Page 1

Portfolio Εικαστικές Τέχνες 1 Χριστοπούλου Αικατερίνη Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 Α’ Εξάμηνο

Διδάσκων:Π.Κούρος Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν.Πατρών


Περιεχόμενα συλλογικός χάρτης ασήμαντων αντικειμένων της πόλης. Δημιουργία και εγκατάσταση νέου αντικειμένου στην πόλη σελ.3 διαδρομή-προσωπικός χάρτης σελ.3 κείμενο περιγραφής της διαδρομής μου σελ.3 το σημείο εύρεσης του αντικειμένου σελ.5 το ίδιο το αντικείμενο σελ.6 σχέδια ανάλυσης και δομής του αντικειμένου σελ.7 δημιουργική φωτογραφία με θέμα το ευρεθέν αντικείμενο σελ.10 το νέο αντικείμενο με προέκταση /επανάληψη της δομής του μακέτες νέου αντικειμένου σελ.13 δημιουργική φωτογραφία με θέμα την μακέτα προέκτασης του αντικειμένου σελ.15 τοποθέτηση νέου αντικειμένου στην πόλη σελ.18 διαδικασία παραγωγής του συλλογικού χάρτη σελ.19 ο χώρος του τραπεζιού στο χρόνο σελ.19 συλλογικός χάρτης σελ.21 σχέδια μορφών και κολάζ σελ.22 σελίδες από το ημερολόγιο οπτικών σημειώσεων σελ.29

2


Σσλλογικός τάρηης αζήμανηων ανηικειμένων ηης πόλης. Δημιοσργία και εγκαηάζηαζη νέοσ ανηικειμένοσ ζηην πόλη δηαδξνκή-πξνζσπηθόο ράξηεο

Η διαδρομή που έκανα για να βρω το αντικείμενο μου ήταν αρκετά συντομη.Παρόλα αυτά ήταν αρκετή ώστε να κατανοήσω την έννοια της απώλειας σε μεγάλο φασμα.Θέλησα στον προσωπικό μου χάρτη να αποτυπώσω αφαιρετικά το χώρο της διαδρομης,με ελάχιστες ενδείξεις για την ακριβή τοποθεσία της και να τονίσω κυρίως το ζοφερό συναίσθημα της απώλειας-ενός αντικειμενου ή ακόμα και ενός πρόσωπου.

κείμενο περιγραφής της διαδρομής μου Άνοιξα την πόρτα και είδα το μουντό ουρανό.Πράσινη χλόη και γκρίζα μονοπάτια της αστικής ζωής.Δε χρειάστηκε να περπατήσω πολύ. Ένα τετράγωνο δίπλα βρήκα το

3


πρώτο.Αναμεσα στα χορτάρια βρισκόταν σκουριασμένο.Το πήρα στα χέρια μου με αηδία.Είχε ένα κενό στη μέση του,που έκοβε τις σπείρες. Ήταν ενδιαφέρον,αλλά όχι τόσο ώστε να σταματήσει την αναζήτηση μου.Συνέχισα να περπατώ κρατώντας το.Πέρασα το δρόμο απέναντι.Είναι ένας μικρός ασήμαντος δρόμος, μικρός, στενός και ασήμαντος όπως όλοι οι δρόμοι όπου μπορείς να βρεις ορόσημα του εφήμερου και σκοτεινές γωνίες σκοταδιού.Ο δρόμος είναι βρώμικος και το παντελόνι μου λερώνεται έτσι όπως σέρνεται στο έδαφος.Φτάνω στο συρματόπλεγμα,σε ένα κοινό συρματόπλεγμα.Το χώμα κάτω είναι καλυμμένο με αγριόχορτα και ανακατεμένο με σκουπιδάκια.Ξάφνου βλέπω κάτι που διαφέρει.Κυκλικό και μισοθαμμένο στο χώμα.Το αντικείμενό μου.Δεν ξέρω τι είναι ,έχει όμως το σήμα μιας μάρκας αυτοκινήτου επάνω.Το παίρνω στα ακροδάχτυλα μου και προσπαθώ να καταλάβω τη μορφή του.Τώρα δεν είναι ένα ασήμαντο αντικείμενο.Είναι δικό μου.Και αυτό το συρματόπλεγμα δε θα είναι ποτέ πια το ίδιο.Ο δρόμος αυτός έχει αλλάξει , η γειτονιά έχει αλλάξει.Η πόλη έχει αλλάξει.

