Page 1

OBYTNÝ SOUBOR NA ZAHRADÁCH

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KATEŘINA PEŠKOVÁ


OBSAH prohlášení diplomanta

3

zadání diplomové práce

5

průvodní zpráva

9

poděkování

13

analýzy

15

koncept

47

návrh

55

1


2


ýESKÉ VYSOKÉ UýENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. KateĜina Pešková AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ýJ) OBYTNÝ SOUBOR NA ZAHRADÁCH, ROŽNOV POD RADHOŠTċM (AJ) RESIDENTIAL COMPLEX NA ZAHRADACH, ROZNOV POD RADHOSTEM JAZYK PRÁCE: Vedoucí práce:

Doc. Ing. arch. ZdenČk Rothbauer

Oponent práce:

Ing. arch. Daniel Baroš

Klíþová slova (þeská):

Bydlení, bytový dĤm, pavlaþ, Rožnov pod RadhoštČm

Anotace (þeská):

Anotace (anglická):

Ústav: 15127

Cílem projektu je lepší využití pozemku v samém centru mČsta Rožnova pod RadhoštČm, obohacení o nové funkce a celkové zahuštČní zástavby. Proto zde navrhuji šest samostatných bytových domĤ spojených v úrovni parteru zeleným vnitroblokem. KromČ bydlení vznikají na pozemku i prostory pro komerþní úþely a místa pro rekreaci obyvatel.

The goal of the project is to better use the land in the center of the town of Rožnov pod RadhoštČm, to enrich it with new functions and to overall dense the housing development. Therefore, I suggest here six separate residential buildings connected at the level of the parterre by a green courtyard. Apart from housing, spaces for commercial uses and spaces for the recreation of the residents are also formed on the land.

Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem pĜedloženou diplomovou práci vypracovala samostatnČ a že jsem uvedla veškeré použité informaþní zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické pĜípravČ vysokoškolských závČreþných prací.“ (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 4. ledna 2013

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou souþástí diplomové práce / portfolia a CD. 3


4


5


1

PRŮVODNÍ ZPRÁVA


8


A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Obytný soubor Na Zahradách Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, mezi ulicemi Pionýrská a Na Zahradách Plocha pozemku: 11 460,54 m2 Zastavěná plocha: 5 488,09 m2

B. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ SOUČASNÝ STAV Pozemek se nachází v centru města Rožnova pod Radhoštěm, na půli cesty mezi parkem a náměstím. Je vymezen ulicemi Na Zahradách a Pionýrská a pomyslnou hranicí, která je určena průchodem mezi stávajícími bytovými domy a vedlejším rodinným domem u parku a průchodem z ulice Palackého do ulice Na Zahradách u náměstí. Terén je zde rovný a řídce zastavěný. Nachází se zde patnáct objektů, z toho je sedm rodinných domů obývaných, dva rodinné domy neobývané a šest objektů jiného určení, jako například garáže, sklady, dílny. Zelené plochy na tomto území jsou buď udržované zahrady patřící k rodinným domům, nebo bývalé zahrady nechané ladem. Tento způsob zástavby je pro centrum města nevhodný, jeho využití by mělo být vyšší a komplexnější. NAVRHOVANÝ STAV Cílem projektu je lepší využití daného pozemku, obohacení o nové funkce a celkové zahuštění. Jelikož je toto místo v samém centru města a přesto v blízkosti parku, historicky využíváno pro obytnou funkci a tak také stanovené územním plánem, zvolila jsem návrh obytného souboru. Ten by měl kombinovat funkci bydlení a rekreace a zároveň nabízet možnost komerčního využití parteru v okolí dopravních komunikací. Tímto způsobem by mělo dojít k oživení místa, které v současné době nevyužívá svůj potenciál, daný výjimečnou lokalitou a charakterem. Obytný soubor je rozdělen na dvě části – domy v okrajových pozicích vytvářejí ochrannou bariéru pro pavlačové domy uprostřed pozemku. Domy podél ulic nabízejí ve svém parteru komerční využití, zatímco „vnitřní“ domy jsou obklopeny zelení a místy pro rekreaci a odpočinek.

C. ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Obytný soubor byl navržen tak, aby obyvatelům Rožnova pod Radhoštěm nabídl kvalitní a příjemné bydlení a zároveň nové možnosti využití volného času. Tyto dva požadavky znamenaly rozdělení projektu do dvou částí – domy na okraji pozemku, podél ulice Pionýrská a Na Zahradách, vytvářejí bariéru a chrání vnitřek pozemku před rušivými vlivy. Zároveň je v nich navržen parter s možností komerčního využití pro obchody, kanceláře, kavárny a jiné provozovny. Tyto domy mají čtyři nadzemní podlaží, poslední je ukryto pod sedlovou střechou, a jsou masivnější než objekty uprostřed. Z domů na okraji pozemku vybíhají jako prsty směrem doprostřed pavlačové domy. Tento způsob 9


