Page 7

7

ñ³÷åíü 2010 ðîêó

ОПОВІДІ наміряються вступити у стан подружній: Дата і місце Віровизнання народження Вінчання – 23 січня 2010 р.

Ім’я та прізвище

Стан

Адреса

Іван Івах

12.08.1964 р. с. Лішня

греко-католицьке

вільний

Оксана Бобик Андрій Сокульський Галина Філатова Євген Марков Ірина Козуля

21.08.1973 р. м. Стебник

греко-католицьке

вільний

с. Лішня Дрогобицького району вул. Бориславська, 45, кв. 27

03.06.1984 р. м. Дрогобич 11.07.1988 р. м. Дрогобич 25.01.1985 р. м. Львів 11.04.1990 р. м. Рогатин

греко-католицьке греко-католицьке греко-католицьке греко-католицьке

вільний вільний вільний вільний

вул. Шашкевича, 25, кв. 6 вул. Самбірська, 92, кв. 21 м. Львів вул. Шевченка, 36, кв. 9 «б»

Вінчання – 30 січня 2010 р. Володимир Макух Марія Харко Ростислав Калапунь Роксолана Сов’як

22.08.1986 р. м. Дрогобич 21.08.1988 р. с. Меденичі

греко-католицьке православне

вільний вільний

вул. Самбірська, 74, кв. 72 вул. Самбірська, 76, кв. 149

05.12.1985 р. м. Дрогобич 31.12.1986 р. м. Дрогобич

греко-католицьке греко-католицьке

вільний вільний

вул. В. Великого, 23, кв. 69 вул. Грушевського, 18, кв. 4

Вінчання – 13 лютого 2010 р. Ярослав 31.10.1984 р. м. Дрогобич греко-католицьке вільний вул. Грабовського, 6 Шестопалець 03.11.1982 р. м. Дрогобич греко-католицьке вільний вул. Самбірська, 94, кв. 241 Уляна Викрикач Якщо комусь відомі будь-які канонічні перешкоди щодо укладення даних подруж, просимо повідомити парафіяльний уряд.

«ßêùî õî÷åø ïëåêàòè ìèð – áåðåæè ä³ëà òâîð³ííÿ». Ïîñëàííÿ Ïàïè Âåíåäèêòà ÕV² íà 43-³é Âñåñâ³òí³é äåíü ìèðó 1 ñ³÷íà 2010 (ï³äñóìîê) (Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷. íà ñòîð. 5)

Áîãà-Òâîðöÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âñ³õ, ³, ïîíàä óñå, ùîá çàõèñòèòè ëþäèíó â³ä íåáåçïåêè ñàìîçíèùåííÿ. «Íå ìîæíà âèìàãàòè â³ä ìîëîä³ øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêùî ñ³ì’ÿ ³ ñóñï³ëüñòâî íå äîïîìàãàþòü ¿ì øàíóâàòè ñåáå ñàìèõ; êíèãà ïðèðîäè º ºäèíîþ, ÷è òîä³, êîëè ãîâîðèòü ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ÷è ïðî îñîáèñòó, ñ³ìåéíó ÷è ñóñï³ëüíó åòèêó… Îõî÷å ï³äòðèìóþ âèõîâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, – ïèøå Ïàïà, – ÿêà, ÿê ÿ âêàçàâ â Åíöèêë³ö³ «Ëþáîâ ó ³ñòèí³», çàïåâíèëà á ñïðàâæíþ «ëþäñüêó åêîëîã³þ» ³, îòæå, ç îíîâëåíîþ ïåðåêîíëèâ³ñòþ ñòâåðäèëà á íåäîòîðêàí³ñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ â áóäü-ÿê³é éîãî ôàç³ ³ ñòàí³, ã³äí³ñòü îñîáè òà íåçàì³ííó ì³ñ³þ ñ³ì’¿, â ÿê³é âèõîâóþòüñÿ â ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî ³ ïîøàí³ äî ïðèðîäè» (÷.12). «Íå ñë³ä, íàðåøò³, çàáóâàòè ïðî äóæå

