Page 1

Y

he

re

to

bu

y

rm

C

lic

k

he k lic C w.

A B B Y Y.c

om

w

w

w

w

c T ra n sf o

ABB

ma

re

to

Y

P.0

P.0

bu

y

rm

er

Y

c T ra n sf o

ABB

ma

er

Y

w.

A B B Y Y.c

molské éředsednácíví v oadě bvroéské unáe 01.07.-31.12.2011 aónamáčnosíI éozáíávní energáe a soládárnosí jsou hodnoíóI kíeré sóbolázuje logoK rkazuje molsko jako moderní a mladý duchem síáíI kíerý ánácáuje éozáíávní změnó v bvroéěK Auíorem loga éředsednácíví je gerzy ganászewská J auíor znłmého dnes éocelém světě loga „poládrność"I jež se síalo a hásíoráckČm symbolem éolské cesíy ke svobodě a demokraíáckČm změnłm v íéío čłsíá svěíaK

mráoráíy

Předsednácíví v číslech NU4 dnó

bvroéská áníegrace jako zdroj růsíu

NOMM vóškolených odborníků Přes PM MMM delegáíů - účasíníků seíkání v molsku

snáířní írh

oozéočeí br OMN4-OMOM

lbchodní jednání

b-Commerce

wahájení jednání

rkončení jednání s rkrajánouI fndáíI hanadouI pángaéurem a jalajsáí

bvroéský éaíení

pnížení éoélaíků za roamáng Přísíué jpm ke kaéáíálu fníelekíuální kaéáíál

oozéočeí br séojen se síraíegáí bvroéa OMOM

Úloha éoláíákó soudržnosíá wahájení jednání s a péolečné zemědělské joldavskem a druzáí éoláíákó mokrok v kolech jednání fnvesíáce do ánfrasírukíuró s aohá a ládského kaéáíálu

UM koníakíních důsíojníků z řad íéměř PMMM zájemců 4PM mln zł - celkový rozéočeí éředsednácíví na období OMNM-OMNO Přes NM mln zł úséoró díkó éodéoře obchodních éarínerů RM mánásíerských zasedání v éěíá měsíech v molsku Přes PMM seíkání odborníků a OMM akcí éod zášíáíou předsednácíví holem NRMM seíkání v Bruselu a iucemburku

Měsía éředsednácíví Měsía éředsednácíví

bvroéa vóužívající oíevřenosí oozšářování bvroéské unáe

moláíáka sousedsíví

modeésání smlouvó o éřásíouéení s Chorvaískem

oozvoj sýchodního éarínersíví Esummáí sm ve saršavěF

mokračování éřísíuéových rozhovorů s Tureckem

modéorování demokraíázace v zemích severní Afrákó

mokrok v jednáních s fslandem

ková síraíegáe vzíahů br s arabským svěíem

modéora evroéských aséárací zemí záéadního BalkánuK

péolečná zahranáční a bezéečnosíní éoláíáka

Analýza síavu vnější energeíácké éoláíákó br

mosílení schoénosíá br élánovaí a érováděí oozvoj rekomendace éro oéerace éro řešení krází éosílení séolečné mosílení érovozní kaéacáíó energeíácké éoláíákó br br oozvoj séoluéráce kATl-br

poéoí J červenec sraíáslav J złří hrakov J říjen moznaň J lásíoéad saršava J érosánec ka mnoha dalších mísíech éo celém síłíě se konají seíkłní odborníků a akce éod złšíáíou předsednácívíK

sóbrané sybranéakce akcevvmolsku molsku

Bezéečná bvroéa bnergeíácká bezéečnosí

kejdůležáíější zasedłní éředsednácíví se konají v éěíá éolskČch měsíechK gsou íoW

Bezéečnosí éoíraván aáskuse o budoucnosíá séolečné zemědělské éoláíákó bfekíávní vóužívání fánančních érosíředků br Údržba zaměření na írh

NLMT ULMT OJPLMV NTJNULMV OVJPMLMV UJNNLMV PJ4LNM RJTLNM N4JNRLNN OUJOVLNN NJOLNO

lfácáální ánaugurace éředsednácíví EsaršavaF péolečné zasedání oadó mánásírů molské reéublákó s bvroéskou komásí EsaršavaF keformální seíkání mánásírů zahranáčních věcí br-OT EpoéoíF bvroéský kongres žen EsaršavaF pummáí sýchodního éarínersíví EsaršavaF bvroéský kulíurní kongres EsraíáslavF córum o vnáířním írhu EhrakovF bvroéské fórum cesíovního ruchu EhrakovF s bvroéský summáí o rovnosíá EmoznaňF córum občanské séolečnosíá sýchodního éarínersíví EmoznaňF honference na vósoké úrovní zemí jážního sousedsíví br EsaršavaF

om


Y

he

re

to

bu

y

rm

C

lic

k

he k lic C w.

A B B Y Y.c

om

w

w

w

w

c T ra n sf o

ABB

ma

re

to

Y

P.0

P.0

bu

y

rm

er

Y

c T ra n sf o

ABB

ma

er

Y

w.

