Page 3

03.05.2012 - 05.09.2012

Ÿ¸Çƺ½Ï½ÀÅÌÆÈĸÎÀ×ÇÆËÉÃƺÀ×ʸŸÇÈÆÄÆÎÀ×ʸZZZPHWUREJ ±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

15 òî÷êè ê

15 òî÷êè ê

27 7,49 -65% 35 5,82 * 32,99

* 42,98

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

15 òî÷êè ê

-66% 49 9,99

* 59,99

15 òî÷êè ê

-66% 37 7,49

* 44,99

­Ã¾»È¼ÀÂŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇ ÉÌÈɽȻÑÀÈ»¼ÀÂÍÉÒÅÃ

­Ã¾»È¼ÀÂŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇ ÉÌÈɽȻÑÀÈ»¼ÀÂÍÉÒÅÃ

¥»ÌÀËÉÆ»¼ÀÂŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇÆ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅÃ

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

­ÀÈ¿ÁÀË»ÈÃÌÅ» ÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇÆ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅÃ

79 9,9295,90

108 8,25 129,90

149 9,92179,90

108 8,25 129,90

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

*

15 òî÷êè ê

45 5,

82*

54,98

­ÀÈ¿ÁÀË»ÈÃÌÅ» ÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇÆ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅà *

15 òî÷êè ê

-65% 49 9,99

* 59,99

­ÀÈ¿ÁÀË»ÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅÃ

133 3,25159,

-66% 70 0,82

* 84,98

®ÉÅÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌ ÉÌÈɽȻÑÀÈ ¼ÀÂÍÉÒÅÃ

149 9,92 179

15 òî÷êè ê

-67% 64 4,99

* 77,99

­ÀÈ¿ÁÀË»½ÃÌÉÅ» ÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅà *

216 6,58

*

15 òî÷êè ê

-65% 37 7,49

*

44,99

-65%

­ÀÈ¿ÁÀË»ÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇÆ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅÃ

108 8,25 129,90 *

*

*

15 òî÷êè ê

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

±ÀÈ»ÊËÃÌռ˻ÈÃ

15 òî÷êè ê

-67% 62 2,49

* 74,99

-67%

­ÀÈ¿ÁÀË»ÌŻʻŠ˻ÂÇÀËÌÇ ÉÌÈɽȻÑÀÈ» ¼ÀÂÍÉÒÅÃ

199 9,92239,9

191 1,59229,9 *

›ÏËÃÅ»ÈÌÅà ÌÉ  §¨·©¥˜ ¨ ™˜

13 3, »ž

ª¦§ ­ ª

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

99* 16,79

ª»È¾»ÌÃÎÌÏÃÆÀ 

34,

12 2,

99

15,59

¨ÃÆÌÅà ÅÉÌÍÎËÏÃÆÀ 

¥»ÆÇ»Ëà ÊÃʻƻ

­ËÀÌÅ»ÏÃÆÀ  ¾Ë

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

18, »ž

99

*

22,79

11,

99

*

14,39

41

¬Å»ËÿÃÌÎËɽà  ¼Ë ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

»ž

*

99,99

»ž

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

14, »ž

99

*

17,99

§¨·©¥˜ ¨ ™˜

16, »ž

99* 20,39

3

Metro Hrani 17-30.05  
Metro Hrani 17-30.05  

28,30 ZAAGORKA ZAGORKA www.metro.bg 23 , 33 58*28,30 www.facebook.com/METRO.Bulgaria 3 , 33 96*4,75 18 , 99 * 4 , 99 *...

Advertisement