Page 1

[1]


Návrh na plagát pre SOFA (Študentská obec Fakulty architektúry)

[002]


/ OBSAH / / ÚVOD / 004 CURRICULUM VITAE / ŠKOLSKÉ PROJEKTY / 008 PÓDIUM PRE BALERÍNU 010 ZAMERIAVANIE KOSTOLA SV. MARGARÉTY 012 BYTOVÝ DOM, BRNO 016 REGULOVAÉ ROZŠÍRENIE ŠLAPANÍC 020 DOPRAVNÝ UZOL RUŽOMBEROK 022 OD MESTSKÉHO BLOKU PO STAVEBNÝ DETAIL 026 BAKALÁRSKY PROJEKT 030 NORTH KOREAN COMIC 032 PREDDIPLOMOVÝ PROJEKT 034 DIPLOMOVÁ PRÁCA / SÚŤAŽE & WORKSHOPY & ODBORNÁ PRAX / 040 SÚŤAŽ: POROTHERM DOM 042 SÚŤAŽ: KEŽMARSKÁ CHATA 044 WORKSHOP RAJNIŠ 045 WORKSHOP ON DIGITAL FABRICATION 046 WORKSHOP OLOMOUC 048 PRAX: HLAVNÍ NÁDRAŽÍ BRNO 050 PRAX: VÝSTAVA SCHALLABURG 052 PRAX: VÝSKUM KAMENNÉHO NÁMESTIA 054 PRAX: ČLÁNOK MESTSKÉ ZÁSAHY NA asb.sk

[003]


Vytvorená komixová postava komix v urbanizme a architektúre, str. 030

/ CURRICULUM VITAE / / ZÁKLADNÉ ÚDAJE / MENO: Ing. arch. Katarína Vankušová NARODENÁ: Žilina, Slovensko, 02.05.1991 NÁRODNOSŤ: Slovenská MOBIL: +420 723 229 023, +421 915 637 557 EMAIL: katarina.vankusova@gmail.com

/ VZDELANIE / / 2010 - 2016/

FAKULTA ARCHITEKTÚRY Vysoké učení technické v Brne, Česká republika

/ 2014 - 2015 / zimný semester

FAKULTA ARCHITEKTÚRY, ERASMUS+ KU Leuven, Campus Brussels, Belgium

/ 2006 - 2010 /

GYMNÁZIUM VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ŽILINA Stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie na matematiku

/ 2006 - 2010 /

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V ŽILINE Výtvarné umenie & hra na klavír

/ PRACOVNÉ SKÚSENOSTI / 10.2011 / 01.2012

CHYBIK + K RISTOF ASSOCIATED ARCHITEC TS, Brno, CZ WEBSITE: http://www.chybik-kristof.com/ POPIS PRÁCE: CAD výkresy, TÉMA: Hlavní nádraží v Brne, štúdia

01.2014 / aktuálne

w w w. A S B.sk , A rchitektúra, stavebníctvo, bý vanie POPIS PRÁCE: externý redaktor

06.2014 / 09.2014

Z DE N Ě K TRE FIL ARCHITEC TS WEBSITE: http://www.tref-a.cz POPIS PRÁCE: CAD výkresy, 3D modelovanie, Architektonický dizajn

06.2015/ 09.2015

GA BU Hein d l A rchitectur, Vienna, AU WEBSITE: http://www.gabu-wang.at/ POPIS PRÁCE: CAD výkresy, 3D modelovanie, Interiérový dizajn

04.2016/ 06.2016

Mar ko & P lac em akers, Bratislava / Londýn WEBSITE: http://markoandplacemakers.com/ POPIS PRÁCE: Participácia na analýzach Kamenného námestia

[004]


/ PUBLIKÁCIE/ w w w. A S B.sk , 74 článkov doteraz LINK: http://www.asb.sk/vysledky-vyhladavania?term=vanku%C5%A1ov%C3%A1

/ ZRUČNOSTI / JA ZYK Y Slovenský: Rodný Anglicky: Aktívne, Certificate FCE (B2), pol roka štúdia v angličtine Nemčina: Pasívne, Level A2 Rusky: Pasívne, 2 roky jazyková škola Čínsky (Mandarínčina): Začiatočník, 1 semester jazykový kurz P C Z RUČN O STI Microsoft Office AutoCAD Adobe In Design Adobe Photoshop Adobe Illustrator SketchUp Artlantis 3DS Max ArchiCAD Rhinoceros Grasshopper V-ray

Level

IN É Vodičský preukaz (B)

/ O MNE / PRACOVNÁ DOBA

VOĽNÝ ČAS

práca v tíme samostaná práca učenie sa nových programov robenie výskumu výroba modelov vytváranie skíc výroba grafického štýlu (plagáty atď.) písanie článkov, reportov prieskum existujúcich objektov (práca s laserovým zameriavačom)

folklórny tanec maľba učenie sa novýych jazykov čítanie, čítanie a ešte raz čítanie kreslenie fotografovanie plávanie, cestovanie

Nerobí mi problém:

Rada si nájdem čas na:

[005]


[006]


/ ŠKOLSKÉ PROJEKTY / FA VUT v Brne 2010 - 2016

[007]


šKOLSKÝ PROJEKT

/ PÓDIUM PRE BALERÍNU /

V E D Ú C I P RÁCE : Ing. arch. Jiří Palacký, Ph. D. P R E D ME T: Základy architektonického navrhovania ROK : Letný semester 2011 M I ESTO: Mladý listnatý les Ú LO H A : Pohyb ako mierka priestoru, prepis motívu do architektúry N ÁV R H : Pódium pre balerínu má krehkú štruktúru, je založená na tlaku a ťahu, ktoré sú typické pre princíp prvku ,,tensegrit“. Výsledný tvar tensegritu (podľa významu ,,tension + integrity“) nasleduje jednotlivé pózy, ktoré s baletom súvisia

MIESTO

P OHY B

Na túhé prvky (drevené) bude pôsobiť len tlak, na subtílne prvky (laná) bude pôsobiť len ťah.

[008] y

aidútš ávobyhoP

P R IN C Í P


PÔDORYS

Rez

REZ

[009]


šKOLSKÝ PROJEKT

/ ZAMERIAVANIE KLÁŠTORA /

V E D Ú C I P RÁCE : doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. P R E D M ET: Obnova a rekonštrukcia pamiatok ROK : letný semester 2012 M I ESTO: Františkánská ulica, Brno S P OLU P RÁCA : Katarína Vankušová, Lenka Ľuptáková Ú LO H A: Výskum existujúceho objektu (práca s laserovým zameriavaním) V ÝST U P : Existujúci plán kláštora bol dolnený o výsledky zameriavania

M IESTO :

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PÔDORYS Prízemie

[010]


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PÔDORYS K REZU

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

[011] PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

R EZ A- A'


šKOLSKÝ PROJEKT

/ BYTOVÝ DOM /

V E D Ú C I P RÁCE : Ing. arch. Luboš Fratišák, Ph. D. P R E D M ET: Ateliérová práca AT2 (návrh veľkéhho objektu, budova a miesto) ROK : letný semester 2012 M I ESTO: Rosického námestie, Brno Ú LO H A: Bytový dom na rohu dvoch ulíc

S IT E KO N C E P Č N Ý P R ÍSTUP Bytový dom sa nachádza na nárožnej parcele bloku obytných budov, ktoré sú určené ulicami Sochorova a Horova, na Rosického námestí. Objekt je 4 podlažný, hmota je medzi jednotlivé podlažia rozdelená tak, že spodný - komerčný parter - má najvyššiu svetlú výšku a 3 podlažia nad ním - byty - majú nižšiu svetlú výšku. Bytový dom je rozdelený na 2 samostane fungujúce celky.Uličná fasáda s vstupmi do parteru je orientovaná na severo-západ, rovnako ako spoločenské zóny bytov (obývacia izba, kuchyňa). Odpočinková zóna bytov je orientovaná na juhovýchod. Vo dvore sa nachádza spoločný priestor a súkromné záhradky. Každému bytu je pridelená jedna z nich. SITUÁCIA V IZUAL I ZÁC I A

[012]


PÔDORYS Parter

KO N C E PT Verejný priestor & oddychová zóna

PÔDORYS 2. NP, byty

[013]


POHĽAD Vnútorný dvor

POHĽAD Od ulice

REZ

[014]


22 NÁVRH - 1. DETAIL STRECHY

DETAIL Strecha

22 NÁVRH - 1. DETAIL STRECHY

M: 1:20

AT2 - ATELIÉR VELKÉ STAVBY - DŮM A MÍSTO - BYTOVÝ DŮM V BRNĚ Vypracovala: Katarína Vankušová, 2. ročník, LS 2012 Vedúci práce: Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.

3. DETAIL ZÁKLADU

22 NÁVRH - 1. DETAIL STRECHY

DETAIL Základy

AT2 - ATELIÉR VELKÉ STAVBY - DŮM A MÍSTO - BYTOVÝ DŮM V BRNĚ Vypracovala: Katarína Vankušová, 2. ročník, LS 2012 Vedúci práce: Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.

AT2 - ATELIÉR VELKÉ STAVBY - DŮM A MÍSTO - BYTOVÝ DŮM V BRNĚ Vypracovala: Katarína Vankušová, 2. ročník, LS 2012 Vedúci práce: Ing.arch. Luboš Františák, Ph.D.

