Page 1

07.02.2013

TLex output

broda /broda/ (noun) 1 część twarzy Kinn nt: pluć sobie w brodę sich Vorwürfe machen; 2 zarost Bart m: W

końcu zgolił brodę. Endlich hat er seinen Bart rasiert. dyskurs /dɨsk urs/ (noun) ciąg znaków językowych, zorganizowany według reguł danego języka, reprezentujący to, co nadawca chce zakomunikować odbiorcy. Disk urs m: analiza dyskursu Diskursanalyse gniazdo /gɲazdo/ (noun) 1 schronienie zwierzęcia Nest nt: bocianie gniazdo Storchennest; 2 elek. złącze stanowiące część instalacji elektrycznej Steck dose f: wyjąć wtyczkę z gniazdka den Stecker aus der Steckdose ziehen; 3 infor. złącze Sock el m: gniazdo Overdrive Overdrive-Sockel góra /gura/ (noun) 1 wyniosłość skorupy ziemskiej Berg m: jechać w góry in die Berge fahren; 2 stos Haufen m: wrzucać wszystko na jedną kupę alles auf einen Haufen werfen; 3 część znajdująca się wyżej Oberteil nt: Proszę się rozebrać. Ziehen Sie bitte Ihr Oberteil aus. głowica /gwovitsa/ (noun) 1 tech. element konstrukcyjny urządzenia Kopf m: W głowicy cylindra znajduje się komora spalania. Im Zylinderkopf befindet sich die Verbrennungskammer.; 2 rękojeść miecza Knauf m: Ta maczuga ma kulistą głowicę. Die Keule hat einen kuppelförmigen Knauf.; 3 archit. element konstrukcyjnodekoracyjny wieńczący kolumnę, filar lub pilaster Kapitell nt: Głowice występują w architekturze od

starożytności. Kapitelle werden in der Architektur seit dem Altertum verwendet. jasność /jasnoɕtɕ/ (noun) 1 intensywność światła Helligk eit f: Użytkownik powinien wyregulować jasność monitora. Der Benutzer sollte die Helligkeit des Bildschirms anpassen.; 2 zrozumiałość myśli, wypowiedzi Klarheit f: Jego wypowiedź nie odznaczała się jasnością. Seine Rede war nicht gerade durch Klarheit

gekennzeichnet. nowość /novoɕtɕ/ (noun) 1 cecha, nowa rzecz Neuheit f: To dla mnie nic nowego. Das ist keine Neuheit für mich.; 2 nowina Neuigk eit f: Słyszałaś ostatnie nowiny? Hast du die letzten Neuigkeiten gehört? przeszkoda /pʃeʃk oda/ (noun) 1 trudność Hindernis nt: ominąć przeszkodę ein Hindernis umgehen; 2 sport. przeszkoda, płotek Hürde f: pokonać przeszkodę eine Hürde nehmen wegetacja /vegetatsja/ (noun) 1 bot. okres wzrostu i rozwoju roślin Vegetation f: Czynnikiem decydującym dla

rozwoju roślin w czasie ich wegetacji jest ciepło. Bestimmender Faktor der Vegetationszeit der Pflanzen ist die Wärme. ; 2 marna egzystencja Dahinvegetieren n: Odkąd stracił pracę, jego życie to wegetacja. Seitdem er seine Arbeitsstelle verloren hat, ist sein Leben ein reines Dahinvegetieren. wymowa /vɨmova/ (noun) 1 wymowa danego słowa Aussprache f: Wymowa tego słowa stwarza trudności. Die Aussprache dieses Wortes bereitet Schwierigkeiten.; 2 przen. znaczenie, przesłanie Aussage f: Jakie

przesłanie niesie ze sobą ta powieść? Welche Aussage hat der Roman? zamek /zamek / (noun) 1 w drzwiach, w karabinie Schloss nt: Zamek znowu się zaciął. Das Schloss hat wieder geklemmt.; 2 budowla Schloss nt: Zamek Neuschwanstein położony jest w Bawarii. Das Schloss Neuschwanstein steht in Bayern.; 3 suwak Verschluss m: Zamek błyskawiczny jest praktycznym

wynalazkiem. Der Reißverschluss ist eine praktische Erfindung. ziemia /ʑemja/ (noun) 1 planeta Erde f: poruszyć niebo i ziemię Himmel und Erde in Bewegung setzen; 2 gleba Erdboden m: zrównywać coś z ziemią etw dem Erdboden gleichmachen; 3 grunt pod nogami Boden m:

ziemia pali mi się pod nogami der Boden brennt mir unter den Füßen

file:///C:/Users/KaSia/Desktop/TLex/Słownik polsko-niemiecki Katarzyna_N - Polish.html

1/1

Katarzyna_N  

Praca w programie TLex okazała się być bardzo przyjemna. Każde hasło słownika posiada kilka znaczeń w języku docelowym.

Advertisement