Page 1

A U S T R I A

B E L G I A

E S T O N I A

F I N L A N D I A

H O L A N D I A

C Y P R

F R A N C J A

H I S Z P A N I A

L U K S E M B U R G

M A L T A

B U Ł G A R I A

D A N I A

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011

G R E C J A

I R L A N D I A

Polish Presidency of the Council of the European Union, 2011 Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011

L I T W A

Ł O T W A

N I E M C Y

P O L S K A

A U S T R I A P O R T U G A L I A

R E P U B L I K A

C Z E S K A

R U M U N I A

B E L G I A

S Ł O W E N I A

S Z W E C J A

W Ę G R Y

F I N L A N D I A

F R A N C J A

H O L A N D I A

H I S Z P A N I A

I R L A N D I A

Ł O T W A

P O R T U G A L I A S Ł O W A C J A

M A L T A

R E P U B L I K A

B R Y T A N I A

W Ł O C H Y

L I T W A P O L S K A

R U M U N I A

S Z W E C J A

B R Y T A N I A

D A N I A G R E C J A

N I E M C Y C Z E S K A

S Ł O W E N I A W I E L K A

W I E L K A

C Y P R

E S T O N I A L U K S E M B U R G

S Ł O W A C J A

B U Ł G A R I A

W Ę G R Y W Ł O C H Y


Pols k a Pre zyde nc ja w R adz ie U nii Eur o pe js k ie j 2 0 1 1

przyjaciel, ten niech zaraz, stanie tutaj poÊród nas. I kto wielkà miłoÊç znalazł, Kto

Polish Presidency of the Council of the European Union, 2011 Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011

a u t o r p ro j e k t u : A n n a N i e m i e rk o i l o ś ć z n a c z k ó w: 1 z n a c z e k p o c z t o wy z p rz y wi e s z k ą wa rt o ś ć z n a c z k a : 3 z ł t e c h n i k a dru k u : o ffs e t o wa + s u c h e t ł o c z e n i e fo rm a t z n a c z k a : 4 3 x 3 1 , 2 5 m m

ten niech z nami dzieli czas.

a rk u s z s p rz e da ż n y : 4 z n a c z k i i 4 p rz y wi e s z k i n a k ł a d: 5 0 0 0 0 0 s z t . da t a wp ro wa dz e n i a do o b i e g u : 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 r.

Z nami ten, kto choçby, jednà dusz´ rozpłomieniç mógł.

©Copyright by Poczta Polska S.A . 2011 Biuro Promocji i Marketingu Korporacyjnego, Centrala Poczty Polskiej S.A . Promotion and Corporate Marketing Department, Poczta Polska S.A . Headquarters Bureau de Promotion et de Marketing Corporatif, Centrale de la Poste Polonaise S.A .

Fragment „Ody do radoÊci” F. Schillera w przekładzie K.I. Gałczyƒskiego

d e s ig n e r: An n a Nie m ie rk o

a u t e u r d u p ro je t : An n a Nie m ie rk o

n umber o f s t a m p s : 1 s t a m p wit h s e -t e n a n t la b e l

n o m b re d e t im b re s : 1 t im b re -p o s t e a ve c c o u p o n o rn é

d e n o m in a t io n o f s t a m p : PLN 3

p rix d u t im b re -p o s t e : 3 PLN

p rin t in g m e t h o d : o ffs e t + e m b o s s m e n t

t e c h n iq u e d ’im p re s s io n : o ffs e t + p re s s a g e à s e c

s t a m p s iz e : 4 3 x 3 1 ,2 5 m m

fo rm a t : 4 3 x 3 1 ,2 5 m m

sellin g sh e e t le t : 4 s t a m p s wit h 4 s e -t e n a n t la b e ls

fe u ille : 4 t im b re s e t 4 c o u p o n s o rn é s

p rin t ru n : 5 0 0 0 0 0

t ira g e : 5 0 0 0 0 0 p iè c e s

d a t e o f is s u e : 3 0 .0 6 .2 0 1 1

d a t e d ’é m is s io n : le 3 0 .0 6 .2 0 1 1

ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa Tel. + 48502019929, +48 22656 57 00 marketing@centrala.poczta-polska.pl www.filatelistyka.poczta-polska.pl


Folder_780x280  

HOLANDIA HISZPANIA IRLANDIA LITWA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA GRECJA MALTA NIEMCY POLSKA AUSTRIA BELGIA BUŁGARIA CYPR DANIA SŁOWACJA SŁOWENIA...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you