Page 1

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami"

organizowana przez Koło Naukowe Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa Prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych


PROGRAM KONFERENCJI:

 9.00 - 18.30 - OBRADY KONFERENCYJNE (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4) 9.00 - 9.10 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 9.10 - 10.30 - SESJA PLENARNA (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. St. Wyspiańskiego) 

Prof. zw. dr hab. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński) - „Przed 650 laty... Wyjątkowy w dziejach Krakowa rok 1364”

mgr inż. arch. Jan Janczykowski Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie- „Prawna ochrona zabytków – teoria i praktyka – uwagi wojewódzkiego konserwatora zabytków”

Prof. nzw. dr hab. Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloński) - „<OJCZYZNA TO JEST DZIEDZICTWO>. Kilka uwag o dziedzictwie kulturowym Polski”

10.30 - 14.00 - SESJE PANELOWE  10.30 - 11.00 - referaty wiodące  11.00- 12.00 - referaty pracowników administracji publicznej oraz studentów I, II i III stopnia PANEL I pt. "Prawne formy ochrony zabytków" (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego) - referat wiodący i prowadzenie- Prof. nzw dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński) - „Samodzielność kompetencji organów ochrony zabytków” 

mgr Michał Dębowski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie) „Wykonanie zastępcze przy zagrożonych zniszczeniem zabytkach nieruchomych na przykładzie doświadczeń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie”

mgr Mirosław Rymer (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach) „Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”

Witold Górny (Uniwersytet Jagielloński) - „Zasady finansowania opieki nad zabytkami, jako mechanizm wsparcia posiadaczy zabytków objętych ochroną prawną. Studium skuteczności obowiązujących rozwiązań”


PANEL II pt. "Prawne formy opieki nad zabytkami" (Sala im. Juliusza Lea) - referat wiodący i prowadzenie prof. Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)„Efektywność prawnego determinowania relacji pomiędzy wojewódzkim konserwatorem zabytków, a gminą - zarys pytań badawczych” 

mgr Piotr Chabiera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Aspekty prawne wywozu dzieł sztuki z Polski”

mgr Piotr Tumidajewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - „Ochrona dóbr kultury w międzynarodowym obrocie dziełami sztuki – problemy i wyzwania”

Adrian Szmajdziński (Uniwersytet Jagielloński) - Problem wywozu dóbr kultury w świetle prawa Unii Europejskiej

PANEL III pt. "Panel interdyscyplinarny" (Sala Kupiecka) - referat wiodący i prowadzenie dr hab. Marek Mączyński (Uniwersytet Jagielloński) - „Znaczenie aktywności samorządu lokalnego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami dla budowania tożsamości lokalnej w dobie globalizacji” 

Kacper

Górski

(Uniwersytet

Jagielloński)

-

„Ochrona

zabytków

i

ładu

architektoniczno-urbanistycznego w Wolnym Mieście Krakowie na przykładzie przywilejów teatralnych w latach 1815-1830” 

mgr Piotr Kalicki (Uniwersytet Jagielloński) - „Kulturowe uwarunkowania prawnej ochrony zabytków”

mgr Bartłomiej Ciechowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - „Renesans kulturalny jako echo synergii w procesach rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych”

 12.00 - 12.20 - przerwa kawowa  12.20 - 13.40 - referaty pracowników administracji publicznej oraz studentów I, II i III stopnia

PANEL I pt. "Prawne formy ochrony zabytków" (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego) 

mgr Hanna Nowak (Uniwersytet Jagielloński) - „Działalność planistyczna jednostek samorządu terytorialnego jako forma ochrony zabytków”


mgr Marcin Rosegnal (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie) „Ustalenia

ochrony

w

miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego-

problematyczny obowiązek” 

mgr inż. arch. Łukasz Woźniak (Politechnika Łódzka) - „Istota i zakres ustaleń ochrony zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”

Marek Świdrak (Uniwersytet Jagielloński) - „Obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego – analiza teoretyczna i praktyczna”

PANEL II pt. "Prawne formy opieki nad zabytkami" (Sala im. Juliusza Lea) 

Agnieszka Biegańska (Uniwersytet Jagielloński) - „Ochrona "obcego" dziedzictwa kulturowego- aspekty prawne i społeczne”

mgr Magdalena Wojdala (Uniwersytet Jagielloński) - „Ochrona zabytków kultury polskiej za granicą. Przykład Muzeum Polskiego w Rapperswilu.”

Karolina Nowak (Uniwersytet Jagielloński) - Czy zabytek może być utworem? Ochrona prawno-autorska w konserwacji zabytków”

Katarzyna Dolatowska (Uniwersytet Warszawski) - „Społeczny opiekun zabytków”

PANEL III pt. "Panel interdyscyplinarny" (Sala Kupiecka) 

Monika Stobiecka (Uniwersytet Warszawski) - „Funkcjonowanie ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z dn. 23 lipca 2003 r. z punktu widzenia archeologa”

mgr Andrzej Święch (Uniwersytet Jagielloński) - "Normy prawne obejmujące zatopione zabytki archeologiczne"

Bartosz Wilk (Uniwersytet Szczeciński) - „Ochrona „Pomników Zagłady” poprzez ograniczenie wolności zgromadzeń – konieczna i proporcjonalna?”