10


uspořádání je dán orientací pozemku (úhlopříčka v ose jih-sever) a také historickou stopou pozemků a tvarovou dispozicí okolních domů, zejména těch na náměstí. Tyto domy mají celkem tři nadzemní podlaží, z toho první podlaží je vyvýšené o půl patra a poskytuje tak místo pro předzahrádky. Pavlačová dispozice domu je dána orientací pozemku ke světovým stranám – tento typ bytového domu umožňuje natočení všech obytných místností na jihozápad. V rámci kompozice jsou zahrnuty i dva dvojdomy, které jsou součástí uzavřených „vnitrobloků“. Vnitrobloky, které vznikají mezi pavlačovými domy, jsou určené jako polosoukromé prostory k užívání obyvateli přiléhajících domů. Jejich součástí jsou přístřešky pro jízdní kola, lavice a stoly pod pergolami i na volném prostranství. Zajišťují obyvatelům domů místo pro nerušený odpočinek i pro sousedské štěbetání. Jejich dalším vybavením jsou přístřešky pro popelnice na komunální i tříděný odpad. Byty v obou typech domů nabízejí variabilitu dispozic i velikostí jednotlivých jednotek, od 1+kk do 5+1, od 28 m2 do 150 m2. Byty v krajních domech jsou větších rozměrů a v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou situovány mezonetové byty. Jednotky v pavlačových domech jsou menší a pouze jednopatrové. Některé byty disponují lodžiemi nebo balkony. Dalším prostorem, který projekt vytváří, je veřejná pěší cesta uprostřed kompozice obytných domů. Ta nabízí několik dětských hřišť pro různé věkové kategorie, hřiště na petang pro dospělé i seniory a místa pro posezení. Cesty jsou dlážděné pro umožnění snazšího pohybu malých dětí, seniorů a lidí jinak pohybově handicapovaných. Každé jednotlivé seskupení objektů má vlastní podzemní garáže, s vjezdem z ulice Na Zahradách nebo z ulice Pionýrská.

D. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV Jednotlivé objekty jsou založeny na železobetonové desce. Vertikální nosný systém tvoří stěnové železobetonové konstrukce v osových vzdálenostech 4 metry. Horizontální nosné konstrukce tvoří železobetonové desky. Obvodové zdivo a vnitřní příčky jsou vyzděny pomocí cihelných bloků. Objekty jsou zatepleny minerální vlnou o tloušťce 140 mm a omítnuty. Část fasády ukrývající společnou pavlač je opatřena dřevěným obkladem v podobě latí s mezerami. Střechy jsou navrženy šikmé, sedlové nebo pultové, s dřevěným krovem a plechovou krytinou. Pro výplně otvorů jsou použita dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem. Zábradlí na oknech, lodžiích i balkonech je navrženo z dřevěných latí. Zídky a ploty jsou z pohledového betonu. Ostatní konstrukce menších rozměrů uvnitř vnitrobloků (jako různé přístřešky a pergoly) jsou ze dřeva. Povrchy veřejných cest jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Stejný druh dlažby je navržen pro hlavní cesty uvnitř vnitrobloků, na ostatní cesty je použit mlat. Objekty budou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury v ulici Pionýrská a Na Zahradách. Každý objekt je vybaven vlastní technickou místností, která bude vybavena plynovými kondenzačními kotly. Vytápění jednotlivých bytů je navrženo jako podlahové v kombinaci s podlahovými konvektory.

11


12


PODĚKOVÁNÍ Ráda bych na tomto místě poděkovala především panu docentu Rothbauerovi za jeho vedení, rady a povzbuzování. Díky patří i všem konzultantům, kteří se na projektu podíleli svojí pomocí. Dalšími důležitými osobami, bez kterých by tato práce nedošla ke zdárnému konci, jsou rodiče a kamarádi, těm bych chtěla poděkovat za podporu a trpělivost. 13


2

ANALÝZY


VZDÁLENOST K VELKÝM MĚSTŮM Brno … 132 km (1 hod 47 min) Olomouc …75 km (1 hod) Zlín … 58 (1 hod 7 min) Ostrava … 50 (1 hod) VZDÁLENOST DO NEJBLIŽŠÍCH SOUSEDNÍCH MĚST

16

Valašské Meziříčí … 14 km (14 min) Vsetín … 27 km (36 min) Hranice … 36 km (30 min) Nový Jičín … 27 km (28 min) Kopřivnice … 23 km (29 min) hraniční přechod Bumbálka … 23 km (25 min)


Rožnov pod Radhoštěm (německy Rosenau či Rožnau) se nachází na severu Zlínského kraje v okrese Vsetín. Město je situováno v nadmořské výšce 378 m n. m. na úpatí Vsetínských vrchů (součást Beskyd) a protéká jím řeka Rožnovská Bečva. Katastrální území Rožnova činí 3 947 ha a zahrnuje i území Tylovic a Hážovic. K 1.1.2012 zde žilo 16 877 obyvatel, což ho řadí na 77. pozici podle velikosti měst v ČR (vedle měst jako je Uherský Brod nebo Jičín). Město se vyznačuje příznivým klimatem, a to díky své pozici, chráněné ze severu kopci. Do údolí pronikají tlumené větry, které rozptylují mlhy a udržují slunečné počasí. Turistickou atrakcí a důležitou součástí města je už od první poloviny 20. století Valašské muzeum v přírodě, rozkládající se v parku a na svazích severovýchodně od centra. Na pravém břehu Bečvy se rozkládá velký výrobní areál, který kdysi patřil závodu Tesla, která zde mimo jiné vyráběla černobílé a později i barevné televizní obrazovky.