A B B Y Y.c

ałrky éromující éolskČ deságn aeległíáI kíeří éřájáždějí na zasedłní éředsednácívíI íradáčně obdrží malČ dłrekKKK molské éředsednácíví vsadála na mladé éolské deságnéryI mánámalásmusI íradáční maíeráłly a modernásmusI kíerČ navazuje na íradácá a éříroduK

sííězné érojekíyW • hłče Ejonáka tálczyńskaF • • •

Akíovky EAnáa huczyńskaF jléko a med EBeza érojekíF péonky s éruchovanČm éazourkem Eaoroía hemékoF

kłrodní kulíurní érogrłm

hulíurní érogrłm v zahranáčí

Arí for pocáal Change: NMMM uměleckČch érojekíůI NTM éarínerskČch organázacíI SM oéakujících se údalosííI NU4 dny kulíury • séecáłlní érojekíy ve měsíechW hrasnogrudaI saršavaI poéoíI BáałósíokI haíováceI sraíáslavI iublánI hrakovI moznaň • bvroéskČ kulíurní kongres UJNNK złří sraíáslav • mísíní kulíurní ánácáaíávy a sČchodní éarínersíví • debaíyI workshoéyI deságnI hudbaI dávadlo

mrojekíó vW BruseluI BerláněI hyjevuI iodČněI jadráduI jánskuI joskvěI mařížáI mekánguI TokyuK

málíře érogramu: harol pzymanowskáI Czesław jáłoszI píanásław iemI Beaís of creedomI fI Culíure muzzleK torkshoé moderního řemesla á fI Culíure lrchesíraK

molské érojekíy éřáéravené fnsíáíuíem Adama jáckáewácza ve séoluérłcá s éolskČmá a zahranáčnímá éarínery budou vysíaveny v nejleéších galeríchI jevášííchI klubech a fesíávalechW BozarI ia jonnaáe w BruseluI kaíáonal TheaíerI tháíechaéel

wwwKérezódencjaKnánaKgovKél wwwKuwaganakulíureKél

daleryI iondon gazz cesíával v iondČněI jaríán droéáus Bau v BerláněI Teaíro oeal v jadráduK wwwKculíureKél •

Čeíné kulíurní érojekíy molskČch ánsíáíuíů v OO měsíech v bvroéě a rpA a několák seí érojekíů v oblasíá veřejné a kulíurní dáélomace realázovanČch více než NMM zasíuéáíelskČmá úřady molské reéubláky na všech koníáneníechK

joderníI orágánłlní a velmá funkční érůvodce éo molskuK Aírakíávně a snadně éomłhł cázáncům éochoéáí molsko a molłkůI objeváí nejzajámavější mísía doéoručené skuéánamá osobnoímí veřejného žávoía a baváčůK ka OMU síranłch éředsíavuje kohereníníI íranséareníní a akíułlní přehled hlavních oblasíí hoséodłřskéhoI socáłlního a kuíurního žávoía molska EU kaéáíolFK réozorňuje na íéío mísíaI ládá a udłlosíáI kíeré éoívrzují obraz molska jako síłíu s bohaíČmá íradácemá a złroveň kreaíávníhoI moderního a dynamáckéhoK mublákace je k dáséozácá na webovČch sírłnkłch éředsednácívíK

fníerneíI socáłlní médáa fI Culíure: 4MM érojekíůI NM hlavních měsíINM časovČch éłsemI NMM dnů

huchyně miLCuásáne mi molské éředsednácíví je vynákající éříležáíosí k éroéagacá éolské kuchyněK geden z nejuznłvanějších éolskČch kuchařůI Adam ChrząsíowskáI dohlíží na éřáéravu vČborného menu s éolskČmá éokrmy na złkladě domłcích vČrobků éro seíkłní na vČsoké úrovní v molsku a v BruseluK wahranáční delegace a novánłřáI kíeří navšíěví molsko během éředsednácívíI obdrží íaké balík receéíů na jídla éolské kuchyněI kíeré byly moderně aranžovłny NS šéfkuchařáI v íom ířemá cázáncáI kíeří ve všední dny éracují v nejleéších éolskČch resíauracíchK sČchozím bodem éro každČ receéí je érodukí všeobecně séojovłn s éolskou kuchyní EnaéřK sleďI okurkaI kašeI młkI dávočánaFK haždČ receéí éředchłzí srozumáíelnČ éro zahranáčného odběraíele éoéás érodukíuI včeíně jeho kulíurního koníexíuK mublákacá vyzdobují moderní álusíraceK

molské éředsednácíví je zelené éředsednácívíK l éolském éředsednácíví je možné ésłí dlouho a éouíavěK mečujeme o žávoíní érosíředí a éroío v íéío brožuře se złměrně omezujeme na ádeníáfákovłní klíčovČch éojmůI konceéíů a síaíásíákK mro více ánformací navšíávíe ofácáłlní webovČ éoríłl wwwKélOMNNKeuK

molské éředsednácíví je zelené éředsednácívíK

mublákace je k dáséozácá na webovČch sírłnkłch éředsednácívíK

om


A B B Y Y.c

Y

he

re

to

bu

y

rm

C

lic

k

he k lic C w.

om

w

w

w

w

c T ra n sf o

ABB

ma

re

to

Y

P.0

P.0

bu

y

rm

er

Y

c T ra n sf o

ABB

ma

er

Y

w.

A B B Y Y.c

om

Kati  
Kati  

Jak zrobilam swoja ulotke? 1. Skonwertowałam do Worda ulotkę, zaznaczając tekst jako tekst lub tabele, a nagłówki TYLKO jako obrazy. 2. Otw...

Advertisement