soli maøœobnih kislin za zatiranje mehkokoænih insektov, kot so listne uøi, prøice in resarji na vrtninah, sadnem drevju in okrasnih rastlinah. Doziranje: 3% koncentracija v œasu vegetacije Prednosti: • brez karence • øirok spekter delovanja (mehkokoæni insekti: listne uøi, prøice…) • ni toksiœen za œebele Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Natural insecticide concentration based on potassium salts of fatty acids for the control of soft-bodied insects such us aphids, spider mites and thrips on ornamental plants, fruit trees and garden vegetables. Dosage: 3% concentration at the time of vegetation Advantages: • no waiting period • wide spectrum of effectiveness (soft-bodied insects: aphids, spider mites…) • non toxic to bees Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA AKTIV-R

BIO PLANTELLA AKTIV-R

Opis: Naravni insekticidni pripravek za takojønjo uporabo na osnovi kalijevih soli maøœobnih kislin za zatiranje mehkokoænih insektov, kot so listne uøi, prøice in resarji na vrtninah, sadnem drevju in okrasnih rastlinah. Doziranje: Za takojønjo uporabo Prednosti: • brez karence • øirok spekter delovanja (mehkokoæni insekti: listne uøi, prøice…) • ni toksiœen za œebele Pakiranje: 500 ml z razprøilko Transportno pakiranje: 12

Description: Natural insecticide mixture for immediate use based on potassium salts of fatty acids for the control of soft-bodied insects such us aphids, spider mites and thrips on ornamental plants, fruit trees and garden vegetables. Dosage: For immediate use Advantages: • no waiting period • wide spectrum of effectiveness (soft-bodied insects: aphids, spider mites…) • non toxic to bees Packaging: 500 ml in spray Transport packaging: 12

I

10

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

50 ml

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE AND KENYATOX VERDE

10 ml

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE IN KENYATOX VERDE

500 ml

BIO PLANTELLA

Insekticidi in mehanska sredstva za zatiranje økodljivcev / Insekticides and mechanical means for pest control


BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES

Opis: Za mehaniœno zatiranje listnih uøi, resarjev, rastlinjakovega øœitkarja in drugih rastlinskih økodljivcev v vrtovih in sadovnjakih. Doziranje: 20 - 24 malih ploøœ na 100 m2 za direktno zatiranje Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • dodane æiœke za obeøanje Pakiranje: 10 kosov Transportno pakiranje: 18

Description: For mechanical control of aphids, Thrips spp. and greenhouse whitefly and other plant pests in gardens and orchards. Dosage: 20 - 24 plates per 100 m2 for direct control Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • added wires for hanging Packaging: 10 pieces Transport packaging: 18

metuljœek

pravokotna

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOØŒICE

BIO PLANTELLA EXTRA SMALL YELLOW ADHESIVE PLATES

Opis: Za mehaniœno zatiranje listnih uøi, resarjev, rastlinjakovega øœitkarja in drugih rastlinskih økodljivcev v lonœnicah in balkonskih rastlinah. Doziranje: Po potrebi Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • olajøano postavljanje z dodanimi palœkami • prilagojena velikost za manjøe rastline Pakiranje: pravokotna - 10 kosov, metuljœek – 10 kosov Transportno pakiranje: kvadratne - 45, metuljœek – 40

Description: For mechanical control of aphids, Thrips spp. and greenhouse whitefly and other plant pests in potted and balcony plants. Dosage: As necessary Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • facilitation of installation with added sticks • adjusted size for smaller plants Packaging: square shape – 10 pieces, butterfly shape – 10 pieces Transport packaging: square shape – 45 pieces, butterfly shape – 40 pieces

I

II

III

NO OBL VA IKA IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA BELE LEPLJIVE PLOØŒE

BIO PLANTELLA WHITE ADHESIVE PLATES

Opis: Za mehaniœno zatiranje sadnih grizlic in za ugotavljanje populacije økodljivcev na slivah in jablanah. Doziranje: 20 - 24 malih ploøœ na 100 m2 za direktno zatiranje Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • enostavna uporaba (silikonski papir) • selektivno delovanje na sadne grizlice Pakiranje: 10 kosov Transportno pakiranje: 18

Description: For mechanical control of Hoplocampa spp. and assessment of sawflies the pest population on plum trees and apple trees. Dosage: 20 - 24 plates per 100 m2 for direct control Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • simple use (silicon paper) • selective effectiveness on Hoplocampa spp. Packaging: 10 pieces Transport packaging: 18

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK

BIO PLANTELLA ADHESIVE PAPER

Opis: Za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, zemljemerk, gosenic drugih pedicev in øe nekaterih drugih økodljivcev sadnega drevja. Prednosti: • brez karenœne dobe • entomoloøko lepilo (kratka lepljivost, se ne izpira in ne topi) • obojestranska lepljivost in primerna øirina Pakiranje: 5 m Transportno pakiranje: 24

Description: For catching caterpillars of the winter moths, march moths, willow beauty moths, caterpillars of other geometrids and some other fruit tree pests. Advantages: • no waiting period • entomologic glue (short adhesiveness, doesn’t wash off or dissolve) • bilateral adhesiveness and convenient width Packaging: 5 m Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11

BIO PLANTELLA

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOØŒE


BIO PLANTELLA SNAIL REPELLENT GEL

Opis: Naravna mehanska zaøœita pred polæi. Prednosti: • popolnoma neøkodljiv otrokom in domaœim æivalim • obstojen v suhem in vlaænem vremenu • bioloøko razgradljiv, brez vonja in barve Pakiranje: 1 l Transportno pakiranje: 12

Description: Natural mechanical protection against snails. Advantages: • completely safe for children and pets • resistant to dry and wet weather • biologically degradable, no smell or colours Packaging: 1 l Transport packaging: 12

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA ARION +

BIO PLANTELLA ARION +

Opis: Arion + je sredstvo za zatiranje polæev. Uporabljamo ga na vseh vrtnih povrøinah kot tudi na njivah, sadovnjakih in vinogradih. Doziranje: 7-10 g na 10 m2 Prednosti: • izredno uœinkovit, obstojen na vlagi • sestavine vabe privlaœijo polæe • uporaba na prostem in v rastlinjaku Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 16, 500 g – 14

Description: Arion + is a natural substance for snail control. It is suitable for use on all garden surfaces as well as in fields, orchards and vineyards. Dosage: 7-10 g /10 m2 Advantages: • extremely effective, moisture-proof • substance attracts snails • usable in the open and in greenhouses Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 16, 500 g – 14

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Sredstva za prepreœevanje bolezni in varovalna sredstva / Means for preventing deseases and protective substances BIO PLANTELLA NATUR - FR

BIO PLANTELLA NATUR - FR

Opis: Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev rastlin v œasu njihove vegetacije. Njivska preslica zatira bolezni na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah. Primeren je za prepreœevanje in zatiranje plesni, økrlupa, rje, pegavosti in drugih rastlinskih bolezni. Doziranje: Za takojønjo uporabo Prednosti: • brez karence • na rastlinski osnovi Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: The natural preparation based on the field horsetail plant helps strengthen the plants during their vegetation period. The field horsetail prevents diseases on fruit trees, garden and ornamental plants. It is appropriate for preventing and eradicating mold, scab, rust, spot and other plant diseases. Dosage: For immediate use Advantages: • no waiting period, on plant basis Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA NATUR – F

BIO PLANTELLA NATUR – F

Opis: Naravni koncentrat na osnovi njivske preslice za krepitev rastlin v œasu njihove vegetacije. Njivska preslica zatira bolezni na sadnem drevju, vrtninah in okrasnih rastlinah. Primeren je za prepreœevanje in zatiranje plesni, økrlupa, rje, pegavosti in drugih rastlinskih bolezni. Doziranje: 10 ml na 1 l vode Prednosti: • brez karence, na rastlinski osnovi Pakiranje: 50 ml Transportno pakiranje: 20

Description: The natural preparation based on the field horsetail plant helps strengthen the plants during their vegetation period. The field horsetail prevents diseases on fruit trees, garden and ornamental plants. It is appropriate for preventing and eradicating mold, scab, rust, spot and other plant diseases. Dosage: 10 ml per 1 l of water Advantages: • no waiting period, on plant basis Packaging: 50 ml Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

BIO PLANTELLA SUPER - FR

BIO PLANTELLA SUPER - FR

Opis: Naravni pripravek je odliœno sredstvo za krepitev rastlin, ki ga priporoœamo za uœnikovito zaøœito vrtnin in okrasnih rastlin v œasu njihove vegetacije. Vsebuje sojin lecitin, ki deluje na dva naœina: rastline prehranjuje ter spodbuja njihovo rast, hkrati pa poveœuje in debeli celiœno steno rastline. Doziranje: za takojšnjo uporabo Prednosti: • brez karence, naravne sestavine (lecitin) • stimulator rasti Pakiranje: 500 ml z razpršilko Transportno pakiranje: 12

Description: Natural mixture which strengthens all kind of vegetables and ornamental plants. Dosage: for immediate use Advantages: • no waiting period • natural ingredients (lecithin) • growth stimulator Packaging: 500 ml in spray Transport packaging: 12

I

12

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII

500 gr

I

250 gr

BIO PLANTELLA

BIO PLANTELLA GEL PROTI POLÆEM


BIO PLANTELLA SUPER - F

Opis: Naravni pripravek je odliœno sredstvo za krepitev rastlin, ki ga priporoœamo za uœnikovito zaøœito vrtnin in okrasnih rastlin v œasu njihove vegetacije. Vsebuje sojin lecitin, ki deluje na dva naœina: rastline prehranjuje ter spodbuja njihovo rast, hkrati pa poveœuje in debeli celiœno steno rastline. Doziranje: 50 ml na 10 l vode Prednosti: • brez karence • naravne sestavine (lecitin) • stimulator rasti Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: The natural solution is the perfect plant strengthening product, intended for the effective protection of garden and ornamental plants during their vegetation period. It contains soy lecithin that has a twofold effect; it nourishes the plant and helps it grow, and at the same time increases and strengthens the plant’s cell wall. Dosage: 50 ml per 10 l of water Advantages: • no waiting period • natural ingredients (lecithin) • growth stimulator Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

I

250 g

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA PROTEKT

BIO PLANTELLA PROTEKT

Opis: Protekt je zaøœita dreves pred spomladansko pozebo, predvsem v krajih s hudo vroœino, in hkrati bioloøka zaøœita pred razliœnimi drevesnimi økodljivci, gliviœnimi boleznimi, mahovi in liøaji. Protekt varuje drevesna debla in jim poveœuje elastiœnost Doziranje: Enakomerno premaæemo debla od tal do vej Prednosti: • popolna zaøœita drevesnih debel, uœinkovito delovanje proti boleznim in økodljivcem • dodatek æeleza za prepreœevanje mahov, liøajev • bela barva prepreœuje pozebom, dobra oprijemljivost Pakiranje: 1,5 kg Transportno pakiranje: 18

Description: Protekt is tree protection against spring frost, specially in areas with intense heat, and at the same time a biological protection from various tree pests, fungal diseases, moss and lichen. Protekt protects tree trunks and increases their elasticity. Dosage: Spreading on the trunk evenly from the ground to the branches Advantages: • complete protection of the tree trunks • effectiveness against disease and pests • addition of iron for the prevention of moss, lichen • white colour prevents frost, good hold Packaging: 1,5 kg Transport packaging: 18

I

100 g

II

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA

BIO PLANTELLA ARBOSAN RESIN

Opis: Smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri vseh drugih poøkodbah na drevju in grmiœevju. Doziranje: Premaæemo poøkodovane dele Prednosti: • prepreœevanje vdora bolezenskih klic v rastlino • dobra elastiœnost pri nizkih temperaturah • dobra pokrivnost, primerna gostota • gobica omogoœa enostavno nanaøanje Pakiranje: 100 g, 250 g Transportno pakiranje: 100 g - 30; 250 g - 20

Description: Resin for coating graft cuts and all other injuries on trees and shrubs. Dosage: Spreading on the injured parts Advantages: • prevention of the invasion of disease - causing germs into the plant • good elasticity at low temperatures • good coating, adequate density, sponge for easy to use Packaging: 100 g, 250 g Transport packaging: 100 g - 30; 250 g - 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LISTE

BIO PLANTELLA LEAF BALM

Opis: Varuje, œisti in daje lesk listom vseh vrst sobnih in balkonskih rastlin, ki imajo gladke liste. Doziranje: Rastline enakomerno poøkropimo Prednosti: • odpira listne pore • omogoœa laæje dihanje rastlin • œisti listne povrøine in jim daje lesk • enostavna uporaba aerosola, brez neprijetnega vonja Pakiranje: 200 ml v aerosolu Transportno pakiranje: 24

Description: Protects, cleans and gives gloss to the leaves of all types of indoor and balcony plants with smooth leaves. Dosage: Spraying the plants evenly Advantages: • opens leaf pores • enables easier breathing to the plants • cleans leaf surface and gives them gloss • easy to use aerosole, without bad smell Packaging: 200 ml in aerosol Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13

BIO PLANTELLA

BIO PLANTELLA SUPER - F


14


15


controlled release fertiliser for grass

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano travne zelenice skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 3 kg za 100 m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za moœno in æametno zeleno trato Pakiranje: 1 kg, 3 kg, 8 kg Transportno pakiranje: 12, 4, 1

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for lawns throughout the entire growth season. Dosage: 3 kg per 100 m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for a strong and soft green lawn Packaging: 1 kg, 3 kg, 8 kg Transport packaging: 12, 4, 1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Plantella Formula 365

Plantella Formula 365

membransko gnojilo za okrasne rastline

controlled release fertiliser for ornamental plants

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano okrasnih rastlin skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 40-60 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za dolgotrajno in bujno cvetenje rastlin Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for ornamental plants throughout the entire growth season. Dosage: 40-60 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for vigorous and richly blooming plants Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA FORMULA 365