17


přibližná podoba hradu Hradisko zřícenína hradu Hradisko (současnost)

dobová ilustrace náměstí v Rožnově v době trhu (19. stol.) dřevěný dům na náměstí (začátek 20. stol.)

Valašské muzeum v přírodě - areál Dřevěné městečko Valašské muzeum v přírodě - areál Dřevěné městečko - kostel

pohled na areál Tesly (současnost) televizor vyrobený v Tesla Rožnov 18


První zmínka o Rožnově pod Radhoštěm je datována rokem 1267, kdy byl zapsán v soupisu majetku olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku. Původně dřevěná osada byla založena při biskupových kolonizačních snahách tzv. na zelené louce. Nedaleko založené osady na jihozápadní straně se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý vrch sopečného původu pojmenovaný jako Hradisko, na němž byl okolo roku 1310 postaven obranný hrad, který sloužil v té době k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. Hrad stál nad městem až do poloviny 16. století, kdy byl na rozkaz císaře Ferdinanda I. rozbořen. V průběhu let se zde vystřídal šlechtický rod pánů z Kravař, Cimburkové nebo sedmihradský vévoda Petr. Velkého hospodářského rozkvětu bylo dosaženo pod správou Žerotínů (16.-19. století). K roku 1687 je uváděna v Rožnově pod Radhoštěm existence papírny (papírenská výroba je ve městě zachována dosud), k roku 1712 pivovar. Roku 1820 zde byly založeny klimatické lázně pro léčbu nemocí dýchacího ústrojí, plic i srdce. Ještě na počátku 19. století byl Rožnov vesměs dřevěné městečko a jen pozvolna se měnil na kamenné. K tradičním zdrojům obživy, kromě rolnictví a pastevectví, patřila rovněž textilní výroba, sklářství a později, v první polovině 20. století, výroba vyhlášeného malovaného porcelánu. V průběhu 19. století dochází k dalšímu rozvoji průmyslu ve městě. Jedná se především o potravinářství (pivovar) a strojírenství (pletárny Brill, papírna). V roce 1925 bylo založeno Valašské muzeum v přírodě, které položilo základy o turistický zájem o region pod Beskydami. V roce 1949 byla v Rožnově pod Radhoštěm započata výstavba podniku TESLA, se kterou je spojen další rozvoj Rožnova pod Radhoštěm. Do nového podniku byla přenesena výroba elektronek pro rozhlasové radiopřijímače, později černobílé televizní obrazovky, obrazovky pro radary, snímací elektronky. Od druhé poloviny padesátých let přibyla výroba polovodičových součástek a nakonci šedesátých let byla zvládnuta integrovaných obvodů. Konečně v osmdesátých letech rozvíjí i výrobu barevných televizních obrazovek. V rámci Tesly vznikly i další výrobní obory - výroba neželezných kovů, strojírny, nástrojárna, rafinace speciálních chemických materiálů, výroba polykrystalického i monokrystalického křemíku, vývoj a výroba speciálních technologických zařízení, lisovna kovových součástí atd. Výstavba podniku byla provázena i stavbou bytů, škol a dalších zařízení pro volnočasové aktivity. Po roce 1991 prošla Tesla složitým procesem privatizace s významným dopadem na vývoj zaměstnanosti v mikroregionu. V prvním období privatizace se nástupcem podniku Tesla Rožnov stalo 15 společností, které opustili neperspektivní obory a z původního programu Tesly se do současnosti zachovala výroba křemíku a integrovaných obvodů, a zároveň byly uvedeny do provozu nové výroby.

19


ROZVOJ MĚSTA - historické mapy

20

Müllerova mapa Moravy (kolem 1716)

druhé vojenské mapování (mezi 1836 a 1852)

třetí vojenské mapování (kolem 1876)

historická mapa (kolem 1930)

historická mapa (kolem 1952)

mapa současného stavu (2011)


ortofotomapa (2011) Rožnov pod Radhoštěm patří mezi svou velikostí mezi malá města, ale ne tak svým významem. Nachází se tu význačná kulturní instituce - Valašské muzeum, je tu centrum letních i zimních sportů a donedávna zde fungoval jeden z největších průmyslových podniků, výrobce televizorů Tesla. OBYVATELSTVO Současný počet obyvatel je 16 877. Vývoj tohoto počtu v posledních dekádách by se dal popsat jako mírně depopulační, a to především kvůli odlivu obyvatel z důvodu nedostatku pracovních míst. V produktivním věku jsou tři čtvrtiny obyvatel města. Průměrný věk je srovnatelný se zbytkem republiky a činí 40,3 let. Index stáří je zde ovšem vyšší než je celostátní průměr, a to 1,33 (průměr ČR je 1,14). Ve struktuře obyvatel podle vzdělání se opět naplňuje celonárodní profil – největší zastoupení mají obyvatele s neúplným středoškolským vzděláním (vyučení bez maturity, 30 %), téměř stejně obyvatel má úplné středoškolské vzdělání s maturitou (28 %). Vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání má dohromady 17 % obyvatel. Základní vzdělání má 20 % obyvatel.

