Page 1

Práce vyobrazené v

portfóliu ing.arch. Kataríny Michalkovej zoskupujú školskú činnosť v počte kusov 16, 1 súťaž a 1 realizáciu. vytvorené s láskou a radosťou

Works shown in

PORTFOLIO of ing.arch. Katarína Michalková summarizes 16 university projects, 1 competition and 1 realization. 2007 - 2013

made with love and pleasure


Architektovi nič ľudské, nesmie byť cudzie. prof. Vranka


zaÄ?iatok


10

06

bio, 탑ivotopis

Obsah:


22

18

16

14

13

12

Penzión u Žigmunda

Mapoa_múzeum

pavilón Štefánik

Kobyk

Átriák

malá záhradná architektúra


37

34

31

27

26

24

Peší ťah_Terasa

Meňavka_Einsteinova

Svätotrojičné námestie

Veľká lúka_Dúbravka

Réva_turistický prístrešok

Vajnory_Jazero


58

52

48

47

42

38

Fanatix

BA_nábrežie Dunaja

BA_mesto na Dunaji

Námestie slobody

Tepláreň III

Istrochem


Bio: Titul, meno, priezvisko: Ing.arch. Katarína Michalková Narodená: 14.októbra.1987 v Bratislave Adresa: Slnečná 41, 900 91, Limbach Tel.kontakt: +421 903 92 33 55 Email: katarina.michalkova@gmail.com

Vzdelanie: 2011 - 2013 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ing. stupeň štúdia, študijný program: Urbanizmus _štúdium ukončené s vyznamenaním 2007 - 2011 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Bc. stupeň štúdia, študijný program: Architektúra a urbanizmus _štúdium ukončené s vyznamenaním 2003 - 2007 Gymnázium Grősslingová v Bratislave, 4.ročné gymnázium, študijné zameranie:

Matematika

Účasť na workshopoch: Letná škola na FA STU v Bratislave, workshop na tému: Nové inšpirácie pre pravý breh Dunaja - Petržalku. /september 2011/

10

Letná škola na FA STU v Bratislave, workshop na tému: Námestie slobody - Bratislava. /september 2012/


Ocenenia: Nominácia do celoštátneho kola súťaže Cena profesora Jozefa Lacka za najlepší diplomový projekt. /r.2013/ 3.cena v XVIII. ročníku súťaže "O nejlepší urbanistický projekt" na FA ČVUT Praha. /r.2013/ Študent roka 2012, udelené rektorom STU Bratislava, za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v inžinierskom štúdiu. /r.2012/ Cena prof. Emanuela Hrušku za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti urbanistickej tvorby na FA STU, Bratislava. /r.2012/ Odmena prof. Alfreda Piffla za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti obnovy pamiatok na FA STU, Bratislava. /r.2012/ Uznanie poroty za spracovaný urbanisticko - architektonický návrh v súťaži "Peší ťah Terasa, Košice". /r.2012/ Odmena prof. Emanuela Hrušku za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti urbanistickej tvorby na FA STU, Bratislava. /r.2011/ Cena Dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia v študijnom programe architektúra a urbanizmus. /r.2011/

Publikácie: SOPIROVÁ,Alžbeta a GEJDOŠOVÁ,Kamila: Krupina rekonštrukcia Svätotrojičného námestia /katalóg záverečných bakalárskych prác študentov FA STU riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania v akademickom roku 2010 / 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, 50 s. ISBN 978-80-227-3559-9 Kolektív autorov: Architektonický a urbanistický vývoj Terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja /zborník zo seminára organizovaného pri príležitosti 50.výročia začatia výstavby sídliska Nové mesto - Terasa/. Košice: Mestská časť Košice - Západ, 2012, 16 s. ISBN 978-80-971086-0-1

11

Kolektív autorov: Časopis Urbanita 3/2012. Bratislava: Združená stredná škola polygrafická, 2012, 64 s. ISSN 0139-5912


Malá záhradná architektúra_altánok miesto: Bratislava projekt: 2007 popis: Altánok patrí medzi moje architektonické prvotiny a je produktom prvého predmetu navrhovania na škole. Je členený na 2 zóny_ oddychovo-rekreačnú a úložný priestor pre záhradné a iné sezónne náradie.

