Page 1

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

ƦƹLJNjǃljǁNjLJ

­ ¦ ¨  ¢

˜ ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ZZZIDFHERRNFRP0(752%XOJDULD

ZZZPHWUREJ


Ÿ¤©œ§™µ È£¿Â¼Ä¦·Ä¼¹

ǡȜȟșȡǤȔȡșȖ´ǘȢȦȖȔȫȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓµȗ

ǟȔȞȥȦȔȡȔȗȢȦȖȔȫ"ǡșȫȦȔșȬșȟȜțȔȦȢȖȔ" ǜȔȖȮȤȬȜȩǧșȩȡȜȞȧȠȣȢȢȕȭșȥȦȖșȡȢȩȤȔȡșȡșȖǤȟȢȖȘȜȖǢșțȡȔȠ ȘȔȟȜȠșȫȦȔȟșȦȢȫȡȔȦȔȘȧȠȔȡȢȡȔȜȥȦȜȡȔȜȠȔȩȚșȟȔȡȜșȘȔȥȦȔȡȔ ȗȢȦȖȔȫȜȦȢȘȢȕȮȤȗȢȦȖȔȫ ǬșȥȦȢȥșȞȔțȖȔȫșȞȧȟȜȡȔȤȜȓȦȔșȜțȞȧȥȦȖȢǟȔȞȖȢțȔȦșȕș ȜțȞȧȥȦȖȢȦȢȖȞȧȟȜȡȔȤȜȓȦȔ" ǗȜțȜȓȦȔȡȔȣȢȘȡșȥșȡȢȦȢȓȥȦȜșȦȢȫȡȔȦȔȜȘșȓțȔȦȢȖȔȜȟȜȜțȫȜȥȦșȡȔ ȟȜȡȜȓǜȔȠșȡȜțȞȧȥȦȖȢȦȢȥȮȭȢȥșȞȤȜșȜȖȣȢȘȩȢȘȓȭȔȦȔȪȖșȦȢȖȔ ȗȔȠȔ ǧȜȥȣșȫșȟȜȞȧȣȔȦȔǟȔȞȖȢșȦȓțȔȦșȕ" ǙȔǜȔȠșȡȞȧȣȔȦȔșȢȦȗȢȖȢȤȡȢȥȦȜȧȘȢȖȟșȦȖȢȤșȡȜșǧȢȖȔȣȮȤȖȢ ȠȓȥȦȢșȤșțȧȟȦȔȦȜȣȟȢȘȡȔȠȡȢȗȢȦȤȧȘȜȣȢȥȦȢȓȡȥȦȖȢȢȦȠȢȓ ȥȦȤȔȡȔ ǤȤȢȨșȥȜȢȡȔȟȡȢȦȢȣȔȤȦȡȰȢȤȥȦȖȢȡȔǡǚǧǥǣȜȬșȨȗȢȦȖȔȫȜ ȞȔȦȢȦșȕșȪșȟȞȢȓȦȢȡȜșȤșȔȟȜțȜȤȔȠșșȚșȘȡșȖȡȢǟȔȞȖȢ ȣȔțȔȤȧȖȔȬȖȡȔȬȜȦșȠȔȗȔțȜȡȜ" ǣȦǡǚǧǥǣȣȔțȔȤȧȖȔȠȘȢȥȦȔȗȢȟȓȠȔȥȢȤȦȜȠșȡȦȢȦȩȤȔȡȜȦșȟȡȜ ȣȤȢȘȧȞȦȜȞȔȦȢȤȜȕȡȜȣȤȢȘȧȞȦȜȞȢȡȥșȤȖȜȤȔȡȜȩȤȔȡȜȥȧȩȜ ȣȤȢȘȧȞȦȜȠȟșȫȡȜȣȤȢȘȧȞȦȜ ǟȔȞȖȜȥȔȦȖȢȜȦșȢȫȔȞȖȔȡȜȓțȔȡȔȬșȦȢȥȮȦȤȧȘȡȜȫșȥȦȖȢ" ǣȫȔȞȖȔȠȣȢȥȦȢȓȡȥȦȖȢȖȣȢȘȘȮȤȚȔȡȜȓȦȔȥȢȤȦȜȠșȡȦȘȢȕȤȔ ȞȢȠȧȡȜȞȔȦȜȖȡȢȥȦȜȢȦțȜȖȫȜȖȢȥȦȠșȚȘȧȢȦȘșȟȜȦșȢȦșȘȡȔȥȦȤȔȡȔȜ ȣȤșȘȥȦȔȖȜȦșȟȜȡȔȢȦȘșȟȜȦșȜȞȟȜșȡȦȜȦșȢȦȘȤȧȗȔ ǡǚǧǥǣǟșȬȜȞșȤȜȜȡȖșȥȦȜȤȔȖȜțȗȤȔȚȘȔȡșȦȢȡȔǡǚǧǥǣ ǕȞȔȘșȠȜȓțȔȣȤȢȨșȥȜȢȡȔȟȡȜȦșȡȜȞȟȜșȡȦȜǧȜȜȠȔȬș ȖȮțȠȢȚȡȢȥȦȘȔȥȜșȘȜȡȢȦȣȮȤȖȜȦșȣȤșȞȤȔȫȜȟȜȣȤȔȗȔȝ ǟȔȞȖȜȥȔȦȖȢȜȦșȖȣșȫȔȦȟșȡȜȓȜȣȤșȣȢȤȮȞȜ" ǗȣșȫȔȦȟșȡȥȮȠȢȦǡșȦȤȢǕȞȔȘșȠȜȓȖǦȢȨȜȓǝțȗȤȔȘșȡȔș ȡȔȣȮȟȡȢȣȤȢȨșȥȜȢȡȔȟȡȢȜȥȮȠȢȫȔȤȢȖȔȡȢȦȤȔțȡȢȢȕȤȔțȜșȦȢ ȣȤȢȨșȥȜȢȡȔȟȡȜȧȤșȘȜȞȢȜȦȢȥȔȣȤșȘȢȥȦȔȖșȡȜțȔȜțȣȢȟțȖȔȡș ǢȔȘȓȖȔȠȥșȘȔȜȠȔȠșȖȮțȠȢȚȡȢȥȦȜȣȢȖȢȘȜȘȔșȞȥȣȟȢȔȦȜȤȔȠșȣȢ ȫșȥȦȢǡșȦȤȢǕȞȔȘșȠȜȓȔțȔȘȔȥȦȔȡșȦȢȖȔȡȔȜȥȦȜȡȔȦȤȓȕȖȔȘȔ ȥȜȥȮȦȤȧȘȡȜȫȜȠȜȗșȡșȤȜȤȔȠșȜȘșȜǮșȥșȤȔȘȖȔȠȘȔȥșȣȢȥȦȤȢȜ ȦȔȞȔȖȔȔȞȔȘșȠȜȓȜȖǤȟȢȖȘȜȖ