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za vrtnice

controlled release fertiliser for roses

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano vrtnic skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 50 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za lepe, zdrave in bujno cvetoœe vrtnice Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for roses throughout the entire growth season. Dosage: 50 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for beautiful, healthy and richly blooming roses Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

I

16

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8 kg

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za trave

3 kg

PLANTELLA FORMULA 365

1 kg

PLANTELLA

Membranska gnojila / Controlled release fertilisers


PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za rododendrone

controlled release fertiliser for rhododendrons

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano rododendronov, hortenzij, azalej, res in ameriøkih borovnic skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 60 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za obilno cvetenje in koøato rast rododendronov, hortenzij, azalej, res in ameriøkih borovnic Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

I

II

III

IV

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for rhododendrons, hydrangea, azaleas, spring heath and American blueberries throughout the entire growth season. Dosage: 60 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for vigorous blooming and branchy growth of rhododendrons, hydrangea, azaleas, spring heath and American blueberries Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA FORMULA 365

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za iglavce

controlled release fertiliser for conifers

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano iglavcev skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 80 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za goste in moœne iglavce Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

I

II

III

IV

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for conifers throughout the entire growth season. Dosage: 80 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for dense and strong conifers Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA FORMULA 365

PLANTELLA FORMULA 365

membransko gnojilo za æive meje

controlled release fertiliser for hedges

Opis: Gnojilo s podaljøanim delovanjem temelji na najsodobnejøi tehnologiji izdelave. Zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteæeno koliœino nujno potrebnega duøika, fosforja in kalija. Hranila se nadzorovano sproøœajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteæeno prehrano æive meje skozi celotno rastno sezono. Doziranje: 60 g na m2 Prednosti: • nadzorovano sproøœanje hranil • gnojimo samo enkrat v sezoni • za moœne in zdrave æive meje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 12

I

II

III

IV

Description: Fertiliser with prolonged effect based on the most contemporary production technologies. The fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium. Nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for hedges throughout the entire growth season. Dosage: 60 g per m2 Advantages: • controlled release of nutrients • fertilisation only once a season • for strong and healthy hedges Packaging: 1 kg Transport packaging: 12

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

17

PLANTELLA

PLANTELLA FORMULA 365


PLANTELLA

Nova edinstvena gnojila v obliki øumeœih tablet / New unique fertilisers in the form of effervescent tablets PLANTELLA TABS gnojilo za balkonsko cvetje

PLANTELLA TABS fertilizer for balcony plants

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano balkonskega cvetja. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno cvetenje, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost rastlin na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora • 1 tableta zadostuje za 10 l vode Pakiranje: 140 g (14 tbl x 10 g) Transportno pakiranje: 12

Description: Fertilizer in the form of effervescent tablets provides the proper and even nutrition for balcony plants. The high proportion of main nutrients enables luscious flowering, proper root development and increased resistance to stress. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space • 1 tablet is enough for 10 L of water   Packaging: 140 g (14 x 10 g tablets) Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA TABS gnojilo za cvetoœe rastline

PLANTELLA TABS fertiliser for flowering plants

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano cvetoœih rastlin. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno cvetenje rastlin, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost rastlin na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora Pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) Transportno pakiranje: 24

Description: Fertilizer in the form of effervescent tablets provides the proper and even nutrition for flowering plants. The high proportion of main nutrients enables luscious flowering, proper root development and increased resistance to stress. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space Packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA TABS gnojilo za zelene rastline

PLANTELLA TABS fertiliser for green plants

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano zelenih rastlin. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno olistanost rastlin, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost rastlin na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora Pakiranje: 80 g (20 tbl x 4g) Transportno pakiranje: 24

Description: Fertilizer in the form of effervescent tablets provides the proper and even nutrition for green plants. The high proportion of main nutrients enables proper root development and increased resistance to stress. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space Packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA TABS gnojilo za orhideje

PLANTELLA TABS orchid fertilizer

Opis: Gnojilo v tableti za pravilno in enakomerno prehrano orhidej. Vsebnost glavnih hranil zagotavlja bujno cvetenje orhidej, spodbuja pravilen razvoj korenin in izboljøa odpornost orhidej na stres. Prednosti: • natanœno doziranje, odliœna topnost gnojila • preprosta uporaba, øumeœe tablete se raztopijo v vodi • brez meøanja (gnojilo se enakomerno porazdeli po raztopini) • enostavno za shranjevanje, zavzame malo prostora • dodana so mikrohranila Pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) Transportno pakiranje: 24

Description: The effervescent fertilizer for the appropriate and even orchid nutrition. They contain the main nutrients to provide luscious flowering, correct root development and increased stress resistance for all types of orchids. Advantages: • accurate dosage, excellent solubility of the fertiliser • simple use, water-soluble effervescent tablets • no mixing required (the fertiliser is uniformly distributed throughout the solution) • simple to store, takes up little space • added micronutrients Packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) Transport packaging: 24

I

18

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


20 kg

7,5 kg

PLANTELLA ORGANIK

PLANTELLA ORGANIK

Opis: Dologodelujoœe organsko univerzalno gnojilo v obliki pelet. Doziranje: Povpreœno 20 kg za 100 m2 Prednosti: • 100 % organsko gnojilo • do 30 % poveœanje pridelka • dolgotrajno delovanje veœ kot 6 mesecev • v obliki mikropelet • brez neprijetnega vonja • termiœno obdelano Pakiranje: 7,5 kg, 20 kg Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120; 20 kg – 50

Description: Longlasting universal organic fertiliser in form of pellets. Dosage: On average 20 kg for 100 m2 Advantages: • 100 % organic fertiliser • up to 30 % produce increase • prolonged effectiveness for over 6 months • in from of micro-pellets • without unpleasant smell • thermically processed Packaging: 7,5 kg, 20 kg Transport packaging: 7,5 kg – 120; 20 kg – 50

20 kg

7,5 kg

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

PLANTELLA

Organska in mineralna gnojila ter sredstva za pripravo tal / Organic and mineral fertilisers, product for soil preparation

XII

PLANTELLA ORGANIK K

PLANTELLA ORGANIK K

Opis: 100% dolgodelujoœe organsko gnojilo v obliki pelet bogato z naravnimi viri kalija, huminskimi in fulvinskimi kislinami ter duøikom in fosforjem, zato posebej primerno za plodovke. Doziranje: 7,5 kg za 50 m2 Prednosti: • visoka vsebnost kalija za boljøi koreninski sistem in odpornost proti suøi, dolgotrajno delovanje veœ kot 6 mesecev • postopno sproøœanje hranil, zato ni spiranja v podtalnico • izboljøa strukturo tal, omogoœa boljøo absorbcijo kisika, izboljøuje rast rastlin Pakiranje: 7,5 kg; 20 kg Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120, 20 kg – 60

Description: 100% organic fertiliser with prolonged effect in the form of pellets enriched with natural sources of potassium, humic and fulvic acids, nitrogen and phosphorous, therefore especially suitable for fruiting vegetables. Dosage: 7,5 kg per 50 m2 Advantages: • high content of potassium for improved root system and resistance to droughts, prolonged effectiveness for over 6 month, gradual release of fertiliser, preventing its being washed into ground water, improves soil structure, enables improved absorption of oxygen, improves plant growth Packaging: 7,5 kg; 20 kg Transport packaging: 7,5 kg – 120, 20 kg – 60

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA ORGANIK za oljke

PLANTELLA ORGANIK for olive trees

Opis: 100 % organsko gnojilo brez økodljivih primesi. Ima zelo visoko vsebnost kalcija, ki je nujno potreben za nastanek cvetnega prahu. Doziranje: 1-2 t/ha Prednosti: • pospeøuje tvorbo humusa v tleh • stimulira rastlinske encime • visoka vsebnost kalcija • spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov Pakiranje: 25 kg Transportno pakiranje: 50

Description: 100 % organic fertilizer that contains a high calcium share, which is essential for pollen formation. Dosage: 1-2 t/ha Advantages: • increases the humus formation in the soil • stimulates the plant enzymes • contains high calcium share • increases the soil microorganism activity Packaging: 25 kg Transport packaging: 50

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA BIOVIT

PLANTELLA BIOVIT

Opis: Bentonitna in zeolitna kamninska moka za izboljøevanje lastnosti tal, primerna za vse vrste rastlin. Doziranje: 10 kg za 100 m2 Prednosti: • prepreœuje izpiranje hranil in vode • rahlja tla ter omogoœa laæje kroæenje zraka in vode Pakiranje: 10 kg Transportno pakiranje: 100

Description: Bentonite and zeolite stone meal for the improvement of soil quality, suitable for all types of plants. Dosage: 10 kg for 100 m2 Advantages: • prevents the washout of nutrients and water • loosens the soil and enables a better circulation of air and water Packaging: 10 kg Transport packaging: 100

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA KALCIVIT

PLANTELLA KALCIVIT

Opis: Sredstvo za odpravljanje kislosti tal. Izboljøuje dostopnost hranil rastlinam. Doziranje: 10 kg za 10 m2 oziroma po potrebi Prednosti: • odpravlja kislost tal • fina granulacija za hitro delovanje v zemlji • visoka vsebnost CaCO3 Pakiranje: 10 kg Transportno pakiranje: 100

Description: Substance for the eradication of the acidity of the soil. Emproves the accessibility to nutrients of the plants. Dosage: 10 kg for 10 m2 or as necessary Advantages: • reduces the acidity of the soil • fine granulation for quick effectiveness inside the soil • large proportion of CaCO3 Packaging: 10 kg Transport packaging: 100

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

19


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SADJARSKO GNOJILO NPK 5/7/16+3+0,1

PLANTELLA FRUIT TREE FERTILISER NPK 5/7/16+3+0,1

Opis: Mineralno gnojilo v granulah, primerno za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja. Doziranje: 4 - 7 kg za 100 m2 Prednosti: • dodatek magnezija za prepreœevanje listne bledice • dodatek bora za boljøi razvoj rastnih vrøiœkov • posebej prilagojena koliœina duøika za potrebe sadnega drevja Pakiranje: 3 kg Transportno pakiranje: 200

Description: Granular mineral fertiliser suitable for the fertilisation of fruit trees, vine and potatoes. Dosage: 4 - 7 kg for 100 m2 Advantages: • addition of magnesium for the prevention of chlorosis • addition of boron for a better development of shoots • especially adjusted quantity of nitrogen for the needs of fruit trees Packaging: 3 kg Transport packaging: 200

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI

PLANTELLA SELECTED FLINT SANDS

Opis: Naravno talno sredstvo brez glin in apnenca, primerni za zraœenje korenin travniøkih rastlin in za rahljanje trate na sploøno. Doziranje: Povpreœno 25 kg za 100 m2 Prednosti: • kremenovi peski primerne granulacije • rahljanje in zraœenje tal • boljøi razvoj in razrast travne ruøe • vpliv na vodni in zraœni reæim Pakiranje: 25 kg Transportno pakiranje: 40

Description: A natural soil substance without clay or limestone, appropriate for the airing of meadow plant roots and for the loosening of the lawn in general. Dosage: On average 25 kg for 100 m2 Advantages: • flint sands of appropriate granulation • loosening and airing of the soil • better development and shooting off of the turf • influence on the air and water regime Packaging: 25 kg Transport packaging: 40

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

25 kg

Description: Organic fertiliser containing all major nutrients for plants and microorganisms which biologically activate the soil. Dosage: 20 kg for 100 m2 Advantages: • all major nutrients and micro – nutrients in organic form • large number of useful microorganisms • in form of micro-pellets • large proportion of humic acids • with no weed seeds Packaging: 10 kg, 25 kg Transport packaging: 10 kg – 120; 25 kg – 50

10 kg

BIOGRENA

Opis: Organsko gnojilo, ki vsebuje vsa glavna hranila za æivljenje rastlin ter mikroorganizme, ki bioloøko aktivirajo tla. Doziranje: 20 kg za 100 m2 Prednosti • vsa glavna hranila in mikrohranila v organski obliki • veliko øtevilo koristnih mikroorganizmov • v obliki mikropelet • velika vsebnost huminskih kislin • brez semenskih pleveli Pakiranje: 10 kg, 25 kg Transportno pakiranje: 10 kg – 120; 25 kg – 50

XII

I

20

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

70 l

Description: Five component soil from high quality humic peat with the addition of Bio vegetal fibres and longlasting nutrients for planting and transplanting of all types of balcony and indoor plants. Advantages: • essentially more blossoms and greenery • assures ideal conditions for growth and development of plants, because it makes favourable soil structure with excellent water and air regime • improves soil structure and activity • increases soil organic and mineral part Packaging: 5 l, 20 l, 45 l, 60 l, 70 l Transport packaging: 5 l – 360; 20 l – 144; 45 l – 54; 60 l – 48; 70 l – 39

60 l

PLANTELLA BALKONIA

Opis: Pet komponentna zemlja iz najkakovostnejøih huminskih øot, obogatena z Bio rastlinskimi vlakni in dolgodelujoœimi hranili za sajenje in presajanje vseh vrst balkonskih in sobnih roæ. Prednosti: • bistveno veœ cvetov in zelenja • zagotavlja idealne pogoje za dobro rast in razvoj rastlin, saj ustvari ugodno strukturo zemlje z odliœnim vodnim in zraœnim reæimom • izboljøuje strukturo in aktivnost tal • poveœa deleæ organske in mineralne snovi v tleh Pakiranje: 5 l, 20 l, 45 l, 60 l, 70 l Transportno pakiranje: 5 l – 360; 20 l – 144; 45 l – 54; 60 l – 48; 70 l – 39

