Page 1

Portfolio


First Work

+

Back to Basic In From

And

To


Pattern B&W

Second Work

Reference

ลายสานไมไผ

Hatching Point By Jasper Johns

การผสมผสานรูปแบบการสอดประสาน แมจะแตกตางกัน แตพอมาอยูรวมกันก็ลงตัวไดอยางพอดี สีดำและสีขาวที่แตกตางกัน แตกลับรับสงไดอยางนาประหลาด หลายๆครั้งที่เราใชการแบงพรรค แบงพวกทำใหเกิดความแตกตาง แตหากเรามองมันอยางเขาใจ เราก็จะพบวาที่จริงแลว “เราทั้งคูก็อยูรวมกันไดอยางสวยงาม”


Third Work

Color

Reference

HARMONY

TONE

ลายกนก COMPLEMENTARY

SPLIT COMPLEMENTARY

Color Wheel HARMONY 80 % COMPLEMENTARY 20 %

MONOCHROME


Fourth Work

Pattern Thai Line Reference

ลายนกคาบ

ภาพตนไมเงิน ตนไมทอง ของอาจารยประหยัด พงษดำ

เปนการนำลายนกคาบของไทยมาดัดแปลง เพิ่มความทันสมัยเขาไปในตัวลาย ตัดเสนที่ดูซับซอนออก นำสีเงินและสีทองจากผลงานของอาจารยประหยัดมาประยุกต โดยสีเงินและสีทองยิ่งเพิ่มความทันสมัยใหกับ “ลายนกคาบประยุกต”


Fifth Work

Name

Reference

Font : KC Leftovers Plus Concept : EARTH Day is everyday on EARTH One Picture More Than Millon Words

à¾ÃÒзءÇѹ¢Í§¼ÁÁÕᵋàÃ×èͧÃÒÇ µ‹Ò§æ à¡Ô´¢Öé¹ áµ‹àÃ×èͧÃÒÇàËÅ‹Ò¹Õé ä´Œ¶Ù¡ºÍ¡àÅ‹Ò ¼‹Ò¹ÃÙ»ÀÒ¾ ¨Ò¡¤ÇÒÁªÍº ·Õè¨ÐáªÃ ¡ÅÒÂ໚¹ÍÐä÷ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ñé¹ Áѹ¡ÅÒÂ໚¹ “µÑǵ¹” ·ÕèὧÍÂÙ‹

ËÒÞºÓÃا¡Ô¨


Sixth Work

Magazine Cover Reference

อยากจะใสความแปลกใหมลงไปในหนาปก ปกติหนาปก Magazine มักจะใสรูปที่สวยงามเพื่อดึงดูด ผมอยากจะลองแหวกโดยใชอะไรที่ดูไมเขากัน มาลองใชดึงดูดแทนบาง

Portfolio


คฑาวุธ หาญบำรุงกิจ Katawuth Harnbumroongkij

Thank You

Magazine Portfolio  

คฑาวุธ หาญบำรุงกิจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you