2

ǢȔȪȜȢȡȔȟȡȔȞȧȟȜȡȔȤȡȔȞȧȣȔȗ ǢȔȜȔȣȤȜȟȗȖǡșȚȘȧȡȔȤȢȘșȡȣȔȡȔȜȤ ǤȟȢȖȘȜȖȥșȣȤȢȖșȘșȣșȦȢȦȢȜțȘȔȡȜșȡȔȣȤșȥȦȜȚȡȢȦȢ ȥȮȥȦșțȔȡȜș²ǢȔȪȜȢȡȔȟȡȔȞȧȟȜȡȔȤȡȔȞȧȣȔ ǢȔȘȣȤșȖȔȤȔȦȔȥșȢȤȗȔȡȜțȜȤȔȢȦǖȮȟȗȔȤȥȞȔȦȔ ȔȥȢȪȜȔȪȜȓȡȔȣȤȢȨșȥȜȢȡȔȟȡȜȦșȗȢȦȖȔȫȜȜ ǡșȚȘȧȡȔȤȢȘșȡȣȔȡȔȜȤǤȟȢȖȘȜȖǡǚǧǥǣǟșȬșȡȘ ǟșȤȜǖȮȟȗȔȤȜȓȞȔȦȢȢȨȜȪȜȔȟșȡȣȔȤȦȡȰȢȤȣȢȘȞȤșȣȜ ȥȮȕȜȦȜșȦȢȜȣȤșȘȢȥȦȔȖȜȡșȢȕȩȢȘȜȠȜȦșȣȤȢȘȧȞȦȜ ǢȔȘȣȤșȦșȡȘșȡȦȜȧȫȔȥȦȖȔȩȔȖȞȢȡȞȧȤȥȡȜȦș ȞȔȦșȗȢȤȜȜÅǢȔȝȘȢȕȮȤȠȟȔȘȗȢȦȖȔȫ´ÅǢȔȝȘȢȕȮȤ ȠȟȔȘȩȟșȕȔȤȥȟȔȘȞȔȤ´ÅǤȜȪȔȤȜȗȢȦȖȔȫ´ÅǘȢȦȖȔȫ ȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓ´ÅǟȧȟȜȡȔȤșȡȢȦȕȢȤȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓ´ ÅǤȜȪȔȤȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓ´ÅǦȟȔȘȞȔȤȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓ´ ÅǩȜȟșȦȜȤȔȡșȡȔȤȜȕȔ²ȥȰȢȠȗȔ´ȜÅǟȔȤȖȜȡȗ´ǗȢȘșȭ ȡȔȬȢȧȦȢȕșǨȦȜǖȮȫȖȔȤȢȖ ǟȔȦșȗȢȤȜȓȦȔ´ǘȢȦȖȔȫȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓµȦȔțȜȗȢȘȜȡȔ ȗȤȔȕȡȔȣȟȢȖȘȜȖȫȔȡȜȡȔǡȜȟșȡǤȔȡșȖǧȢȝȖȣșȫȔȦȟȜ ȚȧȤȜȦȢȥȠșȡȲȢȦȞȟȔȥȜȫșȥȞȜȕȟȲȘȔȡȢȣȤȜȗȢȦȖșȡȜ ȥȡșȥȦȔȡȘȔȤȦȡȜȦșȩȡȜȞȜ²ȖȔȤȜȔȪȜȓȥȦșȟșȬȞȜșțȜȞ ȔȗȡșȬȞȢȥȮȥȥȣȔȡȔȞȥȠșȦȔȡȔȜȞȔȬȞȔȖȔȟȘșȥșȤȦ ȣȤȜȗȢȦȖșȡȢȦȠȟșȫșȡȞȤșȠȞȢȟȔȥȟȔȘȢȟșȘȜȕȢțȔ ǧȜȦȟȔȦȔÅǟȧȟȜȡȔȤșȡȢȦȕȢȤȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓ´ȥȣșȫșȟȜȩȔ ǦȦȢȓȡǤșȡșȖǙșȓȡǙȜȠȜȦȤȢȖȜǘșȢȤȗȜǟȤȔȟșȖȢȦ ǗȔȤȡȔÅǦȟȔȘȞȔȤȡȔǖȮȟȗȔȤȜȓµȥȦȔȡȔǤȔȖȟȜȡȔ ǚȖȦȜȠȢȖȔȢȦȡȢȖȢȢȦǗȔȤȡȔǤȤȜȣȜȪȔȤȜȦșȡȔȣȮȤȖȢ ȠȓȥȦȢȥșȞȟȔȥȜȤȔǕȘȤȜȔȡǤȔȡȦșȟșșȖ ǡǚǧǥǣȢȦȘȔȘșȢȥȢȕșȡȢȖȡȜȠȔȡȜșȡȔȞȔȦșȗȢȤȜȓȦȔ ÅǩȜȟșȦȜȤȔȡșȡȔȤȜȕȔ²ȥȰȢȠȗȔ´ȞȔȦȢȡȔȗȤȔȘȜ țȔȖȮȤȬȜȟȜȦșȡȔȖȦȢȤȢȜȦȤșȦȢȠȓȥȦȢȥȣȔȤȜȫȡȜ ȥȧȠȜȔȣȢȕșȘȜȦșȟȓǕȦȔȡȔȥǕȦȔȡȔȥȢȖȥșȘȡȢȥșȘȠȜȫȡȢ ȣȮȦȧȖȔȡșȘȢǢȢȤȖșȗȜȓ ǟȧȟȜȡȔȤȡȔȞȧȣȔȘȢȞȔțȔȖȜȥȢȞȢȦȢȡȜȖȢȡȔ ȞȧȟȜȡȔȤȜȓȦȔȧȡȔȥȞȔȦȢȥȮȕȤȔșȟȜȦȔȖȕȤȔȡȬȔ ȠșȘȜȜȜțȤȜȦșȟȜȞȢȜȦȢȡșȥȞȤȜȩȔȣȢțȜȦȜȖȡȢȦȢȥȜ ȠȡșȡȜșțȔȥȮȕȜȦȜșȦȢȜȦȔȟȔȡȦȔȡȔȠȟȔȘȜȦșȗȢȦȖȔȫȜ