12

Kým je úložný priestor dostatočne chránený voči poveternostným zmenám, „prestrešenie“ pobytovej zóny poskytuje čiastočné tienenie.

model m 1:25


Átriák_átriový rodinný dom miesto: Bratislava projekt: 2008

13

popis: Átriový dom pre 3 - 4 člennú rodinu.Striktné delenie dennej a nočnej zóny sa miesy na exteriérovej ploche, ktorá je prístupná z oboch zón.


Kobyk_chodbový bytový dom miesto: Bratislava_Záhorská Bystrica projekt: 2008

14

popis: Bytový dom je navrhnutý ako 6 podlažný objekt, v ktorom je situovaných spolu 40 bytov /1 až 4-izbové/. Horizontálna komunikácia - chodba, bola silným determinantom pri formovaní návrhu celkovej hmoty, kde sa hlavne natočenie koncových kubusov objektu, kvôli presvetleniu chodby, podpísalo významnou mierou pod architektonický výraz budovy. Idea pohybu bola následne aplikovaná aj ako výrazový prvok presklenných plôch bytového domu.

pôdorys 1.PP


15

p么dorys 2.- 5.NP


Pavilón M.R.Štefánika miesto: Bratislava_Letisko M.R.Štefánika projekt: 2009 popis: Pavilón / Múzeum / Pamätník bol navrhnutý ako pocta generálovi M.R.Štefánikovi. Preto aj tvarovanie a forma objektu vychádzali z idei zhmotnenia života letca v samotnej architektúre. Vznikla tak budova prísne čistá, lomená pôdorysne aj v strešných rovinách na 3 celky, predstavujúce skutočné, ale aj osobnostné vzlety generála a jeho „vzlet“ a zápis do našich dejín. Ústredným prvkom expozície, ktorá je hlavnou náplňou objektu, je lietadlo Caproni, ktorého nerušené odvnímanie je umožnené prostredníctvom jeho zavesenia v priestore, a osadením rámp až na „vyhliadkovú“ plošinu.

hľadanie tvaru a proporcie

16

pôdorys 1.NP

pôdorys 1.PP

pôdorys 2.NP


priečny rez

17

pozdĺžny rez


Mapoa_Múzeum architektúry miesto: Bratislava_Tyršovo nábrežie projekt: 2009 popis: Samostatne stojaci objekt Múzea architektúry je situovaný na exponovanom priestranstve Tyršovho nábrežia, pri toku rieky Dunaj.

18

Táto parcela si vyžadovala stavbu, ktorá by bola lákadlom pre návštevníkov aj okoloidúcich z mnohých pôdorysných, ako aj výškových odvnímaní pasantom. Na samotnom formovaní vonkajšieho výrazu objektu, sa významnou mierou podieľal aj fakt, že Tyršovo nábrežie je dôležitým priestorom vnímania hlavnej veduty mesta a Bratislavského hradu. Čo sa v návrhu premietlo do výberu odlišných materiáloch jednotlivých celkov múzea, ako aj na jeho dispozičnom členení.


19

p么dorys 1.NP

p么dorys 2.NP


miestnosti /NEarch.

+ priečny rez

expozícia /arch.

20

pozdĺžny rez


pohľad západný

pohľad severný

pohľad zhora

21

+

Múzeum je zlúčeninou dvoch protichodných hmôt. Spodná, jednoduchá, z časti natočená smerom na hrad, stelesňuje návštevníkov objektu, „laickú verejnosť“ a organická sklenená masa, štverajúca sa po budove, predstavuje „odbornú verejnosť“, tvorivých architektov.


