Page 1

TRENDY: zintegrowane kampanie niestandardowe. Czytaj na str. 3

RAPORT CAM Media

KREATYWNE MEDIA

2008

Transit Advertising Ambient Solutions Event Unlimited Mega Format Retail Ticket Creative Works

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY

M

A

J

2

0

0

8


Raport CAM: kreatywne media 2008

Inwestowanie w jakoÊç

Zespół CAM Media SA na GPW w Warszawie

Rosnàca popularnoÊç mediów niestandardowych, rozwiàzaƒ mobilnych czy akcji inicjowanych w internecie skłania do zastanowienia si´ nad nowymi sposobami komunikacji reklamowej. Wydaje si´, ˝e zwykła pasywna ekspozycja nieznacznie, ale systematycznie ust´puje pola działaniom opartym na interakcji z konsumentem. Poszukiwania reklamodawców zmierzajàce do wyró˝nienia marki czy produktu coraz cz´Êciej kierujà si´ w stron´ innowacyjnych technologii i działaƒ zakładajàcych emocjonalne zaanga˝owanie konsumenta. Potwierdza to dynamiczny rozwój sektora mediów niestandardowych. Pytanie, czy taka dynamika utrzyma si´ dłu˝ej, pozostaje otwarte. Niemniej jednak od komunikacji niestandardowej jako kategorii nie ma ju˝ raczej odwrotu. Niewolnicy wzrostu Dla wzrostu nie ma satysfakcjonujàcej alternatywy. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku obfitujàcym w podobne produkty roÊnie znaczenie marki. Od jej pozycji coraz bardziej zale˝à aktualna sprzeda˝ i przyszła kondycja producenta. Zwyci´stwo w walce na poziomie ceny daje krótkotrwały efekt. Niska cena to standard, a nie przywilej – konsumenci szybko przyzwyczajajà si´ do promocji jako stałego elementu oferty. A firmy muszà rosnàç, by przetrwaç. Potrzebujà skutecznych narz´dzi, które umo˝liwià zdobycie i utrzymanie nie tylko uwagi, lecz tak˝e sympatii konsumentów. CAM Media rekomenduje swoim klientom rozwiàzania umo˝liwiajàce wejÊcie w Êwiat konsumenta i oswojenie z markà bez nagabywania do kupna. Tak rozumiane media niestandardowe dajà odbiorcom poczucie, ˝e stworzono coÊ specjalnie dla nich. W idealnej formie media takie stajà si´ elementem opakowania produktu. Klient otrzymuje wartoÊç dodanà jeszcze przed decyzjà o zakupie. Rosnàcà popularnoÊç nowego stylu komunikacji potwierdza obraz rynku.

2 | Media & Marketing Polska – CAM Media | maj 2008

Rynek roÊnie Media niestandardowe sà najmłodszym i aktualnie najszybciej rosnàcym sektorem rynku mediów. Wzrost na poziomie 40 proc. w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego1 wskazał nowy trend w podziale bud˝etów reklamowych. Kampanie ATL cz´Êciej wspierane sà działaniami niestandardowymi z zakresu ambient mediów oraz guerilla i event marketingu. Dane CAM Media nie wskazujà jednak na to, by cz´Êciej pojawiały si´ kampanie oparte wyłàcznie na mediach niestandardowych. Firmy podnoszà jakoÊç komunikacji, inwestujàc w innowacyjne formy promocji.

CAM Media ju˝ dziÊ integruje wi´kszoÊç mediów niestandardowych. A propozycje z zakresu mobile marketingu, nowych mediów internetowych i technologii interaktywnych wspierajàcych komunikacj´ indoor i outdoor czy nieistniejàce jeszcze na polskim rynku formy ekspozycji w centrach handlowych i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej umo˝liwià stworzenie wielokanałowego systemu narz´dzi promocji niestandardowej. Zarzàd spółki podkreÊla, ˝e jej dzisiejszy sukces, a przede wszystkim innowacyjna, kompleksowa oferta ka˝dorazowo dopasowywana do potrzeb zleceniodawcy sà wynikiem partnerskich relacji z klientami, których oczekiwania coraz cz´Êciej zmierzajà w stron´ wyrafinowanych i zło˝onych działaƒ reklamowych out-of-home. 1 èródło: Starlink, raport o rynku mediów w Polsce.

