Page 1

Õpiprojekt ”Jõulud” Koostajad: Sirle Puusta, Malle Aro, Kati Rahuoja


Õpiprojekti eesmärgid Õppida tundma vana aja kombeid Laiendada õpilaste silmaringi Õppida leidma informatsiooni arvuti 

abil Tutvuda jõuluroogadega


Projekti kestvus ja soovituslik  kooliaste Uurimustöö kestvus 3X4 tundi II­ kooliaste


Saavutatavad pädevused, lähtudes  riiklikust õppekavast Väärtuspädevustele kaasaaitamine Enesemääratluspädevuste toetamine Pädevuste kujunemisel tähtsustuvad 

õppeainetena: loodusõpetus,  inimeseõpetus, informaatika, eesti keel.


Probleemülesanne õpilastele Võrrelda tänapäeva ja vana aja 

jõulutraditsioone Koostada õpimapp, mis sisaldaks ka  traditsiooniliste jõuluroogade retsepte Mis on verivorst ja kuidas  valmistatakse?


Projekti kirjeldus ehk tegevused  klassis Arutelu eelnevate teadmiste 

väljaselgitamiseks Rühmadeks jagamine Infoallikate tutvustamine õpilastele Õpimapi esitlemine klassis Ekraanipildi tegemise harjutamine


Soojenduseks

http://www.oswego.org/ocsd­web/match/

http://www.oswego.org/ocsd­web/quiz/m

http://www.oswego.org/ocsd­web/match/


Mõistatamiseks

http://mangunurk.weebly.com/uploads/3/1/2 http://mangunurk.weebly.com/uploads/3/1/2 http://mangunurk.weebly.com/uploads/3/

1/2/9/3129316/joulud1.pdf Lahendatud mõistatusest tee ekraanipilt.  Juhendi leiad:  https://sites.google.com/site/mallearo/arv utiopetus/4­klass/sonumid­ neljandale/ekraanipilditegemine


Soovituslikud allikad http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev­

joulud.php http://www.maavald.ee/maausk.html? rubriik=61&id=448&op=lugu http://kultuuriaken.tartu.ee/? form=taht&docid=57 http://et.wikipedia.org/wiki/J %C3%B5ulud


Kuidas head hinnet saada Suuline ettekanne Töö on vormistatud kirjalikult WORD­i programmis,  

mis on saadetud õpetaja    e­mailile Töö sisu: kokkuvõttev jutuke uutest teadmistest  jõulude kohta, retseptid, ekraanipildid lahendatud  mõistatustest


Häid jõule ja jõudu tööle!

Õpiprojekt  

Juhis õpiprojekti koostamiseks

Õpiprojekt  

Juhis õpiprojekti koostamiseks