Žigmundov dom_pamiatková obnova miesto: Kremnica_Dolná ulica č.73 projekt: 2010 spolupráca: Ing.arch. Katarína Maláriková popis: Bývalý Žigmundov dom je v súčasnosti v značne zdevastovanom stave. Napriek tejto skutočnosti by bola snaha o jeho celkovú rekonštrukciu na mieste, kvôli architektonickým a historickým hodnotám, ktorými oplýva. pôdorys 1.NP Poloha domu v rámci mesta Kremnica, predurčuje jeho využitie pre účely penziónu, kaviarne a wellnessu. Na 3.NP, pod zachovanou konštrukciou historického krovu, by sa nachádzal byt majiteľa penziónu.

22

Búracie práce sú v objekte zredukované na minimum. Navrhnuté na odstránenie boli len nehodnotné prístavby z konca 20.storočia. Fasády objektu sa navrhujú obnoviť do pôvodnej podoby.


pohľad východný

pôdorys 3.NP

pohľad západný

pohľad južný

rez b-b´

23

pôdorys 2.NP


Jazero_obytný súbor miesto: Bratislava_Vajnory Jazero projekt: 2010 spolupráca: Ing.arch. Katarína Maláriková popis: Územie je navrhnuté ako obytný súbor s funkciami bývania (podlažnosť 2-6 NP), vybavenosti a rekreácie, doplnenej vysokým podielom zelene . Hlavná a vedľajšie kompozičná os územia sú takmer rovnobežné, totožné s hlavnými pešími ťahmi orientovanými na Jazero v severnej časti lokality. Hlavný dopravný ťah sa napája priamo na Rybničnú cestu.

24

Podlažnosť klesá smerom k rekreačnej zóne Jazera, kde obytnú funkciu plnia malopodlažné objekty (2-3 NP). Tie disponujú najväčšou mierou zelene poloverejného charakteru, miestami až súkromného, vďaka etážovitej nadväznosti objektov.

detail


25

komplexný urbanistický návrh


Réva_turistický prístrešok miesto: Bratislava_Rača projekt: 2011

26

popis: Navrhovaný turistický prístrešok by mal byť osadený v malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ako oddychový bod pre turistov cyklistickej trasy. Konštrukcia má 2 varianty: oceľ.konštr. opláštená laminátovými platňami, alebo železobetónová škrupina.


Veľká lúka_urbanistická štruktúra miesto: Bratislava_Dúbravka_Veľká lúka projekt: 2010 ocenenie: Odmena prof. Emanuela Hrušku popis: Lokalizácia archeologickej pamiatky Villa Rustica v územií bola hlavným determinantom tvorby urbanistickej štruktúry výslednej podoby. Dopravná tepna na ňu priamo smeruje, navádza návštevníkov bezprostredne k navrhovanému archeologickému parku. Druhým fenoménom, podieľajúci sa na koncepte, bol lesný masív obkolesujúci územie Veľkej lúky.

prepojenie lesov a CHKO prostredníctvom peších trás a zelene vnútroblokov a zelených pásov v okolí ciest

hľadanie priestorového usporiadania hlavných ťahov a hmôt

27

fragment modelu


28

komplexný urbanistický návrh


atmosféra námestia bývalého areálu Technického skla

výkres limitov a potenciálov územia

29

lokalizácia námestia areálu bývalého Technického skla v navrhovanej štruktúre


funkčné členenie návrhu a významovo špecifické objekty

30

segregácia zelene


Svätotrojičné námestie miesto: Krupina projekt: 2011

priečny rez

bakalárska záverečná práca ocenenie: Nominácia do súťaže ABF o najlepšiu Bc. prácu

31

popis: Námestie, nakoľko sa nachádza v centrálnej polohe mesta, si vyžadovalo adekvátne skultúrnenie a vytvorenie rôznorodých priestorov využiteľných pre relax a oddych, ale aj priestranstvá pre reprezentačno-spoločenské účely. Ďalej bolo potrebné námestie zjednotiť, keďže v súčasnosti tomu tak nie je.


