Page 1

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 20 w Rybniku na rok szkolny 2013/2014 Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2013/2014 został przygotowany na podstawie dokumentów szkolnych, podstawy programowej ścieżki międzyprzedmiotowej ,,Edukacja czytelnicza i medialna” oraz założeń projektu Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych. Przystępując do pracy nad planem dokonałam analizy dotychczasowej działalności biblioteki, jej mocnych i słabych stron oraz aktualnych potrzeb. Zbadałam w bezpośrednich rozmowach oczekiwania uczniów i nauczycieli. Określiłam cele i zadania służące podniesieniu jakości pracy biblioteki szkolnej w bieżącym roku szkolnym.

ZADANIA I. Współpraca z Radą Pedagogiczna • Pomoc w przygotowaniu się do lekcji. •

Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej ,,Edukacja czytelnicza i medialna” w module bibliotecznym. Rozpoznanie potrzeb czytelników. Konkursy czytelnicze

. Projekty biblioteczne

ŚRODKI I FORMY REALIZACJI 1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów koniecznych do realizacji lekcji

ODPOWIEDZIALNI

K. Trzebunia/ cały rok przedmiotowych i ścieżek. 2. Udzielanie pomocy, informacji, rad, konsultacji korzystającym ze zbiorów i warsztatu informacyjnego uczniom i nauczycielom. 3. Pomoc w realizowaniu lekcji przedmiotowych w bibliotece (w zależności od potrzeb nauczycieli przedmiotów – części lub całych jednostek). 4. Lekcje biblioteczne zgodnie z programem ścieżki w klasach VI. 5. Przygotowanie i realizacja zajęć czytelniczych dla poszczególnych klas w tym projekt dla klas I „Polubić czytanie” 5. Przygotowanie materiałów dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz dyrekcji szkoły. 6. Uwzględnianie dezyderatów czytelniczych nauczycieli. 7. Sporządzenie wykazu nowości wydawniczych. 8. Reklamowanie ciekawszych artykułów ukazujących się w czasopismach i poradnikach metodycznych. 9. Współpraca z nauczycielami przedmiotów podczas organizowania konkursów. 10. Praca w zespole nauczycielskim klas I-III 11. Projekt „Mam talent” 12. Projekt „Dzień regionalny”


II. Praca pedagogiczna z czytelnikiem • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury ogólnej.

1. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami: • organizowanie grup czytelniczych „Mole książkowe” (dla klas I –III), „Pegazik” (dla uczniów klas IV –VI) • rozmowy o książkach i ciekawych artykułach z czasopism w czasie udostępniania księgozbioru - kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych • otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki • konkursy, apele, wystawy itp. : - ,,Baśnie pana Andersena”- konkurs czytelniczy dla kl. III - „Bajkowe zagadki” – kl. II - „Wprowadzenie do biblioteki” – dla kl. I - „5 pytań” – comiesięczny konkurs dla wszystkich uczniów - Najlepsi czytelnicy miesiąca / roku” - Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych - Konkurs pięknego czytania - Moja ulubiona postać bajkowa - Dzień głośnego czytania 2. Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową -

wystawy książek z różnych dziedzin wiedzy ( w wypożyczalni)

-

wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego wyrabianie nawyku samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat

3. Inspirowanie czytelnictwa w szkole reklamowanie książek na tablicach informacyjnych biblioteki szkolnej prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie( w obrębie klasy, szkoły) wyróżnianie najaktywniejszych czytelników lekcje biblioteczne stworzenie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazanie możliwości poszerzania wiedzy

K. Trzebunia Wrzesień/październik Cały rok Wg. potrzeb Cały rok

3 x w ciągu roku szkolnego Cały rok Cały rok cały rok wrzesień – czerwiec czerwiec wg. planu


Obsługa czytelników

Praca z aktywem bibliotecznym

1.Prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek. 2. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat. 3. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek. 1. Powołanie aktywu bibliotecznego 2. Utworzenie sieci łączników klasowych

wrzesień –czerwiec wrzesień –czerwiec wrzesień czerwiec

III. Technologia informacyjna • Czytelnia – Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Funkcja czytelni w szkole.

1.Stworzenie uczniom, nauczycielom i rodzicom warunków do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych oraz wykorzystania urządzenia wielofunkcyjnego. 2. Prowadzenie zespołowych zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. 3. Pomoc w prowadzeniu lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 4. Organizowanie wystawek popularyzujących książki i czasopisma. 5. Czytelnia miejscem cichego czytania książek i czasopism. 6. Zachęcanie uczniów i nauczycieli do korzystania z różnych nośników informacji multimedialnej.

K. Trzebunia / cały rok wg. planu wg. potrzeb

IV. Organizacja warsztatu i metod pracy • Gromadzenie i konserwacja zbiorów

1.Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych. 2. Selekcja zbiorów. 3. Konserwacja zbiorów – oprawa i naprawa. 4. Prenumerata czasopism. 5. Prowadzenie ewidencji zaprenumerowanych czasopism.

K. Trzebunia/Dyrektor

Wrzesień/grudzień Na bieżąco

1. Bieżące tworzenie katalogów w programie MOL 2. Systematyczne wykreślanie ubytków

K. Trzebunia Na bieżąco

Warsztat służby informacyjnej

3x w ciągu roku Cały rok Cały rok

Na bieżąco


Opracowywanie zbiorów

• Udostępnianie

1.Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej w wersji papierowej i elektronicznej 2. Bieżące prowadzenie rejestru ubytków w wersji papierowej 3. Uzgadnianie wartości księgozbioru z ewidencją w księgowości. 4.Klasyfikacja,katalogowanie,pieczętowanie książek, opracowywanie zbiorów w programie komputerowym. 5. Uaktualnianie katalogów w programie komputerowym.

K. Trzebunia/ cały rok

1.Analiza kartoteki czytelników – przegląd kart czytelniczych przez:

K. Trzebunia/ cały rok

zbiorów, statystyka -

V. Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe

VI. Praca administracyjno - gospodarcza

bibliotekarza wychowawców łączników klasowych

2. Statystyka dzienna, miesięczna, półroczna, roczna prowadzenie grafiku czytelnictwa w kl. I-VI prowadzenie grafiku czytelnictwa danej klasy przez łącznika.

K. Trzebunia / cały rok

1.Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych. 2. Doskonalenie warsztatu pracy – nowości wydawnicze. 3. Opracowanie materiałów do lekcji bibliotecznych. 4. Doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej. 5. Działalność w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

K. Trzebunia / cały rok

1.Prowadzenie dziennika bibliotecznego. 2. Sprawozdawczość semestralna i roczna. 3.Dbanie o estetykę wypożyczalni oraz tablice biblioteczne.

K. Trzebunia / cały rok Łącznicy / raz na miesiąc


Plan biblioteki