CAM Media realizuje kampanie dla wielu marek: Allianz, BP, Centertel, Citibank, Credit Suisse,

Czas inwestycji JakoÊç wymaga inwestycji nie tylko po stronie reklamodawców. Dla CAM Media okres koniunktury na rynku zbiegł si´ w czasie z intensywnym rozwojem firmy. Udany debiut na Giełdzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie i Êrodki pozyskane z emisji akcji wkrótce zaowocujà rozszerzeniem zakresu działania spółki i dalszym zwi´kszeniem dystansu wobec konkurencji.

Dialog, Electrolux, ElectroWorld, Era, Fortis Bank, Heyah, HP, Kompania Piwowarska, Kraft Foods, Kredyt Bank, LG, Orlen, PepsiCo, Polkomtel, PZU, Siemens, Telekomunikacja Polska, TNT, Totalizator Sportowy, TVN, TVP, Unilever, US Pharmacia, Warta, Winiary.


Raport CAM: kreatywne media 2008

Trendy: zintegrowane kampanie niestandardowe W realizacjach CAM Media pojawiło si´ nowe podejÊcie do komunikacji niestandardowej. Coraz cz´Êciej powstajà kompleksowe rozwiàzania zakładajàce wiele działajàcych jednoczeÊnie sposobów komunikacji z konsumentem. Łàczenie prostych mediów zasi´gowych z wizerunkowymi, interaktywnymi makietami i wolno stojàcym megaformatem, wspomagane akcjami streetmarketingowymi staje si´ coraz powszechniejsze. Zaletà zintegrowanego podejÊcia jest oczywiÊcie efekt uzupełniania si´ poszczególnych elementów kampanii. Lecz główny skutek to wyłaniajàca si´ nowa, specyficzna kategoria mediów niestandardowych nazwana przez CAM Media mediami towarzyszàcymi.

Media towarzyszàce W odró˝nieniu od tradycyjnego outdooru media towarzyszàce sà blisko konsumenta niezale˝nie od uwarunkowaƒ przestrzeni zarówno w miastach, jak i poza nimi. Cechà, która je definiuje, jest właÊnie mo˝liwoÊç towarzyszenia wybranej grupie docelowej praktycznie na ka˝dym kroku. Prowadzone przez CAM Media badania umo˝liwiajà identyfikacj´ miejsc przebywania grup i dostosowanie do nich odpowiednich noÊników. Ulica, autobus, przejÊcie podziemne, uczelnia, praca czy klub, a nawet zakład fryzjerski mogà byç skutecznym kana∏em komunikacji. To zmusza do specjalnej dbałoÊci o wysokà jakoÊç noÊników, wyjàtkowy klimat kampanii, a tak˝e kontekstowe dopasowanie do miejsca.

Praca

Wakacje

Sklep Autobus /tramwaj

Galeria handlowa

Elewacja budynku

Szko∏a/uczelnia

Ulica

PrzejÊcie podziemne Dworzec

Skrzy˝owanie

Struktura g∏ównych miejsc koncentracji mediów niestandardowych

Wspomaganie eventów KompleksowoÊç, pełna obsługa, integracja działaƒ to sformułowania, które na stałe wyszły poza sfer´ zwiàzanà z organizacjà imprez. Popularne eventy coraz cz´Êciej przypominajà system wielokanałowej komunikacji anga˝ujàcy ambient media, street marketing towarzyszàcy głównej imprezie oraz aktywnoÊci w internecie czy z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Zaplanowanie wszystkich elementów w czasie – co anonsuje imprez´, co jà wspiera w trakcie, a co tworzy jej follow-up – staje si´ wyzwaniem nie tylko dla specjalistów od koordynacji i logistyki. Oprawa graficzna budujàca wizerunek marki, produkcja i aplikacja noÊników promocyjnych muszà byç zsynchronizowane i dostosowane do charakteru i miejsca imprezy. DoÊwiadczenie CAM Media pokazuje, ˝e dla zleceniodawcy coraz wi´ksze znaczenie ma integracja usług ze wszystkich tych dziedzin przez jednego dostawc´.