£œ¤µÅÉšÅɹ·ÎÄ·˜Ñº·Ç¿Öº ȕȤȞȤȔȟȥȞȜȥȞȔȤȜȘȜȕȤȤȔȪȜȕȤȠȜȘȜ ȓȘȞȜ

ǤȜȣȔȟȔȢȦȞȔȟȠȔȤȜȗȤȞȢȣȮȤ ȕȤȚȮȟȦȮȞȭȜȣȞȔȥȢȟ ȫȟȪȔȤșȖȜȫȡȢȡȜȬșȥȦșȗȤȠȔȥȟȢ

§Ÿ˜¤—¨ª¦—¨ œ¢Ÿ§—¤¥fš—¨¦—®¥r

ǜȔȗȔȥȣȔȫȢȦȢ ȗȤȕșȟșȡȘȢȠȔȦȡȔȤȓțȔȡ ȗȤȟȧȞȗȤȫȧȬȞȔțșȟșȡȔ ôȗȤǕȗȔȤǕȗȔȤ ȤȔțȦȖȢȤșȡȜȞȜȣȡȔȦȖȠȟȖȢȘȔ

ǜȔȗȔȥȣȔȫȢȦȢ țȔȣȮȤȚȖȔȠșțșȟșȡȫȧȪȜȦșțȔȗȔȥȣȔȫȢȦȢȜȢȖȞȧȥȓȖȔȠșȘȢȕȔȖȓȠș ȤȔțȦȖȢȤșȡȜȓȔȗȔȤȔȗȔȤȜțȥȜȣȖȔȠșȖȣȢȘȩȢȘȓȭȥȮȘȜȢȩȟȔȚȘȔȠșȘȢȣȮȟȡȔȗȢȦȢȖȡȢȥȦ ǗȦșȡȘȚșȤȔȥȟȔȗȔȠșȠȔȥȟȢȦȢțȔȣȮȤȚȖȔȠșȡȜȬșȥȦșȦȢȘȢȟȜȖȔȠșȥȖȢȘȔȜȣȤȜȕȔȖȓȠș ȠȢȤȥȞȜȦșȘȔȤȢȖșțȔȠȜȡȧȦȜǤȢȥȟșȢȦȥȦȤȔȡȓȖȔȠșȢȦȞȢȦȟȢȡȔȜțȔȥȦȤȢȝȖȔȠșȥ ȚȮȟȦȮȞȔǝțȥȜȣȖȔȠșȥȧȣȔȦȔȖȫȜȡȜȓȞȔȦȢȖȥȤșȘȔȦȔȗȔȤȡȜȤȔȠșȥȚșȟȜȤȔȡȢȦȢȗȔȥȣȔȫȢ