32


Vytvorila som námestie, ktorým je možné nerušene prejsť, posedieť si, načerpať energiu na oddychových miestach, stretnúť sa s ľuďmi na káve, vychutnať si nákupy v obchodíkoch miestneho charakteru a v neposlednom rade, navštíviť námestie v čase konania rozličných trhov, koncertov a podujatí.

pozdĺžny rez

Prvotný výraz námestia je tvorený špecifickým usporiadaním kresby dlažby, rozmiestnením autorsky navrhnutého mobiliáru a dotvorený zeleňou a výsadbou historicky podmienených ruží.

priečny rez

33

autorský návrh mobiliáru


Meňavka miesto: Bratislava_Einsteinova ulica projekt: 2011 spolupráca: Mgr.art. Ondrej Nemeth, Ing. Ivana Pasečná, Ing.arch. Vsevolod Petrov workshop

34

popis: Témy workshopu: E 75 v štruktúre Bratislavy, riešenie priestorov pravej strany Dunaja v kontakte s cestou E 75, Einsteinova ulica v kontexte s urbanistickou štruktúrou Petržalky a nabrežím Dunaja

hlavná myšlienka projektu


rezy

1_chýbajúce reprezentatívne prepojenie historického centra Bratislavy s Novým mostom a Petržalkou 2_neadekvátny vstup na územie Petržalky a Sadu J.Kráľa 3_nebezpečné prepojenie z nákupného centra Aupark 4_rozptylový priestor výstaviska Incheba sa stráca v prevádzke Einsteinovej triedy 5_absentujúce prepojenie Sadu Janka Kráľa s Petržalkou 6_výhliadková trasa,dôležité pešie prepojenie centra Starého mesta a centier Petržalky 7_vytvoriť cyklistickú trasu pozdĺž rieky Dunaj v nadväznosti na jestvujúce cyklistické chodníky 8_sprístupniť Sad Janka Kráľa pre väčšiu skupinu ľudí prostredníctvom prepojovacích verejných priestorov 9_prioritizácia peších, pocit bezpečia, priestor pre stretávanie, prehĺbenie vzťahu s prírodou 10_podpora zmiešaného využitia priestranstiev 11_integrácia nových infraštruktúr, výstavba verejného priestoru / centra Petržalky, v nadväznosti na stanice dopravy 12_výstavisko Incheba 13_najviac navštevované obchodné centrum Petržalky 14_turisti v Starom meste Bratislavy

35

prevádzkové diagramy


36

master plan


Peší ťah Terasa miesto: Košice_sídlisko Terasa projekt: 2012 spolupráca: Ing.arch. Kristína Hrebíčková, Ing.arch. Timea Horváthová

polyfunkčný objekt

zelená stena výhliadková veža

výkres kompozičných zámerov

komplexný urbanistický návrh

37

architektonicko-urbanistická súťaž ocenenie: Uznanie poroty


Istrochem_urbanistická štruktúra miesto: Bratislava_Istrochem projekt: 2011 spolupráca: Ing.arch. Kristína Hrebíčková ocenenie: Cena prof. Emanuela Hrušku

3.cena v súťaži "O nejlepší urbanistický projekt" na FA ČVUT popis: Hlavným podnetom pre riešenie urbanistickej štruktúry na pôde zanikajúceho a chátrajúceho chemického závodu sa stala filozofia založená na zachovaní najvyššej možnej miery ducha industriálneho dedičstva. Po zmapovaní územia a zhodnotení jednotlivých architektonických a funkčných kvalít sa ujasnili jednotlivé významné body štruktúry a hlavné vstupy do územia. CHKO Malé Karpaty

východiskový dopravný uzol

_zelený peší ťah (pešie prepojenie prírodných rekreačných zón)

!!! uzlové štruktúry sa sústreďujú v nadväznosti na hodnotnú industriálnu architektúru

doplnenie radiálno-okružného systému Bratislavy

Zlaté piesky

Kuchajda

38

fázy zastavanosti

výškové dominanty sa stávajú hlavnými orient. bodmi


39

komplexný urbanistický návrh


návrh dopravy

Koncepcia dopravy lokálneho významu je viazaná na realizáciu plánovaného dopravného projektu TEN-T, ktorý sa zakladá na revitalizácii existujúcich železničných tratí a doplnení nových vetiev.

