Page 8

™Å¹Á›¼À´ œ¸ÄÉÂÀ ÇËÃƺ½ÈÀ »ÅËÃÆ S-XL œ¸ÄÉÂÆ ×½

œ¸ÄÉÂÆ ×½É ¸ÏËø

100% ÊÉÆûÇÿ

100% ÊÉÆûÇÿ

S-XXL

6;°/

¼À¿¿Ì

24,

99

Ì¿¿Ì

29,

99

œ¸ÄÉÂÀÇËÃƺ½È¾Àýʸ »ÅËÃÆ °6;/

¼À¿¿Ì

57,

¼À¿¿Ì

44,99

99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

69,

53,99

59

œ½ÊÉÂÀ½ÂÀÇ Ê»ÇÎÅ ÊÉÆÃÀÌÍÀË ¾É¿

œ½ÊÉÂÀ½ÂÀÇ

ÊÉÆÃÀÌÍÀË лÌÍ»ËÊÉÆ»Ë ¾É¿ ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

39,

99

Ì¿¿Ì

47,

99

œ¸ÄÉÂÀ ǸÅʸÃÆÅ Ê»ÇÎÅ HÆ»ÌÍ»È XS-XXL

39,99

Ì¿¿Ì

35,99

8

24,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

47,99

œ½ÊÉÂÆ×½

ÊÉÆÃÀÌÍÀË 140-164

¼À¿¿Ì

29,99

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

54, Ì¿¿Ì

99

65,99

29,99

œ½ÊÉÂÆ×½

ÊÉÆûÇÿ ÊÉÆ»ËлÌÍ»Ë ¾É¿ ¼À¿¿Ì

49, Ì¿¿Ì

99

59,99

œ½ÊÉÂÆ×½

ÊÉÆÃÀÌÍÀË 110-134 ¼À¿¿Ì

44,99 Ì¿¿Ì

53,99

Metro esen_zima 06.10-02.11  
Metro esen_zima 06.10-02.11  

329 , 00 249 , 00 39 , 99 29 , 99 298 , 80 394 , 80 47 , 99 35 , 99 24 , 99 39 , 99 39 , 99 178 , 80 178 , 80 2...

Advertisement