HORECA SELECT ­ÉÊÀÈÉÊÎÓÀÈÉ ÌÃËÀÈÀ¾Ë

4,59

*

5,51

™—§Ÿ—­Ÿ¶¥©¨Ÿ§œ¤—¨ ˜Ÿ¨¡™Ÿ©—¥©¡¥¡¥¨Ÿ ¦—§£œž—¤¥™Ÿ¨¦Ÿ§—¢Ÿ

$52­ÉÊÀÈÉÌÃËÀÈÀ È»ÍÎË»ÆÈɾռÃÓÎÈÅ» Ð¾Ë »¼Ë 15*

1,

1,38

CASCINA VERDESOLE ¨»ÌÍÕ˾»ÈÊ»ËÇÀÂ»È ¾Ë 69*

5,

ǜȔȣȮȤȚȖȔȠșȨȜȟșȦȢȖȮȖȨȢȤȠȔȦȔȡȔÅȞȔȣȞȔµȖȦȜȗȔȡȥȠȔȥȟȢȥȟșȘȞȢșȦȢțȔȣȜȫȔȠșȢȦ ȘȖșȦșȥȦȤȔȡȜȜȘȢȟȜȖȔȠșȖȜȡȢȦȢǣȥȦȔȖȓȠșȘȔȞȮȞȤȜȡȔȥȟȔȕȢȗȮȡțȔȠȜȡȧȦȜǦȟșȘ ȦȢȖȔȖȔȘȜȠȨȜȟșȦȢȜȣȤȔȖȜȠȡȔȘȟȮȚșȡȤȔțȤșțȜȣȢȥȦȔȖȓȠșȖȡșȗȢțșȟșȡȜȦșȥȠȢȞȜȡȜ ǣȦȘșȟȡȢȖȦȜȗȔȡȫșțȔȘȧȬȔȖȔȠșȡȔȤȓțȔȡȜȦșȣșȫȧȤȞȜȘȢȕȔȖȓȠșȠȔȥȟȢȕȤȔȬȡȢȭȜȣȞȔ țȔȩȔȤȜȢȥȦȔȖȓȠșȥȢȥȔȘȔȣȢȖȤȜȜȘȔȥșȩȢȠȢȗșȡȜțȜȤȔȥȟșȘȞȢșȦȢȗȢȢȖȞȧȥȓȖȔȠșȥȮȥ țșȟșȡȫȧȞȢȖȕȧȟȰȢȡ ǗȗȢȟȓȠȔȫȜȡȜȓȣȢȥȦȔȖȓȠșȦȢȣȞȔȥȖȔȤșȡȢȤȜțȜȢȦȗȢȤșȘȢȕȔȖȓȠșȣȤȜȗȢȦȖșȡȢȦȢȨȜȟș ȣȢȟȜȖȔȠșȥȗȮȕșȡȜȓȥȢȥȜȣȢȤȮȥȖȔȠș ȥȡȔȤȓțȔȡȘȜȖȟȧȞ

¶˜±¢¡¥™¦— ¨ «¥¤›—¤¥™­Ÿ¢Ÿ¤›±§Ÿ ™—¤Ÿ¢¥™¡§œ£

1,

»¼Ë

1,67

9,99

*

11,99

HORECA SELECT ­Ã¾ËɽÃÌÅ»Ëÿà * 16/20 ,19 ž 32,63

27

FINE FOOD §Ã¿Ã ¾Ë

3,79

*

4,55

ȗȤȦȢȣșȡȢȥȜȤșȡșȖȫșȤȖȢ ȗȤȦȢȣșȡȢȥȜȤșȡșȥȦȤȜȮȗȮȟȡȔȨȢȤȠȔ ȗȤȞȢȞȢȥȢȖȜȥȦȮȤȗȢȦȜȡȜȦȢȫșȡȜȞȢȤȜțȔȘșȞȢȤ ȥȟȔȝȥȕșȞȢȡȗȤȦȜȞȖȜȫȞȔȗȤȠȢȤȞȢȖȜȕȤȥȧȬșȡȘȢȠȔȦ ȟȜȥȦȢȫșȤȖșȡȢțșȟșȕȤȔȬȡȢȣȔȤȠșțȔȡȡȔȣȤȔȩȥȢȟ ȕȤȓȝȪșȣșȤȔțșȟșȡȟȧȞ

ǤȔȡȜȤȔȠșȥȜȤșȡȔȦȔșȘȡȢȦȢȖȕȤȔȬȡȢȜȓȝȪșȔȘȤȧȗȢȦȢȖȓȝȪșȜȞȢȞȢȥȢȖȜȥȦȮȤȗȢȦȜȡȜ ǤȤȜȗȢȦȖȓȠșȥȣȜȤȔȟȜȦșȢȦȕȤȔȬȡȢȖȢȘȔȜȣȔȤȠșțȔȡȡȔȣȤȔȩǤȤȔȖȜȠȟșȡȦȜȫȞȜȢȦ ȦșȥȦȢȦȢȜȧȖȜȖȔȠșȢȞȢȟȢȠșȦȔȟȡȢȬȜȬȫșȞȢșȦȢȨȤȜȦȜȤȔȠșțȔȘȔȣȢȟȧȫȜȠȩȤȧȣȞȔȖȜ ȥȣȜȤȔȟȜǤȤȔȖȜȠȫȜȣȥȢȦȦȢȫșȡȜȦșȞȢȤȜȞȔȦȢȗȜȡȔȠȔțȖȔȠșȥȚȮȟȦȮȞȣȢȤȮȥȖȔȠș ȥȠȔȟȞȢȥȢȟȞȢȞȢȥȢȖȜȥȦȮȤȗȢȦȜȡȜȜȣșȫșȠȡȔȡȜȥȞȔȦșȠȣșȤȔȦȧȤȔțȔȠȜȡȧȦȜ ǣȦȘșȟȡȢȡȔȖȜȖȔȠșȡȔȤȢȟȪșȥȟȔȝȥȦȜȞȖȜȫȞȔȢȕȖȜȦȔȖȕșȞȢȡȜȣșȫșȠȤȢȟȪșȦȢȡȔȗȤȜȟțȔ ȞȤȔȦȞȢȖȤșȠșǤȢȥȦȔȖȓȠșȤȢȟȪșȦȢȖȮȩȤȧȣȤșȘȖȔȤȜȦșȟȡȢȣȢȬȜȤȔȡȜȗȤșȘȜȫȞȜȢȦȠȢȤȞȢȖȜ ȜȦȜȞȖȜȫȞȜțȔȖȮȤțȔȡȜȥȣșȤȢȟȧȞǙșȞȢȤȜȤȔȠșȖȫȜȡȜȓȣȢȥȖȢșȖȮȢȕȤȔȚșȡȜșȖȥȜȫȞȜ ȞȧȟȜȡȔȤȡȜȟȔȞȢȠȥȦȖȔ

