Page 1

47


≈Ÿ°ªí¥ ∑”®“°À‘π§“√åπ’‡≈’¬π √“« 2,500 ªï¡“·≈â« æ∫∑’ˇ¡◊ÕßÕŸà∑Õß Õ”‡¿ÕÕŸà∑Õß ®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’

CARNELIAN BEADS from 2,500 years ago, found at Muang U Thong, U Thong, Suphanburi.

48


≈Ÿ°ªí¥ ∑”®“°À‘π ’μà“ßÊ √“« 2,500 ªï¡“·≈â« æ∫∑’ˇ¡◊ÕßÕŸà∑Õß Õ”‡¿ÕÕŸà∑Õß ®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ BEADS made from different colours of stone from 2,500 years ago, found at Muang U Thong, U Thong, Suphanburi.

49


50


——μ«å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘¢Ï Õß™ÿ¡™π¥÷°¥”∫√√æå ¬ÿ§ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ 3,000 ªï¡“·≈â« „π¿“™π–¥‘π‡º“·∫∫μà“ßÊ ¿“™π–¥‘π‡º“¡’≈“¬‡¢’¬π√ŸªßŸ æ∫∑’Ë∫â“π‡™’¬ß Õ”‡¿ÕÀπÕßÀ“π ®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’

SACRED ANIMALS of ancient community around 3,000 years ago, painted on different types of earthenware. Earthenware painted in snake image, found in Ban Chiang, Nong Han, Udonthani.

51


52


——μ«å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘¢Ï Õß™ÿ¡™π¥÷°¥”∫√√æå ¬ÿ§ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ 3,000 ªï¡“·≈â« „π¿“™π–¥‘π‡º“·∫∫μà“ßÊ

SACRED ANIMALS

of ancient community around 3,000 years ago, painted on different types of earthenware.

53


¿“™π–¥‘π‡º“≈“¬‡¢’¬π ’¡’√ŸªÀπâ“°≈Õß¡‚À√–∑÷° «ß°≈¡¡’·©°Õ¬Ÿàμ√ß°≈“ß §≈⓬Àπâ“°≈Õß¡‚À√–∑÷° ≈“¬‡¢’¬π ’∫π¿“™π–¥‘π‡º“ ¬ÿ§ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ √“« 3,000 ªï¡“·≈â« ∑’Ë∫â“π‡™’¬ß ®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’

EARTHENWARE, with round shape painting similar to the bronze drumûs surface, from around 3,000 years ago, found at Ban Chiang, Udonthani.

54


55


56


À¡Õ≈”À¡Õ·§π „π™ÿ¡™π¥÷°¥”∫√√æå ¬ÿ§ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ ‡¡◊ËÕ 3,000 ªï¡“·≈â« §—¥≈Õ°®“°≈“¬ ≈—°∫π¿“™π– —¡ƒ∑∏‘Ï æ∫∑’ˇ«’¬¥π“¡

MO LAM AND MO KHAEN from 3,000 years ago, illustrated from the motif on bronze ware, found in Vietnam. 57

P1to57  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you