Page 8

8

ñ³÷åíü 2010 ðîêó

Ðîçêëàä Áîãîñëóæ³íü ç 04.01 ïî 31.01.2010 ð.Á. Êîæíî¿ íåä³ë³: 6.00 – Óòðåíÿ. 7.00,8.30,10.30,12.00,17.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. 18.00 – Âå÷³ðíÿ. Áóäí³ äí³: 7.00 – Óòðåíÿ. 7.30 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà óïîê³é. 17.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà çäîðîâ’ÿ. 18.00 – Âå÷³ðíÿ. Ñóáîòà: 7.00 – Óòðåíÿ. 7.30 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà óïîê³é. 9.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà çäîðîâ’ÿ. 17.00 – Âåëèêà Âå÷³ðíÿ. 18.00 – Íàóêè äëÿ õðåñíèõ áàòüê³â. Ñåðåäà, 6 ñ³÷íÿ. Íàâå÷³ðÿ гçäâà Õðèñòîâîãî. ÑÒÐÎÃÈÉ Ï²ÑÒ: 7.00 – Óòðåíÿ. 8.00 – Âåëèê³ Öàðñüê³ ×àñè. 9.30 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. 22.30 – Âåëèêå Ïîâå÷³ð’ÿ ç Ëèò³ºþ. ×åòâåð, 7 ñ³÷íÿ. гçäâî Õðèñòîâå: 0.00 – Àðõèºðåéñüêà Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. Ìèðóâàííÿ. 5.30 – Óòðåíÿ. 7.00,8.30,10.30,12.00,17.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. Ìèðóâàííÿ. 18.00 – Âåëèêà Âå÷³ðíÿ ç Ëèò³ºþ. Ï’ÿòíèöÿ, 8 ñ³÷íÿ. Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³: Ñóáîòà, 9 ñ³÷íÿ. Ñâÿòîãî àï. Ñòåïàíà: 6.00 – Óòðåíÿ.

7.00,8.30,10.30,17.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. (Ìèðóâàííÿ - 08.01.10 ð.). 18.00 – Âå÷³ðíÿ. Ñåðåäà, 13 ñ³÷íÿ: 7.00 – Óòðåíÿ. 7.30 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà óïîê³é. 17.00 – Ñîáîðîâà Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ â ïîäÿêó çà ïðîæèòèé ð³ê ³ çà çäîðîâ’ÿ òà âñÿêå ïðîøåííÿ íà íîâèé ð³ê. 18.00 – Âåëèêà Âå÷³ðíÿ ç Ëèò³ºþ. ×åòâåð, 14 ñ³÷íÿ. Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî: 6.00 – Óòðåíÿ. 7.00,8.30,10.30,17.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. Ìèðóâàííÿ. 18.00 – Âå÷³ðíÿ. Ïîíåä³ëîê, 18 ñ³÷íÿ. Íàâå÷³ðÿ Áîãîÿâë³ííÿ. ÑÒÐÎÃÈÉ Ï²ÑÒ: 7.00 – Óòðåíÿ. 8.00 – Âåëèê³ Öàðñüê³ ×àñè. 9.30 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. Âåëèêå Éîðäàíñüêå Âîäîñâÿòòÿ. 22.30 – Âåëèêå Ïîâå÷³ð’ÿ ç Ëèò³ºþ. ³âòîðîê, 19 ñ³÷íÿ. Áîãîÿâë³ííÿ Ãîñïîäíº: 00.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. Âåëèêå Éîðäàíñüêå Âîäîñâÿòòÿ. 5.30 – Óòðåíÿ. 7.00,8.30,10.30,12.00,17.00 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. Ìèðóâàííÿ. Âåëèêå Éîðäàíñüêå Âîäîñâÿòòÿ. 18.00 – Âåëèêà Âå÷³ðíÿ. Ñåðåäà, 20 ñ³÷íÿ. Ñîáîð ²âàíà Õðåñòèòåëÿ: 7.00 – Óòðåíÿ. 7.30 – Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà óïîê³é. 10.30 – Ñâÿòêîâà Áîæåñòâåííà ˳òóðã³ÿ. 17.00 – Áî æåñòâåííà ˳òóðã³ÿ çà çäîðîâ’ÿ. 18.00 – Âå÷³ðíÿ.