45 l

PLANTELLA BALKONIA

20 l

Zemlje / Soils

XII

5l

PLANTELLA

BIOGRENA


PLANTELLA UNIVERSAL GARDEN SOIL Description: Universal garden soil for planting and transplanting of all types of garden vegetables and ornamental and fruit plants enriched with Bioculta® vegetal fibres. Advantages: • contains Bioculta® vegetal fibres, which enable high water retention and prevent washing out of initial and added nutrients • 90 % high quality humic peat Packaging: 50 l Transport packaging: 51

Opis: Univerzalna vrtna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst vrtnih, okrasnih in sadnih rastlin obogatena z Bioculta® rastlinskimi vlakni. Prednosti: • vsebuje Bioculta® rastlinska vlakna, ki omogoœajo visoko sposobnost zadræevanja vode ter prepreœujejo izpiranje obstojeœih in dodanih hranil. • 90 % visokokakovostnih huminskih øot Pakiranje: 50 l Transportno pakiranje: 51

50 l

10 l

I

20 l

5l

50 l

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Opis: Zemlja iz najkakovostnejøih øot z dodatkom dolgodelujoœih hranil in Bioculta® rastlinskih vlaken za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin. Prednosti: • Bioculta® rastlinska vlakna – visoka sposobnost zadræevanja vode ter prepreœevanje izpiranja hranil • visokokakvostne huminske øote in bele øote • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil Pakiranje: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l Transportno pakiranje: 5 l – 360; 10 l – 252; 20 l – 120; 50 l – 51

Description: Soil from peat of utmost quality with the addition of longlasting nutrients and Bioculta® vegetal fibres for planting and transplanting of all types of ornamental plants. Advantages: • Bioculta® vegetal fibres – high water retention and prevention of washing out of nutrients • high quality humic peat and white peat • longlasting effectiveness of mineral NPK nutrients Packaging: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l Transport packaging: 5 l – 360; 10 l – 252; 20 l – 120; 50 l – 51

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA SURFINIJE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR SURFINIAS

Opis: Visokokakovostna specialna zemlja z Bioculta® rastlinskimi vlakni za sajenje in presajanje vseh vrst surfinij, petunij, verben in bidensa. Prednosti: • Bioculta® rastlinska vlakna – visoka sposobnost zadræevanja vode ter prepreœevanje izpiranje obstojeœih in dodanih hranil • visokokakvostne huminske øote in bele øote • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji prilagojenih surfinijam, verbenam in bidensu Pakiranje: 20 l Transportno pakiranje: 120

Description: High quality special soil with Bioculta® vegetal fibres for planting and transplanting of all types of surfinias, petunias, verbenas and bidens. Advantages: • Bioculta® vegetal fibres – high water retention and prevention of washing out of initial and added nutrients • high quality humic peat and white peat • longlasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil, adjusted to surfinias, verbenas and bidens Packaging: 20 l Transport packaging: 120

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR RHODODENDRONS

Opis: Visokokakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic in vresovk. Prednosti: • visokokakovostne huminske in bele øote, • ustrezna kislost za kisloljubne rastline • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji prilagojenih kisloljubnim rastlinam Pakiranje: 20 l, 50 l Transportno pakiranje: 20 l – 120; 50 l – 51

Description: High quality special soil for planting and transplanting of all types of rhododendrons, asaleas, hydrangeas, blueberries and heaths. Advantages: • high quality humic peat and white peat • appropriate acidity for acidophilic plants • longlasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil, adjusted to acidophilic plants Packaging: 20 l, 50 l Transport packaging: 20 l – 120; 50 l – 51

I

20 l

IV

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR ORNAMENTAL PLANTS

I

20 l

III

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA OKRASNE RASTLINE

I

10 l

II

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA GROBOVE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR GRAVES

Opis: Zemlja z najkakovostnejøo huminsko øoto za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih. Prednosti: • vsebuje najkvalitetnejøo huminsko øoto • odliœno pokrivanje povrøine s svojo temno œrno barvo • ne puøœa madeæev na kamnitih delih • izboljøuje strukturo in aktivnost tal • zagotavlja visoko sposobnost zadræevanja vode, prepreœuje izpiranje obstojeœih in dodanih hranil Pakiranje: 10 l, 20 l Transportno pakiranje: 10 l – 192; 20 l – 120

Description: Soil with humic peat of highest quality for planting and transplanting all types of ornamental plants on graves. Advantages: • contains humic peat of highest quality • excellent covering of the surface with its black colour • doesn’t leave stains on stony surfaces • improves structure and activity of the soil • assures high water retention, prevents washing out of initial and added nutrients Packaging: 10 l, 20 l Transport packaging: 10 l – 192; 20 l – 120

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

PLANTELLA

PLANTELLA UNIVERZALNA VRTNA ZEMLJA


PLANTELLA SPECIAL ORCHID SOIL

Opis: Je visokokakovostni rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst orhidej. Prednosti: • z dodanimi kokosovimi vlakni za bujno rast orhidej • dobra zraœnost substrata Pakiranje: 3l Transportno pakiranje: 600

Description: High-quality growth substrate for planting and re-planting all types of orchids. Advantages: • with added coconut fiber for luscious growing orchids • good substrate aeration Packaging: 3l Transport packaging: 600

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE

PLANTELLA SPECIAL SOIL FOR CITRUS FRUIT AND MEDITERANIAN PLANTS

Opis: Plantella specialna zemlja za citruse je visokokakovostni rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst citrusov in mediteranskih rastlin. Prednosti: • vsebuje meøanico huminskih øot za dobro rast citrusov • zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema • zaloga hranil zadoøœa za mesec dni Pakiranje: 8 l Transportno pakiranje: 200

Description: Plantella special soil for citrus fruit and Mediterranean plants is a high-quality growth substrate for planting and re-planting all types of citrus fruit and mediterranean plants. Advantages: • contains a mixture of humic turfs for good citrus growth • enables fast regeneration and root system development • the nutrient supply lasts for a month Packaging: 8 l Transport packaging: 200

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA LIST

PLANTELLA LEAF

Opis: Visokokakovostno tekoœe gnojilo, obogateno z vitamini za gnojenje vseh vrst sobnih, okenskih, balkonskih in vrtnih rastlin ter za bistveno veœ zelenja. Prednosti: • bistveno veœ zelenja • edinstvena sestava • obogateno z vitamini in hranili Pakiranje: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transportno pakiranje: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3l–6

Description: High quality liquid fertilizer, rich in vitamins for fertilizing all type of indoor, window, balcony and garden plants and for substantially more greenery. Advantages: • substantially more greenery • inique composition • rich in vitamins and nutrients Packaging: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transport packaging: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3 l – 6

I

22

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3l

Description: High quality liquid fertilizer, rich in vitamins for fertilizing all type of flowering indoor, window, balcony and garden plants and for a substantial increase in the number of blossoms. Advantages: • substantial increase in the number of blossoms • unique composition • rich in vitamins and nutrients Packaging: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transport packaging: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3 l – 6

3l

Opis: Visokokakovostno tekoœe gnojilo, obogateno z vitamini za gnojenje vseh vrst cvetoœih sobnih, okenskih, balkonskih in vrtnih rastlin ter za bistveno veœ cvetov. Prednosti: • bistveno veœ cvetov • edinstvena sestava • obogateno z vitamini in hranili Pakiranje: 500 ml, 1000 ml, 3 l Transportno pakiranje: 500 ml – 12; 1000 ml – 12; 3l–6

0,5 l

PLANTELLA BLOSSOM

1l

PLANTELLA CVET

1l

Specialna gnojila Special fertilisers

0,5 l

PLANTELLA

PLANTELLA SPECIALNA ZEMLJA ZA ORHIDEJE


PLANTELLA SPECIAL FERTILIZER FOR ORCHIDS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v tekoœi obliki za gnojenje orhidej. Gnojilo se dovaja prek koreninskega sistema rastline. Doziranje: 10 ml na 1 l vode Prednosti: • majhna poraba • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • merilni lonœek za odmerjanje • enostavna uporaba, priroœna embalaæa Pakiranje: 250 ml Transportno pakiranje: 15

Description: Special mineral liquid fertilizer for the fertilization of orchids. Plants absorb the fertilizer through their roots. Dosage: 10 ml / 1 l water Advantages: • small consumption • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients • measuring cup, easy to use, handy packaging Packaging: 250 ml Transport packaging: 15

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA OKRASNE RASTLINE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ORNAMENTAL PLANTS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje vseh zunanjih okrasnih rastlin (grmovnice, æive meje, rastline na grobovih…) in tudi balkonskih rastlin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 100 m2 Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil, hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertilizer in powder form for the fertilization of all types of outdoor ornamental plants (shrubs and bushes, hedgerows, ornamental plants on graves…) as well balcony plants. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 100 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients, quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNICE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ROSES

Opis: Mineralno specialno gnojilo v tekoœi obliki ali prahu za gnojenje vrtnic. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 20 m2 Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil, priroœna embalaæa • v obliki prahu - hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in liquid or powder form for cultivating roses. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 20 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients, handy packaging • in form of powder quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR RHODODENDRONS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje rododendronov, azalej, hortenzij, vresovk in vrtnih borovnic in druge kisloljubne rastline. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 20 m2 Prednosti: • majhna poraba • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • v obliki prahu - hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of rhododendrons, asaleas, hydrangeas, heaths and garden blueberries and other plants that needs acidsoil. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 20 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients • in form of powder quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA IGLAVCE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR CONIFERS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje vseh vrst iglastih rastlin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 40 m2 Prednosti: • majhna poraba, prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • priroœna embalaæa, v obliki prahu – hitro in ciljno delovanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of all types of coniferous plants. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 40 m2 Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients, handy packaging, • in form of powder quick and targeted effectiveness Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

23

PLANTELLA

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA ORHIDEJE


PLANTELLA

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNINE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR GARDEN VEGETABLES

Opis: Mineralno specialno gnojilo v prahu za gnojenje vseh vrst vrtnin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 100 m2 Prednosti: • majhna poraba, hitro in ciljno delovanje • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertiliser in powder form for the fertilisation of all types of garden vegetables. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 100 m2 Advantages: • small consumption, quick and targeted effectiveness • adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JAGODE

PLANTELLA SPECIAL FERTILIZER FOR STRAWBERRIES

Opis: Mineralno specialno gnojilo v obliki prahu za gnojenje jagod. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg na 20 m2 Prednosti: • majhna poraba, hitro in ciljno delovanje • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special mineral fertilizer in powder for the fertilisation of strawberries. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg per 20 m2 Advantages: • small consumption, quick and targeted effectiveness • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE

PLANTELLA SPECIAL FERTILIZER FOR CITRUS FRUITS

Opis: Gnojilo je prilagojeno vsem zahtevam za prehrano citrusov. Lahko ga uporabljamo ob sajenju (priporoœamo uporabo Plantella zemlje za citruse), kakor tudi za dognojevanje v œasu vegetacije. Naœin uporabe: Dodamo ga ob sajenju. Kasneje citruse gnojimo zgodaj spomladi in v primeru obilnega cvetenja in nastavka plodov øe v maju in avgustu. Doziranje: 50g na m2 Prednosti: • ugodno deluje na rast, cvetenje, rodovitnost tal Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 10

Description: Special fertilizer is adapted to all the nutrition needs of the citrus fruits. It can be used when planting (advisable also to use the Plantella citrus fruit soil), as well as during the vegetation period. Application: The fertilizer is added when planting the citrus fruits. Later, fertilize them in early spring and, in case of abundant flowering and fruit setting, also in May and August. Dosage: 50g per m2 Advantages: • beneficial effect on plant growth, flowering, soil fertility Packaging: 1 kg Transport packaging: 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA SURFINIJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR SURFINIAS

Opis: Mineralno specialno tekoœe gnojilo za gnojenje surfinij. Naœin uporabe: Skozi korenine in liste Doziranje: 15 ml na 1 l vode Prednosti: • majhna poraba • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • listno delovanje, merilni lonœki za odmerjanje, • enostavna uporaba, priroœna embalaæa Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Special mineral liquid fertiliser for the fertilisation of surfinias. Manner of absorption: through roots and leaves Dosage: 15 ml per 1 l of water Advantages: • small consumption, adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients • leaf effectiveness, measuring cups, simple use, handy packaging Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA PELARGONIJE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR PELARGONIUMS

Opis: Mineralno specialno tekoœe gnojilo za gnojenje vseh vrst pelargonij. Naœin uporabe: Skozi korenine in liste Doziranje: 15 ml na 1 l vode Prednosti: • majhna poraba • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • listno delovanje, merilni lonœki za odmerjanje • enostavna uporaba, priroœna embalaæa Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Special mineral liquid fertiliser for the fertilisation of all types of pelargoniums. Manner of absorption: through roots and leaves Dosage: 15 ml per 1 l of water Advantages: • small consumption • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients, leaf effectiveness • measuring cups, simple use, handy packaging Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

I

24

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII


PLANTELLA UNIVERZALNE PALŒKE ZA GNOJENJE

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISING STICKS

Opis: Gnojilo za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin. Doziranje: 1 palœka za lonœek ∆12 cm Prednosti: • za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin • enostavna uporaba • eno gnojenje zadoøœa za mesec dni Pakiranje: 30 kosov Transportno pakiranje: 25

Description: Fertiliser for all types of indoor and balcony plants. Dosage: 1 stick for pot ∆ 12 cm Advantages: • for all types of indoor and balcony plants • simple use • one application suffices for a month Packaging: 30 pieces Transport packaging: 25

I

5 kg

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA EXTRA PLUS

PLANTELLA EXTRA PLUS

Opis: Univerzalno 100 % vodotopno gnojilo za vrt in balkonsko cvetje v obliki kristalov NPK 20/20/20. Zaradi kristalov hitro deluje, njegova uporaba je zelo preprosta. Doziranje: 10 g na 10 l vode ob vsakem zalivanju ali po potrebi Prednosti: • 100 % vodotopno gnojilo, izredno majhna poraba • visoka koncentracija NPK in mikrohranil v mineralni obliki • moænost pogoste uporabe Pakiranje: 0,5 kg Transportno pakiranje: 12

