Page 1

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA IPAVČEVA 1 1000 LJUBLJANA

IZBIRNI PREDMETI 2012/2013 8. RAZRED

Družboslovno-humanistični sklop: -

likovno snovanje II literarni klub gledališki klub verstva in etika II vzgoja za medije – radio glasbeni projekt retorika

Naravoslovno-tehnični sklop: -

-

astronomija – daljnogledi in planeti logika II šport za zdravje računalništvo – multimedija obdelava gradiv – umetne snovi načini prehranjevanja rastline in človek


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Izbirni predmeti so tisti predmeti, ki jih učenec izbere sam, v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi. S pravilno izbiro je učencu pouk bolj zanimiv, pri samem delu pa je lahko bolj uspešen. Učenec lahko izbira med družboslovno-humanističnimi in naravoslovno-tehniškimi predmeti. Vsi ponujeni predmeti so enourni, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec si izmed ponujenih izbirnih predmetov izbere dve uri pouka, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki se odloča za dve uri, ima pri izbiri naslednje možnosti: - en tuji jezik ali - dva enourna predmeta Učenec, ki bo v soglasju s starši izbral tri ure, pa lahko izbere: - en tuji jezik in en enourni predmet ali - tri enourne predmete Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenci so lahko v celoti oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Šola je pri izvajanju izbirnih predmetov omejena z normativi, zato bomo izvajali samo tiste predmete, za katere se bo prijavilo najmanj 15 učencev. Na začetku šolskega leta imajo učenci mesec dni časa za spremembo svoje izbire, vendar se lahko vključijo le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim urnikom. Izbrani izbirni predmet za učenca postane obvezni del njegovega urnika, enakovreden je vsem ostalim predmetom in se ocenjuje z oceno od 1 do 5. Prosim vas, da natančno preberete opise ponujenih predmetov, dobro premislite in izberete predmete, pri katerih predvidevate, da bo učenec aktiven in uspešen. Na naši spletni strani www.osmj.si najdete daljši opis izbirnih predmetov, ki vam jih ponujamo za naslednje šolsko leto. Danica Večerić, ravnateljica

1


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013

DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI: VERSTVA IN ETIKA II

triletni predmet 35 ur na leto

Predmet praviloma izberejo učenci 7. razreda in ga poslušajo do 9. razreda, lahko pa seveda prej izstopijo. Predmet verstva in etika učenkam in učencem pomaga razumeti pomen, razsežnost in resnost verskih in etičnih vprašanj. Predmet seznanja s temeljnimi vsebinskimi, obrednimi, simbolnimi, organizacijskimi in etičnimi značilnostmi svetovnih verstev. Navaja na izoblikovan in premišljen osebni odnos do teh vprašanj in ne navaja na prevzemanje določenih verskih nazorov.

LIKOVNO SNOVANJE II

enoletni predmet 35 ur na leto Predmet je namenjen dopolnjevanju obveznega osnovnega programa likovne vzgoje. Likovno snovanje I izberejo učenci v 7. razredu – risanje, slikanje in kiparstvo. Likovno snovanje II izberejo učenci 8. razreda – risanje, grafika in prostorsko oblikovanje. Likovno snovanje III izberejo učenci 9. razreda – risanje, kiparstvo in eksperimentiranje s sodobnimi načini oblikovanja (fotografiranje, projeciranje, skeniranje ...).

2


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013

LITERARNI KLUB

enoletni predmet 35 ur na leto Če te zanimajo umetnostna besedila, če si navdušen nad branjem, če te zanima gledališka umetnost, potem je ta predmet prava izbira zate.

