Page 32

nr. 1 2018

muligens psykose som fikk de antatte hellige dårer til å oppføre seg som de gjorde, eventuelt at de etter en tid ble fanget i sitt eget skuespill. I utgangspunktet var oppførselen beregnet og villet, men uten at man fortalte omgivelsene at den underlige oppførselen skyldtes ønsket om oppofrelse og gudfryktighet. Et av kriteriene for å kunne klassifiseres som en hellig dåre var at omgivelsene skulle ha en oppfatning av den hellige dåren som et menneske som i utgangspunktet var normalt, men som frivillig hadde valgt å tre inn i dårskapen. Sikker kunne man imidlertid aldri være, ikke minst fordi en hellig dåre aldri ville tilkjennegi sin hemmelighet så lenge han levde. Det var først etter hans død at det skulle åpenbares om han virkelig hadde vært en av Guds hellige. En annen årsak til at fenomenet forekom i Russland, kan være en grunnleggende forståelse av verden som irrasjonell og uberegnelig. Det er en livsopplevelse og verdensforståelse som fremstår som en naturlig konsekvens av et samfunnssystem der landeieren hersker med uinnskrenket makt over de livegne, og de eiendomsløse har minimale muligheter til å påvirke egen skjebne. Man kan derfor si at den hellige dåren hadde en sosial begrunnelse for sin virksomhet, i tillegg til den teologiske begrunnelsen man fant i Første Korinterbrev 3:18-19: «La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis! For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list», samt i verset 4:10: «Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet». Noe av begrunnelsen kan også sies å ligge i den tradisjonen som ble etablert av enkelte av de gammeltestamentlige profeter: Jesaja gikk naken og barføtt i tre år, for å demonstrere skjebnen til egypterne den dagen den assyriske kongen ville føre dem vekk som fanger (Profeten Jesajas bok, 20:2-3). Esekiel lå i 390 dager kun på sin venstre side, med ansiktet vendt mot en jernpanne han hadde satt mellom seg og byen, for å vise hvordan folket hadde sviktet Gud. Esekiel laget også brød av menneskelig avføring (Profeten Esekiels bok, 4:3-15). Hosea giftet seg med en hore,

32

Speilvendt 1 2018: Kunstig  

http://speilvendt.no/

Speilvendt 1 2018: Kunstig  

http://speilvendt.no/

Advertisement