Page 1

โลโก้ MOJ

ทําเนียบวิทยากร

ทําเนียบวิทยากร จัดทําโดย สํ านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุตธิ รรม


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ÃÈ.´Ã.¡ÔµµÔ ºØ­¹Ò¤ µíÒá˹‹§ Director, MPA Executive Program ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2727 3886, 0 2727 3873 ·ÕÍè Âً Graduate School of Public Administration National Institute of Development Administration 118 Seri Thai Road, Bangkapi Bangkok 10240

E-mail Add.

kitti@nida.nida.ac.th


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¹Ò¡Äɳ ÃØÂҾà µíÒá˹‹§ Chief Executive Officer

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã 0 2714 4462, 0 2714 2979 Á×Ͷ×Í 081 617 7785 ·ÕÍè Âً Asia Pacific Innovation Center Co.th 94 Ekamai 6, Sukhumvit 63 Road., Prakanong, ËÑÇ¢ŒÍ - ÊÌҧÃÒ¡°Ò¹ã¹¡ÒþѲ¹Ò EQ à¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁʹءáÅÐ ¤ÇÒÁÊآ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÙ¤‹ ÇÒÁÊíÒàÃç¨ - ¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§ÍÒÃÁ³ - ÇÒ§Ãкºã¹¡Ò䌹ËÒÍѨ©ÃÔÂÀÒ¾·Õ請͹à̹ÍÂًÀÒÂã¹ ¾Ñ²¹ÒÀÒÇмٌ¹Òí áÅйѡ¢ÒÂÁ×ÍÍÒªÕ¾ Bangkok 10110

E-mail Add. kris@e-apic.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¡Ôè§á¡ŒÇ ෾»¯Ô¾Ñ¸¹ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2298 3623 Á×Ͷ×Í. 081 614 5354 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉ·Ñ äͺÕàÍçÁ »ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ´ 388 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ ¾­Ò ä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400

E-mail Add. kingkaew.thebpatipat@th.ibm.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¡Õõԡà Ê׺Êԧˏ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒ»¯ÔºµÑ Ô§Ò¹ãˌÊÁÒªÔ¡ÇزÔÊÀÒ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2274 0624-6 Á×Ͷ×Í. 081 443 0599 ·ÕèÍÂً 238/28 «.ÍÂًà¨ÃÔ­29 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ˌÇ¢ÇÒ§ ¡·Á. 10320 ËÑÇ¢ŒÍ - ºÃÃÂÒ»ÃÐʺ¡ÒóáÅÐá¹Ðá¹Ç¡ÒôíÒà¹Ô¹ ªÕÇÔµ ãˌ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ä·Âã¹µØáÕ

E-mail Add. nine696@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¢ÇÑ­Ä´Õ ¼Å͹ѹµ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2981 0247 ·ÕèÍÂً ˨¡.ºÙ«Ò¹à«ç¹àµÍÏ (»ÃÐà·Èä·Â) 176/381 ËÁًºŒÒ¹ Ãѵ¹ÒÇÅÑ ËÅÑ¡ÊÕè ËÁً 1 á¢Ç§Êաѹ ࢵ´Í¹àÁ×ͧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10210 ËÑÇ¢ŒÍ - àÃÕ¹ࡋ§àÃ×èͧ¡ÅŒÇÂæ ´ŒÇ MIND MAP - à·¤¹Ô¤¡ÒÃ͋ҹ˹ѧÊ×ÍãˌÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Öé¹ - á¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´ ´ŒÇ freemind - »Ò¯ÔËÒÃԏ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ - àʌ¹·Ò§áˋ§¡ÒÃ໚¹¹Ô¤Ê - Mind Mapping ¤¹·ÕèÊͧ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â E-mail Add. buzanthai@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¨ÔµµÔ ÃÑÈÁÕ¸ÃÃÁâªµÔ µíÒá˹‹§ Senior Consultant

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã 0 2861 1061 Á×Ͷ×Í 081 651 6964 ·ÕÍè Âً Approach Company Limited 2302/3-4 Charoenkrung Road Bangkorlaem Bangkok 10120

E-mail Add. sukanya@approach.co.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÃÈ.´Ã.¨ÔûÃÐÀÒ ÍѤúÇà µíÒá˹‹§ Dean & Asst.Prof

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã 0 2727 3481 Á×Ͷ×Í 086 508 3000 ·ÕèÍÂً ¤³ÐºÃÔËÒøØáԨ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒà ÈÒʵÏ 118 ¶.àÊÃÕä·Â ºÒ§¡Ð»‚ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 ËÑÇ¢ŒÍ - â¤Ã§¡Ò÷Õè»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒèѴ·íÒࡳ±ÇÑ´¼Å ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ - â¤Ã§¡Ò÷Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ - â¤Ã§¡ÒèѴ·íÒá¼¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ á¼¹¡ÒúÃÔËÒà áÅÐá¼¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãâ´Â㪌à¤Ã×èͧÁ×ͺÃÔËÒà ¨Ñ´¡Òà ÊÁÑÂãËÁ‹ E-mail Add. chirahrd123@yahoo.com, kwanusa@gmail.com


ª×Íè -Ê¡ØÅ ÍÒ¨ÒÏ´Ã.¨Ø±ÒÁÒÈ á¡ŒÇ¾Ô¨ÔµÃ µíÒá˹‹§ Lecturer ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã 0 2727 3488 Á×Ͷ×Í 089 499 7573 ·ÕÍè Âً ¤³ÐºÃÔËÒøØáԨ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ 118 ¶.àÊÃÕä·Â ºÒ§¡Ð»‚ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 ËÑÇ¢ŒÍ - ¶Í´º·àÃÕ¹ËÅѧÍØ·¡ÀÑ µŒÍ§ÊÌҧ¹Ñ¡Êٌ “¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§” - ¤Ù‹Á×͹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ¡ÒùíÒ¡ÅÂØ·¸ä»Êً»¯ÔºÑµÔ - â¤Ã§¡Òýƒ¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊٵùѡºÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡Ã àªÔ§¡ÅÂØ·¸ - ¡ÒþѲ¹ÒËÅÑ¡Êٵà Competency- based program ¡ÃÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ E-mail Add. juthamas@nida.nida.ac.th , thongsukmag@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.¨Ñ¡Ã¾§É àÁɾѹ¸ µíÒá˹‹§ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ/ÇÔ·ÂҡôŒÒ¹ISO