Primárnou funkciou koncepcie sa stalo komfortné bývanie, ktoré dopĺňajú objekty od nevyhnutnej občianskej vybavenosti až po objekty podporujúce kultúrno-spoločenského ducha a vytvorenie pracovných príležitostí v administratívnom celku mestského významu.

návrh funkčného členenia

40

Hlavné kompozičné osi kopírujú prirodzené pešie línie, ktoré sú formou siete prepájané do uzlových štruktúr. Každá z uzlových štruktúr je podporená zachovanou dominantou pre lepšiu orientáciu v priestore.

návrh kompozície


detail

rez

lokalizácia detailu v rámci urbanistickej štruktúry

41

model m 1:2000


Tepláreň III miesto: Bratislava_Vajnorská ulica projekt: 2012 spolupráca: Ing.arch. Kristína Hrebíčková, Ing.arch. Timea Horváthová ocenenie: Odmena prof. Alfreda Piffla popis: Hlavnou funkčnou náplňou budovy sa navrhuje inkubátor pre začínajúcich umelcov. Transformovaná tepláreň ponúka prenajímatelné ateliéry pre architektov, grafických dizajnérov, a iných. Pridruženými funkciami obnoveného objektu sú priestory reštaurácie, ktoré slúžia pracovníkom inkubátora, zamestnancom, návštevníkom zo širšieho okolia a deťom z materskej škôlky, ktorá je situovaná nad reštauráciou. V budove je ďalej umiestnený multifunkčný priestor, ktorý je využiteľný, ako slepé divadlo alebo priestor expozície. Objekt je doplnený o kongresovú sálu pre 98 návštevníkov. Krásny výhľad na mesto ponúka vyhliadková terasa na 4. podlaží a vyhliadková veža na 5. a 6. podlaží. Tieto priestory sa môžu využiť aj ako výstavný priestor pre umelcov Inkubátora. Doplňujúcimi funkciami Teplárne sú predajňa umeleckých potrieb a kníhkupectvo.

42

Pôvodná železobetónová konštrukcia objektu bola doplnená oceľovou konštrukciou, ktorá pôsobí nerušivo, a umocňuje industriálny charakter interiérov. Pridané priečky sú z ľahkých presklenných stien, ktoré umožňujú vizuálne vyniknúť pôvod. nosnej konštrukcií.


p么dorys 1.NP

p么dorys 2.NP

43

p么dorys 3.NP


pozdĺžny rez a-a´

pôdorys 4.NP

44

pôdorys 5.NP

pôdorys 6.NP


45

poh直ady


46

interiérové rezopohľady

funkčné zónovanie Teplárne III


Námestie slobody_revitalizácia miesto: Bratislava_Námestie slobody projekt: 2012 spolupráca: kolektív 6 študentov a arch.Igor Marko workshop popis: Cieľom workshopu bolo poukázať na potenciál námestia v celej jeho šírke a hierarchii, pri sledovaní širokej škály problémov a s previazaním na verejnosť a reprezentantov mesta a mestskej časti.

We offer a process, not a polished solution... /Ponúkame proces, nie „nablýskané“ riešenie/ 1.fáza_initialisation

/otvorenie procesu; podnietenie diskusie/

2.fáza_creating hierarchy

47

/tvorba hierarchie; prvé zmeny v priestore; vytvorenie návyku na priestor/

3.fáza_physical changes

/fyzické zmeny námestia; priestor dobre známy a navštevovaný/


riešené územie

Bratislava_mesto na Dunaji miesto: Bratislava projekt: 2012 spolupráca: Ing.arch. Kristína Hrebíčková preddiplomový projekt popis: Riešené územie je situované na obidvoch brehoch Dunaja a to územie Zimného prístavu, ktorý pre svoju situáciu v blízkosti centra mesta začína pociťovať potrebu presunu a transformácie územia na novú štruktúru, ktorá by mala priniesť život na breh Dunaja a vťahovať aj širšie okolie do oblasti. Druhý riešený breh je územie Nového Lida, ktorý v svojej histórii slúžil pre potreby rekreácie, avšak v súčasnom období je jeho rozsiahly záber takmer nevyužitý a v chátrajúcom stave. swot analýza