Σημεία αναφοράς στη διαδρομη

4


ην ζεκείν εύξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ

5


ην ίδην ην αληηθείκελν

6


ζρέδηα αλάιπζεο θαη δνκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ

7


8


9


δεκηνπξγηθή θσηνγξαθία κε ζέκα ην επξεζέλ αληηθείκελν

10


11


12


ην λέν αληηθείκελν κε πξνέθηαζε / επαλάιεςε ηεο δνκήο ηνπ

13


καθέηεο λένπ αληηθεηκέλνπ

14


δεκηνπξγηθή θσηνγξαθία κε ζέκα ηελ καθέηα πξνέθηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ

15


16


ηνπνζέηεζε λένπ αληηθεηκέλνπ ζηελ πόιε

Η επέκταση του αντικείμενου μου , για την ακρίβεια της κυκλικής δομής του αντικείμενου μου, αποτελεί ένα γλυπτό δομημένο από φυσητό γυαλί ,υαλοπίνακες που έχουν υποστεί αμμοβολή και μια κυκλική πλάκα από ατσάλι .Οι υαλοπίνακες φέρουν επάνω του δυο ’’αποτυπώματα’’ της ατσαλένιας πλάκας και έχουν γίνει με την τεχνοτροπία του στενσιλ.Το γλυπτό αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σε μια αρκετά μεγάλη πλατεία ,κατά προτίμηση στην Πλατεία Γεωργίου στο κέντρο. Είναι ένα γλυπτό που σηματοδοτεί την κυκλική επανάληψη των ρυθμών της ζωής χωρίς όμως να υποκύπτει σε συντηρητικές και παρωχημένες τεχνοτροπίες .Όταν ένα τέτοιο γλυπτό τοποθετείται στην κεντρική πλατεία μιας πόλης γίνεται προσβάσιμο στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό θεατών . Σκοπός είναι να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι η ζωή μας,η φύση ,η ύπαρξη μας καθορίζεται από χρονικους,ταξικους και χωρικούς κύκλους .

17


δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζπιινγηθνύ ράξηε Ο νκαδηθόο ράξηεο μεθίλεζε σο κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο ραξηνγξάθεζεο «εθήκεξσλ κλεκείσλ» ζηε πόιε ηεο Πάηξαο. Τν θάζε κέινο ηεο νκάδαο βξήθε ην δηθό ηνπ «ρακέλν νξόζεκν» πξνθεηκέλνπ λα ζπληεζεί κηα νιόηεηα αλάδεημεο αληηθεηκέλσλ πνπ ε απώιεηα ηνπο έδσζε λέν λόεκα. Καηαζθεπή πνπ ζεκαηνδνηεί ην ζεκείν εύξεζεο ηνπ αληηθεηκελνπ

ν ρώξνο ηνπ ηξαπεδηνύ ζην ρξόλν

18


19


συλλογικός χάρτης τμήμα του συλλογικού χάρτη

20


Σχέδια μορφών και κολάζ

21


22


23


24


25


26


27


Σελίδες από ηο ημερολόγιο οπηικών ζημειώζεων

28


ιδέες για την παρουσίαση του ομαδικού χάρτη

29


ιδέα για την παρουσίαση του χάρτη

χρονομετρημένη αποτύπωση ορόσημου της διαδρομης μου προς αναζήτηση αντικειμένου

30


31


32

Visual arts Portfolio  

1ο εξαμηνο Αρχιτεκτονικη Πατρων