Page 25

ǃLJǀDžƾNjǁǃƹ

GARNIER MINERAL Ÿ»ÇÌÅà ¿ÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÌÊËÀÄ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

2,

»¼Ë

98

SUPERMAX A ¥ËÀÇ»¼ËÕÌÈÀÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ 

0,

»¼Ë

*

3,58

L’OREAL Men expert žÀÆ» ¼ËÕÌÈÀÈÀ ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

4,

85*

1,02

49*

5,39

HERBAL TIME ©Ñ½ÀÍÚ½»Ô» ÅËÀÇÅÕÈ» Ë»ÂÆÃÒÈà ÈÙ»ÈÌÃ

¥¦š¦š

2,48

»¼Ë

1,75

*

*

*

-10% ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

6,95

06*

3,67

DEVA V Perfect care ³»ÇÊÉ»È Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÇÆ œ»ÆÌ»Ç ÇÆ

SCHAUMA ³»ÇÊÉ»È ÇÆ + ³»ÇÊÉ»È

85*

2,22

3,

86*

4,63

-7%

-18%

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

5,

98*

7,18

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

1,

5,79

10,19

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

3,

*

2,98

2,10

AROMA COLOR œÉÚ»ÅÉÌ» Ë»ÂÆÃÒÈà ÈÙ»ÈÌà ¼Ë

8,49

25

Metro Hrani 17-30.05  
Metro Hrani 17-30.05  

28,30 ZAAGORKA ZAGORKA www.metro.bg 23 , 33 58*28,30 www.facebook.com/METRO.Bulgaria 3 , 33 96*4,75 18 , 99 * 4 , 99 *...

Advertisement