6,83

ǤȜȟșȬȞȢȨȜȟșȗȤ ȕȤțșȟșȡȜȥȠȢȞȜȡȜ ȢȦȥȟȔȘȞȢ

ȠȟȕȓȟȢȖȜȡȢ ȕȤȥȤșȘȡȢȗȢȟșȠȜȣșȫȧȤȞȜ ȗȤȘȜȖȟȧȞȕȤȔȬȡȢ ȠȔȥȟȢțșȟșȡȫȧȞȢȖȕȧȟȰȢȡ

MY DAY A ªËÚÌÈÉÇÆÚÅÉ8+7 ÐÆ 39*

›­¦›¨­£¥ ¥»ÆÇ»ËÃÊÃʻƻ ½»ËÀÈÞ

¦Ÿ¢œ¯¡¥«Ÿ¢œ¨±¨ žœ¢œ¤Ÿ¨£¥¡Ÿ¤Ÿ Ÿ›Ÿ™¢ª¡

PRESIDENT ¥Ë»½ÀÇ»ÌÆÉ ¾Ë ªÃÆÀÓÅÉ ÏÃÆÀÊÀÊÀËο» ÉÐÆ»¿ÀÈÉ ažÅ»ÓÉÈ

8,29

*

9,95

»ž

6,25

*

7,50

ǜȔȣȔȓ ǤȤȜȗȢȦȖȓȠșȤȢȡȟȜȖȢȠȔȥȟșȡȢȦșȥȦȢȞȢșȦȢȥȠșȥȖȔȠșȥȮȥȥȠșȥ ȢȦȓȕȮȟȞȜȜȞȔȡșȟȔ ǜȔȨȢȡȘȔȡȢȖȜȓȪȜȟȜȡȘȮȤ ǤȤȜȗȢȦȖȓȠșȨȢȡȘȔȡȢȖȢȦșȥȦȢȞȔȦȢȢȦȡșȗȢȣȤȔȖȜȠȞȔȡșȟȢȡȖ ȞȢȝȦȢȭșȥȟȢȚȜȠȖȔȡȜȟȢȖȜȓȥȢȥȜȭșȘșȞȢȤȜȤȔȠșȥȠȔȤȔȥȞȜȡȔ ȜȥȖșȚȔȠșȡȦȔ ǜȔȖȔȡȜȟȢȖȥȢȥ ǟȜȣȖȔȠșȣȤȓȥȡȢȠȟȓȞȢȥȣȤșȘȖȔȤȜȦșȟȡȢȤȔțȕȜȦȢȡȜȬșȥȦșȜ ȣȔȥȜȤȔȡȜȕȔȡȔȡȜțȔȩȔȤȡȔȖȞȧȥȜȞȔȣȞȜȕȔȘșȠȢȖȟȜȞȰȢȤ ǙșȞȢȤȜȤȔȠșȥȢȣȔȟȢȪȖșȦșȡȥȡȔȤȢȖȥȢȞ

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

3


ž—™—¯œ©¥§Ÿ˜¤¥˜—§˜œ¡µ Ÿ¸¼¸ÇȽ¼Ç¸¿ÀʽÄÆÈÉÂÀʽ¼¸Èƺ½ÆÊ ¿¸Ã½Çº¸Å½ÇÃҿŽʽǸÈϽȸ¿ÇÆÃƺ½Å ÉËÈƺ¸ÈÊÆÌɸÄƺ½¼Å¸Ê¸ÇÆÉƸ ÂÆ»¸ÊÆ»ÈÀø½Ÿ»ÆȽѽŪÈ×¹º¸¼¸Ï˽ʽ ÉÀýÅÉÒɸÑÐËÄ¥ÀнÉʽÊÆÆʸÈÊÆ̸ ¼½ÁÉʺ¸¸ÊÆʽÌÃÆÅƺÆÇÆÂÈÀÊÀ½

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

27 7,49

*

31 1,

35* 37,62

¿ Æ Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

5,

17 7,

99* 21,59

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

18 8, 4

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

99*

99*

¢¸Ï½ÉʺÆÊÆŸ¿¸Äȸ¿½Å¸Ê¸ÈÀ¹¸Äƾ½Ê½¼¸ ȸ¿¹½È½Ê½ÇÆÅ×ÂÆÃÂÆÇƸ¿¸Ê½Ã× t ÇÈÀÎ×ø¿¸Äȸ¿½Å¸ÈÀ¹¸Çƻý¼Å½Ê½ κ½Ê¸ÇÈÀ¼ÒûÆÉÈÆÏÅÆÉÒÍȸŽÅÀ½ÇÆ Ê×ÃÆÊÆɽÇÆ׺׺¸Ê¹½ÃÀǽÊÒÅθ t ƹÒÈŽʽºÅÀĸÅÀ½ŸνÃÆÉÊʸŸÃÖÉÇÀ ÀǽÈÂÀʽÀ¿ÉÒͺ¸ÊÉʽϽÅÀ½Ÿ ºÈ½Ä½ÊÆÀ¿¸ÇÆϺ¸Ê¼¸ɽÏËÇ×Ê t ¸ÂÆÈÀ¹¸Ê¸Àĸ¼ÒÍÊƺ¸½¿Å¸ÂϽ ÈÀ¹¸Ê¸½ÉÒÍȸÅ׺¸Å¸¼ÒûƺȽĽ t ÇÆÃƾÀʽýÅÇƸ¿¸Ê½Ã½¸Ç¸ÂÈÒºº ¹ÃÀ¿ÆÉʼÆÍÈÀýʽ


¥»ÆÇ»Ëà ÍμÃ8 ž Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

ARO ªÕÌÍÕ˽» ÑÚÆ» ÒÃÌÍÀÈ» ­Ã¾Ëɽà ÌÅ»Ëÿà ÑÀÆà ž

6,89

»ž

9,

*

8,27

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

»ž DANEL-97 ¬ÅÎÇËÃÚ ÑÚÆ»ÈÀÒÃÌÍÀÈ» 