Kierunek: multimedia Anonsowany w poprzednim raporcie CAM Media SA trend coraz powszechniejszego wykorzystania multimediów i elementów interaktywnych w kontaktach z konsumentami staje si´ codziennoÊcià. Intensywny, zró˝nicowany kontakt z markà, mo˝liwoÊç testowania produktów, prezentacje multimedialne łàczone w ramach jednej akcji b´dà na porzàdku dziennym i sam fakt ich pojawienia si´ nie wystarczy. Precyzyjny scenariusz aktywnoÊci i obsługi multimedialnego standu stanie si´ tak niezb´dny jak storyboard spotu reklamowego.

CAM Media | maj 2008 – Media & Marketing Polska | 3


Raport CAM: kreatywne media 2008

CAM Transit Advertising Dyskretny urok technologii Ustalone wymiary i formaty. Opracowane wszystkie powierzchnie wewnàtrz i na zewnàtrz. Wydawałoby si´, ˝e reklama na pojazdach komunikacji miejskiej nie ma ju˝ do zaproponowania niczego nowego. CAM Transit Advertising udowadnia, ˝e jest inaczej. Wprowadzajàc nowe materiały i formy noÊników, docierajàc do nowych miejsc, czyni ruchome billboardy jednym z najbardziej innowacyjnych mediów w du˝ych i ma∏ych miastach.

Ogólnopolska kampania Lecha – piwo po raz pierwszy w miksie na autobusach i tramwajach. Dom mediowy Starcom

Anonsowana w poprzednim raporcie „Kreatywne Media” nowoÊç – panel reklamowy na całej powierzchni tyłu autobusu – stała si´ nie tylko ciekawym uzupełnieniem panoramicznej powierzchni bocznej. Proste rozwiàzanie oferowane na wyłàcznoÊç przez CAM Media umo˝liwia stosowanie nowych materiałów podnoszàcych atrakcyjnoÊç komunikatu.

Odblaskowe kolory Elementy odblaskowe przyciàgajàce wzrok po zmroku coraz cz´Êciej wzbogacajà reklam´ na pojazdach jako wyodr´bnienie haseł czy fragmentów grafiki. W kampanii promujàcej sieç Castorama po raz pierwszy zastosowano odblask dwukolorowy do wyró˝nienia logo firmy. Proste innowacje cieszà si´ najwi´kszym powodzeniem. Wspomniany tylny panel reklamowy pozwala umieszczaç nieprzezroczyste odblaski tak˝e na wysokoÊci szyby, co do tej pory było niemo˝liwe. Dzi´ki temu działajà na uwag´ niczym trzecie, umieszczone centralnie Êwiatło stopu – sà widoczne w nocy tak˝e dla kierowców znajdujàcych si´ w znacznej odległoÊci. Z kolei wzmocnienie grafiki za dnia mo˝na uzyskaç za pomocà mieniàcej si´ folii brokatowej.

Roczna kampania Castoramy

4 | Media & Marketing Polska – CAM Media | maj 2008

Ogólnopolska promocja filmu „Horton słyszy Ktosia!” dla Cinepiksu. Dom mediowy Starlink


Raport CAM: kreatywne media 2008

Ogólnopolska promocja drugiej cz´Êci „OpowieÊci z Narnii” na nowoczesnych tramwajach dla Forum Filmu

Gł´bia komunikacji Najnowsze, bardziej zaawansowane rozwiàzanie, które ju˝ wkrótce mo˝e staç si´ przebojem rynku, to efekt trzeciego wymiaru. Zaawansowana technologia stosowana obecnie w reklamowej oprawie autobusów umo˝liwia umieszczanie w pojazdach ramek z wydrukami, które sprawiajà wra˝enie gł´bi. Zastosowanie efektu 3D mo˝liwego do zaobserwowania z bliskiego dystansu w komunikacji z pasa˝erami sprawia, ˝e ramki kojarzone dotychczas ze zwykłymi plakatami stajà si´ inte-

resujàcym noÊnikiem przyciàgajàcym uwag´ niespotykanym wyglàdem. Teraz tylko od wyobraêni zespołów kreatywnych zale˝y, jak pokazaç trzeci wymiar produktu. Outdoorem pod strzechy Mobilny outdoor rusza do mniejszych miejscowoÊci. Takà mo˝liwoÊç daje współpraca CAM Media z operatorami przewozów podmiejskich, PKS-em i prywatnymi przewoênikami oferujàcymi przejazdy na tra-

Promocja farb Ânie˝ka to przykład kampanii zwiàzanych z Euro 2008. Dom mediowy Starcom

sach podmiejskich. To kolejne proste rozwiàzanie zapewnia reklamodawcom kontakt z olbrzymià populacjà mieszkajàcà w małych miasteczkach, w których ustawianie stałych tablic nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Pojazdy komunikacji podmiejskiej stajà si´ jedynym noÊnikiem tak du˝ych rozmiarów w miastach otaczajàcych du˝e aglomeracje. Pozbawione konkurencji statycznego outdooru autokary stanowià w tych miejscach wyjàtkowo efektywne medium, które sprawdza si´ zwłaszcza w du˝ych ogólnopolskich kampaniach.