Description: Universal 100 % water-soluble fertiliser for the garden and for balcony flowers in form of crystals NPK 20/20/20. It therefore works quickly, and its use is very simple. Dosage: 10 g per 10 l of water at every watering or as necessary Advantages: • 100 % water-soluble fertiliser, extremely small consumption, high concentration of NPK and nutritive micro–nutrients in mineral form • possibility of frequent use Packaging: 0,5 kg Transport packaging: 12

I

3 kg

II

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA UNIVERZALNO GNOJILO NPK 15:15:15

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISER NPK 15:15:15

Opis: Univerzalno granulirano gnojilo za vse vrste rastlin. Doziranje: 3 - 5 kg / 100 m2 Prednosti: • univerzalna sestava - za vse vrste rastlin • temeljno gnojenje rastlin • roœka na vreœi za enostavno prenaøanje Pakiranje: 3 kg, 5 kg Transportno pakiranje: 3 kg (paletno) - 200; 5 kg (paletno ) – 150

Description: Universal granular fertiliser for all types of plants. Dosage: 3 - 5 kg / 100 m2 Advantages: • universal composition – for all types of plants • basic fertilisation of plants • handle on the bag for easy carrying Packaging: 3 kg, 5 kg Transport packaging: 3 kg (pallet) – 200; 5 kg (pallet ) – 150

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA UREA

PLANTELLA UREA

Opis: Visoko koncentrirano duøikovo mineralno gnojilo (46% duøika). Prednosti: • viskokoncentrirano hranilo duøik v poœasi topni obliki • namenjeno temeljnemu gnojenju in dognojevanju vseh vrst rastlin • roœka na vreœi za enostavno prenaøanje Pakiranje: 4 kg Transportno pakiranje: 150

Description: Highly concentrated nitrogen mineral fertiliser (46 % nitrogen). Advantages: • highly concentrated nitrogen nutritive substance in slowly soluble form • designed for basic and additional fertilisation of all types of plants • handle on the bag for easy carrying Packaging: 4 kg Transport packaging: 150

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA KAN

PLANTELLA KAN

Opis: Koncentrirano hitro delujoœe duøikovo mineralno gnojilo (27 % duøika). Prednosti: • visokokoncentrirano hranilo duøik v hitro topni obliki • za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin • roœka na vreœi za enostavno prenaøanje Pakiranje: 5 kg Transportno pakiranje: 150

Description: Concentrated quickly-effective nitrogen mineral fertiliser (27 % nitrogen). Advantages: • highly concentrated nitrogen nutritive substance in quickly soluble form • designed for basic and additional fertilisation of all types of plants • handle on the bag for easy carrying Packaging: 5 kg Transport packaging: 150

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

25

PLANTELLA

Univerzalna gnojila / Universal fertilisers


IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA TEKOŒE ÆELEZO

PLANTELLA LIQUID IRON

Opis: Mineralno gnojilo, ki prepreœuje fizioloøke bolezni, nastale zaradi pomanjkanja æeleza. Doziranje: 35 ml na 2,5 l vode Prednosti: • odpravlja pomanjkanje æeleza v tleh in rastlini • tekoœa oblika za listno delovanje ali delovanje preko korenin • merilni lonœek za enostavno doziranje Pakiranje: 250 ml, 1000 ml Transportno pakiranje: 250 ml – 15; 1000 ml – 12

Description: Mineral fertiliser which prevents physiological diseases caused by a lack of iron. Dosage: 35 ml per 2,5 l of water Advantages: • compensates for the lack of iron in the soil and in the plant • liquid form for effectivenes through leaves or roots • measuring cup for simple dosage Packaging: 250 ml, 1000 ml Transport packaging: 250 ml – 15; 1000 ml – 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO

PLANTELLA CALCIUM LEAF FERTILIZER

Opis: Mineralno gnojilo, ki prepreœujejo fizioloøke bolezni, nastale zaradi pomanjkanja kalcija. Prednosti: • odpravljajo pomanjkanje kalcija, bora in magnezija v tleh ter rastlini • poveœuje odpornost rastlin in prepreœuje pokanje plodov • tekoœa obliki za listno delovanje ali delovanje preko korenin • merilni lonœek za enostavno doziranje Pakiranje: 1000 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Mineral fertilizer which prevents physiological diseases caused by a lack of calcium. Advantages: • compensates for the lack of calcium • increases the immunity of the plants and prevents the breaking of the fruit • liquid form for effectivenes through leaves or roots • measuring cup for simple dosage Packaging: 1000 ml Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

100 g

III

1l

II

1 kg

I

15 g

Description: Nutritive micro - substance against chlorosis caused by a lack of iron. Advantages: • compensates for the lack of iron (chlorosis) • in quickly accessible chelat form Packaging: 15 g, 100 g Transport packaging: 15 g – 56; 100 g – 20

250 ml

PLANTELLA SEQUESTREN FE–KELATI

Opis: Mikrohranilo proti listni bledici, ki nastane zaradi pomanjkanja æeleza. Prednosti: • odpravlja pomanjkanje æeleza (listno bledico) • v hitro dostopni kelatni obliki Pakiranje: 15 g, 100 g Transportno pakiranje: 15 g – 56; 100 g – 20

0,25 kg

PLANTELLA

PLANTELLA SEQUESTREN FE–KELATI

XII

Dolgodelujoœa gnojila / Longlasting fertilisers PLANTELLA PLANTACOTE

PLANTELLA PLANTACOTE

Opis: Visokokakovostno gnojilo s takojønjim in dologotrajnim delovanjem. Eno gnojenje zadoøœa za veœ kot pet mesecev. Doziranje: 1 kg za 30 m2 ali 250 l zemlje Prednosti: • vsebuje vsa glavna hranila in mikrohranila • hranila delujejo veœ kot 5 mesecev • enostavno gnojenje in dognojevanje • priroœno vedro Pakiranje: 0,25 kg Transportno pakiranje: 32

Description: High quality fertiliser with immediate and longlasting effectiveness. One application suffices for over five months. Dosage: 1 kg / 30 m2 or 250 l of soil Advantages: • contains all major nutrients and micro – nutrients • effectiveness of nutrients for over five months • simple basic and additional fertilisation • handy bucket Packaging: 0,25 kg Transport packaging: 32

I

26

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


PLANTELLA UNIVERZAL

PLANTELLA UNIVERZAL

Opis: Univerzal je specialna meøanica sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege. Hitro rastoœa meøanica trav je primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske povrøine in øportna igriøœa. Ustvarja lepo in gosto trato, ki nam nudi prostor za poœitek, oddih in sprostitev. Doziranje: 1 kg / 65 m2 Prednosti: • za sonœne in polsenœne lege • hitra zaœetna rast • odporna na teptanje Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Univerzal contains an adjusted mixture of grass seeds that are suitable for all climate conditions. The fast growing grass seeds provide great coverage in all home yards, parks and recreational areas and sports fields. It grows a thick and fresh green lawn providing a perfect place for rest and relaxation. Dosage: 1 kg / 65 m2 Advantages: • suitable for sun and shade areas • fast starting growth • tolerant to frequent trespassing Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

PLANTELLA

Travna semena in sredstva za nego trave / Grass seeds and products for lawn care

XII

PLANTELLA VIVA

PLANTELLA VIVA

Opis: Viva je specialna meøanica sestavljena iz vrst in sort trav, ki dajejo gosto in zdravo trato na senœnih legah. Primerno za zasnovo trat v parkih in na vrtu, v legah, kjer je veœ sence, na severnih straneh hiø, pod drevjem in v okolici grmiœevja. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Prednosti: • za senœne in polsenœne lege • hitra zaœetna rast • vzdræljiva in gosta trata Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Viva contains an adjusted mixture of grass seeds that grows a thick and fresh green lawn in all shade areas. It provides great coverage for areas such as the northern sides of houses and areas under trees and bushes. It is suitable for lawns in home yards and parks. Dosage: 1 kg / 50 m2 Advantages: • suitable for shade areas • fast starting growth • thick and trespassing resistant lawn Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA AURORA

PLANTELLA AURORA

Opis: Aurora je specialna meøanica sestavljena iz vrst in sort trave, ki dajejo moœno zeleno barvo na legah z veliko sonca. Hitro rastoœa meøanica trav je primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske povrøine in øportna igriøœa. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Prednosti: • trava za sonœne lege • odporna in trpeæna • lepe zelene barve Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Aurora contains an adjusted mixture of grass seeds that grows a fresh green lawn in all sunny areas. The fast growing grass seeds provide great coverage in all home yards, parks and recreational areas and sports fields. Dosage: 1 kg / 50 m2 Advantages: • suitable for sunny areas • thick and trespassing resistant lawn • beautiful green colour Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA ADRIA

PLANTELLA ADRIA

Opis: Adria je specialna meøanica, sestavljena iz vrst in sort trav, ki dajejo odporno in trpeæno trato v suhih in vroœih razmerah. Primerna za suøna obmoœja. Ima unikatno sposobnost, da se regenerira po suønem stresu. Doziranje: 1 kg / 40 m2 Prednosti: • za suhe in vroœe lege • ostane zelena tudi v pozni jeseni • odliœno pokriva povrøino Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Adria contains an adjusted mixture of grass seeds that grows a thick and trespassing resistant lawn in extremely hot and drought areas. It can re-generate after stress caused by drought. Dosage: 1 kg / 40 m2 Advantages: • suitable for extremely hot and drought areas • stays green also during the late autumn • provides excellent coverage Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

27


PLANTELLA CONTESSA

Opis: Contessa je posebna meøanica obloæenih semen iz visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse razmere. Ustvarja lepo in gosto travno ruøo. Vsako seme je obloæeno s hranili in je dvakrat teæje od navadnega, kar omogoœa natanœno setev in bolj œvrst kontakt s tlemi. Ptice obloæenega semena ne marajo. Doziranje: 1 kg / 30 m2 Prednosti: • obloæena travna semena za vse lege • zanesljiva kalitev in hitrejøa zaœetna rast • prvovrstna gostota in vzdræljivost • intenzivno zelena in mehka Pakiranje: 1 kg Transportno pakiranje: 6

Description: Plantella Contessa contains an adjusted mixture of high-quality grass seeds that is suitable for all climate conditions. Every seed is coated with nutrients and is twice as heavy as ordinary seed. This enables exact seeding and more compact contact with the soil. Birds dislike the taste of the coated seed. Dosage: 1 kg / 30 m2 Advantages: • coated grass seeds are suitable for all climate conditions • reliable germination and faster initial growth • first-class density and durability • intense green and soft grass Packaging: 1 kg Transport packaging: 6

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA MEØANICA SEMEN TRAVNIØKEGA CVETJA

PLANTELLA MEADOW FLOWER SEED MIX

Opis: Plantella meøanica travniøkega cvetja vsebuje veœ kot 40 vrst travniøkih cvetlic, dvoletnic in trajnic, ki poudarijo naravni videz vrta. S sladkobnim vonjem privabljajo metulje in œebele, ki poskrbijo tudi za popolno opraøitev rastlin. Doziranje: 100g / 100 m2 Prednosti: • manj koønje in veœja odpornost na suøo • veœ kot 40 vrst barvitih in neænih cvetlic Pakiranje: 100 g Transportno pakiranje: 12

Description: Plantella meadow flower seed mix contains more than 40 species of meadow flowers, biennials and perennials, highlighting the natural appearance of the garden. Their sweet smell attracts butterflies and bees, which ensure that the plants are completely pollinated. Dosage: 100g / 100 m2 Advantages: • less mowing and greater resistance to drought • more than 40 species of colourful and gentle flowers Packaging: 100 g Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VSE VRSTE TRAV

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ALL TYPES OF GRASS

Opis: Mineralno specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniøkih rastlin. Naœin uporabe: Skozi korenine Doziranje: 1 kg / 33 m2 Prednosti: • visoka vsebnost duøika v razliœnih oblikah, ki zagotavljajo takojønje in dolgotrajno delovanje gnojila • dodatek æeleza za prepreœevanje mahu v zemlji • majhna poraba Pakiranje: 1 kg, 3 kg, 5 kg Transportno pakiranje: 1 kg – 10; 3 kg – 4; 5 kg – 1

Description: Special mineral fertiliser in granular form for the fertilisation of all types of grass and meadow plants. Manner of absorption: Through roots Dosage: 1 kg / 33 m2 Advantages: • large proportion of nitrogen in various forms which ensure immediate and longlasting effectiveness of the fertiliser • addition of iron for the prevention of moss in the soil • small consumption Packaging: 1 kg, 3 kg, 5 kg Transport packaging: 1 kg – 10; 3 kg – 4; 5 kg – 1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA PROTI MAHU

PLANTELLA AGAINST MOSS

Opis: Specialno sredstvo za trato odpravlja in prepreœuje mah v trati ter istoœasno oskrbuje travo s hranili. Doziranje: 5 - 10 kg za 10 m2 Prednosti: • dodatek æeleza za uniœevanje mahu • NPK hranila v takoj dostopni obliki omogoœajo trati hitro priraøœanje in krepilno rast • kremenov pesek primerne granulacije rahlja tla in zraœi travnato povrøino Pakiranje: 5 kg, 10 kg Transportno pakiranje: 5 kg - 128; 10 kg - 100

Description: Special substance for lawn eradicates and prevents moss in the lawn and at the same time the supplies the lawn with nutrients. Dosage: 5 - 10 kg for 10 m2 Advantages: • addition of iron for the eradication of moss • NPK nutrients in instanty accessible form enable fast adhesion and stimulating growth to the lawn • flint sand of appropriate granulation loosens the soil and airs the grass surface Packaging: 5 kg, 10 kg Transport packaging: 5 kg - 128; 10 kg - 100

