Page 13

MAGGI ªÃÆÀÓÅüÎÆ×ÉÈ Ð¾Ë

4,

89

*

5,87

LJNJdžLJƻdžǁǎljƹdžǁ £¨¥©§ ©ËÃÂœÃÌÀËÀÈ Ðž

1,

»¼Ë

29

*

1,55

¥«£¨› œÚÆÉËàО

1,

»¼Ë

49*

1,79

MAGGI ¬ÎÊ» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

¬©¯£º§ ¦ œÚÆɼ˻ÓÈÉ ­ÃÊ Ðž

ª¦§ ­ ª 0,

»¼Ë

65*

0,78

1(67/( FITNESS ªÆÉÌÅÉÅÉËÀÇÒÀ ¢ÕËÈÀÈ»»ÅÎÌÅ» Ë»ÂÆÃÒÈ ¾

»¼Ë

3,

72*

4,46

BIOSET œÀÆÀÈÌÎÌ»Ç ¾Ë

3,35

4,

»¼Ë

55

*

5,46

491,79

1,

%(%,9,7$ ªÆɿɽÃà ÂÀÆÀÈÒÎÅɽà ÊÙËÀÍ» Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À оË

1,

»¼Ë

28*

1,54

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

2,

79

*

NUCREMA ¥»Å»É½ÅËÀÇ À¿ÈÉѽÀÍÀÈ¿½ÎѽÀÍÀÈ Ðž

*

13

Metro Hrani 17-30.05  
Metro Hrani 17-30.05  

28,30 ZAAGORKA ZAGORKA www.metro.bg 23 , 33 58*28,30 www.facebook.com/METRO.Bulgaria 3 , 33 96*4,75 18 , 99 * 4 , 99 *...

Advertisement