Canon – kampania „Let’s play”. Dom mediowy Mediaedge:cia

CAM Media | maj 2008 – Media & Marketing Polska | 5


Raport CAM: kreatywne media 2008

CAM Ambient Solutions Na pogod´ i słot´ Ambient lubi migrowaç. Ma swobod´ przebywania wÊród ludzi. Przemieszcza si´ wi´c razem z nimi. Jesienià i zimà przechadza si´ po galeriach handlowych i wyczekuje na ulicach du˝ych miast. Latem pakuje walizki i rusza tam, gdzie przyjadà turyÊci. Czy słoƒce, czy deszcz, ambient działa. Gdziekolwiek jesteÊ, jeÊli coÊ ci´ zaskoczy, uwa˝aj! To mo˝e byç właÊnie ambient – nowe otoczenie konsumenta.

Zima w mieÊcie Jesienno-zimowe działania w galeriach handlowych du˝ych miast cz´sto skupiajà si´ wokół multimedialnych wysp marketingowych. Mo˝liwoÊç poznania i przetestowania produktu, atrakcyjna oprawa scenograficzna i oÊwietleniowa, iluminacja logo robià wra˝enie. Wszystko to daje poczucie, ˝e producent zabiega

o wzgl´dy kosumenta. W nagrod´ mocno wbija si´ w pami´ç w otoczeniu pozytywnych opinii, co ka˝dorazowo potwierdzajà ankiety prowadzone przez CAM Media wÊród konsumentów odwiedzajàcych tego typu stoiska. Tylko przejÊcia podziemne w okolicach w´złów komunikacyjnych stanowià wyjàtek od reguły migracji zwiàza-

Kampania marki Play w przejÊciu podziemnym. Dom mediowy ZenithOptimedia

Kampania w przejÊciu podziemnym dla Totalizatora Sportowego. Dom mediowy ZenithOptimedia

6 | Media & Marketing Polska – CAM Media | maj 2008

nej z porà roku. Tu traffic mierzony przepływem osób przed kamerami monitoringu jest cały czas intensywny. Wielkopowierzchniowa ekspozycja na Êcianach i sufitach wzbogacona ekranami LCD pomysłu CAM Media buduje ÊwiadomoÊç i wizerunek marki niezale˝nie od pory dnia. Potwierdzajà to najnowsze kampanie realizowane dla Totalizatora Sportowego i operatora telefonii komórkowej Play. W wakacje b´dzie ciekawie Przeprowadzony przez CAM Media rekonesans miejscowoÊci turystycznych nad morzem, na Mazurach i w górach, czyli w najbardziej obleganych latem rejonach Polski, wykazał znaczny potencjał tych lokalizacji

Kampania marki Play w przejÊciu podziemnym. Dom mediowy Zenith

Kampania w przejÊciu podziemnym dla Totalizatora Sportowego. Dom mediowy ZenithOptimedia


Raport CAM: kreatywne media 2008

Multimedialna wyspa marketingowa Electrolux Ergorapido. Dom mediowy ZenithOptimedia

Działania w salonach fryzjerskich, wsparcie kampanii ATL marki Plus. Dom mediowy Universal McCann