[015]

M: 1:20

M:


šKOLSKÝ PROJEKT

/ REGULOVANÉ ROZŠÍRENIE MESTA/

V E D Ú C I P RÁCE : Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr. Ing. arch. Martin Štepánek P R E D M ET: Ateliér AT3 (urbanizmus; mesto a miesto) ROK : LS 2013 M I ESTO: Šlapanice, Brno Ú LO H A: Šlapanice sú malým mestom s počtom obyvateľov približne 7000. Nachádzajú sa 10 km od centra mesta Brna. Mesto má veľký potenciál budúceho rastu, ktorého hlavnou príčinou je suburbanizácia Brna. Preto je dôležité jeho mestskú štruktúru nielen kultivovať, ale aj vhodne naplánovať jej budúci rozvoj. Návrh sa snaží zabrániť vytváraniu monofunkčných zón, ako sú obrie ubytovne, priemyselné oblasti a obchodné centrá. Zónovanie premieňa spoločnosť aktívnych a nezávislých jedincov na zmobilizované, ale pasívne masy. Snahou návrhu je zabezpečiť organický rast mesta, a to konkrétne opakovaním autonómnych štvrtí.

Navrhnuté dopravné riešenie

1. K ROK : Vytvorenie okruhu, uvoľnenie mesta od doprave záťaže 2. K ROK : Hľadanie limít, možnosti rastu a zahusťovania

Diaľnica Rýchlostná cesta Zahusťovanie Rôzny charakter ciest pozdĺž okruhu Železničná trať

HL AV N Á M Y Š L I E N K A : Hranice môžu byť jednoznačné aj bez toho, aby boli nutné bariéry. Najlepší spôsobom ako ukázať, kde je okraj mesta, je použitie ciest. Cesty môžu mať rôzny účel. Niektoré slúžia len pre tranzit, niektoré pre miestnych vodičov, niektoré z nich majú funkciu záhumenných ciest. [016]


Súčasný vývoj - CENTRALIZÁCIA

I. Staré mesto Problémy: urbánna kaša na okraji mesta,

hustá premávka cez centrum, brownfield uprostred mesta, plánovaná priemyselná zóna na území možného rozvoja

II. Nové mesto

Navrhovaný rozvoj - POLYCENTRICKÝ Návrh rozdeľuje mesto do 3 štvrtí. Každá z nich potrebuje osobitný spôsob zaobcházania. Každá z nich takto môže získať silnú a sebestačnú komunitu.

III. Dolné mesto

I. STARÉ MESTO

Obnova tejto mestskej časti je sústredená na prestavbu a rekonštrukciu zle zorganizovaných zón, čím sa zároveň uvoľní realitný tlak na doposiaľ nezastavanú krajinu a na historické centrum, ktoré už stavebnou hustotou, formou a funkciou dosiahlo svojho optima. Pomyselné ohraničenie zástavby tvorí navrhnutý lesopark.

[017]


II. NOVÉ MESTO

Navrhnuté nové mestské bloky medzi extenzívnou a intenzívnou časťou sa líšia od bežného predmestského typu. Nie je v nich dovolené, aby budovy zaberali stred parcely, a vylúčená je taktiež ustupujúca uličná fronta. Jednotlivé domy, garáže a záhradné steny vytvárajú ucelenú líniu.

Desity of residents

ALIZÁCIE

AVEB - MĚSTO A MÍSTO abriel, doc.Ing.arch., Dr., Martin Štěpánek

Obchodná ulica

III. DOLNÉ MESTO

FA VUT v Brne, ÚN5 Vypracovala: Katarína Vankušová LS 2012/2013, 3. ročník

Plánovaná výstavba CTParku na západe mesta bola nahradená alternatívou tzv. ,,debničkových družstiev“. Ide o pestovanie domácich plodín vo fóliovníkoch, ktoré nie sú postavené natrvalo. Princíp podnikania spočíva v tom, že je poskytnutá možnosť nielen sezónneho predaja, ale v prípade objednávky sa môžu plodiny dočasne skladovať týždne či mesiace v debničkách v skladoch pri železnici.

ŽELEZNICA

Shopping street

[018]


CONCEPT

[019]


šKOLSKÝ PROJEKT

/ DOPRAVNÝ UZOL RUŽOMBEROK / V E D Ú C I P RÁCE : Doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof P R E D M ET: Ateliérový projekt AT4 (urbanizmus; mesto a miesto) ROK : ZS 2012 M I ESTO: Ružomberok, SR N ÁV R H : V tomto predstaničnom priestore je chodec prioritou. Parkovací dom: počet parkovacích miest je znížený z požadovaných 600 na 250, kvôli obmedzenému náporu dopravy v budúcnosti. Budova nadväzuje na okolitú zástavbu. Zaujímavosťou je odokrytý malý potok v rámci pôdorysu budovy. K rekonštrukcii starej budovy vlakovej stanice pribudne prístavba čakacej haly a budovy pre SAD. Na 2. poschodí sa nachádzajú kancelárie, priestory na kultúrne aktivity. Autobusové nástupište je premiestnené na opačnú stranu riešeného územia. Je to reakcia na územný plán, v ktorom sa plánuje bytová výstavba juhovýchodne od centra. Trvalé státie pre 40 autobusov je navrhované umiestniť na perifériu mesta. Nábrežie je určené obyvateľom, ozelenené a doplnené o cyklocestu.

DOPRAVA A RUŽOMBEROK

Existujúci stav

Prognóza

KONCEPT Železničná stanica

Existujúci stav Autobusy

Parkovanie

Rieka Řozšírená železničná trať

Navrhovaný stav CHODEC

Električka

Parkovanie Autobusy

VOZIDLO

[020]

Rieka


MAIN PLAN

Podchod

Komerčný parter parkovacieho domu

Vstup pre autá Cyklocesta popri rieke

Rozšírená žel. stanica (priehľadné sklo chráni fasádu starej stanice, ktorá je kultúrnym dedičstvom UNESCO

Územná rezerva Zeleň

Autobusy

Park Električka

Podchod

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3. Construction 3.1 Parking place

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Parkovací dom

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

[021]

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Rozšírená vlaková stanica


šKOLSKÝ PROJEKT

/ MESTSKÝ BLOK DO DETAILU/ V E D Ú C I P RÁCE : Depre, Bruno Geens, Erik Jaspaert, Dirk P R E D M E T: Building Technology Integration RO K: ZS 2014 M I ESTO : Brussels, Belgium S P O LU PRÁCA : Elena Tytgat N ÁV R H: Multikultúrne centrum jako reakcia na súčasné zvyšovanie sa migrácie obyvateľstva i cudzokrajných. Slovo ,,kultúra“ má 4 základné významy: civilizácia, svetonázor, súbor – hodnôt, noriem, artefaktov, kultúra ako model pre ustálené činnosti a ich produkty. Týmto významom možno paralelne priradiť v architektúre tieto štyri architektonické druhy stavieb: galéria, škola, bývanie s obchodným parterom, kancelárska budova. Geléria vypracovaná do detailu.

PLANS - FACADES - SECTIONS

NORD

PLANS - FACADES - SECTIONS PÔDORYS GALÉRIE

POHĽADY PLANS - FACADES - SECTIONS

EAST

NORD

PLAN -1

PLAN 0

EAST

SOUTH

SOUTH

REZY

WEST

WEST

PLAN 1

PLAN 2

LONG SECTION

LONG SECTION

PLAN 3

SHORT SECTION

SHORT SECTION

TEAM #30: Elena Tytgat / Katarína COURSE: MARb-LAUb13 TUTORS: Depre, Bruno; Geens, Erik; Ja

[022] TEAM #30: Elena Tytgat / Katarína Vankušová COURSE: MARb-LAUb13 - 2014/2015 TUTORS: Depre, Bruno; Geens, Erik; Jaspaert, Dirk


FIRE SAFETY & ACCESSIBILITY POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

2750

The building consist of 5 floors. The basement is a parking garage. The groundfloor, the first floor and the second floor are showrooms for the gallery. On the second floor there is also an office for the employees. On the top level, there is a restaurant that you dine in even when the gallery is closed.