Literarni klub se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem s šolskim novinarstvom, gledališkim klubom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, likovno, glasbeno in knjižnično vzgojo ter vzgojo za medije. Predmet Literarni klub se posredno ciljno povezuje s tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje. Učenci spoznavajo raznovrstno leposlovno književnost in doma prebirajo tudi daljša dela. Pišejo o književnih delih in njihovih avtorjih. Poleg tega si ogledajo vsaj eno gledališko predstavo, v sklopu ekskurzije pa obiščejo npr. rojstno hišo kakšnega slovenskega pesnika ali pisatelja. GLEDALIŠKI KLUB

enoletni predmet 35 ur na leto Te zanima igra na šolskem odru, gledališče skozi stoletja in gledališke predstave v sodobnem času? Potem se nam pridruži pri spoznavanju gledališke umetnosti, in sicer branju osrednjih besedil slovenske in tuje mladinske dramatike, ogledu vsaj ene gledališke predstave in dramatizaciji odlomkov dramskih besedil. Vadili bomo tudi sproščeno govorno nastopanje. Naša osrednja naloga pa bo uprizoritev vsaj ene šolske predstave. Šolski oder čaka nate.

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

enoletni predmet 35 ur na leto Izbirni predmet je sestavljen iz treh enoletnih vsebinskih sklopov (tisk, radio, televizija). V šolskem letu 2010/11 ste na frekvencah šolskega ozvočenja lahko vnovič prisluhnili šolskemu radiu. Radio ne bo ugasnil niti v novem šolskem letu. Oglašali se bomo vedno več. K sodelovanju vabimo vse, ki bi radi spoznali, kako deluje radio, kako se pripravljajo radijske oddaje (resne in manj resne) in tisti, ki jih zanima novinarstvo. Obiskali pa bomo tudi kakšno čisto pravo radijsko postajo in tako ugotovili, od kod prihaja zvok, ki ga vsak dan poslušamo preko radijskih sprejemnikov.

3


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013

GLASBENI PROJEKT

enoletni predmet 35 ur na leto Učenci pri predmetu glasbeni projekt sodelujejo pri pripravi kulturnih dogodkov na šoli, povežejo se tudi z likovno umetnostjo in pripravijo razstavo na določeno temo. Učenci izbirajo med: - režijo in izvedbo glasbenega muzikala, povezanega z različnimi zgodbami in glasbenimi zvrstmi, - samostojnim oblikovanjem glasbene oddaje, - pripravo različnih intervjujev za šolski radio, - izborom pesmi za šolsko evrovizijo, vodstvom in organizacijo le-te, -… Učenci za delo ne potrebujejo učbenika. Delo je organizirano po skupinah, od katerih ima vsaka svojo nalogo glede na interes učencev.

4


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013

NARAVOSLOVNO – TEHNIČNI PREDMETI: ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI

enoletni predmet 35 ur na leto

Predmet se izvaja v treh neodvisnih sklopih po eno leto. V osmem razredu učenci izberejo drugi sklop: daljnogledi in planeti. Vsebina: - nebesna telesa in pojavi (Zemlja, Luna, Sonce, planeti, kometi …), - astronomska opazovanja (pogoji opazovanja, glavne karakteristike teleskopov, opazovanje objektov skozi teleskop, daljnogled …), - ozvezdja (pomen ozvezdij nekoč in danes, orientacija na nočnem nebu s pomočjo ozvezdij …), - zvezdne karte in računalniški programi, internet. Če bi radi pogledali skozi teleskop in razkrili skrivnosti nočnega neba, se nam pridružite. LOGIKA II

triletni predmet 35 ur na leto Predmet logika je trileten, vendar pa lahko učenec po enem letu učenja logike izstopi. Splošni cilji predmeta:  učenci razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja,  usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo,  uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov, naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki,  pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč,  razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja,  razvijajo govor (retorika).

ŠPORT ZA ZDRAVJE

enoletni predmet 35 ur na leto Predmet lahko izberejo predvsem učenci 8. razreda, izvaja se po eno uro na teden oz. pri dejavnostih, ki se izvajajo zunaj šole, lahko tudi v strnjeni obliki. Vsebine: splošna kondicijska priprava, atletika, košarka, nogomet, ples, plavanje.