çíàìåííèé ôàêò, ùî áàãàòî ëþäåé çíàõîäÿòü ñïîê³é ³ ìèð, â³ä÷óâàþòü ñåáå îíîâëåíèìè ³ â³äðîäæåíèìè, êîëè âñòóïàþòü ó ò³ñíèé êîíòàêò ç êðàñîþ ³ ãàðìîí³ºþ ïðèðîäè. ²ñíóº, îòæå, ïåâíîãî ðîäó âçàºìí³ñòü: ï³êëóþ÷èñü òâîð³ííÿì, áà÷èìî, ùî Áîã ÷åðåç ñòâîðåíèé ñâ³ò, ï³êëóºòüñÿ íàìè» (÷.13). Çàê³í÷óþ÷è Ïîñëàííÿ íà Âñåñâ³òí³é äåíü ìèðó, Ïàïà Âåíåäèêò ÕV² ïèøå: «Ïðàãíåííþ âñ³õ ëþäåé äîáðî¿ âîë³ äî ìèðó, áåç ñóìí³âó, áóäå ñïðèÿòè çàãàëüíå ïðèçíàííÿ íåðîçðèâíîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé ³ñíóº ì³æ Áîãîì, ëþäñüêèìè ³ñòîòàìè é óñ³ì òâîð³ííÿì. Õðèñòèÿíè, îñâ³÷åí³ Áîæåñòâåííèì Îá’ÿâëåííÿì òà â³ðí³ Òðàäèö³¿ Öåðêâè, äàþòü ñâ³é âëàñíèé âêëàä. Âîíè ðîçãëÿäàþòü âñåñâ³ò ³ éîãî âåëè÷ ó ñâ³òë³ òâîð÷îãî ä³ëà Îòöÿ ³ ñïàñåííîãî ä³ëà Õðèñòà, ßêèé ÷åðåç Ñâîþ ñìåðòü ³ âîñêðåñ³ííÿ ïðèìèðèâ ç Áîãîì «³ çåìíå, ³

íåáåñíå» (Êîë 1,20). Çàõèùàòè ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ùîá áóäóâàòè ìèðíèé ñâ³ò, – öå îáîâ’ÿçîê êîæíî¿ ëþäèíè. «Ó öüîìó ïîëÿãຠíåâ³äêëàäíèé âèêëèê, ÿêèé òðåáà ïðèéíÿòè ç îíîâëåíèì òà îäíîãîëîñíèì çîáîâ’ÿçàííÿì; ó öüîìó ïîëÿãຠïðîâèä³ííà ìîæëèâ³ñòü âðó÷èòè íîâèì ïîêîë³ííÿì ïåðñïåêòèâó êðàùîãî ìàéáóòíüîãî äëÿ âñ³õ. Öå ïîâèíí³ óñâ³äîìèòè ïðîâ³äíèêè äåðæàâ ³ íà êîæíîìó ð³âí³ âñ³ ò³, êîìó ëåæèòü íà ñåðö³ äîëÿ ëþäñòâà: çàõèñò ä³ëà òâîð³ííÿ ³ çä³éñíåííÿ ìèðó ãëèáîêî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ! Òîìó çàêëèêàþ âñ³õ â³ðóþ÷èõ ï³äíåñòè ãàðÿ÷ó ìîëèòâó äî Áîãà, âñåìîãóòíüîãî Òâîðöÿ ³ ìèëîñåðäíîãî Îòöÿ, ùîá êîæåí ÷îëîâ³ê ³ êîæíà æ³íêà ïî÷óëè â ñâîºìó ñåðö³, ïðèéíÿëè ³ â³äïîâ³ëè íà íàñò³éëèâèé çàêëèê: «ßêùî õî÷åø ïëåêàòè ìèð – áåðåæè ä³ëà òâîð³ííÿ» (÷.14).

Ðîçêëàä çàíÿòü ó Íåä³ëüí³é øêîë³: Ñóáîòà Êàá³íåò ¹ 7 Êàá³íåò ¹5 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

6 êëàñ 7 êëàñ 8 êëàñ 9 êëàñ 10 êëàñ 11 êëàñ

5 4 3 2

êëàñ êëàñ êëàñ êëàñ

Ñóáîòà 11.00 – â³âòàðíà äðóæèíà (òðàïåçíà) Íåä³ëÿ 10.30 – äîøê³ëüíà ãðóïà (êàá³íåò ¹ 6) 11.30 – 1 êëàñ (êàá³íåò ¹ 6)

Êàòåõèò Îë³éíèê ²ðèíà Ðîìàí³âíà – 6, 7, 8, 9, 10, 1111 êëàñè Êàòåõèò Êóëèíÿê Íàòàë³ÿ – äîøê³ëüíà ãðóïà, 1, 2,3, 4, 5 êëàñè

01_2010  
01_2010