7600

3550

26500

9000

2750 7600 3550 9000

26500

5175 8100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2750 2750 7800

1,50 Minimum 1,80 Comfortable

5975

9000 9000

2750 2750

3550

9000

5175

7800

8100

5975

3550 9000 5175

8100

1,2 -­‐  1,2

5975

9000

2750 12000

1:200

12000 29760

10800

SETTING FOR REINFORCEMENT

2500

9000

0,90

Turn space & access

-3,750

Access

5000 CONSTRUCTION n. 2 9000

7031

1,50 Minimum 1,80 Comfortable

5000

8100

Level indications

- columns + stiff walls - ceiling for auditorium - prestressed slab

29700

1:200

Complete turn

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0

1

SETTING FOR REINFORCEMENT

LEGEND Circle d 1,5 m

Turn space & ac

3. STRUCTURE & CONSTRUCTION

3.3 Structural Scenario 2

CEILING WITH HOLLOW CORE ELEMENTS - visible beams above audotorium, stiffening wall

BASEMENT

3

2. AC

2.1 Plan Groundfloor with lev

FORCES IN BEAM WALLS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5975

2750

7600

3550

5175 5975

9000 9000 9000 9000

7600 10800 3550 9000 9000 5175 8100 8100 5975 9000 9000 9000 2750

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

[023]

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1,5

5700

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

10800

8100

PRODUCED BY AN 9000 AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 9000 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 7600 9000 9000 8100 8100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2750 2750 2500

8100 8100 5975 9000 9000 9000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED

PRODUCE PRODUCED BY AN AUTODES

2750

0,90

1,5

> 2,50

26500

7600

10800

3550

9000 9000 5175 7800

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

9000

1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

8100

9000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1,50 Minimum 1,80 Comfortable

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5975

2750 2750

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3550 9000 9000

5175 5975

9000 9000 9000 9000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,90

2750

9000 9000

5975 2750 2500 2750

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

9000

split it  in  2  stairs

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0

12000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

9000

*0,60 m 2,4

2750

7600 7600

PRODUCED BY AN 9000 AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

7600 3550 9000

5175

8100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 8100

4

1050

9000

TRANSIT UNITS

/60                3  

5

PRODU

2500

0,000

*1,25  209,71    

36

> 2,50

î

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK E

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 3550

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

8100 8100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5175

10m

6

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

59 16

0

5975

3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6

# persons /3  167,77    

RULE: fire  extinguisher          1  per  150m2 RULE:  fire  hose          1  per  compartment  >500m2

10

2750

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0 1

TEAM #30: Elena Tytgat / Katarína Vankušová

59

       503,30  

1008

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Level indications

TIONAL PRODUCT

29760

16

7130

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Access

BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN PRODUCED AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1050

5

1,50 Minimum 1,80 Comfortable

0

1008

5 36 36 10 10

FORCES IN BEAM WALLS

6

DUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Turn space & access

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Circle d 1,5 m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

7130

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGEND

1:200

FIRE SAFETY  REGULATIONS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODES

1:200

2. ACCESSIBILITY

PRODUCED BY AN AUTO

Min. 1400 x 1100 M 1:100 Door 900

0,90

5

1:200

Circle d 1,5 m

PRODUCED BY AN AUTODESK

5000

10m

- columns + stiff walls - ceiling for auditorium - prestressed slab

36

1:200 1:200

12000

LEGEND

6650

6

Example

7031

5

29760

2.2 Plan accessibility Diagrams toilets, elevator, corridor widths

1,8 x 2,2 m Circle d 1,5 m

DOORS

ation CONSTRUCTION n. 2 rniture) 3

59

0,60

16

1,20

1,35

1:200 1:200

2. ACCESSIBILITY

2.1 Plan Groundfloor with level indications, ramps

0

0

TOILETTE 0,30 - 0,45

Tactile marking

12000

59 16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 10

ELEVATOR

27

0,60

Tactile marking

0

0,30 - 0,45

1,2m

00

te turn

PRODUCED BY AN AUTODESK EDU

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Example

2m

14

CED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

12000

PRODUCED BY AN A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,90

00

12000 29760

surface

6

5000

29760 29700

60

1,2 -­‐  1,2

50

59

16

12000 29700

5700

7058

5700

9,000

33

5700

7031

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,65

split it  in  2  stairs

The restaurant is accessible by two stairs. One interior and one exterior stair. There are MARb-LAUb13 - 2014/2015 COURSE: Bruno; Geens, Erik; Jaspaert, Dirk enough elevators for the disabled. The stairs and elevators are situatedTUTORS: in theDepre, centre of the building so that in case of a fire. Fire hoses and extinguishers are situated on strategic places for easy acces.

71

5000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUC PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0

Circle d 1,5m

35

evel indications Tactile marking

Overhang of handle 300 mm

Example

*0,60 m 2,4

The PRODUCED building consist of 5 floors. The basement BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT is a parking garage. The groundfloor, M 1:200 the first floor and the second floor are showrooms for the gallery. #30: On the second floor there is also an office for the employees. On the top1:200 level, TEAM there isElena Tytgat / Katarína Vankušová COURSE: MARb-LAUb13 - 2014/2015 1:200 TUTORS: Depre, Bruno; Geens, Erik; Jaspaert, Dirk 12000 12000 a restaurant that5700you dine in even when the gallery is closed. 29760

53

6650

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ccess

M 1:100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

36

5000

0

Circle d 1,5m urn space & access

CORRIDORS

4

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

12000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 27

0

10

1050

ircle d 1,5 m

27

0

1050

1008

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

STAIRCASE

33

6

59

0

16

27

1008

33

4,500

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

cture k (beam w.) grey (bear. ines gen.)

10m

1:200 1:200 1:200 1:200

ŠTRUKTÚRA - VNÚTORNÉ SILY

2. ACCESSIBILITY

5

TEAM #30: Elena Tytgat / Katarína Vankušová COURSE: MARb-LAUb13 - 2014/2015 TUTORS: Depre, Bruno; Geens, Erik; Jaspaert, Dirk

12000 12000 12000

24500

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

cessibility Diagrams toilets, elevator, corridor widths

71

3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

36

10

1:200

1

1:200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL5 PRODUCT

12000

760

7130

71

53

1:200 1:200

29760

0,000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

12000

12000 29700 12000 29760 29760

5700

7130

5000

0

12000

Complete turn

53

0,90

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

36

5000

13,500

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6 59

7031

5700

Min. 1400 x 1100 M 1:100 Door 900

16

NAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SK EDUCATIONAL PRODUCT

1,8 x 2,2 m Circle d 1,5 m

DOORS

KONŠTRUKCIA 1:200 1:200

1,35

10m

TEAM #30: Elena Tytgat / Katarína Vankušová COURSE: MARb-LAUb13 - 2014/2015 TUTORS: Depre, Bruno; Geens, Erik; Jaspaert,Min. Dirk 1400 x 1100 Doors 900

/60                3  

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

7 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,60

10

12000 12000

760 760

Level indications

5600

1,20

Example

1:200 1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

Access

0

3

12000 12000 24500

1050

1

*1,25  209,71    

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

TOILETTE 0,30 - 0,45

TRANSIT UNITS

î

RULE: fire  extinguisher          1  per  150m2 RULE:  fire  hose          1  per  compartment  >500m2

10

29760

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,90

Tactile marking

Turn space & access

12000

DESK EDUCATIONAL PRODUCT ELEVATOR

# persons /3  167,77    

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Circle d 1,5 m

Tactile marking

0,60

2. ACCESSIBILITY

2.2 Plan accessibility Diagrams toilets, elevator, corridor widths

LEGEND

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:200 1:200 1:200 0,30 - 0,45 1:200

       503,30  

STRUCTURAL CONCEPT 5 5 36 36 10 10

2m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,90

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,65

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 1,2m

0 1008

Overhang of handle 300 mm

STRUCTURAL DIAGRAMS

Circle d 1,5m

7130

CORRIDORS

FIRE SAFETY  REGULATIONS surface

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Example

0 50

Level indications Tactile marking

27 33

Access

1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Circle d 1,5m Turn space & access

Example

12000 12000 12000

DOORS

Circle d 1,5 m

Complete turn

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

24500

1,8 x 2,2 m Circle d 1,5 m

STAIRCASE

LEGEND

9,000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.2 Plan accessibility Diagrams toilets, elevator, corridor widths

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ODUCT

1,35

71

PRODUCT

12000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2. ACCESSIBILITY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0,90

7 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

13,500

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRÍSTUPNOSŤ

SK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

53 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

DESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:200

12000

The restaurant is accessible by two stairs. One interior and one exterior stair. There are enough elevators for the disabled. The stairs and elevators are situated in the centre of the building so that in case of a fire. Fire hoses and extinguishers are situated on strategic places for easy acces.

29760 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

760

12000

9000

5700

5175

1:200 1:200

12000 12000 24500

9000 9000

9000 9000

2750

5 36 10

STRUCTURAL CONCEPT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

L PRODUCT

9000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

10m

PROS - low thickness of ceiling (precast) - no preparation of concrete in situ - spanning above auditorium without problems

CONS - construction will not be flexibile enough - visible beams all over the building - using of this structure more for factory than for gallery - columns + stiff walls

CONSTRUCTION n. 2 - ceiling for auditorium - prestressed slab

Access

Level indications

PRODUCED BY AN AUTODESK E


INSTALLATION CONCEPT

DIAGRAM INŽINIERSKYCH SIETÍ SANITARY DIAGRAMS SUPPLY

DRAINAIGE

DIAGRAM ELEKTRICKÝCH ROZVODOV ELECTRICAL DIAGRAM

Project 0

25/01/2015

restaurant / resto / Etage 1 / Ruimte 1 / Samenvatting Ruimte

Ruimte 1 / Samenvatting Ruimte

Hoogte van de ruimte: 2.800 m, Werkvlakhoogte: 0.800 m, Randzone: 0.000 m Reflectiegraad: Plafond 70.0%, Wanden 86.1%, Vloer 34.2%, Behoudfactor: 0.80

Werkvlak Vlak

Resultaat

Middel (gewenst) Min Max Min/Gemiddeld Min/Max

1 Werkvlak 1 Loodrechte verlichtingssterkte [lx] 271 (50)

0.10 454 0.000

TEAM #30: Elena Tytgat / Katarína Vankušová COURSE: MARb-LAUb13 - 2014/2015 TUTORS: Depre, Bruno; Geens, Erik; Jaspaert, Dirk

0.000

[024]


VENTILÁCIA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

INSTALLATION CONCEPT 1:200 1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,48 (0,18 m2)

Ø 0,34 (0,09 m2)

Ø 0,34 Ø 0,34 (0,09 m2) (0,09 m2)