hOptimedia

Kampania marki Play w przejÊciu podziemnym. Dom mediowy ZenithOptimedia

pod wzgl´dem umieszczania mediów i prowadzenia akcji promocyjnych. Stosowane noÊniki w przewa˝ajàcej cz´Êci sà standardowe i pomimo znacznego nasycenia, które z pewnoÊcià podnosi nieco ÊwiadomoÊç, nie budujà wizerunku marek. A w tego typu realizacjach szczególnà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç kontekstowi, w który działania powinny zostaç wpisane, by odbiorcy je zaakceptowali i zapami´tali. Tak˝e dopasowanie do charakteru miejsc (pla˝e, molo, porty jachtowe czy deptaki) musi byç pełne. DoÊwiadczenia z ubiegłych lat pokazały, ˝e ludzie przebywajàcy na wakacjach szukajà rozrywki i ch´tniej ni˝ w miejscu zamieszkania anga˝ujà si´ w akcje spektakularne czy mówiàc potocznie, odlotowe. Podobnie reagujà na spektakularne ekspozycje. Warto wi´c wło˝yç wysiłek w stworzenie zaskakujàcej ekspozycji. Nawet jeden egzemplarz rotowany mi´dzy wybranymi miastami ma o wiele wi´kszà sił´ oddziaływania ni˝ wielka liczba prostych, ale zupełnie oboj´tnych mediów zasi´gowych, które czasem niepotrzebnie zaÊmiecajà ulubione miejsca turystów. Kampania w przejÊciu podziemnym dla Totalizatora Sportowego. Dom mediowy ZenithOptimedia

Działania w salonach fryzjerskich, wsparcie kampanii ATL marki Plus. Dom mediowy Universal McCann

Działania w salonach fryzjerskich, wsparcie kampanii ATL marki Plus. Dom mediowy Universal McCann

CAM Media | maj 2008 – Media & Marketing Polska | 7


Raport CAM: kreatywne media 2008

CAM Mega Format Rozmiar to za mało Jak jest Êwietnie, mówi si´: „megafajnie”. Gdy czegoÊ ogrom: „megadu˝o”. Tymczasem mieç coÊ „mega” to nie wszystko. Zwłaszcza w wielkoformatowym biznesie. Przy ka˝dej realizacji warto sprawdzaç, co gwarantuje usługodawca. ˚eby nie mówiç póêniej: „megawpadka”. Rozwój powierzchni Wbrew pozorom powierzchni wielkoformatowych nie ma w Polsce zbyt wiele. Zwłaszcza tych o statusie premium: z doskonałà widocznoÊcià, długim najazdem, w samym centrum lub w miejscach o du˝ym przepływie ludzi. W dodatku cz´sto zmienia si´ lokalizacja, pociàgajàc za sobà zmian´ warunków ekspozycji, a nawet warunków monta˝u. Dlatego realizacja ogólnopolskich kampanii wielkiego formatu, nawet jeÊli obejmuje tylko kilka siatek, obcià˝ona jest ryzykiem. DoÊwiadczenie CAM Media pokazuje, ˝e utrzymywanie dost´pnoÊci atrakcyjnych lokalizacji wymaga stałego monitoringu miast i szybkiego przepływu informacji (np. o planowanych remontach elewacji budynków), co umo˝liwia planowanie kampanii z du˝ym wyprzedzeniem.

Kampania osiedla Ostoja Wilanów w Warszawie

Gwarancja realizacji Nieustanne badanie rynku i stały monitoring najbardziej atrakcyjnych, wizerunkowych lokalizacji w polskich miastach sprawiajà, ˝e CAM Media mo˝e zagwarantowaç dost´pnoÊç wszystkich przedstawionych do wykorzystania lokalizacji. Wa˝na jest te˝ gwarancja jakoÊci realizacji, zarówno na poziomie produkcji, jak i monta˝u wielkoformatowych siatek. By stworzyç megawra˝enie, ka˝dy etap realizacji kampanii musi byç przeprowadzony z najwy˝szà starannoÊcià. Potwierdzajà to najnowsze realizacje CAM Mega Format przeprowadzone w gwarantowanych lokalizacjach premium. Aby umo˝liwiç bardziej precyzyjne planowanie kampanii wielkoformatowych, CAM Media wdra˝a innowacyjny na naszym rynku projekt – baz´ danych zawierajàcà informacje o nat´˝eniu ruchu drogowego przy ka˝dej z oferowanych lokalizacji w głównych miastach Polski.