5


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

enoletni predmet 35 ur na leto

Izbirni predmet obdelava gradiv omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Iz gradiv, ki so priložena delovnemu zvezku, poskušajo učenci narediti izdelke po svojih zamislih na podlagi projektnega dela. Učenci spoznavajo principe oblikovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Naučijo se pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja in stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, ob izdelavi se navajajo na natančnost, delo v skupini ter urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom si oblikujejo pozitivno samopodobo. Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – umetne snovi obdelujemo predvsem umetne snovi, z njimi pa še druge snovi, ki so potrebne za izdelavo predmetov npr. lesna gradiva, mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice, usnje, papirna gradiva … Učenci konstruirajo in oblikujejo uporabne in dekorativne predmete tako, da uporabijo znanja, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija in znanja iz naravoslovnih predmetov (fizika, kemija). Pri izdelavi predmetov lahko uporabljajo tudi spajkalnik in grelnik z vročim zrakom in grelnik z vročo žico.

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

triletni predmet 35 ur na leto

Pouk računalništva poteka v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Pri tem iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Priporočilo: izberejo ga lahko učenci in učenke 8. razreda ne glede na predhodno znanje. Izbirni predmet multimedija poleg računalništva obsega področje glasbe, videa in animacij. Učenci se naučijo izdelati multimedijske predstavitve, posneti in obdelati zvočne posnetke, video posnetke, oblikujejo slike, animacije ... Dosedanje izkušnje kažejo, da učenci ta predmet zelo radi izberejo, saj je pouk zelo dinamičen in pester.

6


IZBIRNI PREDMETI 2012/2013 NAČINI PREHRANJEVANJA

različna starostna obdobja.

enoletni predmet 32 ur na leto Ste že zasledili, da imamo Slovenci kar nekaj posebnosti v našem prehranjevanju? Še niste, pa bi jih radi – pridružite se izbirnemu predmetu načini prehranjevanja, kjer bomo spoznavali prehrambene navade Slovencev in nekaterih drugih narodov, to pa seveda ne bo vse. Poskusili bomo pripraviti tradicionalne jedi, ob tem pa razmišljali o pozitivnih in negativnih učinkih takšnega prehranjevanja. Pobliže se bomo seznanili s prehrano drugih narodov (Rusov, Kitajcev itd.) ter pripravo njihovih jedi, obiskali bomo eno od restavracij s prehrano drugih narodov, pogledali si bomo prehranske potrebe in prehrano, primerno za

Vabljeni vsi, ki radi kuhate in vas ni strah drugačnosti. RASTLINE IN ČLOVEK

enoletni predmet 35 ur na leto Že od nekdaj so z nami. Ob rojstvu prejme mati šopek cvetja z lepimi željami, v zaljubljenosti skuša mladenič očarati svojo izvoljenko z dišečo vrtnico in s sladkimi besedami, v katerih jo primerja z najlepšimi cvetlicami sveta, da bi ji izkazal svoja goreča čustva. Koliko rojstnih dni, godov, porok in obletnic so že videle. Spremljajo nas vse do konca. Neme, tihe, včasih komaj opazne spremljevalke našega vsakdana.

Jih želiš pobliže spoznati? Si se že kdaj vprašal, kateri so poklici, ki se ukvarjajo z rastlinami (cvetličar, vrtnar, kmetovalec, farmacevt, gozdar, kuhar, čebelar ...). Prav gotovo si velikokrat pil čaj pa bi mogoče rad pokukal v svet zdravilnih rastlin in se naučil pripraviti zdravilne napitke proti prehladu in drugim boleznim, dišeče kopeli in blažilne kreme. Kaj pa čudovite voščilnice in slike iz suhega cvetja – kako nastanejo? Pa čudovit svet barvnih skrivnosti, ki se skriva v rastlinah. Skušali bomo spoznati, zakaj je pomembno, da rastline poznamo in kako jih določimo, da znamo opazovati in skrbeti za rastlino, spremljati njihovo rast in razvoj ter spoznati šege in običaje povezane z rastlinami. Torej … vse to in še marsikaj več bomo skušali ugotoviti in spoznati, npr. kje vse se rastline še skrivajo, pa tega doslej nismo vedeli. Če imaš veliko raziskovalno žilico, pridi in poglej v raznoliki svet rastlin.

7

IzbirniPredmeti8_2012  

IzbirniPredmeti8_2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you