Ø 0,68 (0,37 m2)

Ø 0,76 (0,46 m2)

Ø 0,48 Ø 0,48 (0,18 m2) (0,18 m2)

Ø 0,34 (0,09 m2)

Ø 0,59 Ø 0,59 (0,28 m2) (0,28 m2)

Ø 0,48 (0,18 m2)

Ø 0,59 (0,28m2)

Ø 0,68 Ø 0,68 (0,37 m2) (0,37 m2)

□ 1,25 x 0,96 (1,2m2)

Ø 0,30

0 (0,072 m2) Ø 0,3 m2) (0,07 Ø 0,52 3 0 Ø 0,6 (0,0,22 m2) 0,4 2) ,43 2) 2 Ø 4 m Ø 0 4Øm0,5 m2) (0,29 (0,1 ) (0,1 22 m2) m2 (0, (0,22 0 Ø 0,74 8 Ø 0,8 ) m2) 0,6 2) ,68 2) m2(0,0,43 4 Ø 6m Ø0 6m (0,50 Ø 0,7 (0,3 (0,343 m2) ) m2 (0, (0,43 Ø 0,91 6 6 0,8 2) ,86 ) Ø 0,9 ) (0,65 m2) Ø 7 m Ø 0 7 m21 m2 (0,72 Ø 0,9 (0,5 (0,5 m2) (0,65

1:200

Ø 0,07 Ø 0,10 (0,004 m2) (0,01 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,59 (0,28 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VENTILATION & HEATING DIAGRAMS

Ø 0,28 (0,06 m2)

Ø 0,39 (0,116 m2)

Ø 0,25 (0,05 m2)

Ø 0,63 (0,31 m2)

Ø 0,67 (0,35 m2)

Ø 0,60 (0,27 m2)

Ø 0,87 (0,59 m2) Ø 0,87 (0,59 m2)

Ø 0,30 (0,07 m2)

Ø 0,10 (0,01 m2)

Ø 0,91 (0,66 m2)

Ø 0,25 (0,05 m2)

Ø 0,76 (0,46 m2)

Ø 0,88 Ø 0,16 (0,02 m2) (0,61 m2)

Ø 0,10 (0,01 m2)

Ø 0,10 (0,01 m2)

Ø 0,25 (0,05 m2)

1:200 1:200

1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:200

1:200

1:200

1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Ø 0,25 (0,048 m2)

Ø 0,87 (0,59 m2)

□ 0,88x1,00 (0,89 m2)

Ø 0,89 (0,62 m2)

Ø 0,89 (0,62 m2)

Ø 0,38 (0,12 m2)

Ø 0,80 Ø 0,70 (0,51 m2) (0,38 m2)

Ø 0,61 (0,29 m2)

Ø 0,80 (0,51 m2)

Ø 0,40 (0,13 m2)

Ø 0,33 Ø 0,33 (0,09 m2) (0,09 m2)

1:200

□ 0,20x0,174 (0,035 m2)

□ 0,20x0,174 (0,035 m2)

□ 0,88x1,00 (0,89 m2)

Ø 0,89 (0,62 m2)

Ø 0,38 (0,12 m2)

Ø 0,80 Ø 0,70 (0,51 m2) (0,38 m2)

Ø 0,89 (0,62 m2) Ø 0,38 (0,11 m2)

Ø 0,80 (0,51 m2)

1:200

Ø 0,33 (0,09 m2)

1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,70 (0,38 m2)

Ø 0,16 (0,02 m2)

Ø 0,33 (0,09 m2)

Ø 0,59 (0,27 m2)

Ø 0,11 (0,01 m2) Ø 0,16 (0,02 m2)

Ø 0,28 Ø 0,28 (0,06 m2) (0,06 m2)

Ø 0,30 Ø 0,11 Ø 0,11 (0,072 m2) (0,01 m2) (0,01 m2)

1:200

1:200 1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

u-value.net | Aktuelles Bauteil

4/12/14 10:19

Temperature profile Temperatur Taupunkt

20 1

2

15

3

4 1 Reinforced concrete (250 mm) 2 ROOFMATE SL-A 140-180mm (180 mm)

10

3 Air (30 mm) 4 Stainless Steel V2A (10 mm)

5 0 -5 -10 50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 [mm] www.u-wert.net Outside

Show explanation | Download image | Schnitt: anzeigen falls Balken/Sparren vorhanden anzeigen falls Balken/Sparren vorhanden Lage von Balken/Sparren anzeigen parallel zu Balken/Sparren

[025]

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

□ 0,10x0,18 (0,02 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,58 (0,25 m2)

Ø 0,61 (0,29 m2)

Temperatur [°C]

Ø 0,70 (0,38 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,42 (0,14 m2)

nicht anzeigen

Ø 0,61 (0,29 m2)

1:200 1:200

Ø 0,42 (0,14 m2)

0

Ø 0,61 (0,29 m2)

Ø 0,40 (0,13 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,38 (0,12 m2)

Inside

Ø 0,38 (0,12 m2)

Ø 0,38 (0,12 m2)

□ 0,88x1,00 (0,89 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,25 (0,048 m2)

BUILDING ENVELOPE

DETAIL OBÁLKY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

9,000

Ø 0,21 (0,035 m2)

Ø 0,61 Ø 0,61 (0,29 m2) (0,29 m2)

1:200

Ø 0,38 (0,12 m2)

Ø 0,25 (0,048 m2)

Ø 0,12 (0,012 m2)

Ø 0,21 (0,035 m2)

Ø 0,70 (0,38 m2)

Ø 0,38 (0,11 m2)

Ø 0,10 (0,01 m2)

Ø 0,12 (0,012 m2)

Ø 0,15 (0,02 m2)

Ø 0,17 (0,02 m2)

Ø 0,15 (0,02 m2) Ø 0,17 Ø 0,17 (0,02 m2) (0,02 m2)

Ø 0,38 Ø 0,38 (0,12 m2) (0,12 m2) Ø 0,38 (0,12 m2)

□ 0,88x1,00 (0,89 m2)

Ø 0,17 (0,02 m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4,500

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ø 0,25 (0,048 m2)

Ø 0,39 (0,116 m2)


šKOLSKÝ PROJEKT

/ BAKALÁRSKY PROJEKT / V E D Ú C I P RÁCE : Ing. arch. Jan Sochor P R E D M ET: Bachelor project ROK : summer semester 2014 M I ESTO: Brno, Czech Republic

N ÁV R H : Územie sa nachádza v blízkosti mestského centra. Táto brnenská oblasť ohraničená troma ulicami, má názov podľa jednej z nich – Ceil. Ten je známy svojím pestrým zložením obyvateľstva: študenti, rómske etnikum a sociálne slabší. Návrh budov sa z hľadiska náplne snaží obohatiť danú oblasť prostredníctvom žiadaných malometrážnych bytov či garsóniek pre študentov. Špeciálnu úlohu v tomto zohráva objekt základnej umeleckej školy, ktorá spája všetky skupiny obyvateľov z blízkeho okolia cez vzdelávanie, umenie a výchovu malých detí. Pozemok je tvorený jednou parcelou, ktorá je v súčasnej dobre nezastavaná a slúži ako miesto na parkovanie. Pozemok má nárožný charakter a stavba tak bude nadväzovať na štítové steny susedných objektov.

ZUŠ, dominanta na nároží KONCEPT

Pohľad do vnútorného nádvoria SITUÁCIA

,,byť videný"

Bývanie

ZUŠ

,,vidieť"

Študenti

[026]


TYPICKÉ PODLAŽIE

Bytový dom

Študentské bývanie

VÝKRESY

[027]

ZUŠ


-1. NP

PARTER

[028]


DETAIL OBÁLKY

[029]


šKOLSKÝ PROJEKT

/ NORTH KOREAN COMIC / V E D Ú C I P RÁCE : arch. Bruno Peeters anthrop. Leeke Reinders Laurens Luyten P R E D M ET: Design studio, KU Leuven, Brussels, Erasmus + ROK : ZS 2014 M I ESTO: Kaesong, North Korea S P OLU P RÁCA : Katarína Vankušová, Kerstin Hallgren, Kamil Daszkiewicz, Karolina Wong-Pokorska, Yizhi Bian, Justin Wong Ú LO H A: Začlenenie mesta Kaesong v Severnej Kórei do globálnej spoločnosti v rámci urbanistických, sociálnych, spoločenských a architektonických súvislostí

WTF happened here? 1

What am i reading? this Booklet is the result of our work in sint lukas school of architecture during fall semster 2014. in this project we investigated how a reunification of north and south korea could impact the citizens of kaesong. kaesong is a hisorical capital of korea and is located close to south korean Border/ dmz. Beacause of the current regime and distant location it is difficult to visit kaesong. however we took alternative steps to investigate and research lifes in north korea. this Booklet will take you through our thinking process and our conclusions. have a good read.

[030]


ACCESSORIES

evening This day

KATARINA

LIGHT

ACCESSORIES

KATARINA CAN CATCH ME, IF YOU

e late chaterine walking hom it’s so dark here. . i could how can i change it? to ask my company. . i need for them! prepare a proposal

ges on those well.. if nothing chan never learn to streets,people will use city at night!