·ÕÍè Âً ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òý†Ò¾Ѳ¹Ò¸ØáԨ áÅÐ ¡ÒõÅÒ´ ºÃÔÉ·Ñ ºÔʤ͹ʏ àÍç´´ÙपÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ ËÑÇ¢ŒÍ - ¤ÇÒÁÃٌ¾×é¹°Ò¹à¡ÕèÂǡѺà§Ô¹ (Financial Basic) - ÍÔÊÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

E-mail Add. jakkapong@gmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ´Ã.¨ÍÁ¾Å ÊØÀÒ¾ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃâçàÃÕ¹¡Òþٴ¨ÍÁ¾Å

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02-931-9768 , 02-935-1971 Á×Ͷ×Í. 086-368-6717 ¤Ø³¡Ò­¨¹Ò ·ÕèÍÂً 86 «ÍÂÅÒ´¾ÃŒÒÇ 96 á¢Ç§Çѧ·Í§ËÅÒ§ à ¢µÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10310 ËÑÇ¢ŒÍ - ˹ѧÊ×Í¡ÒúÃÔËÒúؤÅÒ¡Ã "ÅÙ¡¹ŒÍ§·Õè´Õ ÅÙ¡¾Õè·Õ蹋ÒÃÑ¡" - “ÈÔŻСÒÃà¾ÔèÁ¾Åѧ¡ÒþٴÃкº·ÄɮոÃÕ«ÒÇ´” - ¡ÒÃÊ×èÍÊÒôŒÇÂÇÒ¨Ò - ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒùíÒàʹͧҹ - ·Ñȹ¤µÔºÇ¡ E-mail Add. http://www.speech.ac.th/


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Ã.¨ÕÃÐ »Ãзջ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02 503 3612 Á×Ͷ×Í. 081 914 1579 ·ÕÍè Âً ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔ·ÂÒ¡ÒèѴ¡Òà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØ⢷ѸÃÃÁÒ¸ÔÃÒª Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒùíÒàʹͼŧҹ·Ò§ÇÔªÒ¡Òà E-mail Add. chiraprateep@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹ÒªҭÇԷ ÊÔ§ËàÊ¹Õ µíÒá˹‹§ Director

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2726 9960 Á×Ͷ×Í. 081 827 6576 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· ´Ô¹¾Õ ¨íÒ¡Ñ´ 530/3 ÊØ¢ØÁÇÔ· 65 ࢵÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒúÃÔËÒáÒÃà§Ô¹ÊíÒËÃѺ¼ÙŒºÃÔËÒà - ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ - àÅ×Í¡ÅÙ¡¨ŒÒ§Í‹ҧäÃãˌ¶Ù¡ã¨Í§¤¡Ã E-mail Add. dingroup@cscoms.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹Òª¹Ô¹·Ã ªÙ¢ÇÑ­ µíÒá˹‹§ Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒà Êíҹѡ§Ò¹ºíÒÃا·Ò§¸¹ºØÃÕ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2435 8296 Á×Ͷ×Í. 081 651 1238 ·ÕÍè Âً Êíҹѡ§Ò¹ºíÒÃا·Ò§¹¹·ºØÃÕ ¡ÃÁ·Ò§ËÅǧ àÅ¢·Õè 67/22 ËÁً5 ¶¹¹Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ µ.ºÒ§¡ÃÐÊÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¼È. ´Ã.ª¹Ç¹·Í§ ¸¹ÊØ¡Ò­¨¹ µíÒá˹‹§ Ãͧ¤³º´ÕºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑ ½†ÒÂÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2441 4125 µ‹Í 204, 0 2246 1358-9 µ‹Í 3505 Á×Ͷ×Í. 081 651 1238 ·ÕÍè Âً ¤³ÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÏ ¶¹¹ÃÒªÇÔ¶Õ à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒÃÊ͹˹ŒÒ·Õè¾ÅàÁ×ͧã¹âçàÃÕ¹ - Human Capital in Community for Sustainable Development E-mail Add. phetn@mahidol.ac.th , phctn@mahidol.ac.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ªÒÅÕ âªµÔ¡Ò­¨¹àÃ×ͧ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2902 0384 Á×Ͷ×Í. 081 697 1830 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· ¤ÇÍÅÔµÕé à·Ã¹¹Ôè§ ¨íÒ¡Ñ´ ËÑÇ¢ŒÍ - Internal Auditor ISO 9001 : 2008


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ·Ð¹§ ·Í§àµçÁ µíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà ʶҺѹ·Õè»ÃÖ¡ÉҾѲ¹Òͧ¤¡ÒÃ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í 081 917 4445 ·ÕÍè Âً 320/154-5 ¨ÃѭʹԷǧȏ 85 ºÒ§ÍŒÍ ºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 ËÑÇ¢ŒÍ - “¡ÒþѲ¹Ò·ÕÁ§Ò¹” à¾×èͺÙóҡÒáÒ÷íҧҹËÇÁ¡Ñ¹ - ¡ÒþѲ¹ÒÍÒªÕ¾¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¡Å؋ÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÕàŤⷹԤʏ - Walk Rally For Effective Teamwork - ¡ÒúÃÔËÒà àªÔ§ÇÔÊÑ·Ñȹ - Work Improvement (WIP.) - ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡Ã Á¹Øɏ


ª×Íè - Ê¡ØÅ Danai Thieanphut µíÒá˹‹§ Manager Director ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2930 1133 Á×Ͷ×Í. 081 830 0536 ·ÕÍè Âً DNT Consultants co.,th 258/7 Soi Phaholyothin 24 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 ËÑÇ¢ŒÍ - K Culture & Management - ¡ÒÃÊÌҧ KPIs ÇÑ´¤ÇÒÁÊíÒàÃ稡ÒúÃÔËÒà HR - ¡ÅÂØ·¸Êً¡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒêÑé¹àÅÔÈ : The Execution Premium - ÇÔà¤ÃÒÐˏ·ÑȹÀÒ¾(Scenario Analysis) ¤×ͤíҵͺ

E-mail Add. dntdanai@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.´íÒç ¤ŒÒà¨ÃÔ­ µíÒá˹‹§ Oho Photo ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 087 673 5118 ËÑÇ¢ŒÍ - à·¤¹Ô¤¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ - ¡ÒþѲ¹ÒàÇçºä«µ ãˌ䴌»ÃÐ⪹ ÊÙ§ÊØ´

