Page 1

Събота

уби уб ббийствено би бийс ийссстве твеено но нниски ииски ски ск ки це ццени цен цени! ени! а т о б ъ С о м а С  LIFT IF FT FT

ŸĸýÅÀ½

1 1 0 2 . 7 16.0

©ÅÉÆÉÉÒÀÈÅËÀÇ ÇÆ

¼À¿¿Ì

19,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

14, Ì¿¿Ì

23,99 .

99

ŸĸýÅÀ½

 À

17

›§£ § ŸĸýÅÀ½ÀË

ÇÆ

оË

ÌÍÉǻȻ

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

24,99

5,99

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

7,19

¼À¿¿Ì

17,

75 5,

Ì¿¿Ì

70

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

Ì¿¿Ì

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

29,99

99

21,59

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©


Неделя Неделя еля ел ля

а м и О Р Т Е М 1 1 0 .2 7 .0 7 1 На : с а В а з а д а н е н з и специална

Изненада за Вас!

О Н В И Т К А АТР ! Е И Н Е Ж ПРЕДЛО

6

я л е д е Н о м Са

1 1 0 2 . 17.07

Е Й О К Т Ъ Т К У Д О ПР Е А В К А К И ? А Т А ЦЕН

g b . o r t e m . w w w а н е ет

1 1 0 2 . 7 0 . 7 1 а н е т а .00 и ел

Провер 8 1 т о 1 1 0 2 . на 16.07

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽Èʸʸ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

! О Р Т Е М и в магазин

КАКВО ПРОПУСНАХТЕ

КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

Metro Sybota 16.07.2011  

4 , 75 24 h бийствено ниски ценнискиценинонствеуби о ниски цени! б уббубббубубибибиибийссссйссстсвееенонннонннооноо нннииии...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you