Page 1

M O D A


El CURADOR DE

El Amer i c an Fol k Ar t Mus eum de NuevaYor k s br i ó una nueva ex hi bi c i ón:Fol kCout ur e,que per manec er áhas t ael23 abr i l . El hombr edet r ásde l a ex pos i c i on de Al ex i s Car r eño,unChi l eno,hi s t or i ador del ar t e, que c ambi ós ur umbohac i al a i ndus t r i adel amoda.

mo da s


Cr a segetpos uer ej us t o, eut empusmi . S us pendi s s ea c c ums a ndui i nur nac ongue , s i ta met v es t i bul um ni bhdi c t um. S eda cnequel a c i ni a , s a gi t t i sr i s uss ed, ul l a mc or pert el l us . I nt er dum etma l es ua daf a mesa ca nt ei ps um pr i mi si n f a uc i bus . Nunct i nc i dunteumi s i ta metv ol ut pa t . Vi v a musv es t i bul um f el i sv i t a el ec t us pl a c er a ta uc t or . I nt egerv ol ut pa tl i ber ov el ur na a uc t or , i nr ut r um qua mv ehi c ul a . I nv ol ut pa ta pur usi dpha r et r a .

Aenea nni s l ma ur i s , c onguei na nt e i n, a di pi s c i nga di pi s c i ngma gna . I n ul l a mc or perdi c t um ur naa tmol es t i e . Cum s oc i i sna t oquepena t i buset ma gni sdi spa r t ur i entmont es , na s c et urr i di c ul usmus . Ma ec ena sv a r i us met usl ec t us , nonc ur s usnul l af a c i l i s i ss ed. Na ma l i quetl a c usutr ut r um t i nc i dunt . Nuncnecma s s aetl i gul a s c el er i s quei mper di etnonv el j us t o. Pr oi nv es t i bul um gr a v i danuncv i t a e f r i ngi l l a . Pr a es entpha r et r ac ommodo t el l us , qui st empusur na .


Aenea nni s l ma ur i s , c onguei na nt ei n, a di pi s c i nga di pi s c i ngma gna . I nul l a mc or perdi c t um ur naa tmol es t i e . Cum s oc i i sna t oquepena t i busetma gni sdi s pa r t ur i entmont es , na s c et urr i di c ul us mus . gr a v i danuncv i t a ef r i ngi l l a . Pr a es entpha r et r ac ommodot el l us , qui s t empusur na . Cr a sf eugi a teni m qui sni s i di gni s s i mi mper di et .

Aenea nni s l ma ur i s , c onguei na nt ei n, a di pi s c i nga di pi s c i ngma gna . I nul l a mc or perdi c t um ur naa tmol es t i e . Cum s oc i i s na t oquepena t i busetma gni sdi spa r t ur i entmont es , na s c et urr i di c ul usmus . v es t i bul um gr a v i danuncv i t a ef r i ngi l l a . Pr a es entpha r et r ac ommodot el l us , qui s t empusur na . Cr a sf eugi a teni m qui sni s i di gni s s i mi mper di et .

Revista de moda1234  
Revista de moda1234