E-mail Add. dangdumrong@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØŠÌ͵íÒÃǨàÍ¡ ´Ã.¹ÔµÀÔ ÙÁÔ ¹ÇÃѵ¹ µíÒá˹‹§ ÊÁÒªÔ¡ÊÀҼٌ᷹ÃÒɮà ¾Ãäà¾×èÍä·Â

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í

â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 810 1089

·ÕèÍÂً Êíҹѡ§Ò¹àŢҹءÒà àÅ¢·Õè òð𠶹¹¢ØÁ·Í§-ÅíÒµŒÍµÔè§ á¢Ç§¢ØÁ·Í§ ࢵÅÒ´¡Ãкѧ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðõòð ËÑÇ¢ŒÍ - ¹Çѵ¡ÃÃÁºŒÒ¹àËÅç¡·ÕèÍÂًÍÒÈÑÂáˋ§Í¹Ò¤µ - ËÇÁã¨áÅ¡à»ÅÕ蹡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â - àÇÕ´¹ÒÁ E-mail Add.

nitipoom@gmail.com, nitipoomsecretary@gmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¸Ñ­­Ò ¼Å͹ѹµ µíÒá˹‹§ ºÃóҸԡÒ÷Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ ·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2981 0247 Á×Ͷ×Í. 081 863 3000 ·ÕÍè Âً ˨¡.ºÙ«Ò¹à«ç¹àµÍÏ (»ÃÐà·Èä·Â) 176/381 ËÁًºŒÒ¹Ãѵ¹ÒÇÅÑ ËÅÑ¡ÊÕè ËÁً 1 á¢Ç§Êաѹ ࢵ´Í¹àÁ×ͧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10210 ËÑÇ¢ŒÍ - Ẻ½ƒ¡ËÑ´¤Ô´¾ÔªµÔ Mind Map - ¡ÒþѲ¹ÒÊÁͧ, ¡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁÃٌ - ÅÒ¡àʌ¹ÊÕ໚¹á¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´ - ºÃÔËÒä‹Ò¨ŒÒ§áÅÐà§Ô¹à´×͹ E-mail Add. tanyaph2001@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ .´Ã.¸§äªÂ ᡌÇÊÐÍÒ´ µíÒá˹‹§ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ»ÃШíÒÈٹ ¾Ñ²¹ÒÃкººÃÔËÒçҹ¤Ø³ÀÒÏ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0-2533-9785 Á×Ͷ×Í. 081 826 4721 ·ÕÍè Âً 67/75 àÁ×ͧàÍ¡â¤Ã§¡Òà 2 µ.ËÅÑ¡Ë¡ Í. àÁ×ͧ ¨. »·ØÁ¸Ò¹Õ 12000 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒäԴÍ‹ҧ໚¹Ãкº

E-mail Add.

tk.bird@hotmail.com


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¸¹¡Äµ µÑ³±ÊÔ·¸Ôì µíÒá˹‹§ Training Manager & Instructor ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2712 9944 µ‹Í 0 Á×Ͷ×Í. 081 824 4564, 081 915 8214 ·ÕÍè Âً ¤³ÐºØ¤¤Å «Õ.àÍ.àÍç¹.áÁ๨àÁŒ¹· 53/147 ËÁً·Õè 2 ¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ á¢Ç§ÅÒ´¾ÃŒÒÇ à¢µÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 E-mail Add.

aidtantasit@yahoo.com, molbkk_5@yahoo.co.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ º´Õ µÃÕÊؤ¹¸ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡºÃÔËÒà ·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2697 6030 Á×Ͷ×Í. ·ÕÍè Âً The Univercity of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400 ËÑÇ¢ŒÍ - Management By Objective (MBO) - HR Scorecard - Balanced Scorecard & KPI E-mail Add. bordee_tre@utcc.ac.th


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¹Ò»Ãзջ Êѧ¢à·ÕéÂÁ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃʋǹÇÔ·ÂØÊÁѤÃàŋ¹ áÅФÇÒÁ¶Õè»ÃЪҪ¹

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02271 0151-60 µ‹Í 720 Á×Ͷ×Í. 081-404 3892 ·ÕÍè Âً

Êíҹѡ¡ÒÃ͹حҵ¡Ô¨¡ÒÃ੾ÒСԨ 87 ¶.¾ËÅâ¸Թ8 («ÍÂÊÒÂÅÁ) ÊÒÁàʹ㹠¾­Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400

ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒÃ㪌à¤Ã×èͧÇÔ·ÂؤÁ¹Ò¤ÁẺÊѧà¤ÃÒÐˏ ¤ÇÒÁ¶Õè E-mail Add. prateep@ntc.or.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹Ò»ÃÐÁÒ³ àÅ×ͧÇѲ¹ÐdzԪ µíÒá˹‹§ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃͧ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ (¹Ò¡à ·Ñ¾¾ÐÃѧÊÕ)

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2612 0520-2, 0 2216 7311-2 Á×Ͷ×Í. 081 987 5111 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· ÍҳҨѡá®ËÁÒ ¨íÒ¡Ñ´ 6213 «ÍÂྪúØÃÕ 4 ¶.ྪúØÃÕ á¢Ç§¶¹¹à¾ªÃºØÃÕ à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ËÑÇ¢ŒÍ - ËÅÑ¡ÊÙµÃÊ׺ÊǹÊͺÊǹ - ¡¯ËÁÒ¡Ѻ»ÃЪҪ¹ - ¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¼ÙŒºÃÔâÀ¤ E-mail Add.pramarnlaw@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹Ò»ÃÐÂØ·¸ ÊÇÑÊ´ÔìàÃÕÂÇ¡ØÅ µíÒá˹‹§ ਌Ò˹ŒÒ·Õ轃¡ÍºÃÁ 7 Ç

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2273 9266 - 333 µ‹Í 1782 Á×Ͷ×Í. 089 070 8089 ·ÕÍè Âً Êíҹѡ¾Ñ²¹ÒÃкº§º»ÃÐÁÒ³ Êíҹѡ§º»ÃÐÁÒ³ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 ࢵ¾­Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒèѴ¡Ò纻ÃÐÁҳẺÁ؋§à¹Œ¹¼Å§Ò¹ µÒÁÂØ·¸ÈÒʵÏ - ¡ÒèѴ·íÒâ¤Ã§¡Òà - ¡ÒèѴ·íÒ§º»ÃÐÁҳẺÁ؋§à¹Œ¹¼Å§Ò¹


