Page 1

Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu - etap I

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP Warszawa/Kraków KAMEX Konserwacja Obiektów Zabytkowych Kraków


Malowidła bizantyńskie na sklepieniu prezbiterium. Proces odkrywania sceny „Liturgii niebiańskiej” spod przemalowań Juliusza Makarewicza z 1934 roku.

Malowidła bizantyńskie na sklepieniu prezbiterium. Proces odkrywania sceny „Liturgii niebiańskiej” spod przemalowań Juliusza Makarewicza z 1934 roku.


Odsłonięte XIV-wieczne malowidło gotyckie na ścianie północnej prezbiterium. Stan po konserwacji.

Zbliżenia scen XIV-wiecznego malowidła gotyckiego. Stan po konserwacji.


Fryz heraldyczny, element kompozycji XV-wiecznych malowideł bizantyńskich na ścianie północnej prezbiterium. Od lewej herb ziemi sandomierskiej, herb ziemi ruskiej, herb Jagiellonów, herb Królestwa Polskiego, herb Wielkiego Księstwa Litewskiego, herb ziemi dobrzyńskiej, herb Kujaw, herb ziemi kaliskiej, herb Anny Cylejskiej. Stan po konserwacji.

Demontaż zwieńczenia stalli, moment odkrycia fryzu heraldycznego – 11 czerwiec 2008 r.

Ściana północna prezbiterium po demontażu stalli. Widoczny odkryty fryz heraldyczny, element kompozycji XV-wiecznych malowideł bizantyńskich oraz wcześniejsze XIV-wieczne malowidło gotyckie.


Odsłonięte XIV-wieczne malowidło gotyckie na ścianie południowej prezbiterium. Stan po konserwacji.

Zbliżenia elementów XIV-wiecznego malowidła gotyckiego. Stan po konserwacji.


Malowidła bizantyńskie w prezbiterium. Fragment sceny „Przypowieść panny mądre i głupie”. Stan przed konserwacją.

Stan w trakcie konserwacji, pod odsłonięciu spod przemalowań.

Malowidła bizantyńskie w prezbiterium. Scena „Uzdrowienie chorego na puchlinę”. Stan przed konserwacją.

Stan po konserwacji.

Stan po konserwacji.


Grupa rzeźb z glorii wieńczącej ołtarz. Chrystus i uskrzydlone putta. Stan przed konserwacją. Głowa Chrystusa w trakcie konserwacji. Widoczna odsłonięta spod późniejszych przemalowań oryginalna kolorystyka karnacji twarzy.

Ołtarz główny prezbiterium, barokowy wykonany z czarnego marmuru dębnickiego, kolumny z marmuru paczółtowickiego.Rzeźby i elementy snycerskie drewniane, polichromowane i złocone. Stan przed konserwacją.

Część cokołowa ołtarza. Stan w trakcie konserwacji, wykonane uzupełnienia ubytków marmuru.

Zbliżenie części cokołowej ołtarza. Widoczny brak bocznej płyty marmurowej mensy ołtarzowej. Stan w trakcie konserwacji.


Obraz olejny na płótnie „Narodziny Marii” Józefa Buchbindera z 1897 r. umieszczony w ołtarzu głównym. Stan przed konserwacją.

Obraz „Narodziny Marii” Józefa Buchbindera po wymontowaniu z ołtarza. Za obrazem widoczny barokowy obraz będący pierwszym obrazem umieszczonym w ołtarzu.

Odnaleziony obraz „Narodziny Marii” Łukasza Orłowskiego z 1756 r. Widoczny katastrofalny stan zachowania obrazu przed konserwacją. Obraz bez krosien, nabity na deski, płótno porozrywane, pofalowane z rozległymi ubytkami warstwy malarskiej.


Zbliżenie górnej części ściany za ołtarzem. Widoczne zniszczone elementy pozostałości kamiennego maswerku okna zamurowanego w związku z budową barokowego ołtarza. Stan po konserwacji. Ściana ołtarzowa po zdemontowaniu obrazu. Widoczne zachowane pozostałości wcześniejszych malowideł ściennych oraz przemurowania w górnej części ściany. Stan po konserwacji.

Ołtarz w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Barokowy, marmurowy, czarny dębnik, elementy rzeźbiarskie polichromowane i złocone. Stan przed konserwacją.

Ściana ołtarzowa z odkrytymi spod zamurowań reliktami malowidła z wcześniejszej fazy wystroju kaplicy. Stan po konserwacji.


Kaplica Najświętszego Sakramentu. Srebrne cyborium z licznymi ubytkami elementów metalowych. Stan przed konserwacją.

Kaplica Najświętszego Sakramentu. Srebrne cyborium z licznymi ubytkami elementów metalowych. Stan przed konserwacją.

Zdemontowane elementy srebrnego cyborium. Stan w trakcie konserwacji.


Kaplica Najświętszego Sakramentu. Barokowe malowidło w narożniku południowo-zachodnim. Scena „Manna niebieska”. Stan przed konserwacją.

Środkowa część sceny „Manna niebieska”. Widok po oczyszczeniu powierzchni malowidła i uzupełnieniu ubytków zaprawy. Stan w trakcie konserwacji.

Stan po konserwacji.

Fragment malowidła w części nawowej kaplicy w zwieńczeniu sceny „Umycie nóg”. Stan przed konserwacją.

Stan po konserwacji.


Zakrystia mansjonarska, ściana zachodnia z kamiennymi barokowymi płaskorzeźbami. Od lewej św. Jan Nepomucen, Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Jan Kanty. Stan przed konserwacją.

Widok ściany zachodniej po konserwacji. Kamienne płaskorzeźby w tynkowych obramieniach na odsłoniętej z pod tynków ceglanej ścianie gotyckiej, będącej pierwotnie zewnętrzna ścianą Katedry.

Zakrystia mansjonarska, ściana południowa. Kamienne płaskorzeźby z różnych okresów historycznych. Stan przed konserwacją.

Ściana południowa po konserwacji. Odsłonięty ceglano-kamienny wątek gotycki, pierwotnie zewnętrzna ściana Katedry z późniejszymi kamiennymi płaskorzeźbami.


Widok ogólny z

akrystii wikariackiej. Stan przed konserwacją.

Fragment dekoracji malarskich w zakrystii kanonickiej podczas usuwania przemalowań.

Zakrystia wikariacka, barokowe lavabo z czarnego marmuru dębnickiego. Stan przed konserwacją.

Zakrystia kanonicka. Schody z czarnego marmuru dębnickiego, wejście do kapitularza. Stan przed konserwacją.

Zakrystia kanonicka, marmurowe schody do kapitularza. Zdemontowany ostatni stopień. Stan w trakcie konserwacji.

Wystawa odkryć konserwatorskich bazyliki katedralnej w Sandomierzu  

W latach 2008-2011 poddano konserwacji część wschodnią bazyliki katedralnej: prezbiterium, kaplicę Najświętszego Sakramentu oraz zakrystie:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you