SENSIBLE INTERVENTIONS

DESCRIPTION

LIGHT

SCALE) - UNIVERSAL (SMALL/BIG - SENSIBLE ATMOSPHERE - WORKING WITH

THE SIXTH SENSE

CAN CATCH ME, IF YOU

SENSIBLE INTERVENTIONS

DESCRIPTION

G SCALE) - UNIVERSAL (SMALL/BI - SENSIBLE ATMOSPHERE - WORKING WITH

THE SIXTH SENSE

walking

FRAME 49

lop in the we can’t make it deve pe.. way it happens in euro

giving plan of bench to carpenter

giving plan of bench to carpenter

giving plan of bench to carpenter

giving plan of bench to carpenter

walking

walking

FRAME 49

pollution and it can’t cause light

walking

le to go

should encourage peop out at night. .

FRAME 85 IE idea about MOV NIGHT

FRAME 85 IE idea about MOV NIGHT

51

54

55

19

[031]


šKOLSKÝ PROJEKT

/ PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ V E D Ú C I P RÁCE : doc. Ing. arch. Karel Havliš P R E D M E T: Modulový špecializovaný ateliér RO K: ZS 2015 M I ESTO : Dolní Kounice S P O LU PRÁCA : Dan Proisl Ú LOH A: Predmetom preddiplomovej práce bolo zanalyzovať areál Rosa Coeli, ktorý sa mal stať predmetom diplomovej práce. Areál bol skúmaný z hľadiska celomestkého významu i z hľadiska pamiatkového. Uskutočnili sa analýzy mesta, zozbierali sa referencie pre kláštor, boli získané dáta o historickom prieskume. Výsledným výstupom bola analýza funkcii a koncepty budúcich možných návrhov.

POTENCIÁLY ÚZEMIA

AREÁL D) INFOCENTRUM, ZÁZEMIE AREÁL Koncepcia arálu sa bude odvíjať od výberu funkcie pre jednotlivé priestory. Zatiaľ však možno počítať s umiestnením infocentra a zázemia pre návštevníkov (zapusteného, aby jeho výška nesiahala nad 2 m vysoký múr oplotenia.

KONCEPTY

43. str.

DOPLNENIE BÝVALÝCH KONŠTRUKCII Existenciu stĺpov chóru potvrdzuje samotné umiestnenie hlavného portálu, ktorý nie je situovaný v strede štítovej steny, ale vľavo. Malé okná osvetľovali priestor pod chórom, veľké zvyšok kostola. Vstup na chór z kláštorného 1NP Zazdené okná konventu, naukladané ako tehly na seba na sucho, pravdepodobne zapríčinili vniknutie vody do budovy. Dočasná oprava zaklenutia okien chrámu ostáva v tomto provizóriu už 300 rokov, je čas na dokončenie. To, čo robí gotickú stavbu gotickou, nie sú len lomené oblúky, ale aj práca so svetlom, ktoré sa špecificky odráža od členitého stropu. Okná pod bývalým chórom sú primerane vysoké pre nižšie priestory, vysoké okná pre vyššie.

[032]


Strecha chrámu bola zničená po požiari v roku 1703. Bolo tesne po husitskej vojne, mníšsky rád bol v kríze s majetkom a na opravu strechy neostali prostriedky. Určitú dobu bol chrám zastrešený plochou strechou, originálna podoba však má mať tvar strechy valbovej. DOČASNÉ KONŠTRUKCIE Poľné omše

Umelecké inštalácie

Divadlo

Dielne, workshopy

[033]


šKOLSKÝ PROJEKT

/ DIPLOMOVÁ PRÁCA/ V E D Ú C I P RÁCE : doc. Ing. arch. Karel Havliš P R E D M E T: Diplomový projekt RO K: LS 2016 M I ESTO : Dolní Kounice Ú LOH A: Revitalizácia a priestorová kultivácia kláštoru Rosa Coeli N ÁV R H: Diplomová práca rieši zastrešenie kostola, ktoré by malo pomôcť revitalizovať a ožviť areál, ktorý v súčasnosti slúži len ako turistická destinácia. Konštrukcia pozostáva z ľahkého dreveného krovu,, objekt kostola ostáva naďalej otvorený, je však zabránené tomu, aby dovnútra pršalo a tým aby pamiatka degradovala. Mutifunkčný priestor, ktorý takto vznikne, môže byť zázemím pre rôzne kultúrne akcie a tým areál najviac môže poslúžiť miestnym obyvateľom. Základný nosný prvok je priestorový, dodáva tým tuhosť celej štruktúre. Stavebný program, ktorý sa obmedzil len na zastrešenie, vychádza z analýz (napr. lokalizácia areálu v záplavovom území) a súčasného stavu.

Revitalizácia = obnova využívania, povedomia, návštevnosti

SITUÁCIA

0 10

30

50m

STAVEBNÝ PROGRAM OBMEDZENÝ ZÁPLAVOVÝM ÚZEMÍM

[034]


KONCEPT Zastrešenie navráti kostolu najdôležitejšie postavenie v skupine objektov, ktoré tvoria areál. Zároveň sa konštrukcia snaží zachovať jedinečné genius loci, v interiéri i exteriéri.

KONŠTRUKČNÝ DETAIL

PÔDORYS KROVU 1:200

1%

H

65°

H

REZOPOHĽAD SEVERNÝ

M 1:200 0

2

5

10

20 m

[035]


PÔDORYS

0

2

5

10

20 m

POHĽAD ZÁPADNÝ

[036]


[037]


[038]


/ SÚŤAŽE, WORKSHOPY, PRAX /

2010 - 2016

[039]


SÚŤAŽ SPOLUPRÁCA

/ POROTHERM HOUSE 2012 / S P OLU P RÁCA : Katarína Vankušová, Lenka Ľuptáková ROK : zima 2012/2013 M I ESTO: Intravilán obce Ú LO H A: Návrh vilového domu, požiadavka na začlenenie bytov pre handicapovaných N ÁV R H : Urbanistický charakter návrhu je výrazne ovplyvnený situovanosťou viladomu vzhľadom na uličnú sieť – budova je vypoitovaním priehľadu nerušnej ulice na okraji mesta – point de vue. Objekt sa nachádza v tichej bytovej štvrti na rozľahlom pozemku, ktorý je akoby predurčený na využitie pre byty vyššieho štandardu – nielen rozlohou bytu ale aj úzkym spojením s prírodou. Viladom je orientovaný vchodom smerom na sever. Do severnej časti sú orientované komunikačné priestory, kuchyne a sociálne zariadenia. Na východ a západ vedú okná zo spoločenských priestorov a spální, na južnej fasáde sú po väčšinou detské a obývacie izby. Tienenie je zabezpečené vonkajšími drevenými žalúziami a posuvnými okenicami.

[040]


KONCEPT

V koncepte sme sa zamerali na integráciu zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorý sú často na okraji spoločnosti, a preto sme sa rozhodli do nášho viladomu zakomponovať rovnako byty pre handicapovaných ako aj byty pre obyčajných ľudí. PÔDORYSY

VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE

POROTHERM DŮM 2012 - 2013

POHĽAD ZÁPADNÝ VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE

POROTHERM DŮM 2012 - 2013

B

REZY

POHĽAD

REZ

[041]


S P OLU P RÁCA : Katarína Vankušová, Peter Štukheil, Jaroslav Šiška, Vladimír Šobich ROK : zima 2014 M I ESTO: Vysoké Tatry, SR Ú LO H A: Návrh vysokohorskej chaty N ÁV R H : Cieľom návrhu bolo dosiahnuť prepojenie medzi interiérom chaty a horskou krajinou, nepretržitý vizuálny kontakt s okolím, dostupný z každej obytnej miestnosti. Objekt komunikujúci s okolím, s minimálnymi priestorovými nárokmi a zároveň dobrými tepelno-technickými vlastnosťami. Pri osadení objektu do krajiny sme rešpektovali ráz a charakter krajiny, čo sa odvíja aj na jeho forme. Je umiestnený na mieste bývalej Kežmarskej chaty. Taktiež kopíruje orientáciu historickej chaty, čo dovoľuje danej forme plné využitie výhľadov na okolité tatranské štíty. Kompozícia hmoty bola zámerne volená za účelom vytvorenia obrazu a dojmu vysokohorskej chaty. Objekt je 4 podlažný, z čoho jedno podlažie je uvažované ako suterén. Hlavný vstup je riešený z východnej časti objektu, zo smeru križovania turistických chodníkov; vedľajší vstup je cez terasu z južnej strany objektu, z turistického chodníku na Kopské sedlo. Vstup pre zamestnancov a nosičov je zo strany západnej, taktiež z chodníku na Kopské sedlo.

sm ké

Plesn

ps

Ko

ivec

er sme rC

hata

dlo

se

čí štít

Jahňa

Veľké Biele pleso

pri a at lese Ch p er om sm len Ze

ranské smer Tat iare Matl

Lom nic ký štít Kež mars ký š tít

SÚŤAŽ SPOLUPRÁCA

/ KEŽMARSKÁ CHATA /

[042]


pohľad južný B

pôdorys 3. NP

3.06

3.08

3.07

3.09

+9,650

+9,650

+5,600

+5,600

+2,800

+2,800

±0,000

±0,000

-1,500

-1,500

3.10

3.05

A

A'

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10

3.02

názov miestnosti [m²] 2 - lôžková izba + prístelka 15,9 2 - lôžková izba + prístelka 15,7 2 - lôžková izba + prístelka 15,7 2 - lôžková izba + prístelka 15,9 chodba 36,8 4 - lôžková izba/zamest. 12,1 4 - lôžková izba/zamest. 12,1 wc+sprcha/zamest. 6,6 upratovanie 5,9 miestnosť chatára 13,6