věková struktura obyvatel (k 31.12. 2006) 21


ROZVOJ MĚSTA - historické pohlednice

22

1898

1900

1910

1919

1920

1921

1939

1941

1942

1948

1953

2010


BYDLENÍ Obyvatelstvo je soustředěno do 7 208 domácností, polovinu z toho tvoří úplné rodiny, třetinu tvoří domácnosti jednotlivců a ve 14 % žijí neúplné rodiny. Toto rozdělení je srovnatelné s okolními městy i s celým okresem. Snižuje se průměrný počet obyvatel na 1 byt, a to na 2,7. Téměř třetina obyvatel žije v rodinném domě. Z obydlených bytů je 31 % v osobním vlastnictví, 35 % je členem družstva a 10 % je nájemních. Lidé v Rožnově preferují bydlení v rodinných domech.

zastoupení cenzových domácností Rožnov pod Radhoštěm se v posledních letech potýká se stagnací až úbytkem obyvatelstva, což je mimo jiné dáno i nízkou úrovní nabídky bydlení, kterou vysoko převyšuje poptávka (jde o velmi atraktivní místo pro bydlení). Jedním z důvodů je nízká připravenost vybraných zón pro bydlení a také složité a roztříštěné majetkové a pozemkové vztahy ve městě. Město si navíc nemůže dovolit velké investice do vybavení nových zón technickou infrastukturou, a proto se aspoň snaží podporovat jednotlivé stavebníky, ať už rodinných domů nebo bytových objektů. V koncepci rozvoje bydlení je vymezeno několik nových zón, které by měly být v nejbližší době zainvestovány a připraveny pro realizaci nových projektů pro bydlení; většinou se jedná o území určená pro zástavbu rodinnými domky.

nespokojenost obyvatel s jednotlivými oblastmi bydlení 23


ŠKOLSTVÍ Město Rožnov pod Radhoštěm provozuje pět mateřských škol, kapacita je 609 míst a je dostačující. Ve městě je dále šest základních škol, z toho jedna soukromá a dvě tzv. rodinného typu. Je tu i jedna základní škola se speciálním programem pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením a jedna základní škola s uměleckým zaměřením. Na území města se nachází čtyři střední školy, z toho jedno je gymnázium a další tři jsou odborné školy, jedna z nich je soukromá. Tyto školy nabízí obory informatiky, elektroniky, řemesel, zemědělství a přírodovědy a cestovního ruchu.

obyvatelstvo podle dosaženého stupně vzdělání (v %) ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Zdravotní péči ve městě zajišťuje Městská poliklinika Rožnov pod Radhoštěm, privátní zařízení Orthes zaměřující se na operace velkých kloubů a několik ordinací praktických i odborných lékařů. Na Rožnovsku funguje celkem devět organizací zabývajících se sociální péčí, na území města je jich šest, tři jsou v okolních obcích. Jedná se o domov pro seniory, domy s pečovatelskou službou, organizace poskytující pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným a potřebným občanům.

KULTURA A SPORT Mezi nejvýznamnější atrakce města s nadregionálním významem patří Valašské muzeum v přírodě, což je státní příspěvková organizace, která spravuje tři stálé expozice (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina) a dále pořádá kulturní a vzdělávací programy, přehlídky a festivaly. Ve městě jsou různé folklórní soubory, cimbálové skupiny, kulturní agentura (zajišťující výchovné programy pro školy, koncerty všeho druhu, přednášky, plesy atd.), kino, městská knihovna, středisko volného času a další. Nabídka sportovních aktivit je velice pestrá - organizuje je řada sportovních zařízení a občanských sdružení na výkonnostní i rekreační úrovni. Ve městě jsou tenisové kurty, sjezdařský areál a skokanské můstky, zimní stadion, sportovní hala, bazén, tělocvičny, posilovny a další. U areálu kempu se nachází i Gibon park, což je centrum adrenalinového sportu. 24


CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch je v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí orientovaný převážně na poznávací a aktivní sportovní turistiku – jedná se především o vrcholy Pusteven a Radhoště, a to jak v zimním tak i v letním období. V samotném městě se nachází jedinečné Valašské muzeum v přírodě. Jsou tu dva kostely – barokní kostel Všech svatých u náměstí a dřevěný kostel českobratrské církve evangelické z poloviny 20. století. Nabídka ubytování je různorodá, od kempu, turistických ubytoven, přes penziony až po hotely vyšších kategorií. Celkově je v obci na dva tisíce lůžek. I stravovací služby jsou hojně zastoupeny, a to především v centru města. Infocentrum se nachází na Masarykově náměstí. Problémem cestovního ruchu v Rožnově je krátká průměrná doba pobytů turistů, tj. převládají spíše jednodenní výlety. Ve městě jsou také nedostatečné podmínky pro kongresovou turistiku, a to zejména z důvodu nedostatečných kapacit v ubytovacích zařízeních vyšší třídy.