4,

19*

5,03

99*

11,99

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

29 9, »ž

LOS PAGOS «ÉÂÀÉÍ ¥»¼ÀËÈÀ ¬É½ÃÈ×ÉÈ ²ÃÆà Æ

4,

ª›¦ ¨É˽ÀÁÅ» Ì×ÉǾ» ÏÃÆÀ

29* 35,15

99*

5,99

DANEL 97 ©ÅÍÉÊÉ¿ ÊÃʻƻ až

10 0, »ž

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

49* 12,59

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

5


¡œ©±§Ÿ¤š

6,

99*

0,31 8, 6,

99*

£­›§ ¬ ¦ÎÅ»ÈÅ» ­ËÉÚÈÌÅ» ¯75

11 1,

89*

+25(&$ SELECT ÇÀÈÍ»Æ ÌÆ»ÄÌ ž

14 4,

19*

+25(&$ SELECT ž»Î¿» ÌÆ»ÄÌ ž

10 0,

69* £­›§ ¬ ªÎÓÀÈÉ ̽ÃÈÌÅÉ ÏÃÆÀ

8,

12,

09*

0, 6

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

99 9*

82*

13,

40 0*

99*


LEKI ¥ËÀȽÃËÓà °É͟ɾ ¼Ë

4, 2,

19,

99* 9

06* 0

29*

°ÉͿɾ tÓÃÓ» ÑÃÆÃÈ¿Õ tÅÉÈÍÀÄ ÍÀÏÆÉÈÉ tÍÚÆÉÉÍ ÌÍÉǻȻ tÅÉÓÈÃÑ Ã˻¿À ÈÀËÕÁ¿» t

369, ©«¯ © žÉËÒÃÑ» ¾Ë

6,

©«¯ © §»ÄÉÈÀ» ¾Ë

65*

1,98

ELABO «Ã¼»ÍÉÈÊ»ËÒÀÈÑ» ½Ë»ÌÍÃÍÀÆÈÉÇ»ÌÆÉ ž

4,

9,

©«¯ © ¥ÀÍÒÎÊ ¥Æ»ÌÃÒÀÌÅà ¾Ë

19*

1,

89 9*

00*

2,

15*

2,58

7,

1,

25*

1,50

39*

99* ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

7


¨¢—›¥¢œ›

9,

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

5,

69*

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

05*

Ÿ ¨£

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

6,

39* 3

4,59

6 ¬

*

$

14 4,99

*

¨

 ƽ

+25(&$ 6(/(&7 §»ÆÃÈà ž

18 8,99

10 0,99

*

*

¨

¾Ë

 ƽ 8

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ž ž

7,

29*

7

12 2,99

*

ªÉÌÉÒÀÈÃÍÀÅ»ÆÅÎÆ»ÑÃÃÌ»»ÎÆÀÌÈÀÈÃÀÈ»ÅÆÃÀÈÍÃÍÀ§ ­«©Ìûʻ½»ÊË»½ÉÍÉ»ÊËÉÇÚÈ»½ÑÀÈÃÍÀ


¦ª¡—¤¡Ÿ

NEW YORK NIGHTS ªÎÅ»ÈÅà оË

¨¼Ç¹¿Ç·ÀɼÆÊÁ·ÄÁ¿ Ä·¹ÈÖÁ·ÁÅÃÆ·Ä¿Ö ÁÅÄÈÊÿǷз¸¿Ç·

0,

»¼Ë

59*

0,71

¨›¤¨›¤ ªÎÅ»ÈÅà оË

0,

»¼Ë

»ËÍ” J

 ƽ HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽ»Ò»Ó» ÅËÃÌÍ»Æ ÇƼË

2,

95*

HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽà ¼ÕËÅ»ÆÅà ¼Ë

6,

09*

7,30

HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽ» ÒÃÈÃÚ ÌÇ ¼Ë

2,69

*

3,23

»ËÍÃÅÎÆÃ

оË

161345

ªÎÅ»ÈÅà ¦£Ÿ «ÌÅ»ÓÅ»½»Æ

оË

147651

ªÎÅ»ÈÅÃÌÅÉÅÉÌɽÉÇ»ÌÆÉ

оË

5,

49*

6,59

HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽ»ÅÎÊ» ÇÆ ¼Ë

5,

39*

6,47

0,71

ÅÉÆÃÒÀÌÍ½É ÑÀÈ»»¼Ë

143728 ªÎÅ»ÈÅà ¦£Ÿ «ÌÏÕÌÍÕÒÀÈÉÇ»ÌÆÉ

HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽà ÆÕÁÃÑà ¼Ë

59*

0,69*0,83 0,59*0,71 0,55*0,66

HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽà ½ÃÆÃÑà ¼Ë

4,

79*

5,75

HORECA SELECT ªÆ»ÌÍÇ»Ìɽà ÈÉÁɽÀ ¼Ë

4,

49*

5,39

ARO ¬»ÆÏÀÍÅà À¿ÈÉÊÆ»ÌÍɽà ÐÌÇ ¼Ë

3,

85*

4,62

ªÉÌÉÒÀÈÃÍÀÅ»ÆÅÎÆ»ÑÃÃÌ»»ÎÆÀÌÈÀÈÃÀÈ»ÅÆÃÀÈÍÃÍÀ§ ­«©Ìûʻ½»ÊË»½ÉÍÉ»ÊËÉÇÚÈ»½ÑÀÈÃÍÀ

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

9


š§—›Ÿ¤¨¡—£œ˜œ¢ «©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢› ª«©¯ ¬£©¨›¦¨› § œ ¦