I

28

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5 kg

IV

10 kg

III

3 kg

II

1 kg

I

5 kg

PLANTELLA

PLANTELLA CONTESSA


PLANTELLA SPECIAL FERTILIZER FOR AUTUMN GRASS MANURING

Opis: Mineralno specialno gnojilo za pravilno prehrano vseh vrst trate. Ker vsebuje višjo vsebnostjo fosforja in kalija, trata tvori moœnejše in globlje korenine, s tem pa je uspešnejše tudi njeno prezimovanje. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Prednosti: • za boljše prezimovanje trate • v naslednji sezoni bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo Pakiranje: 5 kg Transportno pakiranje: 128

Description: Special mineral fertilizer ideal for proper nutrition of all kinds of grass. It includes a higher dosage of phosphor and potassium to enable the grass to form stronger and deeper roots, which also ensure better overwintering for the plant. Dosage: 1 kg / 50 m2 Advantages: • aids the grass with overwintering • in the next season the grass grows thicker, greener and more durable, and therefore appropriate to walk upon Packaging: 5 kg Transport packaging: 128

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Sredstva za prepreœevanje plevela / Means for the control of weeds PLANTELLA TOTAL – R

Plantella TOTAL – R

Opis: Pripravek za zatiranje plevela okoli hiøe, na poteh, na zidu, med tlakovci… Namenjen je zatiranju enoletnih in globoko zakoreninjenih trajnih plevelov, vkljuœno z regratom, kislicami, koprivami, slakom in osatom. Doziranje: 750 ml/25m2 Prednosti: • uniœi plevel skupaj s korenino, zato zagotavlja dolgotrajen uœinek • uœinkovit in zanesljiv, ima øirok spekter delovanja • za uporabo okoli hiøe Pakiranje: 750 ml Transportno pakiranje: 17

Description: Preparation for the control of weeds around the house, on paths and walls, between paving stones, etc. It is intended for the control of annual and deeply rooted perennial weeds, including dandelion, sorrel, nettles, bindweed and thistle. Dosage: 750 ml/25m2 Advantages: • destroys weeds together with roots, thereby ensuring a long-term effect • effective and reliable with a broad range of effect • for use around the house Packaging: 750 ml Transport packaging: 17

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA TOTAL

Plantella TOTAL

Opis: Sistemiœni neselektivni herbicid za zatiranje plevela na strniøœih, nasadih vinske trte in sadnega drevja ter na nekmetijskih povrøinah. Namenjen je zatiranju enoletnih in globoko zakoreninjenih trajnih plevelov, vkljuœno z regratom, kislicami, koprivami, slakom in osatom. Doziranje: 100 ml/112 m2 Prednosti: • uniœi plevel skupaj s korenino, zato zagotavlja dolgotrajen uœinek • uœinkovit in zanesljiv, ima øirok spekter delovanja • tudi za uporabo okoli hiøe Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: Systematic non-selective herbicide for the control of weeds in stubble fields, vineyards and orchards and for non-agricultural surfaces. It is intended for the control of annual and deeply rooted perennial weeds, including dandelion, sorrel, nettles, bindweed and thistle. Dosage: 100 ml/ 112m2 Advantages: • destroys weeds together with roots, thereby ensuring a long-term effect • effective and reliable with a broad range of effect • for use around the house Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Sredstvo za odganjanje nezaæelenih æivali / Repellent against undesired animals PLANTELLA REPEL, ODGANJALEC PSOV IN MAŒK

PLANTELLA REPEL, DOG AND CAT REPELLENT

Opis: Sredstvo za odvraœanje nezaæelenih æivali. Pse, maœke in divjad odganja s pomoœjo vonja, nanaøamo pa ga na trdne povrøine na predelih, kjer æelimo æivalim prepreœiti dostop. Doziranje: 12 ml / 1 m2 Prednosti: • aktivna snov deluje s pomoœjo vonja kot odvraœalo • za zaøœito okolice doma, terase, ograje … • zaøœita uœinkuje nekaj tednov Pakiranje: 1 l Transportno pakiranje: 12

Description: A deterrent for unwanted animals. It repels dogs, cats and wild animals by releasing a special odor. It is applied onto solid surfaces on areas, where we want to prevent animals from entering. Dosage: 12 ml / 1 m2 Advantages: • the active substance and its released odor work as a deterrent • excellent for protection of home and surroundings, terraces, fences… • the protective effect lasts for a few weeks Packaging: 1 l Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

29

PLANTELLA

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JESENSKO GNOJENJE TRAVE


PLANTELLA DEKORATIVNO LUBJE

PLANTELLA DECORATIVE BARK

Opis: Lubje je temno rjave barve in je popolnoma naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus Pinastre). Lubje se uporablja za pokrivanje oziroma zastiranje zemlje sobnih in balkonskih rastlin ter okrasnih gred, tal na grobovih, pod grmiœevjem, sadnim in okrasnim drevjem. Doziranje: Z lubjem prekrijte oziroma zastrite zemljo sobnih in balkonskih rastlin, grmiœevja, sadnega ali okrasnega drevja v viøini 2 do 3 cm Prednosti: • ustvarja estetski videz in prepreœuje razraøœanje plevela • spodbuja nastajanje humusa • zaøœitijo tla pred izsuøitvijo (v tleh ohranjajo vlago) in zmrzaljo ter varujejo povrøino pred erozijo (izpiranjem) • polepøajo estetski videz vrta Pakiranje: 50 l Transportno pakiranje: 48

Description: Bark nuggets are a completely natural covering, made from pine bark (Pinus Pinastre). These are used for partial or complete soil covering in indoor and balcony plants and for partial covering of decorative plant beds, graveyards, surfaces under bushes, fruit or decorative trees. Dosage: Cover the soil of balcony and indoor plants, bushes, fruit or decorative trees with the pine bark nuggets, partially or completely, in a layer 2-3 cm thick. Advantages: • provides a highly esthetic appearance and prevents the weed from spreading, increases the humus accumulation process • increases the humus accumulation process • protects the soil against extreme temperature changes and retains the soil moisture and warmth, protect the soil against erosion (washing out) • provides a highly esthetic appearance Packaging: 50 l Transport packaging: 48

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA SEKANCI leønikovo rjavi, rdeœi sekanci

PLANTELLA WOODCHIPS hazelnut brown, red woodchips

Opis: Sekanci so naravno obarvani lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred, oœiøœenih tal pod grmiœevjem, sadnim in okrasnim drevjem. Doziranje: S Plantella sekanci prekrijte oziroma zastrite zemljo sobnih in balkonskih rastlin, grmiœevja, sadnega ali okrasnega drevja v viøini 2 do 3 cm Prednosti zastiranja z lesnimi sekanci: • ustvarja estetski videz in prepreœuje razraøœanje plevela • spodbuja nastajanje humusa • zaøœitijo tla pred izsuøitvijo (v tleh ohranjajo vlago) in zmrzaljo ter varujejo povrøino pred erozijo (izpiranjem) • polepøajo estetski videz vrta Pakiranje: 60 l Transportno pakiranje: 48

Description: The woodchips are naturally colored conifer woodchips of various granulation, suitable for partial covering and decoration of decorative plant beds, cleared surfaces under bushes, fruit and decorative trees. Dosage: Use Plantella woodchips to cover (partly or completely) the soil of house and balcony plants, bushes, fruit or decorative trees with a layer of chips 2-3 cm high. Advantages of woodchip coverings: • provides a highly esthetic appearance and prevents the weed from spreading, increases the humus accumulation process • increases the humus accumulation process • protects the soil against extreme temperature changes and retains the soil moisture and warmth, protect the soil against erosion (washing out) • provides a highly esthetic appearance Packaging: 60 l Transport packaging: 48

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Sredstva za pospeøevanje rasti korenin / Substances for accelerated root growth PLANTELLA RHIZOPON I

PLANTELLA RHIZOPON I

Opis: Sredstvo za pospeøevanje rasti korenin za zelene potaknjence. Naœin uporabe: Ob potikanju Prednosti: • poœasno sproøœanje stimulatorjev rasti • zanesljiva in visoka stopnja uspeønosti nastanka novih korenin • prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino Pakiranje: 25 g • Transportno pakiranje: 24

Description: Substance for accelerated root growth for green scions. Manner of application: At planting Advantages: • slow release of growth stimulators • dependable and high degree of success of forming formation of roots, effectiveness adjusted to the plant group Packaging: 25 g • Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA RHIZOPON II

PLANTELLA RHIZOPON II

Opis: Sredstvo za delno olesenele potaknjence. Naœin uporabe: Ob potikanju Prednosti: • poœasno sproøœanje stimulatorjev rasti • zanesljiva in visoka stopnja uspeønosti nastanka novih korenin • prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino Pakiranje: 25 g • Transportno pakiranje: 24

Description: Substance for partly lignified scions. Manner of application: At planting Advantages: • slow release of growth stimulators • dependable and high degree of success of forming formation of roots, effectiveness adjusted to the plant group Packaging: 25 g • Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PLANTELLA RHIZOPON III

PLANTELLA RHIZOPON III

Opis: Sredstvo za olesenele potaknjence. Naœin uporabe: Ob potikanju Prednosti: • poœasno sproøœanje stimulatorjev rasti • zanesljiva in visoka stopnja uspeønosti nastanka novih korenin • prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino Pakiranje: 25 g • Transportno pakiranje: 24

Description: Substance for lignified scions. Manner of application: At planting Advantages: • slow release of growth stimulators • dependable and high degree of success of forming formation of roots, effectiveness adjusted to the plant group Packaging: 25 g • Transport packaging: 24

I

30

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

leønikovo rjavi

I

rdeœi

PLANTELLA

Specialna in varovalna sredstva / Special and protective products


31


32


VIVERA

VIVERA CHORUS 50 WG

VIVERA CHORUS 50 WG

Opis: Fungicid za zatiranje jablanovega økrlupa, jablanove pepelovke in monilije na sadnem drevju. Pakiranje: 15 g Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide for the control of Venturia inaequalis, Podosphaera leucotricha and moniliasis on fruit trees. Packaging: 15 g Transport packaging: 20

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA CUPRABLAU-Z

VIVERA CUPRABLAU-Z

Opis: Fungicid na osnovi bakra, ki se uporablja za zimska økropljenja proti rastlinskim boleznim in v œasu vegetacije za zatiranje peronospor, listne luknjiœavosti in pegavosti. Pakiranje: 35 g Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide on the basis of copper, used for winter spraying against plant disease and at the time of vegetation for the control of the peronospora and Alternaria brassicae. Packaging: 35 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

VIVERA RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

Opis: Fungicid za zatiranje plesni na okrasnih rastlinah, peronospore vinske trte, plesni na vrtninah kot so, plesni na krompirju in paradiæniku, œebulne, solatne, øpinaœne plesni … Pakiranje: 30 g Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide for the control of mildew on ornamental plants, of Plasmopara viticola and mildews on garden vegetables, such as: Phytophthora infestans on potatoes and tomatoes, Peronospora destructor on onion, Bremia lactucae, Peronospora farinosa ... Packaging: 30 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA SCORE 250 EC

VIVERA SCORE 250 EC

Opis: Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah in za zatiranje jablanovega in hruøevega økrlupa ter jablanove pepelovke. Pakiranje: 10 ml Transportno pakiranje: 30

Description: Fungicide for the control of Erysiphe cichoracearum and rust on garden vegetables and strawberries and for the control of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha. Packaging: 10 ml Transport packaging: 30

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA SWITCH 62,5 WG

VIVERA SWITCH 62.5 WG

Opis: Fungicid za zatiranje povzroœitelja sive plesni na okrasnih rastlinah, vrtninah, tratah, vinski trti in jagodah, za zatiranje bele gnilobe na vrtninah in pepelovk v tratah. Pakiranje: 16 g, 40 g Transportno pakiranje: 16 g – 20; 40 g – 15

Description: Fungicide for the control of the cause of Botryotinia Fuckeliana on ornamental plants, garden vagetables, lawn, vine and strawberries. Packaging: 16 g, 40 g Transport packaging: 16 g – 20; 40 g – 15

40 g

16 g

II

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

33

VIVERA

Fungicidi za prepreœevanje bolezni/ Fungicides for preventing diseases


III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA PROPLANT

VIVERA PROPLANT

Opis: Fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na okrasnih rastlinah kot so koreninske gnilobe. Pakiranje: 50 ml Transportno pakiranje: 20

Description: Fungicide for the control of plant diseases, such as root rots, on ornamental plants. Packaging: 50 ml Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

25 ml

II

20 ml

I

25 ml

Description: Fungicide of a wide spectrum with excellent effectiveness on numerous plant diseases as mildews and moniliases. It has a short waiting period and sistematic effectivness. Packaging: 10 ml, 25 ml Transport packaging: 10 ml – 30; 25 ml – 25

10 ml

VIVERA QUADRIS

Opis: Fungicid øirokega spektra z odliœnim delovanjem na øtevilne rastlinske bolezni kot so plesni, pepelaste plesni, monilije, listne pegavosti… Ima kratko karenœno dobo in sistemiœno delovanje. Pakiranje: 10 ml, 25 ml Transportno pakiranje: 10 ml – 30; 25 ml – 25

10 ml

VIVERA QUADRIS

10 ml

VIVERA

VIVERA

XII

Insekticidi za zatiranje økodljivcev / Insecticides for pest control VIVERA KARATE ZEON 5 CS

VIVERA KARATE ZEON 5 CS

Opis: Vivera Karate Zeon je uœinkovit insekticid, ki deluje na øirok spekter økodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju. Zaradi sodobne Zeon formulacije je naravi in œloveku prijazen in ima kratko karenco. Prednosti: • varen œloveku in naravi zaradi nove Zeon formulacije • zaradi posebnih mikrokapsul uœinkuje izredno hitro • deluje kontaktno in æelodœno • kratka karenca • do 5x manjøa poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu Pakiranje: 10 ml, 20 ml Transportno pakiranje: 10 ml – 30; 20 ml – 25