3.03

3.04

[m³] tep.strata FiHL [W] % z celk. FiHL 51,7 548 3,8 50,9 503 3,5 50,9 503 3,5 51,7 548 3,8 103,2 570 4,0 30,4 444 3,1 30,4 368 2,6 16,5 130 0,9 14,8 89 0,6 34,1 417 2,9

B'

3.01

pohľad východný

+9,650

pôdorys 2. NP B

+8,450

2.09

2.11

2.12

2.10

+5,600

+5,600

+2,800

+2,800

±0,000

±0,000

-1,500

-1,500

2.08

A

A'

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12

2.02

2.03

názov miestnosti 4 - lôžková izba 4 - lôžková izba 6 - lôžková izba 4 - lôžková izba 6 - lôžková izba 4 - lôžková izba 4 - lôžková izba chodba wc + sprcha/muži nocľaháreň sklad wc + sprcha/ženy

[m²] 10,2 10,4 12,7 10,0 13,1 10,4 10,2 36,8 11,8 19,6 5,6 13,2

2.04

[m³] 28,7 29,1 35,7 28,1 36,7 29,1 28,7 103,2 33,0 54,8 15,5 37,0

2.05

tep.strata FiHL [W] % z celk. FiHL 307 2,2 222 1,6 275 1,9 218 1,5 271 1,9 222 1,6 307 2,2 450 3,2 186 1,3 452 3,2 36 0,3 222 1,6

2.06

2.07

pohľad severný

B'

2.01

+9,650

+9,650

+8,450

+8,450

+5,600

+5,600

+2,800

+2,800

±0,000

±0,000

-1,500

-1,500

B

pôdorys 1. NP

1.06 1.04

1.07

1.05

1.03

1.01

A

1.02

A'

pohľad západný

+9,650 +8,450

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

[m²] 76,9 17,5 5,0 13,2 14,4 3,2 54,1

[m³] 213,6 48,9 13,9 37,0 40,2 8,8 151,4

tep.strata FiHL [W] % z celk. FiHL 2004 14,1 456 3,2 84 0,6 412 2,9 243 1,7 51 0,4 582 4,1

názov miestnosti [m²] [m³] tep.strata FiHL [W] % z celk. FiHL spoločenská miestnosť 76,9 213,6 2004 14,1 konferenčná miestnosť 17,5 48,9 456 3,2 zádverie 5,0 13,9 84 0,6 rez pozdĺžny A - A´ sušiareň 13,2 37,0 412 2,9 chodba 14,4 40,2 243 1,7 názov miestnosti3,2 [m³] 51 tep.strata FiHL [W] wc zamestnanci 8,8[m²] 0,4 % z celk. FiHL 1.01 spoločenská miestnosť 76,9 213,6582 2004 +9,6504,1 14,1 kuchyňa 54,1 151,4 1.02 konferenčná miestnosť 17,5 48,9 456 3,2 1.03 zádverie 5,0 13,9 84 0,6 1.04 sušiareň 13,2 37,0 412 2,9 1.05 chodba 14,4 40,2 243 1,7 1.06 wc zamestnanci 3,2 8,8 51 0,4 1.07 kuchyňa 54,1 151,4 582 +5,600 4,1

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

+2,800

+2,800

±0,000

±0,000

-1,500

-1,500 -2,800

+9,650

B

pôdorys -1. NP

+5,600

B'

názov miestnosti spoločenská miestnosť konferenčná miestnosť zádverie sušiareň chodba wc zamestnanci kuchyňa

+5,600

0.04

m 1:100 0.03

0

2

1.01 1.02

názov miestnosti [m²]miestnosti [m³][m²]tep.strata FiHL [W] celk. FiHL názov miestnosti [m³][m²] tep.strata [W] % zFiHL celk. FiHL názov [m³] % zFiHL tep.strata [W] % z celk. FiHL spoločenská miestnosť 76,9 213,6 2004 1.01 spoločenská miestnosť 76,9 213,6 2004 14,12004 14,1 1.01 spoločenská miestnosť 76,9 213,6 14,1 konferenčná miestnosť 17,5 48,9miestnosť 3,2 456 +2,800 1.02 konferenčná miestnosť 17,5 48,9456 3,2 1.02 konferenčná 17,5 48,9456 3,2 0,6 84 13,984 0,6 5,0 13,984 0,6 sušiareň 13,2 37,013,2 2,9 412 1.04 sušiareň 37,0412 2,9 1.04 sušiareň 13,2 37,0412 2,9 chodba 14,4 40,214,4 1,7 243 1.05 chodba 40,2243 1,7 1.05 chodba 14,4 40,2243 1,7 wc zamestnanci 8,8 3,2 51 0,4 51 1.06 wc zamestnanci 8,8názov 1.06 wc3,2 zamestnanci 3,2 miestnosti 8,8 51 0,4[W] % z celk. FiHL [m²] [m³] 0,4tep.strata FiHL kuchyňa 54,1 151,4 582 4,1 1.07 kuchyňa 54,1 1.01 151,4 582 spoločenská miestnosť 76,9582 213,64,1 2004 4,1 14,1 1.07 kuchyňa 54,1 151,4

+2,800

0.06 0.075,0 1.03 zádverie 13,95,0 1.03 zádverie 1.03 zádverie

4

1.04 1.05 1.06 1.07

A

1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

0.01

+5,600

0.05

A'

konferenčná miestnosť zádverie sušiareň chodba wc zamestnanci kuchyňa

17,5 5,0 13,2 14,4 3,2 54,1

48,9 13,9 37,0 40,2 8,8 151,4

456 84 412 243 51 582

3,2 0,6

±0,000 2,9

±0,000

1,7 0,4 4,1

0.02

-1,500

-1,500

-2,800

-2,800

0

B'

rez priečny B - B´

m 1:100 m 1:100 m 1:100 0 02 024

0

2

m 1:100

24

0

4

42

14.807 kW

100.0 %

Súčet tep. strát prestupom Fi,T Súčet tep. strát vetraním Fi,V

7.069 kW 7.737 kW

47.7 % 52.3 %

strecha podlaha na teréne stena obvodová stena suterén výplne otvorov výplň otvoru 1.NP

0,845 kW 0,505 kW 1,857 kW 0.956 kW 1.511 kW 1.448 kW

5,7 % 3,4 % 12,5 % 6,5 % 10,2 % 9,8 %

4,4 W/m2 2,4 W/m2 4,1 W/m2 5,6 W/m2 36,2 W/m2 37,7 W/m2

tepelná strata (kW)

m 1:100 Celkové tepelné straty objektu Súčet tep.strát (tep.výkon) Fi,HL

1.0 ná 1.0 1 sp zo 1.0 2 k olo v m 1 3 o .0 zá nfe če iest 1.0 4 su dv ren nsk no 1.0 5 ch šia erie čn á m sti 1.0 6 á 7 w od reň m iest ie no ku c za ba stn sť ch m [m os yň es 7 ²] ť t a 6 n an 17 ,9 [m ci 5,0 ,5 21 ³] 13 48 3,6 te 14 ,2 13 ,9 p.s 3,2 ,4 tra 37 ,9 54 t 40 ,0 2 aF ,1 0 iH 8,8 ,2 L[ 45 04 15 W 6 1 8 ] ,4 % 41 4 zc 24 2 elk 5 3 14 . FiH 58 1 L 2 3,2 ,1 0,6 2,9 1,7 0,4 4,1

m 1:100

10 0

1:

tep.strata FiHL [W] % z celk. FiHL 645 4,5 946 6,6 411 2,9 221 1,56 176 1,24 380 2,7 350 2,7

m

[m²] [m³] 23,0 63,34 69,4 194,4 22,75 63,7 11,7 32,7 9,3 26,0 20,0 56,0 24,1 67,5

4

názov miestnosti garáž/vstup zamest. tech.m/sklad paliva sklad kuchyne wc hostia/muži wc hostia/ženy chodba technická miestnosť

2

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

0

2

4

Celkové tepelné straty objektu Súčet tep.strát (tep.výkon) Fi,HL

14.807 kW

100.0 %

Súčet tep. strát prestupom Fi,T Súčet tep. strát vetraním Fi,V

7.069 kW 7.737 kW

47.7 % 52.3 %

strecha podlaha na teréne stena obvodová stena suterén výplne otvorov výplň otvoru 1.NP

0,845 kW 0,505 kW 1,857 kW 0.956 kW 1.511 kW 1.448 kW

typ konštrukcie

5,7 % 3,4 % 12,5 % 6,5 % 10,2 % 9,8 %

+9,650

4

4,4 W/m2 2,4 W/m2 4,1 W/m2 5,6 W/m2 36,2 W/m2 37,7 W/m2

+8,450

+5,600

+5,600

+2,800

+2,800

±0,000

±0,000

-1,500

-1,500 -2,800

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ ARCHITECTURAL COMPETITION

[043]

NOVÁ KEŽMARSKÁ CHATA

PANEL BOARD

2


WORKSHOP ING. ARCH. RAJNIŠ

/ DREVENÉ ŠTRUKTÚRY / V E D Ú C I P RÁCE : prof. Ing. arch. Martin Rajniš S P OLU P RÁCA : Študenti Fakulty architektúry, VUT v Brne ROK : LS 2012 M I ESTO: Brno, CZ Ú LO H A: Drevená kupola