DOPRAVA Město je prostřednictvím autobusových linek spojeno s nejvýznamnějšími městy ČR a všemi významnými městy v okolí. Ve městě není provozována městská hromadná doprava, nicméně některé příměstské linky plní tuto službu. Základní komunikační skelet je tvořen silnicí I/35 (průtah městem v délce cca 3 km) ve směru západ – východ (Olomoucký kraj – Slovensko) a silnicí I/58 ve směru na sever (spojnice s Moravskoslezským krajem). Tyto dvě komunikace jsou velmi vytížené a způsobují značné nepříjemnosti pro chodce i pro životní prostředí. Pro zklidnění dopravy v oblasti centra byl vybudován jihozápadní obchvat a zaslepena Nádražní ulice. Pro další odlehčení centra se plánuje propojení ulic Partyzánská a Palackého. Město připravuje i další opatření pro zklidnění dopravy. Rožnov pod Radhoštěm je konečná stanice jednokolejné trati z Valašského Meziříčí. Přestože městem protéká řeka Bečva, vodní doprava tu není zastoupena. Pěší provoz je značně rozšířen díky krátkým vzdálenostem. Nejpodstatnější je pěší spojení centra a nádraží, které ale esteticky ani provozně nevyhovuje. I další pěší komunikace jsou v nevyhovujícím stavu – chybí zde chodníky nebo jsou nedostatečně řešeny přechody. Velkým problémem, jako ve všech městech, je doprava v klidu. Parkovací kapacity jsou podle města nedostačující, a to především v oblasti náměstí, skanzenu a sídlišť.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Ve městě funguje veřejné zásobování vodou, elektrickou energií, plynem a je zde vybudována soustava centrálního zásobování teplem. Většina města je odkanalizována pomocí jednotné kanalizační soustavy. Čistička odpadních vod se nachází v obci Zubří, speciální čističkou disponuje průmyslový areál Tesly. Kapacita technické infrastruktury je dostatečná. Problémem je pouze zastaralý vodovodní a kanalizační řad v centru města a jeho absence v nově budovaných čtvrtích.

EKONOMIKA A TRH PRÁCE Z hlediska struktury podnikatelských subjektů město Rožnov pod Radhoštěm nevykazuje zásadní rozdíly oproti zbytku České republiky. Zemědělství má nižší podíl vzhledem k poloze obce a její historické orientaci spíše na průmysl, v primár25


struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity (tabulka)

struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity (graf) ním sektoru je zaměstnáno 1,9 % ekonomicky aktivní populace. Na druhou stranu průmyslová výroba poskytuje zaměstnání přibližně 50 % obyvatel. Zastoupené obory jsou především textilní výroba, elektrotechnická a strojní výroba. Většina průmyslu se nachází v bývalém areálu Tesly, ve kterém v současnosti podniká více subjektů různých velikostí. Sektor služeb je v porovnání s podobně velkými městy slabě poddimenzován, ale v současnosti tento stav postačuje, v budoucnu se počítá s nárůstem zaměstnanosti v tomto sektoru. Rožnov pod Radhoštěm je z hlediska nabídky pracovních příležitostí mikroregionálním centrem s převažující dojížďkou za zaměstnáním, pouze 20 % ekonomicky aktivního obyvatelstva musí kvůli práci opouštět území obce. Míra nezaměstnanosti v obci Rožnov p. R. byla k 1.1.2012 10,07 %, což je o něco více než je průměr ve Zlínském kraji (9,74 %) ovšem méně než v okrese Vsetín, kde míra nezaměstnanosti činí 11,1 %. Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných tvoří lidé s neúplným středoškolským vzděláním.

SPRÁVA MĚSTA Obec Rožnov pod Radhoštěm působí jako obec s rozšířenou působností a má tři katastrální obvody. Ve vsetínském okresu je to třetí nejlidnatější město, po Vsetínu a Valašském Meziříčí. Městský úřad sídlí ve čtyřech budovách (Masarykovo nám. 128-9, Letenská 1918, Palackého 480, Čechova 927). Organizační struktura úřadu je standardní a nijak významně se neliší od struktury městských úřadů podobně velkých měst.

26


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Město leží v podhůří Beskyd, v údolí Rožnovské Bečvy a jeho rozvoj je proto velmi ovlivněn členitostí terénu. Klimatické podmínky: Rožnovský katastr spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná roční teplota je 8,65°C, roční srážkový úhrn je průměrně 900 mm a převažující větry jsou východní a západní. Ovzduší: Rožnov patří mezi města se znečištěným ovzduším. Hlavním problémem jsou imise suspendované částice frakce PM10(a s tím související prašnost) a zvyšování koncentrace benzo(a)pyrenu a přízemního ozonu. Jednou ze základních příčin je spalování tuhých paliv v lokálních topeništích a zvýšený provoz automobilové dopravy. Voda: Hlavními zdroji pro podzemní vody jsou srážkové a vsakové vody. Podzemní voda je klasifikovaná jako slabě kyselá. Hlavní povrchová vodní plocha je tvořena řekou Rožnovskou Bečvou, která spadá do povodí Dunaje. Její průtok je většinou nízký a kvalita vody je klasifikována jako mírně znečištěná. Po záplavách v roce 1997 bylo vyčištěno a upraveno koryto řeky a zajištěna protipovodňová opatření, která jsou však dostatečná pouze pro tzv. 20letou vodu. Odpady: Ve městě funguje sběr obyčejného komunálního odpadu (svážen na skládku u Nového Jičína), recyklovaného odpadu (papír, sklo, plast, nápojové kartony, kov) a sběrné středisko odpadů pro ostatní, objemný a nebezpečný odpad. Na území města se však nachází významná stará ekologická zátěž, a to bývalý areál Tesly. Půdy: V katastru obce se vyskytují půdy bonitní kvality III. až V. třídy (půdy se střední až nižší kvalitou), proto nepřipadá v úvahu intenzivní využívání zemědělské půdy. Navíc je rozloha obce ze dvou třetin pokryta lesními a lučními porosty. Příroda: Celé město leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Převažují smrkové lesy, ale jsou zde k vidění i smíšené lesy a původní ekosystémy. Dále se zde vyskytují i ojedinělé druhy flory a fauny, území je zapsáno jako ptačí oblast v rámci soustavy NATURA 2000 a prochází jím regionální biokoridor podél řeky. Do severní části obce zasahuje i nadregionální ÚSES. Nerostné bohatství: Na území Rožnova pod Radhoštěm jsou celkem 3 lokality chráněného ložiskového území (CHLÚ), z nichž dvě lokality jsou CHLÚ zemního plynu a jedna je CHLÚ černého uhlí. Jsou zde i dva dobývací prostory. V současnosti neprobíhá těžba.