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.»ÃÐʧ¤ ·Í§ÊØ¢»ÃÐʧ¤ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃ/ ÇÔ·ÂÒ¡Ã

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02-447-5585 Á×Ͷ×Í. 089-890-3579, 089-113-438 ·ÕèÍÂً ºÃÔÉÑ· äÎâ¾ à·Ã¹¹Ôè§ á͹´ ¤Í¹à«ŒÒ·á·¹«Õè ¨íÒ¡Ñ´ 40/81 «ÍÂÍÔ¹·ÒÁÃÐ 8 ¶¹¹ÊØ·¸ÔÊÒÃÇÔ¹Ô¨©Ñ á¢Ç§ÊÒÁàʹ㹠ࢵ¾­Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒÃÊ͹§Ò¹áÅСÒÃãˌ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ - ¡ÒÃà¨Ã¨Òµ‹ÍÃͧÍ‹ҧÁÕªÑé¹àªÔ§ - ¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉÐËÑÇ˹ŒÒ§Ò¹ - à·¤¹Ô¤¡ÒúÃÔËÒè٧ã¨ÅÙ¡¹ŒÍ§ E-mail Add.

ptprasong@yahoo.com


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¼È. »ÃÐàÊÃÔ° ºØ­àÊÃÔÁ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2585 0868 Á×Ͷ×Í. 081 753 4360 ·ÕÍè Âً

Êíҹѡ෤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØ⢷ѸÃÃÁÒ¸ÔÃÒª ºÒ§¾Ø´ »Ò¡à¡Ãç´ ¹¹·ºØÃÕ 11120

ËÑÇ¢ŒÍ - ÈÔŻСÒþٴà¾×Íè ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà - ¡Òýƒ¡ÍºÃÁ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍ‹ҧÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ÀÑ·ÃÒ ÊÒÃÔªÕÇÔ¹ µíÒá˹‹§ ÇÔ·ÂҡúÃÃÂÒ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 089 1356 558 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒúÃÔ¡ÒûÃзѺ㨠- ¡Ò÷íҧҹ໚¹·ÕÁ - ¡Ô¨¡ÃÃÁ Walk Rally »ÃÐÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ - ËÅÑ¡ÊٵáÒþѲ¹Òͧ¤¡ÃáÅкؤÅÒ¡Ã

E-mail Add. sarichevin@hotmail.com


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ÀÑ·¸Á¹ à¾ç§ÊŒÁ µíÒá˹‹§ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃËÍ¡ÒäŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2591 7878-9 Á×Ͷ×Í. 081 801 5728 ·ÕèÍÂً 77/82 ËÁً 1 µ.ºÒ§¾ÅѺ Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ÀÙǏÊÁÔ§ ¡Í§à¡Ô´ µíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒüٌÍíҹǡÒà ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02 736 04080 - 9 µ‹Í 11, 12 , 14 Á×Ͷ×Í. 081 173 8789 ·ÕÍè Âً ʶҺѹ½ƒ¡ÍºÃÁ à·Ã¹¹Ôè§ à«ç¹àµÍÏ à«ÍÏÇÔÊ ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ - ¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ - ¡ÒèѴ¡ÒÃàªÔ§¡ÅÂØ·¸ E-mail Add. hrdvisiongroup@hotmail.com


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ÍÒ¨ÒÏÀÒÊ¡Ã ÅÔ¢ÔµÊѨ¨Ò¡ØÅ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02-266 6119 Á×Ͷ×Í. 086 325 3465 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒúÃÔËÒüŧҹàªÔ§¡ÅÂØ·¸ - ¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉФÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä - ¨ÔµÇÔ·ÂÒ¡ÒèѴ¡ÒÃáÅкؤÅÒ¡Ã - ¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉÐËÑÇ˹ŒÒ§Ò¹


ª×Íè – Ê¡ØÅ ¾ÃФÃÙÇԹѸÃÇÊѹµ ¡¹ÚµÇÕâà µíÒá˹‹§ àŢҹءÒÃ਌ÒÍÒÇÒÊ ÇÑ´àÇÌØÃÒªÔ³ àŢҹءÒÃÃͧ਌Ҥ³Ðࢵ¸¹ºØÃÕ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2472 3055 Á×Ͷ×Í. 089 2168497 ·ÕÍè Âً ÇÑ´àÇÌØÃÒªÔ³ á¢Ç§ºÒ§ÂÕèàÃ×Í à¢µ¸¹ºØÃÕ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ËÑÇ¢ŒÍ àÊǹҸÃÃÁ


ª×Íè - Ê¡ØÅ ´Ã.¾§ÉÈÒ¹µ ¾Ñ¹¸ØÅÒÀ µíÒá˹‹§ »Ãиҹâ¤Ã§¡ÒôØɮպѳ±Ôµ ·Ò§Êѧ¤ÁÈÒʵÏ (ÃÑ°ÈÒʵÏ)

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2310 8483-9 # 49 ·ÕÍè Âً ¤³ÐÃÑ°ÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒá˧ ¶.ÃÒÁ¤íÒá˧ ËÑÇËÁÒ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹Ò¾ÔÊÔ·¸Ôì ¾ÑǾѹ¸ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃʋǹÇÔà¤ÃÒÐˏ àʶÕÂÃÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×ͶÔÍ. 086 391 0085, 084 650 1199 ·ÕèÍÂً ¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧ ËÑÇ¢ŒÍ - ¤ÇÒÁ·ŒÒ·Ò¢ͧ¹âºÒ ¡ÒäÅѧ: Êً¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹áÅÐ ¡ÒâÂÒµÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐÂÐÂÒÇ E-mail Add. ppuapan@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.¾¸ÙÊÃÔ Õ Ãѵ¹¡ÒÌ µíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ/ÇÔ·ÂÒ¡Ã

