Page 1

ผังงานแบบลาดับ ผังงานแบบลาดับ (sequential flowchart) เป็นผังงานที่มีโครงสร้างการกระทา ตามลาดับกิจกรรมก่อนหลังที่เรียงเป็นลาดับต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ การเขียนผังงานแบบลาดับจะ เป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดเหมาะสาหรับงานที่ไม่มีความซับซ้อน ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไข และ ไม่ต้องการทางานซ้า ๆ แต่ในบางครั้งผังงานแบบลาดับมักจะไปรวมอยู่ในผังงานแบบเลือก และ แบบทาซ้าในกรณีที่มีกิจกรรมทางานต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการจัดวาง กิจกรรมจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา


โจทย์: โปรแกรมทาการอ่านค่าอุณหภูมิสูงสุด และ ต่าสุดในหนึ่งวัน ต้องการทราบอุณหภูมิ เฉลี่ย วิธีคานวณ นาค่าสูงสุด + ค่าต่าสุด / 2 วิเคราะห์: - สิ่งที่ต้องการ คือ อุณหภูมิเฉลี่ย - ทาการรับค่าอุณหภูมิสูงสุด และ ต่าสุด - คานวณอุณหภูมิเฉลี่ย (ค่าสูงสุด + ค่าต่าสุด)/2 - พิมพ์อุณหภูมิเฉลี่ย ข้อมูลออก: อุณหภูมิเฉลี่ย ข้อมูลเข้า : อุณหภูมิสูงสุด และ ต่าสุด โครงสร้าง: แบบเรียงลาดับ ขั้นตอน : - รับค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่าสุด - คานวณอุณหภูมิเฉลี่ย (ค่าสูงสุด + ค่าต่าสุด)/2 - พิมพ์อุณหภูมิเฉลี่ย


ผังงานแบบลำดับ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you