Kampania Jaguara, Gdaƒsk

Kampania British Airways, Poznaƒ. Dom mediowy ZenithOptimedia

Kampania Jaguara, Kraków. Dom mediowy ZenithOptimedia

8 | Media & Marketing Polska – CAM Media | maj 2008

Kampania Lexusa, Kraków. Dom mediowy ZenithOptimedia


Raport CAM: kreatywne media 2008

CAM Creative Works Kreacja jest wsz´dzie

Plakat imprezy edukacyjno-rekreacyjnej pod hasłem „Ekspedycja mleczna” realizowanej w ramach kampanii „Stawiam na mleko i produkty mleczne”. Dom mediowy MediaVest

Działy kreacji, zazwyczaj kojarzone wyłàcznie ze spotami TV, reklamami w prasie czy na outdoorze, coraz cz´Êciej pojawià si´ w takich dziedzinach jak event i ambient. Intuicyjnie zrozumiała obecnoÊç do niedawna była ewenementem. DziÊ staje si´ powszechna. Kreacja wkracza na nowe pola. Bli˝ej współpracuje ze strategià. Anga˝uje si´ w nowe dziedziny. Podobnie r´k´ CAM Creative Works widaç niemal we wszystkich kampaniach CAM Media.

1

4

2

5

3

6

Spot TV „Stawiam na mleko i produkty mleczne”. Produkcja Metro Films. Dom mediowy MediaVest

lecz tak˝e za spójnoÊç całego systemu działaƒ marketingowych łàczàcych reklam´, event i ambient media. W zwiàzku z tym ÊciÊlej ni˝ dotychczas muszà realizowaç cele strategii – w tym sensie coraz mniej jest miejsca na beztroskie: „Co prawda nie spełnia to zało˝eƒ briefu, ale jest fajne”. Fajne samo w sobie powoli odchodzi do lamusa. Teraz zadanie jest trudniejsze – fajne i na brief.

Kampania mleczna Przykładem obrazujàcym zakres pracy działu kreatywnego CAM Media jest najwi´ksza kampania w Polsce promujàca mleko i produkty mleczne. Działania przygotowane dla KZSM integrujà reklam´ telewizyjnà, prasowà, outdoor, internet i BTL (w tym POS) oraz akcje streetmarketingowe i cykl imprez edukacyjno-rekreacyjnych w miastach Êredniej wielkoÊci realizowany pod hasłem „Ekspedycja mleczna”. Wszystkie elementy aktywnoÊci majà charakterystycznà opraw´ graficznà przygotowanà na bazie głównego visualu prezentujàcego gwiazd´ kampanii Ilon´ Felicjaƒskà, która swojà obecnoÊcià wspiera te˝ imprezy dla dzieci w ramach „Ekspedycji mlecznej”.

Osiedle Innova (Fadesa Prokom)

Kreacja + Spój noÊç dzia łaƒ kre atyw nych w przy pad ku kam pa nii mlecznej obejmuje o wiele wi´cej ni˝ media ATL i BTL. Oprawa graficzna i scenariusze aktywnoÊci w ramach imprez edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i rodziców, aran˝acja miasteczka „Ekspedycji mlecznej”, konkursy i komiksy na stronie WWW – wszystkie elementy wielowymiarowej kampanii zostały podporzàdkowane jednej linii kreatywnej, zapewniajàc rozpoznawalnoÊç akcji niezale˝nie od miejsca, w którym si´ pojawia. Krótka charakterystyka kampanii „Stawiam na mleko” pokazuje, ˝e działy kreacji stajà si´ dziÊ bardziej ni˝ kiedykolwiek wczeÊniej newralgicznym ogniwem odpowiadajàcym za spójnoÊç nie tylko materiałów promocyjnych,

Plakaty przedstawieƒ teatru Montownia i Centralnego Basenu Artystycznego

CAM Media | maj 2008 – Media & Marketing Polska | 9


Raport CAM: kreatywne media 2008

CAM Event Unlimited Krytyczne czynniki sukcesu ArtyÊci. Prowadzàcy. Scena. OÊwietlenie. NagłoÊnienie. Branding. Catering. Obsługa. Składniki dobrej imprezy mo˝e dostarczyç dziÊ niemal ka˝dy. Jednak udana impreza to wi´cej ni˝ suma jej składników.