›ËÍÃÅÎÆÃÍÀÌÀËÍÃÏÃÑÃË»ÈÃÊÉÌͻȿ»ËÍ(1 Ì»ÊÉ¿ÐÉ¿ÚÔûÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈ»ÎÊÉÍËÀ¼»ÃÌÀ ÉÍÆÃÒ»½»ÍÌÊÉ¿ÕÆÕ¾ÁýÉÍÊɽÃÓÀÈ»ÎÌÍÉÄÒýÉÌÍ ¿˻½ÃÈ»ÃÅ»ÒÀÌͽÉ ­ÕËÌÀÍÀÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÌÍÉÂÃÌÃǽÉÆÈ»ÀÍÃÅÀÍ»

©½ ½ÈÀ× À×™ ™¸È¹¸¼Æ ÆÉ tÅ» Å»Ï »Ï ÏÚ½ѽ ѽ ½ÚÍ t»ÆÎ ÆÎÇ ÎÇÃÈÃÄÃ3(Ë Ë»Í »Í» Í» »È t»ÆÎ ÎÇÃÈÃÀ ÃÀ À½ÃÍ» Í» »ÊÃÊË ËÉÍÍýË Ë»Â ÂÊÆÃÍ ÃÍ» Í» »ÈÀ tÌÍ ÌÍÕ ÍÕ ÕÅÆÀ ÀÈÊ ÊÆÉ ÆÉÍ ÉÍÈ» Ȼǻ Ç» »ÌÃÍ ÃÍÀ ÍÀÇÇ Ë»Í »Í» Í» »ÈÉ É½»ÊÉ ÊÉ É¿Æ ¿ÆÉ ÆÉÁ ÉÁ ÁÅ»

»ËÍÃÅÎÆ

ÑÀÈ»»¼Ë

ÌÍÉÆ

79,99*95,99 99,99*119,99 139,00*166,80 179,00*214,80

ÅËÀÌÆÉ Ç»Ì»ÐÌÇ Ç»Ì»ÐÌÇ

©½ ½ÈÀ× À×™ ™¸È¹¸¼Æ ÆÉ ¹¸È t»ÆÎ ÆÎÇ ÎÇÃÈÃÄ Ä3(Ë Ë»Í »Í» Í» »È tÒÀ ÀËÀÈѽ ѽ ½ÚÍ t»ÆÎ ÎÇÃÈÃÀ ÃÀ À½ÃÍ» Í» »ÊÃÊË ËÉÍÍý ˻ ÂÊÆÃÍ ÃÍ» Í» »ÈÀ

¤¸ ¸É¸ t Ð Ð Ð Ð Ð ÐKÌ ÌÇ tÌÍÍÕÅÆÀ ÅÆ ÆÀ ÀÈÊ ÊÆÉ ÆÉÍ ÉÍÃË Ë»Í »Í» Í» »ÈÉ É½»ÊÉ ÊÉ É¿Æ ¿ÆÉ ÆÉÁ ÉÁ ÁÅ» t¿À À¼ÀÆÃÈ» ȻȻ È»ÌÍ ÌÍÕ ÍÕ ÕÅÆÉ ÅÆ ÆÉÍ ÉÍÉ ÍÉÇÇ

199, 79,99

©Ê ©ÊÆ ÊÆ Æà t Ð ÐÐ Ð Ð ÐKÌ ÌÇ tÌÀ¿» »ÆÅ» Å» ½ÃÌ ÌÉÒÃÈ» È»Ì ÌÇ tÊÉ É¿Æ ¿ÆÉ ÆÉÁ ÉÁÅ ÁÅ» Å»» »ÅË ÅË Ë»Å» Å» ½ÃÌ ÌÉÒÃÈ» È»Ì ÌÇ 10

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

00* *


©Ê ©ÊÆ ÊÆ Æà t»ÆÎÇÃÈÃÄ ÊÆ»ÌÍÃÅ¿ÕË½É t Ð Ð Ð Ð Ð Ð KÌÇ K t¿À ¿À À¼ÀÆÃÈ» ȻȻ È» ÌÍÀ ÌÍ ÍÀ ÀÈ» È»Í »Í» Í»ÇÇ ¼ ¯

«©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢›

ª«©¯ ¬£©¨›¦¨›

§ œ ¦

49,

99*

¤¸ ¸É¸ t»ÆÎÇÃÈÃÄ ÊÆ»ÌÍÃÅ¿ÕË½É t¯ ¯Ð Ð ÐKÌ ÌÇ t¿À ¿À À¼ÀÆÃÈ» ȻȻ È» ÌÍÀ ÌÍ ÍÀ ÀÈ» È»Í »Í» Í»ÇÇ tÍÍËÕ¼» ¯ÇÇ

«©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢›

ª«©¯ ¬£©¨›¦¨›

§ œ ¦

74,

99*

ÊËà ȿÀÈÑÃÚ Èɽ»ÍÀÈÓÈ»ÎÊÉÍËÀ À

 È À Ë ÌÍà ½Õ Õ˽ÉÍÉÌÉÍ ÍÉ ÊÉÆà ¿ÚÔÉ» Å¿Õ˽ÉÒÃÍÀÆÈÉÊÉ¿ÐÉ ÃÎÌÀÔ»ÈÀÈ»¿ Áý Ú ¾Ã Æ Ú Õ Ù Ã ªÆ»ÌÍÃ Æ ¿ ÌÍÍ»à »Í»½Ã ÍÀÃÂÅ ÇÀ¼ÀÆÃÀÍ»½»ÀÆÀ¾»ÈÍÈ Å»ÊË»ÅÍÃÒÈÉ Ã»Æà ¼»¬ÕÒ ËȻͻÊÉ¿¿ËÕÁͽÀÈÃÍÀÇ»ÍÀË Ì Í» È»ÃÂÅÎ ÀÆÀÇÀÈ