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 086 626 6354 Á×ͶÔÍ. 081 854 4468 ·ÕèÍÂً ºÃÔÉ·Ñ Êíҹѡ¡®ËÁÒÂÍÔ§¸ÃÃÁ »ÃСͺ¡Ô¨¡ÒúÃÔ¡Ò÷ҧ ´ŒÒ¹¡®ËÁÒ 44/9 ËÁً·Õè 7 «Í¨ÒÁ¨ØÃÕ 1 ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 39 á¢Ç§·‹Òá̧ ࢵºÒ§à¢¹ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10220 E-mail Add. mars6354@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ºÃÔÉÑ· ¾Õá͹´¾Õ¤Í¹«ÑÅá·¹· ¨íÒ¡Ñ´ µíÒá˹‹§ ÃѺ໚¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡Òà ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02 720 4564, 02 362 5380-5 Á×ͶÔÍ. ·ÕÍè Âً 120 ËÁًºŒÒ¹à¤Ëй¤Ã 3 ¾Ñ²¹Ò¡Òà 52 á¢Ç§ÊǹËÅǧ ࢵÊǹËÅǧ ¡·Á 10250 ËÑÇ¢ŒÍ - ¼ÙŒ¹íÒÂؤãËÁ‹·»Õè ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ - ¡ÒÃÊÌҧ·ÕÁ·Õèãˌ¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍËÇÁ㨠- 5 ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍ¢¨Ñ´¤ÇÒÁ¢Ñ´áŒ§áÅÐ ÊÌҧ¤ÇÒÁàËç¹¾ŒÍ§


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âʤµÔÂÒ¹ØÃѡɏ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃÃÑ°»ÃÐÈÒʹÈÒʵÃÁËҺѳ±ÔµÀÒ¤¾ÔàÈÉ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2375 8778 Á×Ͷ×Í. 081 613 8799 â·ÃÊÒÃ. 0 2628 2009 ·ÕÍè Âً ¤³ÐÃÑ°»ÃÐÈÒʹÈÒʵÏ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ 118 ¶.àÊÃÕä·Â ºÒ§¡Ð»‚ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 E-mail Add.

montree_so@yahoo.com


ª×èÍ - Ê¡ØÅ ÃÈ.´Ã.Á³ÕÇÃó ©ÑµÃÍØ·Ñ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2727-3976 ·ÕÍè Âً ¤³ÐºÃÔËÒøØáԨ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ 118 ¶.àÊÃÕä·Â ºÒ§¡Ð»‚ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 ËÑÇ¢ŒÍ - ¾ÄµÔ¡ÃÃÁͧ¤¡ÃáÅСÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ - ¤ÇÒÁäÁ‹à·‹Òà·ÕÂÁã¹âÅ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹: »˜­ËÒáÅТŒÍ¾Ö§ ¾Ô¨ÒóÒ㹺ÃÔº·ÊÒ¡Å - ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ/ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒáѺ§Ò¹ ˌͧÊÁØ´ áÅÐÊÌҧ·ÕÁÊÌҧÊØ¢ E-mail Add. maneewan@nida.ac.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ È.´Ã.àÃÇѵÏ ªÒµÃÕÇÔÈÔɯ µíÒá˹‹§ ¤³º´Õ¤³ÐºÃÔËÒøØáԨ Nation University ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 054 265 170 - 6 µ‹Í 126 Á×Ͷ×Í. 081 806 6608 â·ÃÊÒà 054 265 185 ·ÕÍè Âً Nation University 444 ¶. ǪÔÃÇظ - ´íÒà¹Ô¹ µ. ¾Ãкҷ Í. àÁ×ͧ ¨. ÅíÒ»Ò§ 52000 1854 ¶¹¹ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 ËÑÇ¢ŒÍ - Áҵðҹ¡ÒúÃÔ¡Òà ¤Ô´à¾×èÍᡌ»˜­ËÒáÅÐ ¡ÒõѴÊԹ㨠- ¡ÒþѲ¹Ò·ÕÁ§Ò¹ - ¡ÒþѲ¹Òͧ¤¡Òà - ¡ÒúÃÔËÒçҹàªÔ§¡ÅÂØ·¸

E-mail Add. raywatc@nation.ac.th


ª×Íè – Ê¡ØÅ Í.Ãѵ¹Ò ¡ÅÑè¹á¡ŒÇ µíÒá˹‹§ Ãͧ¼ÙŒ¨´Ñ ¡Ò÷ÑèÇä»´ŒÒ¹ºÃÔËÒçҹ¤Ø³ÀÒ¾ ÊíҹѡºÃÔËÒùâºÒ¸ØáԨ ºÃÔÉÑ·«Õ ¾Õ à«àNj¹ÍÕàÅ¿àNj¹ ¨íÒ¡Ñ´

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 825 8472, 085 152 9629 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒúÃÔËÒáÒûÃЪØÁ - ¡ÒÃÇҧἹ áÅФǺ¤ØÁ¡ÒüÅÔµ - à·¤¹Ô¤¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃÍ‹ҧÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ E-mail Add.

lead_consultant@hotmail.com


ª×èÍ – Ê¡ØÅ ´Ã.ÇþŠâʤµÔÂÒ¹ØÃѡɏ µíÒá˹‹§ Ãͧ»ÃиҹÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏ ÊÀÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒàÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÊѧ¤Ááˋ§ªÒµÔ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2216 5089 Á×Ͷ×Í. 081 628 8887, 081 867 2667 ·ÕÍè Âً 128 ÍÒ¤Òþ­Òä·¾ÅÒ«‹Ò ªÑé¹ 27 ÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 ËÑÇ¢ŒÍ - Íѹ´Ñº¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ - ·ÔÈ·Ò§¡ÒþѲ¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅѤÃÔÊàµÕ¹Êً »ÃЪҤÁ ÍÒà«Õ¹ ã¹»‚¾.È.2558 E-mail Add. vorapol_so@nesac.go.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹ÒÂÇÕÃÐÇѲ¹ »˜¹¹ÔµÒÁÑ µíÒá˹‹§ Director, MPPM (International) Program ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2727 3913, 0 2375 8778 ·ÕèÍÂً Graduate School of Public Administration National Institute of Development Administration 118 Seri Thai Road, Bangkapi Bangkok 10240 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒþѲ¹ÒÀÒÇмٌ¹íÒʵÃã¹ÀÒ¤ÃÑ° - ¤ÇÒÁ໚¹¼ÙŒ¹íÒ ¡ÒþѲ¹ÒáÅСÒûÃÐàÁÔ¹ºØ¤¤Å - ¡ÒþѲ¹Ò¼ÙŒ¹íÒ¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁ‹ (New Wave Leaders) ã¹ÀÒ¤ÃÑ° - ¡ÒþѲ¹Òͧ¤¡ÒÃáˋ§¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ E-mail Add.