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm Koncepce rozvoje bydlení města Rožnova pod Radhoštěm

27


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM schwarzplan 1:10 000

28


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM územní plán 1:10 000

polyfunkční zóna centra města (obchod, služby, bydlení, administrativa, správa a další) obytná zástavba 1-2 podlaží (rodinné domy) obytná zástavba 3 a více podlaží (bytové domy) občanské vybavení obč. vybavení se sportovně-rekreačním charakterem výrobní plochy a sklady železnice orná půda louky lesy městská veřejná zeleň 30


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM funkční analýza - zeleň

lesy louky, pole městský park, muzeum v přírodě, kostelní zahrada, hřbitovy 32


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM funkční analýza - využití ploch

funkce městského centra

bydlení nízkopodlažní (rodinné domy)

městská zeleň

bydlení středně a vysokopodlažní (bytové domy)

občanské vybavení (školství, zdravotnictví, doprava, kultura ...) průmysl 33


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM schwarzplan - nově navržená zástavba 1:2000

34


ROŽNOV p. Radhoštěm centrum schwarzplan - současný stav

analyzované území jednotlivé katastrální jednotky, patřící různým soukromým osobám nebo více fyzickým nebo právnickým osobám pozemky vlastněné městem 36


ROŽNOV p. Radhoštěm centrum funkční využití území - současný stav obchody, služby, administrativa

bydlení - rodinné domy

restaurace, kavárny

bydlení - bytové domy

ubytování (hotely, pensiony)

průmysl - nerušící výroba, sklady

školské objekty

malé sklady, garáže, ostatní

církevní objekty ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ Analyzované území, tzn. území tvořené pozemky mezi ulicemi Pionýrská a Na Zahradách, se nachází na přímé spojnici náměstí a parku. Od městského parku ho odděluje pouze ulice Pionýrská, od náměstí pak zadní části domů tvořících uliční frontu náměstí. Toto území má díky své poloze vysoký potenciál, který ovšem není v dnešní době naplno využit a spíše pokračuje v historických stopách, kdy tu byly zahrady již zmíněných domů na náměstí. I dnes se zde nachází několik rodinných domů se zahradami, více či méně udržovanými. Některé z objektů slouží jako sklady či dílny a technický stav některých domů je poměrně špatný. Totéž platí i o zeleni. 37


BUDOVY 1 obchody v 1.NP, kanceláře v 2.NP 2 obchod - galerie 3 rodinný dům 4 rodinný dům 5 rodinný dům (neobývaný) 6 rodinný dům (neobývaný) 7 rodinný dům s obchodem 8 garáže 9 rodinný dům 10 rodinný dům s provozovnou 11 rodinný dům 12 sklady 13 rodinný dům 14 bytový dům (dva vchody) 15 bytový dům (dva vchody) 16 garáže PLOCHY 1 předzahrádka 2 zahrada 3 neudržované prostranství 4 neudržovaná zahrada 5 zahrada 6 zahrada 7 trávník 8 reprezentační předzahrádka 9 zahrada 10 betonová plocha, zbořeniště 11 zahrada 12 betonová plocha, autoservis 13 neudržovaná zahrada 14 zahrada 15 neudržované prostranství 16 předzahrádka 17 parkoviště 38


ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ stávající budovy a plochy

ˠ˥

ˠ˦

ˠˤ

ˠˣ ˠ˥

ˠˢ ˠˣ

ˠˡ

ˠ

ˠˢ

ˠˡ

ˠ

ˠˤ ˡ

ˠ˟ ˠˠ

ˠ˟ ˧

ˠˠ

ˢ

˧ ˦

ˡ

ˤ

˨

ˣ

˨ ˢ

ˣ

˥ ˤ

˥ ˦

39


FOTODOKUMENTACE - stávající objekty a plochy

1, 1

3

7, 8 40


2, 2

4

3

5, 6, 7

8, 9, 7

5, 6

9

9

4, 6 41


FOTODOKUMENTACE - stávající objekty a plochy

13, 12

13

42

14, 15


10

14, 15, 16

15

1, 2, 1, 2, 3

17

15 43


FOTODOKUMENTACE - blízké okolí analyzovaného území

44


45


3

KONCEPT


1.