Íàø³ æåðòâîäàâö³:

Îòðèìàëè Ñâÿò³ Òàéíè Õðåùåííÿ òà Ìèðîïîìàçàííÿ:

10 ãðí. - ï. Ãàâðèëþê, ï. Íàä³ÿ. 20 ãðí. - ï. Ëåñÿ, ï. Ëåñÿ, áåç³ì. 40 ãðí. - ï. Ðóñëàíà. 50 ãðí. - áåç³ì., ï. Ãðèíèê, ï. Ñòåïàí³ÿ Öàï, ï. Âàëåð³é, ï. Ìèêîëà. 80 ãðí. - ï. Ìàð³ÿ. 100 ãðí. - ï. ²ãîð, áåç³ì., ï. ²ãîð, ï. Ìàðòà, áåç³ì. Íà ñèðîòèíåöü: 50 ãðí. - ï. Ñòóïêà, ï. Ëþáà, áåç³ì., 00 ãðí. - ï. Ìèõàéëî, áåç³ì. 300 ãðí. - áåç³ì. áåç³ì. 100 Çá³ðêà “Àíäð³¿â ãð³ø” (13 ãðóäíÿ) - 4028,50 ãðí. + 100 äîë. Ñêàðáîíêà äèò. ñàäîê. “Àíãåëòêî” (çà ãðóäåíü) - 808,00 ãðí. Íåõàé ìèëîñòèâèé Ãîñïîäü ñòîðèöåþ âèíàãîðîäèòü Âàñ çà ñêëàäåí³ Âàìè ïîæåðòâè.

³ä³éøëè ó â³÷í³ñòü: Ìèõàéëî Ìàíäçÿê, 89 ð.; Âîëîäèìèð Ñóñëîâ, 52 ð.; Ñîô³ÿ Ãîðáà÷óê, 74 ð.; Ëåñÿ Ëþäêåâè÷, 51 ð.; ³êòîð Äóáêîâ, 59 ð.; ³ðà Âèøíåâñüêêà, 83 ð.; Ãàííà Âîëîùàê, 56 ð. Ñóìóºìî ç ïðèâîäó ñìåðò³ íàøèõ ïàðàô³ÿí ³ ñêëàäàºìî ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ïîê³éíèõ.

Âèäàâåöü: Ïàðîõ Êàòåäðàëüíî¿ ïàðàô³¿ ìèòð.ïðîò.Òàðàñ ÃÀÐÀÑÈÌ×ÓÊ

Àäðåñà ïàðàô³¿: âóë. Òðóñêàâåöüêà, 2 ì. Äðîãîáè÷ 82100 òåë. +38 (03244) 2-73-79 Âåá ñòîð³íêà: www.katedra.org.ua

Àíäð³àíà-Àííà Êàïåëþùàê, Çâåíèñëàâà-Àííà ªë³çàðîâà, Àðñåí-Ìèêîëà Íåâåñòþê, ªâà-Ìàð³ÿ Ìåäâåäçüêà, Ñàìñîí-Ô³ðóëÿ Ìàêóëà.

³òàºìî ó íàø³é ñï³ëüíîò³ íîâèõ ïàðàô³ÿí. Íàá ëèæàºòüñÿ Ñâÿò èé Âå÷³ð. Íàáëèæàºòüñÿ Ñâÿòèé Çà ñâÿòêîâèì ñòîëîì ìè òðàäèö³éíî ä³ëèìîñÿ ³ç áëèæí³ìè ïîñâÿ÷åíîþ ïðîñôîðîþ, ùî ñèìâîë³çóº ºäíàííÿ ðîäèíè. Ó íåä³ëþ, 3 ñ³÷íÿ 2010 ð. Á., áóäå îñâÿ÷åíî ïðîñôîðè äî Ñâÿòî¿ âå÷åð³.

Âèñëîâëþºìî ùèðó ïîäÿêó æåðòâîäàâöÿì áëàãîä³éíî¿ ¿äàëüí³ ÂÀÒ “Äðîãîáèöüêèé õë³áîêîìá³íàò” (äèðåêòîð Â.Ì.ʳ÷àê) — ùîäåííî õë³á. áåç³ì. — 2000,00 ãðí.; ï. ²ãîð — 140,00 ãðí.; ñêàðáîíêà çà ãðóäåíü — 1457,00 ãðí.

Íåõàé í³êîëè íå îñêó䳺 ðóêà äàþùîãî. Êîìï’þòåðíà âåðñòêà: Ðîñòèñëàâ ÊÓÐÒßÊ Åë. ïîøòà: katedra@mail.lviv.ua

Ðåäêîëåã³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ñêîðî÷óâàòè äîïèñè. Ìàòåð³àëè, íàä³ñëàí³ íà íàøó àäðåñó, íå çáåð³ãàþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Äðóê ÏÏ “Êîëî”

01_2010  
01_2010