Description: Vivera Karate Zeon successfully controlls a wide range of pests in agriculture, gardening, fruit cultivation, on vines and hops. Due to modern Zeon formulation, it is nature- and people-friendly, has a short waiting period. Advantages: • safe for people and nature due to the new Zeon formulation • extremely rapid effect due to special microcapsules • contact and stomach-acting effect • short waiting period • up to 5 times smaller consumption than with comparable insecticides available on the market Packaging: 10 ml, 20 ml Transport packaging: 10 ml – 30; 20 ml – 25

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA CHESS 50 WG

VIVERA CHESS 50 WG

Opis: Insekticid za zatiranje listnih uøi in rastlinjakovega øœitkarja na vrtninah, okrasnih rastlinah in sadnem drevju. Pakiranje: 6 g Transportno pakiranje: 20

Description: Insecticide for the control of aphids and on garden vegetables, ornamental plants and fruit trees. Packaging: 6 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA VERTIMEC 1,8 % EC

VIVERA VERTIMEC 1,8 % EC

Opis: Akaricid, insekticid øirokega spektra s kratko karenœno dobo. Odliœno deluje na prøice, boløice listne zavrtalke in tripse. Pakiranje: 10 ml, 25 ml Transportno pakiranje: 10 ml – 30; 25 ml – 25

Description: Acaricide, insecticide of a wide spectrum with a short waiting period. Excellent effectiveness on mites and thrips. Packaging: 10 ml, 25 ml Transport packaging: 10 ml – 30; 25 ml – 25

I

34

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


VIVERA

KEMOCID PATRONE SET

KEMOCID PATRONE SET

Opis: Rodenticid v obliki dimnih patron za zatiranje voluharjev v vrtovih in sadovnjakih. Pakiranje: Set 4 patrone Transportno pakiranje: 60

Description: Rodenticide in the form of smoke cartridges for the control of voles in gardens and orchards. Packaging: Set of 4 patrones Transport packaging: 60

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

VIVERA NEO STOP

VIVERA NEO STOP

Opis: Sredstvo za prepreœevanje klitja jedilnega krompirja. Pakiranje: 100 g, 1000 g Transportno pakiranje: 100 g – 20; 1000 g – 10

Description: Substance for the prevention of the germination of potatoes. Packaging: 100 g, 1000 g Transport packaging: 100 g – 20; 1000 g – 10

XII

1000 g

100 g

VIVERA

Rodenticidi, herbicidi, limacidi / Rodenticides, herbicides, limacides

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4

Opis: Neselektivni sistemiœni herbicid za zatiranje vseh enoletnih in veœletnih plevelov. Pakiranje: 50 ml Transportno pakiranje: 20

Description: Non-selective sistematic herbicide for the exterminaiton of all annual and perennial weeds. Packaging: 50 ml Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

35


36


37


EFFECT RODENT BOX

Effect rodent/ Effect rodent EFFECT RODENT MEHKA VABA

EFFECT RODENT FRESH BAIT

Opis: Uœinkovit rodenticid v obliki mehke vabe z novo, sodobno formulo ter aktivno snovjo difenakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan predvsem primerno v prostorih kjer je na razpolago veliko hrane. Doziranje: 30 g na 2 - 5 m za miøi; 180 g na 5 - 10 m za podgane Prednosti: • z najnovejøo aktivno snovjo difenakum • dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticidov • varna za œloveka in domaœe æivali • visoka jeøœnost, uœinkuje æe v majhnih koliœinah (za 20 g miø zadostuje æe 0,4 g vabe, za 250 g podgano pa 9 g) • dodan Bitrex (gabilo) Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Effective fresh (pasta) bait rodenticide based on a new, modern formula and active substance difenacoum for house mice and black/grey rat control, especially suitable for places with plenty of food available. Dosage: 30 g every 2-5 m for mice; 180 g every 5-10 m for rats Advantages: • with the safest active substance, difenacoum • proven to be the most effective form of rodenticides • safer for humans and domestic animals • taste attracts rodents, effective in small doses (for a 20 g mouse 0.4 g, for a 250 g rat 9 g of bait will suffice) • bitrex (aversive agent) added Packaging: 250 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT RODENT PELETE

EFFECT RODENT PELLETS

Opis: Uœinkovit rodenticid v obliki pelet z aktivno snovjo difenakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Pelete uporabljamo v suhih prostorih, kjer skladiøœimo hrano. Doziranje: 30 g na 2-5 m za miøi; 180 g na 5-10 m za podgani Prednosti: • z najnovejøo aktivno snovjo difenakum • glodavcem izredno okusne zaradi velikega deleæa æit • varne za œloveka in domaœe æivali • uœinkuje æe v majhnih koliœinah (za 20 g miø zadostuje æe 0,4 g, za 250 g podgano pa 9 g vabe) Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Effective pellets rodenticide based on active difenacoum for house mice and black/grey rat control. Pellets are used in dry places where food is stored. Dosage: 30 g every 2-5 m for mice, 180 g every 5-10 m for rats Advantages: • with the newest active substance, difenacoum • due to a large portion of corn very tasteful to rodents • safer for humans and domestic animals • taste attracts rodents, effective in small doses (for a 20 g mouse 0.4 g, for a 250 g rat 9 g of bait will suffice) Packaging: 250 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

EFFECT RODENT PARAFINSKI BLOKI

38

II

III

X

XI

XII

EFFECT RODENT WAX BLOCKS Description: Effective wax blocks rodenticide based on active difenacoum for house mice and black/grey rat control. It is suitable for basements with plenty of water, for sewage systems and in the vicinity of houses. Dosage: 30 g every 2-5 m for mice; 180 g every 5-10 m for rats Advantages: • with the safest active substance, difenacoum • safer for humans and domestic animals • added attractants that attract mice and rats • may also be used in water • effective already in small doses Packaging: 250 g Transport packaging: 20

Opis: Uœinkovit rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo difenakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Primeren je za kleti, kjer se zadræuje voda, za kanalizacijo in okolico hiøe. Doziranje: 30 g na 2 - 5 m za miøi; 180 g na 5 - 10 m za podgane Prednosti: • z najnovejøo aktivno snovjo difenakum • varni za œloveka in domaœe æivali • z dodanimi atraktanti pritegne miøi in podgane • velika odpornost na vlago • uœinkuje æe v majhnih koliœinah Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

I

IX

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


EFFECT RODENT BOX PARAFINSKI BLOKI

EFFECT RODENT BOX PARAFINE BLOCKS

Opis: Effect rodent box s parafinskimi bloki je posebna zaprta past za miøi, ki ima v notranjosti postavljen parafinski blok za zanesljivo zaøœito doma. Povsem nove reøitve Effect Rodent BOX-a zagotavljajo zelo zanesljivo, uœinkovito in visoko kakovostno ravnanje z miømi. Vsebuje dva parafinska bloka; izdelek se postavi na mesto, kjer se gibljejo glodavci. Prednosti: • brez direktnega stika z vabo • zelo enostavno za uporabo: izdelek se postavi na mesto, kjer se gibajo æivali • varno za otroke • varno za domaœe æivali, ki ne morejo priti v stik z vabo • zelo priroœen za uporabo zaradi dimenzij • uœinkovitost (za miøi zelo privlaœna vaba) • velika odpornost na vlago Pakiranje: 1 box Display: 30 Transportno pakiranje: 20

Description: Effect rodent box with paraffine blocks is special, closed trap for mice containing a paraffin block and represents reliable protection for the home. The new innovative solution offered by the Effect rodent box ensures secure, efficient and high quality treatment of mice. Advantages: • no direct contact with the bait • easy to use; product is placed in a spot where mice are present • safe for children • safe for pets, because they cannot access the bait • very handy dimensions of the product • efficiency (trap is very attractive for mice) • highly resistant to moisture Packaging: 1 box Display: 30 Transport Packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT RODENT BOX MEHKA VABA

EFFECT RODENT BOX SOFT BAIT

Opis: Effect rodent box z mehko vabo je posebna zaprta past za miøi, ki ima v notranjosti postavljeno mehko vabo za zanesljivo zaøœito doma. Povsem nove reøitve Effect Rodent BOX-a zagotavljajo zelo zanesljivo, uœinkovito in visoko kakovostno ravnanje z miømi. Prednosti: • brez direktnega stika z vabo • zelo enostavno za uporabo: izdelek se postavi na mesto, kjer se gibajo æivali • varno za otroke • varno za domaœe æivali, ki ne morejo priti v stik z vabo • zelo priroœen za uporabo zaradi dimenzij • mehka vaba je dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticida Pakiranje: 1 box Display: 30 Transportno pakiranje: 20

Description: Effect rodent box with soft bait is special, closed trap for mice, containing soft bait and represents reliable protection for the home. The new innovative solution offered by the Effect rodent box ensures secure, efficient and high quality treatment of mice. Advantages: • no direct contact with the bait • easy to use; product is placed in a spot where mice are present • safe for children • safe for pets, because they cannot access the bait • very handy dimensions of the product • test results show soft bait is the most effective formulation Packaging: 1 box Display: 30 Transport Packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT RODENT LEPILNA PLOØŒA ZA GLODAVCE

EFFECT RODENT ADHESIVE PLATE FOR RODENTS

Opis: Uœinkovita in preprosta mehanska zaøœita za zatiranje miøi in podgan! Prednosti: • nestrupen izdelek • varen in enostaven za uporabo • brez vonja • æe pripravljen izdelek • ni strupenih ostankov po uporabi Pakiranje: 2 lepljivi ploøœi Transportno pakiranje: 20

Description: Effective and simple mechanical protection against mice and rats! Advantages: • non-toxic product • safe and easy to use • odorless • ready-to-use product • no toxic residues after application Packaging: 2 adhesive plates Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

39

EFFECT RODENT

Effect rodent BOX/ Effect rodent BOX


GLODACID PLUS

GLODACID PLUS PELETE

GLODACID PLUS PELLETS

Opis: Rodenticid v obliki pelet z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 5-15 g na 2-4 m za hiøne miøi, 25-50 g na 5-10 m za podgane Prednosti: • visoka uœinkovitost pri majhni koliœini • izredno okusne za glodalce zaradi velikega deleæa æit • najuœinkovitejøa aktivna snov Pakiranje: 250 g + 50 g GRATIS Transportno pakiranje: 20

Description: Pellets rodenticide based on active brodifacoum for house mice and black / grey rats control. Dosage: 5-15 g per 2-4 m for house mice, 25-50 g per 5-10 m for rats Advantages: • highly effective in small doses • due to large portion of grain very tasteful for rodents • the most effective substance Packaging: 250 g + 50 g GRATIS Transport packaging: 20

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

GLODACID PLUS MEHKA VABA

GLODACID PLUS FRESH BAIT

Opis: Rodenticid v obliki mehke vabe z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 5-15 g na 2-4 m za hiøne miøi, 25-50 g na 5-10 m za podgane Prednosti: • visoka uœinkovitost pri majhni koliœini • zlasti primerno, ko imajo glodalci na voljo dovolj naravne hrane • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • dodan Bitrex (gabilo) • najuœinkovitejøa aktivna snov • dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticidov Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14

Description: Fresh (pasta) bait rodenticide based on active brodifacoum for house mice and black / grey rats control. Dosage: 5-15 g per 2-4 m for house mice, 25-50 g per 5-10 m for rats Advantages: • highly effective in small doses • especially suitable for rodents when there is enough of their natural food • contains added fragrances that attract rodents • highly resistant to moisture (suitable for indoor and outdoor use) • bitrex (detering agent) added • the most effective substance • test results show this is the most effective formulation Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

GLODACID PLUS ÆITNA VABA

GLODACID PLUS GRAIN BAIT

Opis: Rodenticid v obliki æitne vabe z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 5-15 g na 2-4 m za hiøne miøi, 25-50 g na 5-10 m za podgane Prednosti: • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • visoka uœinkovitost pri majhni koliœini • pakiranje v papirnatih vreœkah prepreœuje raztresanje • dodan Bitrex (gabilo) • najuœinkovitejøa aktivna snov Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14

Description: Grain bait rodenticide based on active brodifacoum for house mice and black / grey rats control. Dosage: 5-15 g per 2-4 m for house mice, 25-50 g per 5-10 m for rats Advantages: • contains large portion of grain (favourite food of rodents) • contains added fragrances that attract rodents • highly effective in small doses • packed in paper bags (prevents dispersing) • bitrex (detering agent) added • the most effective substance Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14

I

II

III

IV

V

VI

VII

GLODACID PLUS PARAFINSKI BLOKI

40

II

III

IV

IX

X

XI

XII

GLODACID PLUS WAX BLOCKS

Opis: Rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 5-15 g na 2-4 m za hiøne miøi, 25-50 g na 5-10 m za podgane Prednosti: • visoka uœinkovitost pri majhni koliœini • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlaæna mesta in zunanjost stavb) • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • dodan Bitrex (gabilo) • najuœinkovitejøa aktivna snov Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

I

VIII

Description: Wax blocks rodenticide based on active brodifacoum for house mice and black / grey rats control. Dosage: 5-15 g per 2-4 m for house mice, 25-50 g per 5-10 m for rats Advantages: • highly effective in small doses • highly resistant to environment specifics (especially suitable for moist and exterior places) • contains added fragrances that attract rodents • bitrex (detering agent) added • the most effective substance • also suitable for wet places Packaging: 250 g Transport packaging: 20