[044]


WORKSHOP ANGEWANDTE

/ DIGITAL FABRICATION / V E D Ú C I P RÁCE : Vyučujúci z univerzít VUT v Brne a Angewandte Vienna CO - WORK : Študenti z univerzít VUT v Brne a Angewandte Vienna ROK : LS 2013 M I ESTO: Brno, CZ Ú LO H A: Digital fabrication, software Rhinoseros - Grasshopper

[045]


WORKSHOP FA VUTBR

/ OLOMOUC, PALACKÉHO UNIVERZITA / V E D Ú C I P RÁCE : Ing. arch. Nicol Galeová S P OLU P RÁCA : Katarína Vankušová, Kristýna Trojanová, David Zatloukal ROK : ZS 2015 M I ESTO: Olomouc, CZ Ú LO H A: Urbanistický zásah v rámci historického centra N ÁV R H : Riešenie predpriestoru pred Univerzitou Palackého. Oblasť je oddelená od zvyšku historického centra rušnou premávkou. Zvolili sme si tri vstupné brány, ktorými sa bude vchádzať do tejto významnej oblasti. Po vstupe sa všetci tri prechody cez bránu stretnú v jednom mieste - predpriestore. Otvorená dlaň symbolizuje otvorenosť univerzity verejnosti. identita

ODREZANIE

BRÁNY brány

odříznutí

STRETNUTIE

OTVORENIE střetnutí

NÁMESTIE REPUBLIKY

otevření

PARK [046]


MONUMENT - PREDPRIESTOR [047]


PRACONÁ SKÚSENOSŤ

/ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ V BRNE / ARC H IT E K TO N ICK Ý ATE L IÉ R: Chybik + Kristof Associated Architects P OZ Í C I A: Internship ROK : ZS 2011 M I ESTO: Brno, CZ Č L E N OVIA TÍMU: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS Ondřej Chybík, Michal Krištof, Matej Štrba, Petra Sopoušková, Sergej Minenko, Katarína Vankušová, Martin Šafář, Vojtech Kouřil, Tomáš Babka THE BŰRO / architects from Brno: Jan Vrbka FAKULTY OF ARCHITECTURE BUT BRNO: doc. Karel Havliš Ú LO H A: Urbanistický návrh pre modernizáciu vlakového nádražia v Brne. Design for madernization of railway station Brno, Main Railway station.

[048]


[049]


WORK EXPERIENCE

/ VÝSTAVA V HRADE SCHALLABURG / ARC H IT E K TO N ICK Ý ATE L IÉ R: Gabu Heindl Architektur P OZ Í C I A: Internship ROK : Leto 2015 M I ESTO: Viedeň, Schallaburg, AT Ú LO H A: Návrh interiéru pre výstavu o 70. rokoch, fyzický model, návrh mobiliáru

[050]


[051]


obnou (4 vanie lkový ,

dňa avujú

PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ

/ KAMENNÉ NÁMESTIE/

markoandplacemakers designconsultancyforlivablecities

ARC H IT E K TO N ICK Ý ATE L IÉ R: MarkoAndPlacemakers, Ing. Milota Sidorová, PhD. P OZ Í C I A: Vypracovanie analýz ROK : Jar 2016 M I ESTO: Bratislava, SR Ú LO H A: Výskum urbanistických vzťahov a výkonnosti územia Kamenného námestia a širšieho okolia v meste Bratislava

markoandplacemakers designconsultancyforlivablecities

ANALÝZA PEŠÍCH CHODCOV

Počet jázd celkom víkend

pracovný týždeň

Výskum urbanistických Počet jázd vzťahov a výkonnosti územia / celkom Kamenné námestie a širšie okolie, Bratislava

VCHÁDZAJÚCI

VYCHÁDZAJÚCI

Máj 2016

971 0 - 2 % všetkých ciest

1413

2.01- 4 % všetkých ciest 4.01 - 6 % všetkých ciest 6.01 - 8 % všetkých ciest 8.01 + % všetkých ciest

dopraRajská dsta.

mocni-

mestie ka, menné aj

[052] Významnosť dopravných ťahov v okolí Kamenného námestia


120 3.2 Obsahová štruktúra územia

3.2.1 Diverzita prevádzok a služieb 100

Ubytovanie Ostatné služby

Cestovná agentúra

80

Banka, poisťovňa Verejná inštitúcia

1.54 %

2

7.69%

6

9.23 %

12

8.46 %

11

0.77 %

1

3.85 %

5

7.69 %

10

1.54 % 2.31 %

2

Predajne spotrebného tovaru

6.92 %

9

Wellness, beauty

3.85 %

5

0.77 %

1

Lekáreň, zdravotnícke pomôcky

6.15 %

8

Bar, klub

2.31 %

3

Rýchle občerstvenie

6.92 %

Pekáreň

2.31 %

Kaviareň, cukráreň

6.15 %

Kasíno, herňa

Kultúra, vzdelávanie, voľný čas Cirkev

60

Potraviny

Nemocnica

40

20

Reštaurácia

3

9 3 8 7

5.38 %

Darčeky, bytové doplnky, starožitníctva

Móda, obuv a doplnky

2.31 %

3

13.85 %

18

0

Počas pracovného týždňa v parteri funguje 130 prevádzok. V sobotu je z nich otvorených 52%. V nedeľu je to 29%.

Image caption Výskum Kamenné námestie a širšie okolie, Bratislava

3.2.2 Otváracie hodiny Hostel Blues Niké Niké Fortuna Catalea Kvetinárstvo R chlo istiare Notár Kvetinárstvo Zmenáre Zájazdy.sk Koala Tour Satur Tuireise center Solvex Seneca Tours Solvex In Via Orex travel Hydrotour Extrawell Kartágo tours VUB Banka Tatra Banka Kooperativa FIO Banka Slovenská SOB Sberbank Reiffeissen SOB Uniqua Najvy í súd SR Grand Reno Galaxy 4 Club Bingo He+na Rebuy Stars Ú UV Kunsthalle Kino Lumiére ZU Ma arská FMH Polsk in titút Knihy LIC Stará tr nica Kostol, reho a sv. Arcidiecéza Lidl Lahôdky TESCO Autoseda ky Jawa nábytok Kri tál Pegas móda evt Bylinka St. Nicolaus Predaj vína/ovocia pezinské sudové Cica Mica Fashion Kaderníctvo Nechty Fashion Nemocnica sv. 21 O ná optika Lekáre Milosrdn ch Bio G lekáre Lekáre sv. Al bety Eiffel Optic Lekáre Lekáre Lekáre Calendula Kaviare a bar Klub Dolu Nu Spirit Bratislavské lango e Kebab Richman bufet NYC Corner Grill Cheese Dada food Subway McDonalds Kuskus Fast Food Cakes Nagleiter Pekáre Harmónia Cafe Vienna Saint Germain Kaviare Lumiére Orbis Cafe Art Passage Art Espresso Ferrari Zmrzlináre La Fajn mejer U nás Soho U zlatého ba anta U Jakuba Merica Ázijské bistro Gaia ezoterika Frida's Brilliant Bama Boutique Look Artshop Móda Amadeus Woman Boutique Zoja Dasen Bijou Timex textil Genesis - second Mistiq móda Bepon Jasmin Textil House Bepon Self

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

služby

kultúra, voľný čas predaj

zdravie

gastro

móda

Otváracie doby prevádzok počas pracovného týždňa vo vzťahu k spektru ponuky. N(130) 38

[053]

www.markoandplacemakers.com


PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ

/ ČLÁNKY/ MESTSKÉ 2015 – POZMENILI MESTÁ W E B OV Ý ZÁSAHY P O RTÁ L : www.asb.sk A ZMENILO SA I ZADANIE P OZ Í C I A:

Po siedmych rokoch bol v Bratislave opäť uskutočnený projekt Mestské zásahy, ktorého autorom a iniciátorom je Externý redaktor bratislavský ateliér Vallo Sadovsky Architects. Ústredná myšlienka ostáva rovnaká ako v roku 2008, a to podávanie návrhov na zlepšenie Rok 2015 však priniesol širší okruh účastníkov a medzi hlavné témy už nepatrí len ROK : LetoBratislavy. 2015 architektúra a urbanizmus.