«©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢›

ª«©¯ ¬£©¨›¦¨›

§ œ ¦

49,

¤¸ ¸É¸ 72 25,1¦ 1¦ t» »ÆÎÎÇÃÈÃÄ t[[[ [ [KÌ ÌÇ t¿À À¼À ÀÆÃÈ» ȻȻ È» ÊÆÉ ÊÆ ÆÉÍ ÉÍ» Í»ÇÇ t¿Ã ¿Ã» û »ÇÀÍ ÇÀ ÀÍÍÕËÈ» È» ÅË» »Å» Å» ÇÇ

99*

«©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢›

ª«©¯ ¬£©¨›¦¨›

§ œ ¦

69,

99*

©Ê ©ÊÆ ÊÆ Æà NO NOV OVA VA ARA t» »ÆÎÎÇÃÈÃÄ Ä3(Ë Ë»Í »Í» Í» »È tÃÇÃÍ ÃÍ» Í» »ÑÃÚ Ñà ÃÚÈ» È»¼ ¼»ÇÎÎÅ t Ð ÐÐ Ð Ð Ð KÌ ÌÇ t¿À ¿À À¼ÀÆÃÈ» ȻȻ È» ÌÍÀ ÌÍ ÍÀ ÀÈ» È»Í »Í» Í»ÇÇ tÍÍËÕ¼» ¯ÇÇ

«©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢›

¤¸ ¸É¸ t[[[ [ [KÌ ÌÇ tÉ ÉÌÈɽ» ½» Åɽ» »È »ÆÎÎÇÃÈÃÄÃÇÃÍ ÃÍ» Í» »Ñà ÑÃÚ ÃÚ È»¼ È» ¼»Ç¼ ǼΠ¼ÎÎÅ tÊ ÊÆÉ ÆÉÍ ÉÍ ¿Õ Õ˽É

«©ª ¤¬¥£ ¬­›¨Ÿ›«­¢›

ª«©¯ ¬£©¨›¦¨›

§ œ ¦

ª«©¯ ¬£©¨›¦¨›

§ œ ¦

79,

99*

99,

99*

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

11


®½»Á»ÀÇÃ¥ÆÃÀÈÍà ÈɽÉÉÍÅËÃͻͻ§ ­«©›Å»¿ÀÇÃÚÇÉÁÀÍÀ¿»½ÂÀÇÀÍÀÎÒ»ÌÍÃÀ½ÌÀÇÃÈ»Ëà ÊËɽÀÁ¿»ÈÃÉͳÀϾÉͽ»ÒÃȻ˻ÂÆÃÒÈûÅÍλÆÈÃÍÀÇà ªÉ½ËÀÇÀÈ»ÌÀÇÃÈ»ËÃÍÀ ³ÀϾÉͽ»ÒÿÀÇÉÈÌÍËÃË»ÍÊËÉÑÀ̻ȻÊËþÉͽÚÈÀÈ»ÚÌÍÃÚÍ» É;ɽ»ËÚÍÈ»½ÕÊËÉÌÃÈ»ÅÆÃÀÈÍÃÉÍÈÉÌÈÉÊËÉ¿ÎÅÍÃɼÉËο½»ÈÀÈɽÉÌÍý¼Ë»ÈÓ» ¿ÀÇÉÈÌÍËÃË»ÍÍÀÐÈÃÅÃÑÀÆÚÔÃÉÊÍÃÇûÑÃÚȻ˻ÂÐÉ¿ÃÍÀ½Õ½½»Ó»Í»ÅÎÐÈÚ ¢»ÊËþÉͽÚÈÀÍÉÈ»ÚÌÍÃÚÍ»ÌÀÊÉƽ»ÍÌ»ÇÉÊËÉ¿ÎÅÍÃÊËÀ¿Æ»¾»Èýǻ¾»ÂÃÈç ­«© ªËÀ¿ÌÍÉÚÔÃɼÎÒÀÈÃÚÊËÀÂÇÀÌÀѹÈà ¾£Í»ÆûÈÌÅ»ÅÎÐÈÚ ¾«Ã¼»ÃÇÉËÌÅÿ»ËɽÀ ¾%%4 ¾£ÌÊ»ÈÌÅ»ÅÎÐÈÚ ¾ªËÀÌÈÃÌÀÂÉÈÈÃÊÆɿɽÀ ¾ªËþÉͽÚÈÀÈ»ÍÀÌÍÉÃÍÀÌÍÀÈÃÿÀÆÃÚ ¾¥ÀÍÕËÃȾ ¾¥ÀÍÕËÃȾ ¾œÚÆÉÃÒÀ˽ÀÈÉÇÀÌÉÍÀÐÈÃÅÃýÿɽÀ ¾»ÅÎÎÇÇ»ÓÃÈÃÍÀ½ÌÕ½ËÀÇÀÈȻͻÅÎÐÈÚ¨ÃÌÅÉÍÀÇÊÀË»ÍÎËÈɾÉͽÀÈÀ ¾ºÌÍÃÚÌÊËÀÌÈÃûÇË»ÂÀÈþռà ¢»¿ÉÊÕÆÈÃÍÀÆÈ»ÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚûÊÃ̽»ÈÀÇÉÆÚ½ÆÀÂÍÀÈ»ÌÍË»ÈÃѻͻÈ»§ ­«©›Å»¿ÀÇÃÚ www.metro-akademia.bg

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

070010071

°¿ÇÌÔÊÁºÄÈÇ̺ÄÌËÄÅ¿ÇÌÂѺ˺

info@PHWUREJ

24 h non stop 60000

ÌÃÒÅÃÑÀÈýÿ»ÈÃÀÍÉÉͼÀÆÚ»ÈÃÌÕÌÂÈ»Å*Ì»¼ÀŸŸ¬

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜© §£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

Horeca 31.05-13.06  

2 MY DAYAA 4 , 59 * FINE FOOD CASCINA VERDESOLE PRESIDENT HORECA SELECT 16/20 HOR...

Advertisement