wewatpun@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ´Ã.ÇԪѠÍصÊÒË¡Ô¨ µíÒá˹‹§ ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2727 3472 ·ÕÍè Âً ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ (¹Ô´ÒŒ ) ¤³Ð¾Ñ²¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ 118 ¶¹¹àÊÃÕä·Â ¤Åͧ¨Ñè¹ ºÒ§¡Ð» ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 ËÑÇ¢ŒÍ - ¶Í´ÃËÑÊ 100 ͧ¤¡ÒÃËÅÒ¡ÊØ¢ - ¡ÒûÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ¡Ò÷íÒ§Ò¹ ¼‹Ò¹¡Ãкǹ¡Òà àÃÕ¹Ãٌ E-mail Add. wichaiu@yahoo.com


ª×Íè – Ê¡ØÅ Í.äÇÇԷ áʧÍÅѧ¡Òà µíÒá˹‹§ Managing Director of Service

Professional Co.,Ltd ÇÔ·ÂҡôŒÒ¹ Customer Service áÅÐ CRM ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃѺàªÔ­ãˌ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹µ‹Ò§æ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02-3482619 Á×Ͷ×Í 086-6662121 ·ÕèÍÂً 19/47 Moo 17 Mantana 2, Wongwan-Rama9 Rd., Sapnasoong, Bangkok 10240

ËÑÇ¢ŒÍ - “Service Mind” the key of success - "ÊØ´ÂÍ´à¤Åç´ÅѺ¡ÒúÃÔ¡Òà Í‹ҧÁ×ÍÍÒªÕ¾" - "¾Åѧáˋ§¤ÇÒÁ¤Ô´àªÔ§ºÇ¡.. Êً¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ªÕÇµÔ áÅÐ ¡Ò÷íÒ§Ò¹" - ¨Ø´»ÃСÒ¡ÒÃ໚¹ÇÔ·Âҡýƒ¡ÍºÃÁ Á×ÍÍÒªÕ¾ - ¾Åѧáˋ§áç¨Ù§ã¨áÅТÇÑ­¡íÒÅѧã¨ã¹¡Ò÷íÒ§Ò¹

E-mail Add. waiwitsa@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ÇÔªÔµ ÊØþ¹Ò¹¹·ªÑ µíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃ/ÇÔ·ÂÒ¡Ã

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 558 1101, 081 643 4131 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· äÍà´ÕÂÅ ÍÔ¹â¹àǪÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ ËÑÇ¢ŒÍ - à·¤¹Ô¤¡ÒùíÒàÊ¹Í - à·¤¹Ô¤¡ÒÃÇҧἹ§Ò¹ - ¡ÒÃÊ͹§Ò¹áÅСÒÃãˌ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ - Coaching for Improvemen - ÂØ·¸ÇÔ¸Õ¡íҨѴ¤ÇÒÁ¢Ñ´áŒ§ E-mail Add.

su_wichit@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ÈÃչNJʧǹänj µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒý†Ò½ƒ¡ÍºÃÁáÅоѲ¹Ò ºÃÔÉÑ· àÍ«Õ áÁ¹à¹¨àÁŒ¹· ÍÔ¹àµÍÏ๪Ñè¹á¹Å ¨íÒ¡Ñ´

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 636 6688 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· àÍ«Õ áÁ¹à¹¨àÁŒ¹· ÍÔ¹àµÍÏ๪Ñè¹á¹Å ¨íÒ¡Ñ´ ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤Ø³¤‹Òͧ¤¡Ã´ŒÇ¤سÀÒ¾¡ÒúÃÔ¡Òà - ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍ¡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹ - ¡ÒúÃÔËÒÃàÇÅÒÍ‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ - ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾áÅСÒùíÒàÊ¹Í - ࡋ§§Ò¹ ࡋ§¤¹ ࡋ§¤Ô´ ·íÒÍ‹ҧäà E-mail Add. srinuan_t@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÍÒ¨ÒÏÈäÁ à§Ô¹ÈÃÕ µíÒá˹‹§ ÇÔ·Âҡ÷Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò ¡ÒèѴ¡ÒÃͧ¤¡Ã

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 567 5816 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ - ¡ÒáíÒ˹´¤‹Ò¹ÔÂÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ͧ¤¡Ã - ¡ÒÃÇҧἹàªÔ§¡ÅÂØ·¸ - ¡ÒÃÇҧἹàªÔ§¡ÅÂØ·¸ - ¡ÒÃÇҧἹ¡ÅÂØ·¸ºÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡Ã ºØ¤¤Å µÒÁá¹Ç·Ò§ HR Scorecard E-mail Add.

sornkhom@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÍÒ¨ÒÏʧ‹Ò ÍËÒÁÇԷ µíÒá˹‹§ »ÃиҹºÃÔÉ·Ñ â»Ãà¿ÊªÑ¹è á¹Å à·Ã¹¹Ô§è «ÔÊàµçÁ ¨íÒ¡Ñ´

¢Œ Í ÁÙ Å ¡Ò à µÔ ´µ‹ Í â ·Ã . 0 2 519 70 62 Á× Í¶× Í . 08 1 617 0 350 , 08 9 4 90 89 66 ·Õè ÍÂً 1 9 9 / 2 1 8 ËÁً ºŒ Ò ¹ÁÑ ³ ±¹ Ò « .4 / 3 ¶¹ ¹Ã‹ Ç ÁÁÔ µ à ¾Ñ ² ¹Ò á ¢ Ç § ·‹ Òá Ì § à ¢ µº Ò§ à ¢¹ ¡ ·Á . 10 220 ËÑ Ç ¢Œ Í - ¡Òà ºÃÔ Ë Ò Ã ¨Ñ ´ ¡Òà «Ñ ¾ ¾ ÅÒ à Í ÍÏ á Å Ð »Ã Ðà ÁÔ ¹ ¼Å § Ò¹ - ¤Ã ºà ¤Ã×è Í § à Ã×è Í § ¡® ËÁ Ò¤، Á ¤Ã Í § á à § § Ò¹·Õè HR ¤ Ç Ã Ãٌ - ÊÔè § ¤Ç à Ãٌ ÊÒí ËÃÑ º à ¨Œ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè ¨Ñ ´ «×é Í Ã Ð´Ñ º µŒ ¹ á Å Ð ¡Å Ò §

