Page 1

A U S T R I A

B E L G I A

E S T O N I A

F I N L A N D I A

H O L A N D I A

C Y P R

F R A N C J A

H I S Z P A N I A

L U K S E M B U R G

M A L T A

B U Ł G A R I A

D A N I A

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011

G R E C J A

I R L A N D I A

Polish Presidency of the Council of the European Union, 2011 Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011

L I T W A

Ł O T W A

N I E M C Y

P O L S K A

A U S T R I A P O R T U G A L I A

R E P U B L I K A

C Z E S K A

R U M U N I A

B E L G I A

S Ł O W E N I A

S Z W E C J A

W Ę G R Y

F I N L A N D I A

F R A N C J A

H O L A N D I A

H I S Z P A N I A

I R L A N D I A

Ł O T W A

P O R T U G A L I A S Ł O W A C J A

M A L T A

R E P U B L I K A

B R Y T A N I A

W Ł O C H Y

L I T W A P O L S K A

R U M U N I A

S Z W E C J A

B R Y T A N I A

D A N I A G R E C J A

N I E M C Y C Z E S K A

S Ł O W E N I A W I E L K A

W I E L K A

C Y P R

E S T O N I A L U K S E M B U R G

S Ł O W A C J A

B U Ł G A R I A

W Ę G R Y W Ł O C H Y


Pols k a Pre zyde nc ja w R adz ie U nii Eur o pe js k ie j 2 0 1 1

przyjaciel, ten niech zaraz, stanie tutaj poÊród nas. I kto wielkà miłoÊç znalazł, Kto

Polish Presidency of the Council of the European Union, 2011 Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011

a u t o r p ro j e k t u : A n n a N i e m i e rk o i l o ś ć z n a c z k ó w: 1 z n a c z e k p o c z t o wy z p rz y wi e s z k ą wa rt o ś ć z n a c z k a : 3 z ł t e c h n i k a dru k u : o ffs e t o wa + s u c h e t ł o c z e n i e fo rm a t z n a c z k a : 4 3 x 3 1 , 2 5 m m

ten niech z nami dzieli czas.

a rk u s z s p rz e da ż n y : 4 z n a c z k i i 4 p rz y wi e s z k i n a k ł a d: 5 0 0 0 0 0 s z t . da t a wp ro wa dz e n i a do o b i e g u : 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 r.

Z nami ten, kto choçby, jednà dusz´ rozpłomieniç mógł.

©Copyright by Poczta Polska S.A . 2011 Biuro Promocji i Marketingu Korporacyjnego, Centrala Poczty Polskiej S.A . Promotion and Corporate Marketing Department, Poczta Polska S.A . Headquarters Bureau de Promotion et de Marketing Corporatif, Centrale de la Poste Polonaise S.A .

Fragment „Ody do radoÊci” F. Schillera w przekładzie K.I. Gałczyƒskiego

d e s ig n e r: An n a Nie m ie rk o

a u t e u r d u p ro je t : An n a Nie m ie rk o

n umber o f s t a m p s : 1 s t a m p wit h s e -t e n a n t la b e l

n o m b re d e t im b re s : 1 t im b re -p o s t e a ve c c o u p o n o rn é

d e n o m in a t io n o f s t a m p : PLN 3

p rix d u t im b re -p o s t e : 3 PLN

p rin t in g m e t h o d : o ffs e t + e m b o s s m e n t

t e c h n iq u e d ’im p re s s io n : o ffs e t + p re s s a g e à s e c

s t a m p s iz e : 4 3 x 3 1 ,2 5 m m

fo rm a t : 4 3 x 3 1 ,2 5 m m

sellin g sh e e t le t : 4 s t a m p s wit h 4 s e -t e n a n t la b e ls

fe u ille : 4 t im b re s e t 4 c o u p o n s o rn é s

p rin t ru n : 5 0 0 0 0 0

t ira g e : 5 0 0 0 0 0 p iè c e s

d a t e o f is s u e : 3 0 .0 6 .2 0 1 1

d a t e d ’é m is s io n : le 3 0 .0 6 .2 0 1 1

ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa Tel. + 48502019929, +48 22656 57 00 marketing@centrala.poczta-polska.pl www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Folder_780x280  
Folder_780x280  

HOLANDIA HISZPANIA IRLANDIA LITWA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA MALTA NIEMCY POLSKA AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CYPR DANIA SŁOWACJA SŁOWENIA...

Advertisement