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

500 g

III

500 g

II

250 g

I

250 g

GLODACID PLUS

Glodacid Plus / Glodacid Plus

XII


RATIMOR

500 g

RATIMOR iBITE

RATIMOR iBITE

Opis: Najuœinkovitejøi rodenticid proti miøim in podganam z revolucionarno formulacijo in uravnoteæeno sestavo z izjemno øirokim spektrom uporabe. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • veœkotna oblika pomeni veliko moænosti za grizenje, • nova formula omogoœa obstojnost tudi pri izjemno nizkih in visokih temperaturah (pod 30 °C in nad 150 °C) ter pri visoki vlagi, aktivna snov bromadiolon ima najøirøi spekter delovanja • dodan Bitrex (gabilo), dodani atraktanti privabljajo glodavce Pakiranje: 250 g, 500 g Display: 24 (250 g) Transportno pakiranje: 250 g – 20; 500 g – 14

Description: The most effective rodenticide against mice and rats that contains a revolutionary formulation and well-balanced composition with an extremely wide range of use. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • multigonal form increases the biting possibilities • new formula is highly durable even in extreme conditions (temperatures under 30 °C and over 150 °C) as well as high moisture levels, active ingredient bromadiolon has the widest range of use, added Bitrex (aversive agent), • added attractants to lure the rodents in Packaging: 250 g, 500 g Display: 24 (250 g) Transport packaging: 250 g – 20; 500 g – 14

I

1 kg

500 g

500 g

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RATIMOR PELLETS

Opis: Rodenticid v obliki pelet z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • zaradi velikega deleæa æit so glodalcem zelo okusne • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo) Pakiranje: 250 g + 50 g GRATIS Transportno pakiranje: 20

Description: Pellet rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black / grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • due to a large portion of wheat very tasteful to rodents • contain added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • bitrex (detering agent) added Packaging: 250 g + 50 g GRATIS Transport packaging: 20

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RATIMOR ÆITNA VABA

RATIMOR GRAIN BAIT

Opis: Rodenticid v obliki æitne vabe z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • se ne raztresa zaradi pakiranja v vreœkah • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo), priloæena zaøœitna rokavica Pakiranje: 250 g, 500 g, 1 kg Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14, 1 kg – 12

Description: Grain bait rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black / grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 125 for rats Advantages: • contains the largest portion of grain (favourite food of rodents) • does not disperse due to bag packaging • contains added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • bitrex (detering agent) added, protection glove enclosed Packaging: 250 g, 500 g, 1 kg Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14, 1 kg – 12

I 250 g

III

RATIMOR PELETE

I

250 g

II

NOVO

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RATIMOR MEHKA VABA

RATIMOR FRESH BAIT

Opis: Rodenticid v obliki mehke vabe z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • zlasti primerno, ko imajo glodalci na voljo dovolj naravne hrane • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo), priloæena zaøœitna rokavica • dokazano najbolj uœinkovita oblika rodenticidov Pakiranje: 250 g, 500 g Transportno pakiranje: 250 g – 20, 500 g – 14

Description: Fresh (pasta) bait rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black/grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • especially suitable for rodents when there is enough of their natural food. • contains added frangrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • moistureproof – thus suitable for indoor and outdoor use • bitrex (detering agent) added, protection glove enclosed • test results show this is the most effective formulation Packaging: 250 g, 500 g Transport packaging: 250 g – 20, 500 g – 14

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RATIMOR PARAFINSKI BLOKI

RATIMOR WAX BLOCKS

Opis: Rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo bromadiolon za zatiranje hiønih miøi ter œrnih in sivih podgan. Doziranje: 20 - 25 g za hiøne miøi, 100 - 150 g za podgane Prednosti: • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlaæna mesta in zunanjost stavb) • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlaœijo glodalce • velika uœinkovitost zaradi zakasnjenega delovanja • dodan Bitrex (gabilo), priloæena zaøœitna rokavica Pakiranje: 250 g Transportno pakiranje: 20

Description: Wax blocks rodenticide based on active bromadiolone for house mice and black / grey rats control. Dosage: 20 – 25 g for house mice, 100 – 150 g for rats Advantages: • highly resistant to various environment specifics (especially suitable for moist and outdoors) • contains added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • bitrex (detering agent) added, protection glove enclosed Packaging: 250 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

41

RATIMOR

250 g

Ratimor / Ratimor


42


400 ml (320 ml + 80 ml gratis)

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID – AEROSOL

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE – AEROSOL

Opis: Uœinkovit insekticid v obliki aerosola, ki s posebno sodobno formulo dveh aktivnih snovi povzroœi takojønje uniœenje nadleænega mrœesa, deluje pa tudi podaljøano in ohrani naø prostor øe dolgo brez insektov. Uporabljamo ga za zatiranje muh in komarjev, deluje pa tudi proti moljem, muøicam, prøicam ter plazeœemu se mrœesu (mravlje, øœurki, uøi …). Prednosti: • uœinkuje takoj • s podaljøanim delovanjem zagotavlja dolgotrajno zaøœito • varen za uporabo, prostor osveæi s prijetnim vonjem • dodan repelent odganja mrœes Pakiranje: 400 ml (320 ml + 80 ml GRATIS) Transportno pakiranje: 24

Description: An effective aerosol insecticide with a modern formula containing two substances causing the immediate extermination of pesky insects. Also has an extended effect keeping areas free of insects for a long time. Used for the control of flies and mosquitoes, but also effective against moths, midges, mites and crawling insects. Advantages: • immediate and extended effect • safe to use • added repellent repels insects, freshens spaces with its pleasant scent Packaging: 400 ml (320 ml + 80 ml GRATIS) Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID Z RASPRØILKO

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE WITH SPRAY

Opis: Insekticid s kontaktnim in podaljøanim delovanjem, namenjen zatiranju vseh vrst leteœega in plazeœega mrœesa: muh, komarjev, mravelj, moljev, muøic, prøic, uøi, øœurkov ... Uporablja se v bivalnih prostorih, kleteh, shrambah, na terasah, v kampih ter drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se nahaja mrœes. Prednosti: • uœinkuje kontaktno • s podaljøanim delovanjem zagotavlja dolgotrajno zaøœito • varen za uporabo • obstojen je na svetlobi • ima prijeten vonj in ne puøœa madeæev Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: A contact insecticide with extended effect for the control of all types of flying and crawling insects: flies, mosquitoes, ants, moths, midges, mites, lice, cockroaches, etc. Used in living areas, basements, pantries, terraces, campsites and other open and closed spaces with insects. Advantages: • contact effect • extended effect providing long term protection • safe to use • has a pleasant scent and does not leave stains • resistant to light Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT KONCENTRAT – UNIVERZALNI INSEKTICID

EFFECT CONCENTRATE – UNIVERSAL INSECTICIDE

Opis: Koncentrat s kontaktnim in æelodœnim, ter delno repelentnim delovanjem je namenjen zatiranju leteœega (muhe, komarji, molji, muøice ipd.) in plazeœega se mrœesa (mravlje, srebrne ribice, øœurki, bolhe, uøi ipd.). Uporabljamo ga v bivalnih prostorih, shrambah in odprtih prostorih (terase). Prednosti: • deluje dolgotrajno • nima vonja • ne puøœa madeæev Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: A contact concentrate with an extended and partial repellent effect intended for the control of flying (flies, mosquitoes, moths, midges etc.) and crawling insects (ants, silverfish, cockroaches, fleas, lice etc.). Used in living areas, pantries and open spaces (terraces). Advantages: • long term effect • unscented • does not leave stains Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zaøœita pred osami in srøeni / Wasp and hornet protection EFFECT VABA ZA OSE – POLNILO

EFFECT WASP BAIT - FILLING

Opis: Polnilo je dopolnilo izdelku Effect vaba za ose. Vsebuje dve vreœki z naravnim privabilom v obliki praøka, ki se raztopi v vodi. Ena vreœka privabila ose privablja pribliæno mesec dni. Prednosti: • popolnoma naravna zaøœita, brez insekticida • delovanje dva meseca Pakiranje: 2 vreœki atraktanta po 15 g Transportno pakiranje: 20

Description: The filling is a complement of the Effect Wasp Bait product. It holds two sachets containing the lure in the form of a water-soluble powder. A single sachet can attract wasps for up to a month. Advantages: • completely natural protection, contains no insecticide • the effect lasts for two months Packaging: 2 sachets of lure (15g each) Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

43

EFFECT

Univerzalna zaøœita pred vsemi vrstami mrœesa / Universal protection against all types of insects


EFFECT

EFFECT VABA ZA OSE

EFFECT WASP BAIT

Opis: Effect vaba za ose je namenjena naravni zaøœiti pred osami. Vaba ima dodano vreœko z naravnim privabilom v obliki praøka, ki ga raztopimo v vodi. Ena vreœka privabila ose privablja pribliæno mesec dni. Prednosti: • popolnoma naravna zaøœita, brez insekticida • delovanje mesec dni, moænost nakupa dodatnega polnila Pakiranje: 1 vaba in 1 vreœka atraktanta (15 g) Transportno pakiranje: 72

Description: The Effect Wasp Bait is ideal for natural protection against wasps. The bait has an added sachet containing a natural lure in the form of a water-soluble powder. A single sachet can attract wasps for up to a month. Advantages: • completely natural protection, contains no insecticide • the effect lasts one month, extra fillings available for purchase Packaging: 1 bait and 1 sachet of lure (15g) Transport packaging: 72

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT INSEKTICID ZA OSE IN SRØENE – AEROSOL

EFFECT – AEROSOL WASP AND HORNET KILLER

Opis: Effect aerosol za ose in srøene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim uœinkom, namenjen zatiranju os in srøenov. Posebna formula dveh aktivnih snovi povzroœi takojønje uniœenje nadleænega mrœesa, deluje pa tudi podaljøano in ohrani naø prostor øe dolgo brez pikajoœe nadloge. Proti osam in srøenom prøite v gnezdo z razdalje 3-4m, in sicer proti osam 5 sekund in proti srøenom 10 sekund. Prednosti: • takojønji uœinek, podaljøano delovanje • vsebuje odvraœalo, ki prepreœi povratek æuæelk na tretirano povrøino • varno in enostavno za uporabo, dodana aroma, ki osveæi zrak Pakiranje: 400 ml, 750 ml Transportno pakiranje: 400 ml – 24, 750 ml – 12

Description: Effect aerosol wasp and hornet killer is a contact spray insecticide with proven efficiency, designed for the control of wasps and hornets. The special two-substance formula immediately kills the annoying insects and has an extended effect, repelling the stinging pests for a long time. Spray from 3–4 metres into the wasp or hornet nest, 5 seconds for wasps and 10 seconds for hornets. Advantages: • immediate effect, extended effect • contains repellent, keeping bugs away from the sprayed area • safe and simple use, refreshing aroma Packaging: 400 ml, 750 ml Transport packaging: 400 ml – 24, 750 ml – 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Vse za zaøœito pred mravljami / Everything you need for protection against ants EFFECT POSIP PROTI MRAVLJAM IZ NARAVNIH SESTAVIN

EFFECT ANT POWDER MADE FROM NATURAL INGREDIENTS

Opis: Pripravek »insekticidni posip« Effect proti mravljam uœinkovito zatira vse vrste mravelj (tudi faraonke) in druge plazeœe insekte. Prednosti: • takojønji uœinek • aktivna snov je naravna, zato lahko uporabljamo tudi doma, hitro se razgradi Pakiranje: 50 g Transportno pakiranje: 20

Description: The Effect “insecticide powder” ant preparation is made from natural ingredients and effectively controls all types of ants (also pharaoh ants) and other swarming insects. Advantages: • the active substance is made from natural ingredients, so it can also be used at home • immediate effect, quickly decomposes Packaging: 50 g Transport packaging: 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT FARACID PROTI FARAONSKIM MRAVLJAM

EFFECT FARACID AGAINST PHARAOH ANTS

Opis: Specialno in uœinkovito sredstvo za zatiranje faraonskih mravelj s kontaktnim, dolgotrajnim in podaljøanim delovanjem. Zakasnjeno delovanje omogoœa, da se mravlje vrnejo v gnezdo in kontaminirajo leglo. Primeren je za uporabo v bivalnih prostorih in zunaj. Prednosti: • deluje zapoznelo, zato uniœi celotno gnezdo • s podaljøanim delovanjem zagotavlja zaøœito tudi do 3 mesece po uporabi • obstojen je na svetlobi • ne hlapi in ne puøœa madeæev Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Special effective contact substance for the control of pharaoh ants with long term, extended effect. The delayed effect enables ants to return to their nest, contaminating the entire colony. It is suitable for use in both living areas and the outdoors. Advantages: • has a delayed effect, thus destroying the entire nest • its delayed effect provides protection up to 3 months after use • resistant to light • does not evaporate and does not leave stains Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT VABA ZA MRAVLJE

EFFECT ANT BAIT

Opis: Effect vaba za mravlje je namenjena za uœinkovito zatiranje vseh vrst mravelj in njihovih gnezd. Ker ima aktivna snov v vabi zapozneli uœinek, jo mravlja odnese v gnezdo in tako uniœi celotno leglo. Prednosti: • deluje zapoznelo, zato uniœi celotno gnezdo • vaba je iz medu, ki privlaœi mravlje, • aktivna snov je varna in ne pride v stik z uporabnikom in povrøino Pakiranje: dve vabi Transportno pakiranje: 20

Description: Effect ant bait is intended for the effective control of all types of ants and their nests. Since the bait has a delayed effect, ants bring it to their nest, thus destroying the entire colony. Advantages: • the bait is made from honey which attracts ants • has a delayed effect, thus destroying the entire nest • the active substance is safe and does not come into contact with users and surfaces Packaging: 2 baits Transport packaging: 20