E-mail Add. sanga.aramvit@gmail.com


ª×Íè – Ê¡ØÅ ¹ÒÂÊØÃÔÂÒ ªÔ¹ÇѲ¹ µíÒá˹‹§ ãˌ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒþѲ¹Í§¤¡ÃáÅÐ ¡ÒþѲ¹Òͧ¤¡Ã¡ÒÃÅÐÅÒ¾ĵԡÃÃÁ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2920 7491 Á×Ͷ×Í. 087 508 1191, 081 903 2028 ·ÕÍè Âً 213/71 ËÁًºÒŒ ¹ºØÉªÒµÔ Á. µ.ºÒ§ÃÑ¡¾Ñ²¹Ò Í.ºÒ§ºÑǷͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11110 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒþѲ¹Í§¤¡Ã - ¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹Í§¤¡Ã

E-mail Add. suriyachinwat@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÊØ¡Ñ­­Ò ÃÑÈÁÕ¸ÃÃÁâªµÔ µíÒá˹‹§ Senior Consultant ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2861 1061 Á×Ͷ×Í. 086 977 5414 ·ÕèÍÂً Approach Company Limited 2302/3-4 Charoenkrung Road Bangkorlaem Bangkok 10120 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹ØɏÂؤãËÁ‹ - à·¤¹Ô¤¡ÒúÃÔËÒÃÅÙ¡¹ŒÍ§ (Supervisory Technique) - ¡ÒúÃÔËÒüŧҹàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

E-mail Add. sukanya@approach.co.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹ÒÂÊÁªÒ äµÃÃѵ¹ÀÔÃÁ µíÒá˹‹§ Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà (½†Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹)

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2231 3011 µ‹Í 300 Á×Ͷ×Í. 081 849 2067 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· ä·Âà÷µÔé§á͹´ÍÔ¹¿ÍÏàÁªÑè¹à«ÍÇÔʨíÒ¡Ñ´ ÍÒ¤ÒÃÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡« ªÑé¹ 24 191 ¶¹¹ÊÕÅÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒõԴµÒÁáÅлÃÐàÁÔ¹¼Å (¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ ¼Å§Ò¹) - áç¨Ù§ã¨ : ËÑÇã¨á˧¡ÒèѴ¡ÒÃÊäµÅ­Õ軹؆ - ¡ÒúÃÔËÒäÇÒÁàÊÕè§ - à¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒûÃÐàÁԹͧ¤¡ÃẺÊÁ´ØÅ(BSC) E-mail Add. somchai@tris.co.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹ÒÂÊÁªÑ ÇѲ¹¡ÒÃس µíÒá˹‹§ µØÅÒ¡Òà ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2670 1200-63 µ‹Í 6030 0 2141 1111 µ‹Í 10456 Á×Ͷ×Í. 089 132 1188 ·ÕÍè Âً ÈÒÅ»¡¤Ãͧ¡ÅÒ§ ªÑé¹ 36 ÍÒ¤ÒÃàÍçÁä¾Ã ·ÒÇàÇÍÏ 195 ¶¹¹ÊÒ·Õ㵌 ÂÒ¹¹ÒÇÒ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 ËÑÇ¢ŒÍ - º·ºÒ·ÈÒÅ»¡¤Ãͧ¡Ñº¡Òä،Á¤ÃͧÊÔ·¸Ô Á¹Øɪ¹ - ¡¯ËÁÒÂÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡Ò÷ҧ»¡¤Ãͧ


ชือ - สกุล นายสุพฒ ั น์ สังข์ สายศิริกลุ ตําแหน่ ง ผู้อํานวยการ โครงการฝึ กอบรม

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2727 3237 Á×Ͷ×Í 081 617 1053 ·ÕèÍÂً ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ (¹Ô´ŒÒ) ¤³Ð¾Ñ²¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ 118 ¶¹¹àÊÃÕä·Â ¤Åͧ¨Ñè¹ ºÒ§¡Ð» ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 ËÑÇ¢ŒÍ - á¹Ç¤Ô´ áÅлÃѪ­Ò¡ÒèѴͧ¤¡ÃÂؤãËÁ‹ - ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤¤Å´ŒÇÂà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊ͹§Ò¹áÅÐ ãˌ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒà¾×èÍà¾ÔèÁ¼Å§Ò¹ - ¡ÒþѲ¹Ò·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

E-mail Add. supat.999@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ´Ã.ÊØþ§É ÁÒÅÕ µíÒá˹‹§ ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐˏ§Ò¹ºØ¤¤Å ÊíҹѡÇÔ¨ÑÂážѲ¹ÒÃкº§Ò¹ºØ¤¤Å

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2281 3050, 0 2281-3333 µ‹Í 2307 Á×Ͷ×Í. 081 400 6985 ·ÕÍè Âً

Êíҹѡ§Ò¹ ¡.¾. ¶.¾ÔɳØâÅ¡ ࢵ´ØÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300

ËÑÇ¢ŒÍ - ¡ÒþѲ¹ÒÊÁÃö¹Ð¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã - ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂҡúؤ¤ÅÀÒ¤ÃÑ°á¹ÇãËÁ‹ - ¡ÒûÃÐàÁԹẺÊÁ´ØÅ (Balanced Scorecard) áÅÐ á¼¹·ÕèàªÔ§¡ÅÂØ·¸ - KPIs áÅСÒö‹Ò·ʹ໇ÒËÁÒÂÊً¡Òû¯ÔºµÑ Ô E-mail Add. surapong@ocsc.go.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ÃÈ.ÊÁªÑ ÈÃÕÊØ·¸ÔÂÒ¡Ã µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÈٹÇԨѠáÅеԴµÒÁ ¹âºÒÂÀÒ¤ÃÑ°

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2579 1111, 0 2561 222 µ‹Í 3051 Á×Ͷ×Í. 089 666 9339 ·ÕÍè Âً Sripatum University 61 Phaholyothin Rd., Jatujak, Bangkok 10900 ËÑÇ¢ŒÍ - ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµà¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹠¡Òû¯ÔºÑµÔ ÃÒª¡Òà - ª‹Í§âËNj ÃÍ¢Ҵ áÅШش´‹Ò§º¹Ã‹Ò§ ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ 2550 E-mail Add.