POZEMEK Řešený pozemek se nachází v samém centru města Rožnova pod Radhoštěm, na přímé spojnici náměstí a městs-

kého parku. Nachází se ve velice atraktivní lokalitě, i když současný stav tomu příliš neodpovídá. Od náměstí T. G. Masaryka je pozemek vzdálen jen několik desítek metrů a oddělen skupinou domů tvořících uliční frontu náměstí. Na jihovýchodní straně lemuje pozemek ulice Na Zahradách, která je v současné době v dezolátním stavu a naprosto neodpovídá své poloze v rámci centra města. Na jedné straně ji lemují dvory, sklady a dílny náměstních domů, z druhé strany je obklopena zahradami i neupravovanými zelenými prostranstvími. Chybí zde chodník i regulace parkovacích stání. Ze severozápadní strany lemuje pozemek ulice Pionýrská, která ho odděluje od městského parku, jedné z nejhodnotnějších lokalit Rožnova. Tato zelená plocha je pojata spíše jako lesopark. Ulice Pionýrská je v okolí řešeného pozemku nedostatečně upravena pro chodce s nevyřešeným parkováním. Jedním z cílů projektu je stanovit nový uliční profil, který bude umožňovat snadný pohyb chodců i dostatek parkovacích míst. Tato změna by měla přispět i k navýšení potenciálu ulic jako obchodních či administrativních.

48


2.

ULIČNÍ FRONTA Ulice Na Zahradách i ulice Pionýrská (od křižovatky s ulicí Na Zahradách) byly ve společném urbanismu navrženy

jako jednosměrné. Hlavním důvodem bylo odklonění aut z centra právě zmíněným systémem jednosměrných ulic. Dochází tak i k zmírnění hluku a prašnosti na přilehlých pozemcích, které ve své většině slouží k účelu bydlení. Obě ulice, lemující řešený pozemek, se už v současné době začínají dotvářet domy s hlavní fasádou do ulice. Domy z náměstí se začínají dostavovat směrem do ulice Na Zahradách, a tak vzniká předpoklad pro vznik městské ulice s oběma stranami obestavěnými. Návrh podélných domů na jihovýchodním a severozápadním kraji pozemku je uskutečněním této myšlenky o městské uliční frontě. Navíc se tyto domy chovají jako bariéra vůči středu pozemku, který tak chrání před rušivými vlivy okolí a ještě víc zvyšuje jeho potenciál pro kvalitní bydlení.

49


3.

PROSTUPNOST Řešený pozemek, který má na délku 150 a 200 metrů, je ve stávající podobě průchozí pouze po svých okrajích

nebo středem přes rozpadlé ploty bývalých zahrad, dnes ve velmi tristním stavu. Hlavní průchody územím jsou navrženy po stranách nových domů, jde o vznik dvou nových chodníků vedoucích přes celý pozemek v příčném směru. Na tvarování “uličních” domů mají vliv průchody do středu pozemku.

50


4.

VNITŘNÍ PROSTOR V návaznosti na historickou stopu místa jsou středové domy vytvořený jako “prsty” vyrůstající z domů u ulic. Tato

podélná forma domů se dobře adaptuje na orientaci pozemku vůči světovým stranám a poskytuje tak bytům uvnitř dobré světelné podmínky (bytové domy uvnitř komplexu jsou koncipovány jako pavlačové). Dále pak navazuje na stávající charakter tvaru pozemků na řešeném území i na formu domů v okolí. Uprostřed pozemku vzniká podélná cesta rozdělující soubor objektů na dvě poloviny.

51


5.

RŮZNORODOST Okolní zástavba je velmi různorodá, funkčně, tvarově i použitými materiály. Řešený obytný soubor, který obsahu-

je dva druhy domů, využívá ke svému tvarování různé typy střech. Na domy tvořící ulici je použita sedlová střecha, na domy uvnitř komplexu střecha pultová. Různě jsou řešeny i venkovní prostory. Vznikají zde prostory soukromé (předzahrádky), polosoukromé (uzavřené vnitrobloky) i veřejné (prostřední “ulice”).

52


řešené území - současný stav

řešené území - navrhovaný stav 53


4

NÁVRH


VEŘEJNÉ PROSTORY - chodníky a silniční komunikace lemující pozemek - pěší cesta propojující centrum města s parkem, vedoucí na severovýchodní straně pozemku - pěší cesta vedoucí středem pozemku, dětská hřiště, místa pro posezení, hřiště pro petang POLOSOUKROMÉ PROSTORY - zatravněné prostory vzniklé mezi jednotlivými domy - uzavřené z obou stran zídkami, přístupné pouze pro obyvatele bytových domů - přístřešky pro jízdní kola, sezení volné i pod pergolou, místo pro umístění popelnic komunálního i tříděného odpadu SOUKROMÉ PROSTORY - předzahrádky vyvýšené o půl patra nad okolní terén SUMARIZACE PLOCH - plocha pozemku ..... 11460,54 m2 - zastavěná plocha ..... 5488,09 m2 (48 %) - soukromé prostory - předzahrádky ..... 1374,02 m2 - polosoukromé prostory - vnitrobloky .... 1902,97 m2

VENKOVNÍ PROSTORY veřejné prostory polosoukromé prostory soukromé prostory

56


SITUACE 1:500


KOMERČNÍ PROSTORY - umístěny podél hlavních dopravních komunikací OBYTNÉ PROSTORY - uvnitř vnitrobloků - obytné místnosti orientovány na jihozápad SUMARIZACE PLOCH - obchodní, administrativní a restaurační provozy ..... 967,27 m2 (z toho 316,59 m2 určeno pro restaurace, kavárny a provozy podobného charakteru) - byt 1+kk (1+1) ..... 3x (od 27,63 m2 do 36,75 m2) ..... celkem 92,01 m2 - byt 2+kk (2+1) ..... 6x (56,08 m2) ..... celkem 336,48 m2 - byt 3+kk (3+1) ..... 8x (od 76,65 m2 do 98,53 m2) ..... celkem 1051,79 m2 - byt 5+kk, rodinný dvojdům ..... 6x (106,05 m2 a 107,65 m2 - s 2.NP) .... celkem 641,30 m2