I

44

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


rola

EFFECT VELIKI MUHOLOVEC

EFFECT LARGE FLYTRAP

Opis: Effect muholovci so uœinkovita mehanska zaøœita pred muhami in so namenjeni uporabi v hlevih, rastlinjakih, skladiøœih, v prehrambeni industriji, … kot sredstvo za zmanjøevanje populacije mrœesa in sredstvo za diagnostiko. Priporoœamo ga povsod, kjer æelimo teæave z mrœesom reøevati brez kemiœnih posegov v okolje. Prednosti: • pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku • bela podlaga je potiskana z muhami, kar insekte øe posebej privlaœi • naravna zaøœita • varen in preprost za uporabo Pakiranje: 4 listi (34 cm x 60 cm), ena rola (25 cm x 10 m) Transportno pakiranje: 20, 24

Description: Effect flytraps are an effective mechanical protection against flies and intended for use in stables, greenhouses, warehouses, for the food industry, etc. as a means for decreasing the insect population and as a diagnostics substance. It is recommended for use in all areas where problems with insects need to be resolved without chemical interventions into the environment. Advantages: • effective natural protection • made of special air-resistant glue • the white base has flies printed on it, which attracts insects • safe and simple to use Packaging: 4 leafs (34 cm x 60 cm), one role (25 cm x 10 m) Transport packaging: 20, 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

EFFECT – HIØNI MUHOLOVEC Z MEDOM A4

II

III

IV

IX

X

XI

XII

EFFECT HOUSE FLYTRAP WITH HONEY Description: Sticky, honey-covered tape attracting flies. Advantages: • harmless, contains no toxic substances • usable also for monitoring • wide application range: in apartments, weekend houses, holiday trailers Packaging: 4 pieces Transport packaging: 20

Opis: Lepljivi trak z medom, ki privlaœi muhe. Prednosti: • neøkodljiv, brez strupenih snovi, uporabno tudi za monitoring • øirok spekter uporabe: uporabljamo ga lahko v stanovanjih, vikendih, poœitniøkih prikolicah Pakiranje: 4 muholovci Transportno pakiranje: 20

I

VIII

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

750 ml

400 ml

Vse za zaøœito pred molji / Everything you need for protection against moths EFFECT FEROMONSKA VABA ZA KUHINJSKE MOLJE

EFFECT PHEROMONE BAIT FOR KITCHEN MOTHS

Opis: Effect feromonska vaba za kuhinjske molje je namenjena naravni zaøœiti pred vsemi vrstami kuhinjskim moljev, ki napadajo prehrambene izdelke. Prednosti: • uœinkovito dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna zaøœita • varna za ljudi in toplokrvne æivali • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo • brez vonja • ne vsebuje insekticidov Pakiranje: 1 lepljiva hiøka in feromonska kapsula Transportno pakiranje: 24

Description: Effect pheromone bait for kitchen moths is intended for natural protection against all types of kitchen moths which attack food articles. Advantages: • complete natural protection • effective long term effect • safe for people and warm-blooded animals • user-friendly and simple to use • unscented • does not contain insecticides Packaging: 1 adhesive house and feromone capsule Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT FEROMONSKA VABA ZA TEKSTILNE MOLJE

EFFECT PHEROMONE BAIT FOR TEXTILE MOTHS

Opis: Effect feromonska vaba za tekstilne molje je namenjena uœinkoviti in dolgotrajni naravni zaøœiti tkanin in krzna pred tekstilnimi molji. Primerna je za uporabo v omarah, skrinjah, kovœkih, za na potovanje. Prednosti: • uœinkovito dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna zaøœita • varna za ljudi in toplokrvne æivali • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo • brez vonja, ne vsebuje insekticidov Pakiranje: 1 lepljiva hiøka in atraktant Transportno pakiranje: 24

Description: Effect pheromone bait for textile moths is intended for the effective and long term natural protection of textiles and fur against textile moths. It is suitable for use in closets, chests, suitcases and for travel. Advantages: • complete natural protection • effective long term effect • safe for people and warm-blooded animals • user-friendly and simple to use • unscented, does not contain insecticides Packaging: 1 adhesive house and atractant Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

45

EFFECT

listi

Muholovci / Flytraps


EFFECT MICROTECH PROTI PLAZEŒIM ÆUÆELKAM

EFFECT MICROTECH AGAINST CRAWLING INSECTS

Opis: Effect insekticid proti plazeœim æuæelkam se uporablja za zatiranje plazeœih økodljivcev kot so øœurki (Blatella germanica, Blatta orientalis) in mravlje (Lasius niger) in sicer na mestih kjer se plazeœi økodljivci pojavljajo/gibljejo - po zidnih razpokah, po spodnjih robovih sten v notranjosti stavb. Prednosti: • 6 meseœno delovanje, patentirana tehnologija, visoka uœinkovitost Pakiranje: 500 ml Transportno pakiranje: 12

Description: Effect insecticide against crawling insects is used for insect control against crawling insects such as cockroaches (Blatella germanica, Blatta orientalis) and ants (Lasius niger). Appropriate for use in areas, where the insects usually appear – wall cracks, lower wall edges and inside the buildings. Advantages: • 6-month effectiveness period, patented technology • high effectiveness rate Packaging: 500 ml Transport packaging: 12

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT MICROTECH CS– KONCENTRAT PROTI PLAZEŒIM ÆUÆELKAM

EFFECT MICROTECH CS– CONCENTRATE AGAINST CRAWLING INSECTS

Opis: Effect insekticid proti plazeœim æuæelkam se uporablja za zatiranje plazeœih økodljivcev kot so øœurki (Blatella germanica, Blatta orientalis) in mravlje (Lasius niger) in sicer na mestih kjer se plazeœi økodljivci pojavljajo/gibljejo - po zidnih razpokah, po spodnjih robovih sten v notranjosti stavb. Primeren za veœje povrøine. Prednosti: • 6 meseœno delovanje, patentirana tehnologija, visoka uœinkovitost Pakiranje: 100 ml Transportno pakiranje: 30

Description: Effect insecticide against crawling insects is used for insect control against crawling insects such as cockroaches (Blatella germanica, Blatta orientalis) and ants (Lasius niger). Appropriate for use in areas, where the insects usually appear – wall cracks, lower wall edges and inside the buildings. Suitable for larger surface. Advantages: • 6-month effectiveness period, patented technology, • high effectiveness rate Packaging: 100 ml Transport packaging: 30

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

EFFECT VABA ZA ØŒURKE

EFFECT COCKROACH BAIT

Opis: Effect vaba je namenjena uœinkoviti in dolgotrajni naravni zaøœiti pred øœurki, øe posebej za vrsti øvab in kuhinjski øœurek, ki se skrivajo v temnih in vlaænih prostorih ali tam, kjer se nabirajo ostanki hrane, na primer pod kuhinjskimi omarami ali hladilnikom. Prednosti: • uœinkovito dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna, varna vaba za ljudi in toplokrvne æivali, uporabniku prijazna in preprosta za uporabo • brez vonja, ne vsebuje insekticidov Pakiranje: 1 vaba Transportno pakiranje: 24

Description: Effect bait is intended for effective and long-term protection against cockroaches, particularly against German and kitchen cockroaches that hide in dark and damp areas or where food remains accumulate, for example under kitchen cabinets or the refrigerator. Advantages: • effective long-term effect, completely natural, safe for people and warm-blooded animals, user-friendly and simple to use, odourless, does not contain insecticides Packaging: 1 bait Transport packaging: 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

BIOTOLL INSEKTICIDNO PRAØIVO PROTI MRAVLJAM

BIOTOLL

II

III

IV

IX

X

XI

XII

BIOTOLL ANT INSECTICIDE POWDER Description: Contact insekticide, effectively controling the ant and offering long - term protection in all living areas. Advantages: • effective and protective • made for immediate use • of weak fragrance, non - flammable Packaging: 300 g Transport packaging: 20

Opis: Kontaktni insekticid, ki uœinkovito uniœuje mravlje in hkrati dolgotrajno øœiti bivalne prostore pred njimi. Prednosti: • uœinkovita zaøœita, pripravljeno za takojønjo uporabo • øibak vonj, nevnetljivo Pakiranje: 300 g Transportno pakiranje: 20

I

VIII

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

NEOPERMIN

NEOPERMIN

Opis: Insekticidno praøivo za zatiranje mravelj, stenic, øœurkov, bolh, pozidnih praøiœkov in drugega plazeœega mrœesa v bivalnih prostorih in shrambah. Prednosti: • pripravljen za takojønjo uporabo, øibek vonj, nevnetljivo • visoka uœinkovitost tudi v ceveh, ker se oprime vertikalnih povrøin, mrœesu ni potrebno zauæiti praøiva, zadostuje æe, da lezejo po njem Pakiranje: 100 g, 1 kg Display: 48 (100 g) Transportno pakiranje: 20, 6

Description: Insecticide powder for control of ants, bugs, cockroaches, fleas and other crawling insects in living areas and pantries. Advantages: • ready for immediate use, weak fragrance, non-flammable, highly effective also in tubes/pipes, because it sticks to vertical surfaces, insects do not need to consume the powder, crawling on it is sufficient Packaging: 100 g, 1 kg Display: 48 (100 g) Transport packaging: 48, 6

I

46

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 kg

I

100 g

EFFECT

Zaøœita proti plazeœim æuæelkam / Protection against crawling insects


47


Planogrami / Configuration on placement of products TEHNIŒNI DEL

VRTNO ORODJE

Vsako prodajno mesto ima svoj naœrt pozicioniranja in planogram postavitve Unichemovih izdelkov. / Each point of sale has its own plan of positioning and a configuration of placement of Unichem’s products.

CVETLICE

Unichem

Info

Blagajne

VHOD/IZHOD

Urejenost prodajnih mest / Merchendising

Za ureditev Unichemovih izdelkov na policah poleg prodajnega osebja skrbijo tudi Unichemovi komercialisti. / The arrangement of Unichem’s products is taken care by the shop sales personnel and Unichem’s own sales representative.

Za privlaœen izgled prodajnega mesta poskrbimo s prilagojenimi prodajnimi orodji, displeji in stojali. / We take care for attractive look of the points of sale with the help of adjusted sales tools and displays.

48


Promocije in strokovna svetovanja / Promotions and expert advicements

Promocija Unichemovih izdelkov na prodajnem mestu. / Promotion of Unichem’s products at the point of sale.

Promocijski material / Promotion material

Promocijski material predstavlja marketinøko podporo Unichemovim izdelkom. Vsako leto izdamo tudi razliœne tematske knjiæice z aktualnimi temami, meseœno pa koledar opravil v vrtu. / Promotion material presents marketing support for Unichem’s products. Each year we also publish various thematic booklets with current topics and monthly calendar of gardening chores.

49


Klub in revija Gaia / Club and magazin Gaia

Unichem je v izobraæevalno podporo svojim izdelkom v Sloveniji leta 1993 ustanovil Klub Gaia, v katerem se danes povezuje skoraj 30.000 ljubiteljev narave in rastlin. Klub za svoje œlane meseœno izdaja revijo Gaia, poleg tega pa pripravlja tudi strokovna predavanja, sreœanja, popuste … / In 1993 Unichem established Club Gaia in Slovenia to provide educational support for its products. Today club has almost 30.000 members who receive monthly magazine, participate in different club seminars, meetings … and can exploit various club discounts.

Oglaøevanje / Advertising

Unichem svoje izdelke aktivno predstavlja v øtevilnih medijih sploøne uporabe. PR prispevke objavlja v najbolj branih slovenskih revijah in œasopisnih prilogah, v sezoni pripravi veœ deset radijskih kontaktnih oddaj, s svetovalnimi video nasveti se pojavlja v priljubljenih vrtnarskih TV oddajah in na spletu, poleg tega pa svoje kljuœne izdelke in blagovne znamke podpira tudi s pomoœjo Tv spotov in zunanjih plakatnih mest. / Unichem actively present its products in various media of common usage. It is publishing PR articles in most readable magazines and newspaper annexes and in season it broadcasts tens of radio contact shows. Its video advices are publish in most popular Slovenian TV gardening shows and on internet sites, more fore Unichem is supporting its leading product and brands with TV spots and on billboards.

50


Kontakti / Contacts UNICHEM d.o.o. Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia Tel.: +386 1 7558 150 Fax: +386 1 7558 155 E-mail: unichem@unichem.si www.unichem.si KLUB GAIA, GAIA-U d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia Tel.: +386 1 7558 160 E-mail: gaia@klubgaia.com www.klubgaia.com UNICHEM AGRO d.o.o. Dvorska 2, 10297 Jakovlje Tel.: +385 1 62 13 966 • Fax: +385 1 62 17 333 E-mail: unichem-agro@zg.htnet.hr hr.unichem.si UNICHEM AGRO CZ s.r.o. Ke Koulce 2, 158 00 Praha 5, Œeská republika Tel.: +42 07 245 657 24 • Fax: +42 02 573 265 56 E-mail: unichem_agro_cz@volny.cz cz.unichem.si UNICHEM SLOVAKIA s.r.o. Odeská 71, Bratislava, Slovakia E-mail: unichem_agro_cz@volny.cz cz.unichem.si UNICHEM GAIA KFT Cinkotai út 26 1172 Budapest, Magyaroszág Tel., Fax: +36 1 25 97 466 E-mail: info@unichemgaia.hu hu.unichem.si UNICHEM POLSKA sp. z o.o. ul. Kolobrzeska 52 G / 16 05-510 Konstancin Jeziorna, Polska Tel./Fax: +48 22 46 55 491 E-mail: unichem@it.pl pl.unichem.si

Sedeæ podjetja in tovarna na Vrhniki, Slovenija. / Head office and the factory in Vrhnika, Slovenia.

Nov logistiœni center. / New Logistic Center

Razvojni oddelek - veœina Unichemovih izdelkov temelji na lastnem razvoju. / Research department - most Unichem’s products are based on Unichem’s own development.

51


Unichem Product Catalogue  
Unichem Product Catalogue  

We are proud to present you with the product catalogue of the company Unichem, with which we would like to give you a short presentation of...

Advertisement