Page 20

ǀƹǎƹljdžǁǁǀƽƾDŽǁǘ SNICKERS ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ 

.,7.$7 ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

-8%0,

»¼Ë

40

16,

*

0,48

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

Ÿ νŸʸ Ÿ

49

0,

»¼Ë

*

19,79

40*

0,48

LKA K ÉÅÉÆ»¿ ÌÍË»ŻŻÉÐ¾Ë ÓÈÃÑÃÌÍ»ÏÿÃÃÆÀÓÈÃÑÃÇÆÚÈ ÓÈÃÅÑÚÆÆÀÓÈÃÅŻ˻ÇÀÆÇ»ÆÃÈ» оË

§¦ ² ¨ ³ÉÅÉÆ»¿ оË

ª¦§ ­ ª

1,

10*

3,

89*

5,

99*

»¼Ë

1,32

OSS ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ¥ËÀÇŻ˻ÇÀÆ ¾Ë

»¼Ë

650,78

0,

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ELVAN Truffle ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ž

20

*

MELBON ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà §ÉËÌÅÃÏþÎËà оË

5,

99

*

7,19

4,67

MAGNIFIQUE ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã¼ÉȼÉÈà ¾Ë

4,

»¼Ë

65*

5,58

7,19

Metro Hrani 17-30.05  
Metro Hrani 17-30.05  

28,30 ZAAGORKA ZAGORKA www.metro.bg 23 , 33 58*28,30 www.facebook.com/METRO.Bulgaria 3 , 33 96*4,75 18 , 99 * 4 , 99 *...

Advertisement