48

potenciály a možné využitie prírodných priestranstiev


49

fázy zastavanosti

komplexný urbanistický návrh


50

návrh peších prepojení a uzlových štruktúr


Muchovo námestie

51

návrh funkčne významných objektov

pohľad z juho-západu


Bratislava_nábrežie Dunaja miesto: Bratislava projekt: 2013 záverečná diplomová práca ocenenie: Nominácia do celoštátneho kola súťaže Cena prof. Jozefa Lacka popis: Cieľom tohto projektu bolo využitie všetkých potenciálov lokality riešeného územia, v plnom rozsahu, nakoľko sa navrhovaná urbanistická štruktúra nachádza v centrálnej polohe hlavného mesta Bratislavy, s priamym kontaktom na rieku Dunaj. Filozofické princípy, ktoré boli uplatnené v návrhu, vzišli po predošlom podrobnom zanalyzovaní vymedzenej plochy územia. Okliešťujúcich faktorov, problémov a limitov bolo v lokalite značné množstvo, súhrn potenciálov bol však dostatočný na vytvorenie vysoko-hodnotného a harmonického celku s množstvom reprezentatívnych plôch na nábreží rieky. Ústredným bodom návrhu bolo prepojenie oboch brehov rieky, ich kontaktovanie a vytvorenie mestotvornej panorámy aj na pravobrežnej strane Dunaja. Veľká váha bola kladená aj pri pokračovaní prepájacej línie pešej trasy, až smerom k Chorvátskemu ramenu a jej napojeniu na druhý významný peší ťah územia, smerujú zo Sadu Janka Kráľa k Soviemu lesu.

52

Funkčná náplň územia, hmotovo - priestorová skladba, návrh dopravy ako aj zelene, podliehali ústrednému motívu siete peších trás a verejných priestranstiev mestského a prírodného charakteru. Hlavný dôraz bol okrem nábrežnej časti lokality, kladený aj na riešenie problému Einsteinovej triedy, ktorá tvorí v území silnú bariéru pre pešiakov smerujúcich zo severnej časti územia na juh a naopak. Tento problém bol v návrhu eliminovaný prostredníctvom rozsiahleho pešieho premostenia dopravnej tepny a priľahlej železničnej trate, zahŕňajúceho väčšiu kompozičnú skladbu priestorovej dominanty nového centra mestskej časti Petržalka.

fázy zastavanosti a postupné vytváranie hl.pešieho ťahu a uzlových štruktúr


komplexný urbanistický návrh

pohľad zo severo-východu

53

pohľad z juho-západu


návrh peších prepojení a peších priestranstiev

návrh dopravy

54

charakter územia návrhu urbanistickej štruktúry


návrh funkčného členenia

návrh zelene

55

bilancie územia


premostenie_„Centrum Einsteinova“

56

model m 1:2000


pohľad zo severo-západu

vstupná brána nad Einsteinovou triedou

vstupná brána od prístaviska propeleru

57

pohľad z juhu /od „Centra Einsteinova“/


Fanatix_športové centrum miesto: Bratislava_Dunajská ul. č.23 projekt: 2012 realizácia: 2012-2013

. citius rýchlejšie . . altius vyššie . . . fortius silnejšie pôvodná fasáda

popis: Fanatix je športové centrum, nachádzajúce sa v pôvodnej športovej hale na známej a frekventovanej ulici. Predmetom môjho návrhu bola rekonštrukcia uličnej fasády spolu s nočným osvetlením, s podmienkou finančnej nenáročnosti a napriek tomu vysokej miery pútavosti pre okoloidúcich, a interiéry dobudovaných spŕch a šatne.

58

realizovaná fasáda


nočné osvetlenie

59

interiér šatne


koniec

portfolio Ing arch michalkova  
portfolio Ing arch michalkova  
Advertisement