Bartosz Ryt (Uniwersytet Jagielloński) - „Groby i cmentarze wojenne, jako dziedzictwo narodowe. Prawno- historyczna analiza regulacji ochrony tych miejsc pamięci w prawie polskim i międzynarodowym”

 13.40 - 14.00 - dyskusja w panelach


14.00 - 14.30 - WYKŁAD JUBILEUSZOWY (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego) - dr hab. P. Dobosz (Uniwersytet Jagielloński, Prof. nzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Opiekun Koła Naukowego Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ) - „Jubileusz 100-lecia utworzenia Urzędu Konserwatora Galicji Zachodniej jako etap ewolucji administracji ochrony zabytków na ziemiach polskich” 14.30 - 15.15 - LUNCH DLA CZYNNYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI (Sala im. Juliusza Lea oraz Sala Kupiecka) 15.15 - 15.30 - przerwa kawowa 15.30 - 18.10 - SESJE PANELOWE  15.30- 16.30 - referaty pracowników administracji publicznej oraz studentów I, II i III stopnia

PANEL I pt. "Prawne formy ochrony zabytków" (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego) 

mgr Katarzyna Katana (Uniwersytet Jagielloński) - „Prawo własności w świetle prawa ochrony zabytków nieruchomych. Nieuchronny konflikt czy pokojowe współistnienie?”

Błażej Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński) - „Ochrona zabytku przed zabudową sąsiedzką”

Eliza Wójcik (Uniwersytet Jagielloński) - „Ochrona Krajobrazu Kulturowego W Prezydenckim Projekcie Tzw. Ustawy Krajobrazowej”

PANEL II pt. "Prawne formy opieki nad zabytkami" (Sala im. Juliusza Lea) 

Kamila Ferenc (Uniwersytet Warszawski) - „Współczesny wymiar ochrony zabytków: digitalizacja zabytków”

mgr Katarzyna Rybicka (Uniwersytet Jagielloński) - „Prawne aspekty digitalizacji dziedzictwa kultury”

Żaneta Gwardzińska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) - „Stan i perspektywy rozwoju instytucji czasowego obrotu zabytkami – wyniki badań ankietowych”


PANEL III pt. "Panel interdyscyplinarny" (Sala Kupiecka) 

mgr Katarzyna Schatt–Babińska (Uniwersytet Łódzki) - „Możliwości i ułomności polskiego prawa ochrony prywatnych zabytków nieruchomych na podstawie historii pałacu w Kopicach, Kamieńcu Ząbkowickim i Starych Tarnowicach”

Weronika Wdowiak (Uniwersytet Jagielloński) - „Wzornictwo przemysłowe – Problem definicji zabytku, status prawny, ewolucja estetyki i ochrona na przykładzie zabytkowych samochodów”

Anna Plesińska (Uniwersytet Warszawski) - „Historyczna pracownia artysty i jej zbiory - czy istnieje możliwość prawnej ochrony tej przestrzeni?”

 16.30 - 16.50 - przerwa kawowa  16.50 - 17.50 - referaty pracowników administracji publicznej oraz studentów I, II i III stopnia

PANEL I pt. "Prawne formy ochrony zabytków" (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego) 

Michał Adamus (Uniwersytet Jagielloński) - „Uznanie zabytku za pomnik historii, a wpis na listę UNESCO”

mgr Ewelina Kowalska (Uniwersytet Gdański) - „Katalog prawnych form ochrony zabytków – czy na gruncie art. 7 u.o.z.o.z. zostaje zrealizowana zasada numerus clasus form ochrony zabytków w prawie krajowym?”

mgr Tomasz Jafra (Uniwersytet Jagielloński) - „Problem rozbudowy katalogu prawnych form ochrony zabytków”

PANEL II pt. "Prawne formy opieki nad zabytkami" (Sala im. Juliusza Lea) 

Łukasz Nowak (Uniwersytet Wrocławski) - „Prawnokarna ochrona dóbr kultury”

mgr Julianna Makiłła-Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Problematyka postrzegania przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku z art. 108 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez polskie instytucje wystawiennicze i organy ścigania oraz wynikające z tego konsekwencje”


Izabela Męczekalska (Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - „Ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych w świetle Konwencji haskiej z 14 maja 1954 roku”

mgr Mateusz Gwóźdź (Uniwersytet Jagielloński) - „Odpowiedzialność za dobra kultury w czasie konfliktów zbrojnych”

PANEL III pt. "Panel interdyscyplinarny" (Sala Kupiecka) 

Michał Zięba (Uniwersytet Jagielloński) - „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Republice Francuskiej”

Piotr Boczkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - „Ochrona zabytków w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej”

mgr Urszula Wach (Uniwersytet Jagielloński) - „Ochrona zabytków w Japonii”

 17.50 - 18.10 - dyskusja w panelach

18.10- 18.20 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI  18.30 - 20.30 - UROCZYSTY BANKIET DLA CZYNNYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI (Sale Reprezentacyjne Wydziału Prawa i Administracji UJ- Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Program konferencji 2 czerwca 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you