CAM Event Unlimited, dział CAM Media specjalizujàcy si´ w organizacji imprez, wskazuje najwa˝niejszà ró˝nic´, która mo˝e zdecydowaç o sukcesie przedsi´wzi´cia. Warto jà zweryfikowaç ju˝ na poziomie przetargu. Chodzi o wartoÊç dodanà, jakà agencja przygotowujàca wydarzenie jest w stanie wnieÊç oprócz elementów ogólnie dost´pnych na rynku eventowym.

ordynatora po techników zabiera si´ do przygotowania imprezy, majà kluczowe znaczenie. W CAM Event Unlimited od dawna sprawdza si´ podejÊcie proaktywne – wsparcie klienta na ka˝dym etapie i wyprzedzanie o krok jego oczekiwaƒ. Efekt? Mówiàc obrazowo: ˝eby odÊwie˝yç zu˝ytà scenografi´, nie renegocjuje si´ bud˝etu imprezy.

Impreza Biura Reklamy TVP, inauguracja oferty handlowej na rok 2008

Impreza Biura Reklamy TVP, inauguracja oferty handlowej na rok 2008

Impreza Biura Reklamy TVP, inauguracja oferty handlowej na rok 2008

Wizja, kreacja, realizacja, raport Cztery czynniki sukcesu. Cztery elementy, których jakoÊç niemal za ka˝dym razem pozwala odcedziç nietuzinkowoÊç od sztampy i stworzyç spektakularny show. Z ich kształtu wynikaç b´dzie zrozumienie potrzeb zleceniodawcy, dopasowanie do grupy, dla której organizowane jest wydarzenie, i umiej´tnoÊç wpisania wyobraêni twórców w realia bud˝etowe. Rosnàce wymagania sprawiajà, ˝e imprezy to coraz bardziej zło˝one przedsi´wzi´cia. Wymagajà od agencji odpowiednio du˝ego potencjału organizacyjnego, który umo˝liwi klientowi przeniesienie ci´˝aru odpowiedzialnoÊci na agencj´ i pozostawienie sobie roli kontrolera. OczywiÊcie zawsze pozostaje pytanie, czy mo˝na coÊ do tego dodaç. CAM Event Unlimited uwa˝a, ˝e mo˝na. I dodaje. Ludzie Jak w ka˝dym zespołowym przedsi´wzi´ciu tak i tutaj sukces zale˝y od najsłabszego ogniwa. Zazwyczaj jest to człowiek, bo cała reszta zale˝y od niego. Dlatego podejÊcie i energia, z jakimi ekipa od mened˝era ko10 | Media & Marketing Polska – CAM Media | maj 2008

Sylwester 2008, dwudniowe działania na placu Solnym we Wrocławiu Sylwester 2008, dwudniowe działania na placu Solnym we Wrocławiu


Raport CAM: kreatywne media 2008

CAM Retail Ticket Retail Resurection Kolorowo zadrukowane paragony odbierane przez konsumentów w kasach superi hipermarketów sà jednà z najbardziej efektywnych form komunikacji. Pozwalajà zbudowaç dotarcie na poziomie blisko 2 mln kontaktów dziennie. Tylu mniej wi´cej klientów ka˝dego dnia odwiedza sieci handlu nowoczesnego, w których obecny jest Retail Ticket, niestandardowe narz´dzie marketingu wprowadzone w 2006 roku przez CAM Media. Teraz przyszed∏ czas na radykalne odÊwie˝enie oferty zwiàzanej z promocjà marek w punktach sprzeda˝y. Ju˝ wkrótce zalety paragonów kasowych zostanà wzmocnione obecnoÊcià alternatywnych form komunikacji. Pozyskanie Êrodków z emisji akcji na GPW umo˝liwi CAM Media stworzenie systemu zintegrowanych narz´dzi promocji w sieciach handlu nowoczesnego. Rozszerzona oferta nowych noÊników reklamowych, która zyska∏a ju˝ roboczà nazw´ Retail Space, b´dzie stanowiç ciekawà alternatyw´ dla form komunikacji, takich jak zawieszki przy kasach, shelf-talkery czy wobblery.

Cykl pikników jeêdzieckich dla kluczowych klientów Kredyt Banku i Warty

CAM Media | maj 2008 – Media & Marketing Polska | 11


Quality of Creative Media ul. Tamka 16 / lok. U4, 00-349 Warszawa, tel.: +48 22 828 08 85, fax: +48 22 828 08 86 Transit Advertising

Ambient Solutions

Creative Works

Retail Ticket

Event Unlimited

Mega Format

Latka_CAM 2008  
Latka_CAM 2008  

Transit Advertising Ambient Solutions Event Unlimited Mega Format Retail Ticket Creative Works RAPORT CAM Media TRENDY:zintegrowane kampanie...

Advertisement