VNITŘNÍ PROSTORY obchody, kanceláře, kavárny/restaurace obchody, kanceláře byty 3+kk (v 1.NP s předzahrádkami) byty 2+kk (v 1.NP s předzahrádkami) byty 1+kk (v 1.NP s předzahrádkami) rodinné dvojdomy (5+kk)

58


1.NP 1:400


OBYTNÉ PROSTORY - byty větších rozměrů umístěny do domů při komunikaci - dispozice a konstrukční systém vnitřních pavlačových domů umožňují různé složení bytů v jednotlivých podlažích - některé z bytů disponují lodžií nebo balkonem - obytné místnosti orientovány na jihozápad SUMARIZACE PLOCH - byt 1+kk (1+1) ..... 8x (27,63 m2 a 35,75 m2) ..... celkem 262,64 m2 - byt 2+kk (2+1) ..... 11x (od 56,08 m2 do 71,58 m2) ..... celkem 669,16 m2 - byt 3+kk (3+1) ..... 17x (od 75,75 m2 do 117,19 m2) ..... celkem 1597,69 m2

VNITŘNÍ PROSTORY byty 1+kk byty 2+kk byty 3+kk, byty 3+1 byty 4+kk, byty 4+1 byty 5+kk, byty 5+1

60


2.NP 1:400


OBYTNÉ PROSTORY - byty větších rozměrů umístěny do domů při komunikaci - většina z nich je mezonetového typu a jejich druhé podlaží se ukrývá pod sedlovou střechou - dispozice a konstrukční systém vnitřních pavlačových domů umožňují různé složení bytů v jednotlivých podlažích - některé z bytů disponují lodžií nebo balkonem - obytné místnosti orientovány na jihozápad SUMARIZACE PLOCH - byt 1+kk (1+1) ..... 5x (27,63 m2 a 36,75 m2) ..... celkem 147,27 m2 - byt 2+kk (2+1) ..... 10x (od 56,08 m2 do 71,81 m2) ..... celkem 603,39 m2 - byt 3+kk (3+1) ..... 12x (od 76,64 m2 do 145,54 m2 - s 4.NP) ..... celkem 944,54 m2 - byt 4+kk (4+1) ..... 5x (od 122,58 m2 do 145,80 m2 - s 4.NP) ..... celkem 373,11 m2 - byt 5+kk (5+1) ..... 5x (od 134,91 m2 do 153,34 m2 - s 4.NP) ..... celkem 413,80 m2

VNITŘNÍ PROSTORY byty 1+kk byty 2+kk byty 3+kk, byty 3+1 byty 4+kk, byty 4+1 byty 5+kk, byty 5+1

62


3.NP 1:400


OBYTNÉ PROSTORY - dispozice navazují na nižší patro mezonetových bytů - nachází se zde ložnice, šatny a koupelny - byty u komunikace disponují střešními terasami SUMARIZACE PLOCH - byt 3+kk (3+1) ..... 6x (od 108,18 m2 do 145,54 m2 - s 3.NP) ..... celkem 365,29 m2 - byt 4+kk (4+1) ..... 5x (od 122,58 m2 do 145,80 m2 - s 3.NP) ..... celkem 266,09 m2 - byt 5+kk (5+1) ..... 5x (od 134,91 m2 do 153,34 m2 - s 3.NP) ..... celkem 297,46 m2

VNITŘNÍ PROSTORY byty 3+kk, byty 3+1 byty 4+kk, byty 4+1 byty 5+kk, byty 5+1

64


4.NP 1:400


DOPRAVA V KLIDU - parkování pro obyvatele bytových domů je zajištěno podzemními garážemi pod jednotlivými domy - šikmá a podélná parkovací stání na povrchu uspokojují potřebu parkování pro ostatní provozy a návštěvy SUMARIZACE PLOCH - podzemní garáže ..... 118 parkovacích stání (z toho 8 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) ..... celkem 3388,69 m2 - parkování na povrchu ..... 46 parkovacích stání (z toho 8 pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace)

66


1.PP 1:400


68


ŘEZ ÚZEMÍM 1:400


70


ŘEZ ÚZEMÍM 1:400


72


ŘEZ ÚZEMÍM 1:400


74


POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:400


76


POHLED JIHOZÁPADNÍ 1:400


78


POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:400


80


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 1:400


FA ČVUT ZS 2012/2013

Obytný soubor Rožnov p.R.  

Portfolio diplomního projektu, FA ČVUT Praha, ZS 2012/2013. Thesis project portfolio, Faculty of Architecture, CTU Prague, winter 2012/2013.

Obytný soubor Rožnov p.R.  

Portfolio diplomního projektu, FA ČVUT Praha, ZS 2012/2013. Thesis project portfolio, Faculty of Architecture, CTU Prague, winter 2012/2013.

Advertisement