M I ESTO: Bratislava, SR Ú LO H A: Článok o projekte Mestských záasahov v meste Bratislava

Krst knihy a výstava o Mestských zásahoch prebehli v Starej Tržnici pred štyrmi mesiacmi, čo je v stavebníctve relatívne krátka doba na to, aby sa dalo bilancovať medzi počtom realizácii z roku 2008 a z roku 2015. Druhé pokračovanie projektu však možno považovať za úspešné minimálne z tej stránky, že sa do projektu opäť ochotne zapojili desiatky prispievateľov. Do spolupráce bola začlenená širšia škála profesii a oproti predošlému ročníku sa už nejedná len o návrhy riešení verejných priestorov. Mesto Bratislava bolo skúmané aj z pohľadu histórie, politiky, dopravy či informatizácie. Spomedzi 95 zásahov možno vybrať hneď niekoľko príkladov, ktoré nie sú len jednorazovým riešením problému, ale zároveň ponúkajú podnet k diskusii o budúcej stratégii rozvoja a udržateľnosti zásahu. Devínske bunkre Rekreačné ubytovanie v bývalých bunkroch postavených v medzivojnovom období v okolí Devína predstavuje jednoznačne lákadlo pre všetkých nadšencov zážitkovej turistiky. Komfort návštevníka je redukovaný na minimum, strohý interiér spĺňa podmienky len pre tie najzákladnejšie potreby. Zmena (ne)využitia bunkrov so sebou prináša mnoho kreatívnych podnetov. Od výberu novej funkcie pre bunker (príkladom iného využitia než rekreačného môže byť premena bunkru od RAAAF a Atelier de Lyon), až po zákazkovú výrobu nábytku do minimálnych priestorov. Čo je však pre trvalú udržateľnosť tohto zásahu najdôležitejšie je to, že sa nachádza vo výhodnej lokalite napojenej na frekventované cyklotrasy. Rozpočet mesta vs. openspending.org Základným dôvodom pre vznik Open.spending.org bolo, že bude fungovať na lokálnej úrovni. Informácii o výdavkoch je mnoho, pomocou stránky však všetko dostáva kontext a stáva sa prehľadným aj pre laikov z širokej verejnosti. Média často poskytujú informácie o jednorazových a vysokých nákladoch, na internete je zas nepreberné množstvo údajov o tom, koľko sa utráca na jednotlivé samostatné položky. Celková stratégia financovania mesta sa ale stáva neprehľadnou. Pomocou vizualizácie na Open.spending.org možno okamžite vidieť podielové zastúpenie pre rozličné programy, vytvárajú sa štatistiky a dá sa tak porovnať vývoj a zámery s predchádzajúcimi rokmi. Spolu tvoríme mesto zapájanie verejnosti do procesov rozhodovania a plánovania Participáciu medzi mestom a jeho občanmi stručne vystihuje 5 bodov zo zásahu: informovanie, pripomienkovanie, zapojenie, spolupráca a splnomocnenie. Tento model vzťahu mesto a jeho obyvatelia stavia na vzájomnej dôvere, ktorá musí byť najvyššou prioritou. Ak mesto síce prejaví záujem o iniciatívu občanov, ale skončí len pri návrhoch a štúdiách, občania môžu rezignovať na snahu zmeniť mesto k lepšiemu. Takáto vzájomná spolupráca musí mať jasne stanovené pravidlá. Príkladom môže byť tzv. participatívny rozpočet, aký existuje v meste Lisabon. Správa meste dopredu vyčlení finančné prostriedky na intervencie, vybrané projektu sú potom následne aj implementované za lokálnej spolupráce. Ide o malé granty s maximálnou účinnosťou. Stôl pre mesto Malý zásah, akým len umiestnenie stola môže byť, predstavuje nástroj demokracie v najzákladnejšej podobe. Výmena názorov je zdrojom množstva nových myšlienok. Mesto má disponovať nielen verejnými budovami, ale dôležitými pre mestský život sú aj krátkodobé akcie, stretnutia a udalosti počas celého roka. Obyčajná výmena názorov sa v histórii ľudstva mnohokrát stala spúšťačom celých hnutí, ktoré zasiahli

[054]


proti spoločensky nevhodným podmienkam. Čím väčší počet ľudí sa zapojí, tým zmysluplnejší býva dôvod pre iniciatívu. Z finančného hľadiska je posedenie pri stole ľahko realizovateľné, nevyžaduje enormné úsilie a najkrajšia je na ňom jeho spontánnosť. Industriál – aplikovanie environmentálneho procesu rozhodovania v záujme ochrany pamiatok Časy prudkej industrializácie sú už minulosťou a taktiež aj jej objekty sa stali súčasťou histórie, ba dokonca hmotného dedičstva. Industriálne dedičstvo je komplexná a obsiahla téma na štúdium i ďalší vývoj a chýbajúcim prvkom podľa tohto zásahu je to, že verejnosť nemá možnosť sledovať kroky procesu rozhodovania, čo s jednotlivými objektmi a celý proces sa tak stáva netransparentným. Zásah nepoukazuje len na konkrétny prípad, ale upriamuje pozornosť na to, že je potrebné o tomto probléme diskutovať z vyššej perspektívy a navrhuje aj súbor nástrojov z oblasti environmentálnej sféry (Wolfe, Allison K. et al. Summary Report: Developing a Users’ Needs Survey Focusing on Informational and Analytical Environmental Decision-aiding Tools. Oak Ridge, TN: National Center for Environmental Decision-making Research, 1997). Kontrast Mestský zásah Kontrast nekritizuje len stav chodníkov, ale s nadhľadom sa zamýšľa aj nad tým, že vybavenie verejných priestorov sa nik nestará v tom zmysle, aby boli komunikácie pravidelne udržiavané a koncepčne riešené. Mestské ulice by mali byť určené aj na pobyt, kvôli zníženej kvalite ciest sú však obmedzujúce aj pre tranzit, ktorý by mal byť základnou funkciu. Prevedenie tohto zásahu do reality sa stáva v poslednej dobe možným vďaka občianskym iniciatívam obyvateľov, ktorým nie je ich okolie ľahostajné. Napriek tomu je však nutná stratégia na úrovni mesta, ako situáciu vylepšiť. Dunaj Mall*o Dunajské mólo má zasadenie do prostredia Starého mosta, ktorý bude v mieste pilierov doplnený o lavičky na sedenie. Tento mestský zásah navrhuje nielen na architektonické využitie Starého mosta, zahŕňa v sebe aj hlbšie – sociálne - hľadisko: ,,Daný priestor vystupuje v ostrom kontraste s developerskými projektmi, ktoré sa snažia uzurpovať si najkrajšie pohľady na naše mesto pre vyvolenú klientelu,“ hovoria autori. Dunaj Mall*o upriamuje pozornosť na tému veľkého stavebného boomu, pri ktorom developerské firmy neplánovali za hranice svojho riešeného územia a susedné oblasti tak utrpeli na kvalite. Vo vyspelých mestách úradnícky aparát viac tlačí na developerov, aby investovali do zlepšenia bezprostredného okolia. V ideálnom prípade by teda Mall*o, ktoré vystupuje zásadne proti developerstvu, malo byť financované práve developerskými firmami. Živý nepriestor Občianska iniciatíva Vnútroblok mapovala prázdne a opustené priestory v prielukách medzi domami a ukazuje aj ich potenciálne využitie v rámci verejných priestorov. Našla využitie v oblasti kultúry, pestovateľstva, športu, oddychu, vzdelávania, ktoré ku každému živému mestu neodmysliteľne patria. Dôležitým bodom tohto zásahu je, aby mesto viac vyšlo v ústrety aktivitám občianskych združení, kultúrnych organizácii a aktivistov, ktorý si nemôžu dovoliť drahé nájmy v centre mesta, no ich záujmy do mestských priestorov určite patria. Úlohou mesta by mohlo byť zorganizovanie siete či flexibilného systému neziskových organizácii, ktorý by fungoval celoplošne v rámci mesta, organizácie by združoval a neostalo by tak len pri jednorazových intervenciách bez pokračovania. Park pri bratislavskom hrade s rímskymi vykopávkami Aktuálna téma náleziska rímskych vykopávok vs. výstavby podzemných garáží na Bratislavskom hrade v sebe spája archeológiu, politiku, medializáciu. Mestský zásah Park pri bratislavskom hrade k tomu všetkému pridáva krajinnú architektúru. Dve opozičné strany, z ktorých každá má svoj odlišný názor na problém, majú zásadné rozdiely v názoroch, ktoré môžu byť vyriešené buď násilnou konfrontáciou alebo civilizovanou debatou. Mestský zásah v podobe vytvorenia parku sa stavia nielen za ochranu historickej pamiatky, ale zároveň môže byť dočasným riešením v období, kým sa starostlivo nezvážia ďalšie nezvratné rozhodnutia o výstavbe podzemných garáží. Farebnosť? Paneláky a ich zjav je neustále témou na diskusiu, boli dokonca riešené viaceré stavebné úpravy, ktoré zdvihli kvalitu bývania v týchto objektoch. Posledný zo zmienených zásahov navrhuje jednoduchú, ale zato pútavú alternatívu oproti nákladným prestavbám. Pôvodný jednotný charakter sídlisk počas dňa sa v noci prudko zmení a bytové domy získavajú viac ľudský rozmer. Namiesto rozhodovania, aký odtieň pastelovej by bol najvhodnejší, využíva mestský zásah potenciál mesta v dobe, keď je tma. Osvetlenie sa stáva nezávislý umelecký výrazový prostriedok. Veľký prínos tohto zásahu spočíva v tom, že poskytol úplne novú perspektívu na dlhodobý, často diskutovaný problém. Prvý ročník Mestských zásahov v roku 2008 bol pilotný projekt, rok 2015 je už ale druhým pokračovaním a preto je nutné analyzovať: na jednej strane počet uskutočnených intervencii a na strane druhej, či majú tieto intervencie aj dlhodobejší presah prerastajúci až do stratégie pre ekonomickú, ekologickú a sociálnu existenčnú udržateľnosť. AUTORI PROJEKTU MESTSKÝCH ZÁSAHOV: Vallo Sadovsky Architects TEXT: Katarína Vankušová FOTO: http://mestskezasahy.sk/95/sk/book-2/ http://mestskezasahy.sk/95/sk/projects/ ZDROJ: http://mestskezasahy.sk/95/sk/

[055]


Portfolio  

Architecture & Design

Portfolio  

Architecture & Design

Advertisement