somchai.sr@spu.ac.th, som123chai@gmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ÊظÒÊÔ¹Õ à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì¾ÔªÔµ µíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÃÔÉÑ· ·ÃÕâÍ ¤ÍÁÁÔǹÔपÑè¹

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 813 6302 ËÑÇ¢ŒÍ - ¡Òõͺ¢ŒÍÌͧàÃÕ¹¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒÍ‹ҧ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å - ¡ÒúÃÔËÒÃàÇÅÒÍ‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ - ¡ÒÃà¢Õ¹ÃÒ§ҹ¡ÒûÃЪØÁÍ‹ҧÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ - ¡ÒÃ໚¹¼ÙŒª‹Ç¼ٺŒ ÃÔËÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾ ÃдѺÊÙ§ E-mail Add. back@mozart.inef.co.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ʹ¸ÂÒ ÈÃÕàÇÕ§¸ÇѪ µíÒá˹‹§ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШíÒʶҺѹ ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 421 0392 ·ÕÍè Âً ʶҺѹ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡ÃÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ËÑÇ¢ŒÍ - à·¤¹Ô¤¡ÒÃ໚¹¾Ô¸Õ¡Ã - ¡Òþٴà¾×Íè ÊÌҧÀÒ¾Åѡɳ ÊíÒËÃѺ ¼ÙŒºÃÔËÒà E-mail Add. mrsrivaing@yahoo.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ¹ÒÂÊØÃÇѲ¹ ªÁ¾Ù¾§É µíÒá˹‹§ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШíÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¡Ãا෾ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 02-3503500 Á×Ͷ×Í. 081-6861322 ·ÕÍè Âً ¤³ÐºÃÔËÒøØáԨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÃØ§à·¾Ï ËÑÇ¢ŒÍ - ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹µ¹àͧáÅФÇÒÁࢌÒ㨼ٌÍ×è¹ - Á¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹¡Ò÷íҧҹËÇÁ¡Ñ¹ - à·¤¹Ô¤¡ÒÃ໚¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã - ¡ÒúÃÔ¡ÒÃà¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠E-mail Add. Surawat.c@bu.ac.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ Somyot Padnoi µíÒá˹‹§ Human Resource Development And Trainning Division

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2535 6384 Á×Ͷ×Í. 081 438 2038 ·ÕÍè Âً Thai Airways International Public Company Limited Airport Cargo Terminal No.3, Bangkok International Airport , Donmuang, Bangkok 10210

ËÑÇ¢ŒÍ - ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËNjҧàÇÅÒ㹡Òà »¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÑºÃٻẺ ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ¢Í§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ - ¡ÒþѲ¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ - ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ´ŒÇ¡Ò÷íÒ§Ò¹ E-mail Add. somyot.p@thaiairway.co.th


ª×Íè – Ê¡ØÅ ÍÒ¨ÒÏÍǪѠ¤ÙËÒ¡Ò­¨¹ µíÒá˹‹§ ¤³º´Õ¤³Ð¹ÔµÔÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÑÇà©ÕÂÇ- à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2312 6300 - 79 µ‹Í 1693 â·ÃÊÒÃ. 0 2312 6419 Á×Ͷ×Í. 089 815 1414

·ÕÍè Âً ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÑÇà©ÕÂÇà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 18/18 ¶. ºÒ§¹Ò - µÃÒ (¡Á.18) Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540

E-mail Add.

uaychai@hotmail.com, uaychai.k@hcu.ac.th


ª×Íè - Ê¡ØÅ ´Ã.ÍÀÔªÒµ ´íÒ´Õ ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2921 4592 Á×Ͷ×Í. 084 641 9559, 081 570 8555 ·ÕÍè Âً 29/6 Á.ªÇ¹ª×è¹»¹› à¡ÅŒÒǧáËǹ ¶.¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ µ.»ÅÒºҧ Í.ºÒ§¡ÃÇ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11130 ËÑÇ¢ŒÍ - ä·Â¡ŒÒÇä¡Å ËÑÇã¨ãʋà¹çµ - ¡Ò÷íÒ§Ò¹ãˌÁ¤Õ ÇÒÁÊØ¢ ʹء¡Ñº¡Ñº¡Òà ·íÒ§Ò¹ - All About Talk ¾ÒËÑÇã¨ä»ËÑÇàÃÒÐ E-mail Add. apichatd@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ ´Ã.ÍÒÀó ÀÙNj Է¾ѹ¸Ø µíÒá˹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃáÅмÙ͌ íҹǡÒà ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò·Ã¾ÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. 0 2587 4457 Á×Ͷ×Í. 081 842 4108, 081 336 6729 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊ¡ÔÅŏ ¾ÅÑÊ ¨íÒ¡Ñ´ 1339 Fl.6 ÍÒ¤ÒÃÍÒÇóÃ³ ¶.»ÃЪÒÃÒɮÏ 1 ºÒ§«×èÍ ¡ÃØ§à·¾Ï 10800 ËÑÇ¢ŒÍ - à·¤¹Ô¤¡ÒèѴ¡Òçҹ»ÃШíÒ - ·íҧҹ͋ҧäÃãˌ H-A-P-P-Y - Effective Competency based HR Strategy Workshop E-mail Add. p_arporn11@hotmail.com


ª×Íè - Ê¡ØÅ Í.ÍØäÃÇÃó ÍÂًªÒ µíÒá˹‹§ ¼ÙŒÍíҹǡÒà Èٹ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõԴµ‹Í â·Ã. Á×Ͷ×Í. 081 926 3133 ·ÕÍè Âً ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊ¡ÔÅŏ¾ÅÑÊ ¨ Ò¡Ñ´ ÇÔ·ÂÒ¡ÃáÅÐ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ áÅмٌàªÕèÂǪҭ´ŒÒ¹ Mentoring & Coaching ËÑÇ¢ŒÍ - à·¤¹Ô¤¡ÒÃ໚¹ “¾ÕèàÅÕé§Á×ÍÍÒªÕ¾” - ¡ÒúÃÔËÒçҹ¾Ñ²¹ÒáÅнƒ¡ÍºÃÁ - ¡ÒèѴ·íÒËÅÑ¡Êٵû´ Gap Competency - ¡ÒÃ໚¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ HR ã¹Í§¤¡Ã E-mail Add. uraiwan4041@gmail.com

ทำเนียบวิทยากร  

ทำเนียบวิทยากรที่ผ่านมาของสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม